Search result for

*athens*

(66 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: athens, -athens-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lady, I worked Yemen, Athens and Cairo.คุณผู้หญิง,ผมผ่านมาแล้วทั้งเยเมน,เอเธนส์ และไคโร Duplicity (2009)
- You were together in Athens.-คุณทำงานกับเขาที่เอเธนส์ Duplicity (2009)
Dickless heathens.พวกงี่เง่านอกศาสนา Lucifer Rising (2009)
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์ The Red Serpent (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
They both wanted to be patron god of Athens.พวกเขาอยากเป็น เจ้าแห่งเอเธนส์เหมือนกันน่ะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- You have no faith. - Heathens.เจ้าไม่มีศรัทธานะ คนเถื่อน! Immortals (2011)
We're surrounded by heathens.เราถูกพวกมัน ล้อมไว้หมดแล้ว Immortals (2011)
I had to go to Athens on a congressional trip.เป็นทัวร์สภาคองเกรซนะ The Jewel of Denial (2011)
Athens, Shanghai...เอเธนส์(อียิปต์), เซี่ยงไฮ้(จีน) ลีสบัน(โปรตุเกส) Sad Professor (2011)
Most people out there know that the clergy thinks of us as a bunch of godless heathens.พวกคนที่อยู่ในเมืองรวมถึงผู้นำทางศาสนาคิดว่าเราเป็นพวกไร้พระเจ้า Priest (2011)
He was a warrior, unified the people of Athens.เขาเป็นวีรบุรุษ หนึ่งเดียวของคนเอเธนส์ Family Time (2012)
Where are the heathens now?แล้วตอนนี้ไอ้พวกนอกศาสนา มันอยู่ที่ไหนกันหรือ A King's Ransom (2013)
♪ Me and the rest of my heathens# ทั้งผมกับลูกทีมทั้งหมด # Naked (2013)
Surrender to the glory of Athens!สวามิภักดิ์ต่อความยิ่งใหญ่ของเอเธน Pizza Box (2013)
Athens is a city of cowards!เอเธนส์เป็นเมืองของขี้ขลาด! 300: Rise of an Empire (2014)
And Persian fire will reduce Athens to cinder.ไฟเปอร์เซียเอเธนส์จะลดให้เป็นเถ้าถ่าน. 300: Rise of an Empire (2014)
For Athens is a pile of stone and wood, and cloth and dust... and as dust, will vanish into the wind.สำหรับเอเธนส์เป็นกองหินและไม้... ...และผ้าและฝุ่นละออง... ...และจะหายไปเช่นฝุ่นในสายลม. 300: Rise of an Empire (2014)
Athens.... เอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
Athens is attempting to assemble a coalition.เอเธนส์พยายามที่จะใส่กันรัฐบาล 300: Rise of an Empire (2014)
He didn't understand the same threats made in Thebes and Athens would not work here.เขาไม่เข้าใจว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเหมือนกัน ธีบส์ในกรุงเอเธนส์และจะไม่ทำงานที่นี่ 300: Rise of an Empire (2014)
So the only thing standing between Athens, and total annihilation, is Leonidas and 300 Spartans.ดังนั้นสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างเอเธนส์ ... ... และทำลายทั้งหมด ... ... เป็น Leonidas และ 300 สปาร์ตัน 300: Rise of an Empire (2014)
Of course, Athens supplied the balance.- แน่นอนว่าเอเธนส์ส่งความสมดุล 300: Rise of an Empire (2014)
Family back home in Athens that compels you... to battle with such passion?บ้านของครอบครัวในกรุงเอเธนส์บังคับให้คุณ ... ... Arr ต่อสู้กับความรักดังกล่าวหรือไม่ 300: Rise of an Empire (2014)
You, take this dead king's sword to Athens.คุณเอาดาบของกษัตริย์ตาย ... ... เพื่อเอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
Athens... their prize jewel of a city... will disappear from the histories.... เอเธนส์ ... อัญมณี ... รางวัลของพวกเขาในเมือง ... 300: Rise of an Empire (2014)
I will take Daxos' message to Athens.ฉันใช้เวลา Daxos ข้อความไปยังกรุงเอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
I beg of you... and all of Athens!ฉันถามคุณ ... ... และทั้งหมดของเอเธนส์! 300: Rise of an Empire (2014)
All of Greece will fall... as Persian fire reduces Athens to cinder.กรีซทั้งหมดจะตก... ...และไฟเปอร์เซียเอเธนส์จะลดให้เป็นเถ้าถ่าน. 300: Rise of an Empire (2014)
For Athens is a pile of stone and wood... and cloth and dust... and as dust will vanish into the wind.สำหรับเอเธนส์เป็นกองหินและไม้... ...และผ้าและฝุ่นละออง... ...และจะหายไปเป็นฝุ่นในสายลม. 300: Rise of an Empire (2014)
Themistokles of Athens.Themistocles เอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
