Search result for

*balboa*

(54 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: balboa, -balboa-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rocky Balboa!Rocky BalboaRocky V (1990)
Mr. Balboa, Mr. Creed's on the phone.Mr. Balboa, Mr. Creed's บนโทรศัทพ์ Dogtooth (2009)
Filippe's on Third Street. Balboa Park.Filippe สถานที่เกี่ยวกับ Third Street สวน Balboa We Bought a Zoo (2011)
Clinton's like the Rocky Balboa of Dota.คลินตันเขาเหมือนกับ ร็อคกี้ บัลโบ ในโลกของ Dota Free to Play (2014)
But here comes Balboa!แต่นี่มา แบลโบวะ! Creed (2015)
Superfight Two with Rocky Balboa, the challenger... and, of course, Apollo Creed, the world champion.ซูเปอร์ต่อสู้ สองกับรอกีแบล โบวะ ผู้ท้าชิงและแน่นอน อพอลโล ครีด, แชมป์โลก Creed (2015)
Here comes Balboa coming back out.และมีจำนวนมากของสิทธิและ ทักทาย ที่นี่มา แบลโบวะ กลับออกมา Creed (2015)
Balboa appears to be getting hit often.แบลโบวะ ดูเหมือนจะได้รับ การตีบ่อย Creed (2015)
You know Balboa?คุณจะรู้ว่าโบอา? Creed (2015)
When were you gonna tell me that your uncle's Rocky Balboa?คุณได้เมื่อเธอบอกฉัน ที่ลุงของรอกีแบลโบวะ? Creed (2015)
Adonis Johnson... a little-known boxer being trained by Rocky Balboa... handed light heavyweight title contenderอิเหนาจอห์นสันเป็นนักมวยที่ รู้จักกันน้อย รับการฝึกจากรอกีแบลโบวะ Creed (2015)
Yeah, I know. But he's got Balboa in his corner.ใช่ใช่ใช่ ใช่ฉันรู้. Creed (2015)
No one cares about Balboa anymore.แต่เขามี แบลโบวะ ในมุมของ เขา ไม่มีใครใส่ใจเกี่ยวกับ แบลโบ วะ อีกต่อไป Creed (2015)
Mr. Balboa, how you feeling?แคทารี นาย แบลโบวะ วิธีการที่คุณ รู้สึก? Creed (2015)
Mr. Balboa.นาย แบลโบวะ Creed (2015)
Mr. Balboa, as far as options for treatment, this is the best plan of action.นาย แบลโบวะ เท่าที่เป็น ตัวเลือกสำหรับการรักษา Creed (2015)
He's Apollo Creed's son he's got Rocky Balboa in his corner.เขามีเกมหรือไม่ เขาเป็นลูกชายของอพอลโล ของครีด เขาก็มีรอกีแบลโบวะในมุมของ เขา Creed (2015)
And now, after a discussion with Rocky Balboa between rounds... here comes in for more.สำหรับหนุ่มแอโดนิสครีด และในขณะนี้หลังจากการ พูดคุยกับรอกีแบลโบวะ Creed (2015)
Throwing body shots like he's Rocky Balboa!ร่างกาย! การขว้างปานัดร่างกายเหมือน เขา Rocky แบลโบวะ! Creed (2015)
Chevy pickup and Mercedes driving north on Balboa.กระบะเชวี่ กับ เมอร์ซีเดส ขับขึ้นเหนือทางถนน บัลบัว Crash (2004)
You will here for a penalty, Balboa.พวกเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อถูกโทษทัณฑ์,บัลบัว Meet the Spartans (2008)
Here comes Balboa back, but the champion's back with another left.Hier kommt Balboa, aber der Champion antwortet mit noch einer Linken. Rocky III (1982)
Now it's Balboa!Jetzt ist es BalboaRocky III (1982)
Rocky Balboa has shocked the world!Rocky Balboa hat die Welt erschüttert! Rocky III (1982)
Rocky Balboa!Rocky BalboaRocky III (1982)
I want Balboa.Ich will BalboaRocky III (1982)
I want Balboa.Ich will BalboaRocky III (1982)
You tell Balboa. Nobody can beat me.Sag Balboa, mich schlägt keiner. Rocky III (1982)
You tell Balboa that.Sag's BalboaRocky III (1982)
I want a shot at the title if Balboa's got the guts to meet me in the ring.Ich fordere Balboa zum Titelkampf, wenn er den Mumm dazu hat. Rocky III (1982)
