Search result for

*behaves*

(43 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: behaves, -behaves-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is how a true knight behaves - with gallantry and honour.นี่แหละอัศวินที่แท้จริง ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศ Valiant (2008)
As long as everybody behaves this will be quick and painlessตราบใดที่ทุกคนปฏิบัติตาม มันก็จะจบเร็วแล้วก็ไม่เจ็บปวด Hostage Crisis (2009)
Make sure she behaves.อย่าให้เค้าดื้อล่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I don't know. I don't know how it behaves.ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าัมันจะมี พฤติกรรมอย่างไรบ้าง Earthling (2009)
Let's follow him and see how he behaves.ลองทำตามเขาและดูว่าเขาทำงาน Inception (2010)
As to how this virus behaves.เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของเชื้อไวรัสนี้ What Lies Below (2010)
Unless the keymaster misbehaves.นอกเสียจากว่า ผู้ถือกุญแจ จะทำผิดกฏ The Undergraduates (2010)
Look at the way the universe behaves.แต่คุณต้องการจะผิด ในศตวรรษที่ผ่านมา Is There a Creator? (2010)
The experiment shows something really rather extraordinary, and that is that matter, even though it behaves when you're looking at it, when you're measuring it, as individual particles, when you're not measuring it, matter is diffuse.รูปแบบบนหน้าจอ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ของอะตอมในเป้าหมาย อิเล็กตรอนแต่ละ ดูเหมือนว่าจะรู้สึก Is There a Creator? (2010)
Well, oddly enough, the universe behaves that way in reality.ด้วยวิธีการแบบคู่ขนานคือ ลักษณะการทำงานนี้ Is There a Creator? (2010)
You see, Sire, how he behaves.ทอดพระเนตรสิ ฝ่าบาท เขาเป็นยังไง Gwaine (2010)
How can you say that when you see the way he behaves?เจ้าพูดอย่างนั้นได้ยังไง เมื่อเจ้าเห็นพฤติกรรมอย่างนั้นของเขา Gwaine (2010)
She behaves without judgment, defies expectation.นางไม่ตัดสินผู้ใด ไม่สนใจเรื่องความคาดหวัง Your Highness (2011)
Neal misbehaves, but because he's Neal, he doesn't face the consequences, and he gets a gold star for it.นีลประพฤติตัวแย่ แต่เพราะเขาคือนีล เขาไม่มองไปที่ผลที่ตามมา และเขาก็ได้ดาวทองมาเพื่อมัน Upper West Side Story (2012)
As long as I get what I want, and everyone behaves themselves, you can go on living your little lives however you choose.ตราบใดที่ฉันได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และทุกคนต่างอยู่ในที่ของตน พวกนายสามารถใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆต่อไปได้ ตราบเท่าที่ใจปรารถนา The New Deal (2012)
This is not the way weather behaves.นี่ไม่ใช่วิถี ของธรรมชาติ Reading is Fundamental (2012)
Oh, yeah. I don't know anything else in life that behaves like light.ผมไม่ทราบว่าสิ่งอื่นใด ในชีวิตที่จะทำงานเหมือนไฟ Hiding in the Light (2014)
No. The government is dead but behaves as if it isn't.รัฐบาลนั้นหมดสภาพไปแล้ว แต่ยังแสร้งทำว่ามีอำนาจอยู่ Guernica (2016)
I like how it misbehavesและคาดหวังไม่ได้จริงๆ Moana (2016)
Hey, Albert, that's not the way a director behaves.ผอ.ไม่ควรทำตัวแบบนี้ I Heart Huckabees (2004)
She's a guest only when she behaves like a guest.เธอจะเป็นแขกต่อเมื่อเธอทำตัวเหมือนแขก My Wife Is a Gangster 3 (2006)
See how Saeko behaves?เห็นนิสัยของเซโกะไหม Death Note: The Last Name (2006)
He behaves like one of those mad Italians working on the power lines.ทำตัวเหมือนคนอิตาลีบ้า ๆบอ ๆ ที่เดินสายไฟ Faith Like Potatoes (2006)
It behaves much like the flu.พฤติกรรมใกล้เคียงโรคหวัด [Rec] (2007)
I will not tolerate if anybody misbehaves with you and Pari.ผมจะไม่อดทนถ้าใครรังแกคุณและปาริ Heyy Babyy (2007)
Pam was turned almost 100 years ago, and yet somehow still behaves as though every day were Halloween.ค่าความเสี่ยงมันก็ต้องสูงไปด้วย หนูเลวกว่าแม่ใช่ปะ? Plaisir d'amour (2008)
That boy behaves less like john connorเด็กคนนั้นทำตัว ไม่เหมือนจอห์น คอนเนอร์ Brothers of Nablus (2008)
IS TO SEE HOW SHE BEHAVES...คือดูจากพฤติกรรมของพวกเธอ There's Always a Woman (2008)
Shakes the devil when he misbehaves♪ Shakes the devil when he misbehaves The Adventures of Ford Fairlane (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behavesHe behaves as if he had visited London.
behavesHe behaves as if he were a famous statesman.
behavesHe behaves as if he were somebody.
behavesHe behaves in a very strange fashion.
behavesHe behaves pleasantly to everybody.
behavesHe behaves respectfully toward his superiors.
behavesHis child behaves well.
behavesOf the three boys, Bill behaves most politely.
behavesOn the one hand he is kind to everyone, but on the other hand he never behaves with too much familiarity.
behavesShe behaves as if she been brought up in a good family.
behavesThat she behaves this way is odd.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich schlecht benehmen; sich daneben benehmen | schlecht benehmend | schlecht benommen | er/sie benimmt sich schlecht | ich/er/sie benahm sich schlechtto misbehave | misbehaving | misbehaved | he/she misbehaves | I/he/she misbehaved [Add to Longdo]
sich verhalten; sich benehmen | sich verhaltend; sich benehmend | verhalten; benommen | er/sie verhält sich; er/sie benimmt sich | ich/er/sie verhielt sich; ich/er/sie benahm sich | er/sie hat/hatte sich verhalten; er/sie hat/hatte sich benommen | sich sonderbar verhalten; sich sonderbar benehmento behave (oneself) | behaving | behaved | he/she behaves | I/he/she behaved | he/she has/had behaved | to behave in a strange fashion [Add to Longdo]
Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. [übtr.]He behaves like a bull in a china shop. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top