หรือคุณหมายถึง %baldneß%?
Search result for

*baldness*

(27 entries)
(1.6447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: baldness, -baldness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baldness[N] ความล้าน, See also: ความโล่ง, Syn. hairlessness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alopecia ; Baldnessศีรษะล้าน [TU Subject Heading]
Baldnessหัวล้าน [การแพทย์]
Baldness, Frontalหัวเถิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)
Do you suffer from male-patterned baldness?คุณกำลังทนทุกข์ จากปัญหาศีรษะล้านใช่มั๊ยครับ? Resurrection (2008)
- A cure for baldness?-รักษาศรีษะล้าน? Duplicity (2009)
I mean, we're sitting here on a cure for baldness and you're getting worked up about some meaningless incident.แล้วคุณนั่งอยู่ที่นั่น กับยารักษาเส้นผม เหมือนกับทองไม่รู้ร้อนซะงั้น Duplicity (2009)
Equikrom is in the home stretch on a cure for baldness!เอควิครอมสามารถรักษาเรื่องศรีษะล้านได้สำเร็จแล้ว Duplicity (2009)
Because the phosphoric acid causes male pattern baldness.เพราะกรดมันทำให้ ผู้ชายหัวล้าน Hairography (2009)
I have cured Uther of his farting and his baldness.ข้าสามารถรักษาอาการผายลม หัวล้านของเขาได้ Goblin's Gold (2010)
You mean to tell me it was you who was responsible for the baldness, the flatulence, the boils and Arthur's donkey ears?ท่านจะบอกข้าว่า ท่านเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดหรือ ทั้งเรื่องศีรษะล้าน, ท้องอืด, ฝีและหูเป็นลาของอาเธอร์หรือ? Goblin's Gold (2010)
Awesome. I'm gonna take baldness off my list of things to worry about.น่ากลัว ฉัน gonna ใช้ศีรษะล้านออกรายการของสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ We Bought a Zoo (2011)
Farsightedness and male-pattern baldness are epidemic, Peter.สายตายาว และรูปแบบของผู้ชายหัวล้าน กำลังระบาด ปีเตอร์ Out of the Frying Pan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALDNESS    B AO1 L D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baldness    (n) (b oo1 l d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kahlheit {f}baldness [Add to Longdo]
Alopezie {f}; Haarausfall {m} [med.]alopecia; baldness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸禿[まるはげ, maruhage] (n) complete baldness [Add to Longdo]
若禿げ[わかはげ, wakahage] (n) premature baldness [Add to Longdo]
脱毛症[だつもうしょう, datsumoushou] (n) alopecia; baldness [Add to Longdo]
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P) [Add to Longdo]
禿げ頭;禿頭;はげ頭[はげあたま;とくとう(禿頭), hageatama ; tokutou ( tokutou )] (n,adj-no) (1) bald head; (2) (esp. とくとう) baldness [Add to Longdo]
兀頭[こっとう, kottou] (n) (1) (arch) (See 禿頭・1) bald head; (2) (arch) (See 禿頭・2) baldness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秃头[tū tóu, ㄊㄨ ㄊㄡˊ, / 禿] baldness [Add to Longdo]
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, / ] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baldness \Bald"ness\, n.
   The state or condition of being bald; as, baldness of the
   head; baldness of style.
   [1913 Webster]
 
      This gives to their syntax a peculiar character of
      simplicity and baldness.         --W. D.
                          Whitney.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top