I am the one who laid waste to this showpiece of Athens.ผมเป็นคนที่วางการทำลายล้าง ... ... เพื่อชิ้นนี้อันงดงามของเอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
And when you razed Athens... you set fire to the only thing of value in this country.และเมื่อคุณปรับระดับเอเธนส์ ... ... นำคุณไฟสิ่งเดียว ... ... ของมูลค่าในประเทศนี้ 300: Rise of an Empire (2014)
There in the distance... we witness the destruction of Athens.มีในระยะทาง ... ... เราจะเป็นพยานการทำลายของเอเธนส์ 300: Rise of an Empire (2014)
It's called Athens-4U7R.มันเรียกว่า เอเธนส์-4u7r Red X (2014)
They're looking for something called the Athens list.พวกเขากำลังมองหา สิ่งที่เรียกว่า "รายชื่อเอเธนส์ Athens (2014)
Athens, as in Athens-4U7R?เอเธนส์ แบบใน เอเธนส์-4U7R ใช่ไหม Athens (2014)
The so-called Athens list.มันเรียกว่า รายชื่อเอเธนส์ Athens (2014)
The Athens list isn't on the main computer network.รายชื่อเอเธนส์ ไม่อยู่บน เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก Athens (2014)
You kept the Athens list, Lillian, even though we agreed that you would destroy it.คุณเก็บรายชื่อเอเธนส์ เอาไว้ ลิเลียน ทั้งที่เราเห็นตรงกัน ว่าคุณจะทำลายมันทิ้ง Athens (2014)
She left Reykjavik traveling through Bucharest to Athens.เธอออกจากเรคยาวิก เดินทางผ่านบูคาเรสต์ไปเอเธนส์ Jason Bourne (2016)
Athens, close your accout in Rome.- เอเธนส์ รืบจัดการปิดจ๊อบที่โรม Jason Bourne (2016)
ATHENS, GREECEเอเธนส์ ประเทศกรืซ Jason Bourne (2016)
Parsons boarded a bus half-hour ago headed west across Athens.พาร์สันส์ขึ้นรถบัสครึ่งชั่วโมงก่อน ไปตะวันตกของเอเธนส์ Jason Bourne (2016)
Upload all Athens data on feeds.อัพโหลดข้อมูลและภาพจากเอเธนส์ Jason Bourne (2016)
Athens police are reporting tactical teams moving on the demonstrators.ตำรวจเอเธนส์แจ้งว่าทีมยุทธวิธื กำลังเผชิญหน้ากับผู้ประท้วง Jason Bourne (2016)
I'm accessing Athens police tactical data.ฉันกำลังเข้าข้อมูลยุทธวิธีตำรวจเอเธนส์ Jason Bourne (2016)
Athens police has entered the building.ตำรวจเอเธนส์เข้าไปในอาคาร Jason Bourne (2016)
There's been some reports she's in Athensแต่มีข่าวว่าอยู่ที่เอเธนส์ The Fate of the Furious (2017)
Dothraki heathens who will burn your villages to the ground, rape and enslave your women, and butcher your children without a second thought.โดธราคีนอกรีตที่จะเผาเมือง ของท่านเป็นจุล ข่มขืนและจับหญิงเป็นทาส และสังหารเด็กๆ อย่างไม่ลังเล Stormborn (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athensA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
athensWe stopped over in Athens on our way to Paris.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเธนส์[n. prop.] (Ēthēns) EN: Athens   FR: Athènes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHENS    AE1 TH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Athens    (n) (a1 th i n z)
heathens    (n) (h ii1 dh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテネ[, atene] (n) Athens (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊瑞克提翁庙[Yī ruì kè tí wēng miào, ㄧ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] the Erechteum, Athens [Add to Longdo]
帕台农[Pà tái nóng, ㄆㄚˋ ㄊㄞˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] Parthenon (Temple on the Acropolis, Athens) [Add to Longdo]
帕台农神庙[Pà tái nóng shén miào, ㄆㄚˋ ㄊㄞˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] Parthenon Temple on the Acropolis, Athens [Add to Longdo]
帕提侬神庙[pà tí nóng shén miào, ㄆㄚˋ ㄊㄧˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] the Parthenon, Athens [Add to Longdo]
庇西特拉图[Bì xī tè lā tú, ㄅㄧˋ ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Pisistratus (-528 BC), tyrant (ruler) of Athens at different times between 561 BC and 528 BC [Add to Longdo]
雅典[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, ] Athens (capital of Greece) [Add to Longdo]
雅典卫城[Yǎ diǎn wèi chéng, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, / ] the Acropolis (Athens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Athens \Athens\ prop. n. (Geography)
     The capital city of Greece. Population (2000) = nk.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top