Another southpaw, champion Rocky Balboa, isn't worried about much these days.Ein anderer Linkshänder, Champion Rocky Balboa, hat derzeit keine großen Sorgen. Rocky III (1982)
Mr Balboa stays busy.Balboa ist aktiv. Rocky III (1982)
I'm comin' after you, Balboa.Ich hol mir deinen Skalp, BalboaRocky III (1982)
Weighing 202lb, the reigning heavyweight champion of the world, Rocky Balboa.92 Kilo schwer, der amtierende Weltmeister im Schwergewicht, Rocky BalboaRocky III (1982)
Balboa is really in pain.Das tut Balboa weh. Rocky III (1982)
Balboa was just heaved into the fifth row!Er hat Balboa in die fünfte Reihe geworfen! Rocky III (1982)
You weakling, Balboa.Du Schwächling, BalboaRocky III (1982)
Thank you for attending the annual charity match between the Italian Stallion, Rocky Balboa, and Thunderlips, the Ultimate Male.Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Benefizkampf zwischen Rocky Balboa, dem Italienischen Hengst, und Thunderlips, dem ultimativen Herkules. Rocky III (1982)
Philadelphia salutes its favourite son, Rocky Balboa!Philadelphia grüßt seinen Ehrenbürger... Rocky BalboaRocky III (1982)
- Why don't you close it, Balboa?- Warum stopfst du's mir nicht, BalboaRocky III (1982)
Balboa, your family doin' real nice.Balboa, du sitzt im warmen Nest. Rocky III (1982)
- Clubber, are you as fast as Balboa?- Clubber, sind Sie so schnell wie BalboaRocky III (1982)
Strength would have to go to the challenger, while experience and the world's hardest head would have to go to Balboa.Der Herausforderer ist sicher stärker, aber Erfahrung und die Fähigkeit einzustecken favorisieren BalboaRocky III (1982)
The pride of Philadelphia, the Italian Stallion, and the reigning heavyweight champion of the world, Rocky Balboa.Der Stolz von Philadelphia, der Italienische Hengst und amtierende Weltmeister im Schwergewicht, Rocky BalboaRocky III (1982)
Balboa's off to an incredible start, determined to destroy the challenger.Balboa startet phänomenal, entschlossen, den Herausforderer zu zerstören. Rocky III (1982)
Come on, Balboa.Los, BalboaRocky III (1982)
Come on, Balboa.Komm schon, BalboaRocky III (1982)
Come on, Balboa, come on.Komm schon, Balboa, komm schon. Rocky III (1982)
Balboa, in the corner, is out on his feet, out of the fight.Balboa hängt k.o. In seiner Ecke, er ist geschlagen. Rocky III (1982)
Mr Balboa, we must get him to hospital immediately.Mr. Balboa, er muss sofort ins Krankenhaus. Rocky III (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balboaMr Balboa is so well known as to need no introduction.

CMU English Pronouncing Dictionary
BALBOA    B AA0 L B OW1 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルボア[, baruboa] (n) balboa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balboa
   n 1: the basic unit of money in Panama; equal to 100 centesimos
   2: Spanish explorer who in 1513 crossed the Isthmus of Darien
     and became the first European to see the eastern shores of
     the Pacific Ocean (1475-1519) [syn: {Balboa}, {Vasco Nunez de
     Balboa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top