Search result for

*artifice*

(69 entries)
(1.1093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artifice, -artifice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artifice[N] กลอุบาย, See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. trick, wile
artifice[N] ทักษะ, Syn. skill, ingenuity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is an essential artifice for the sorcerer, so...มันจะทำให้เป็นการต่อสู้ของพ่อมดจริงๆ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
All too often, we mask truth in artifice...หลายหน ที่เราสวมหน้ากากเพื่อปิดบัง... Masquerade (2013)
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง Mother's Mercy (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
รู้ชั้นเชิง[V] know tactic, See also: know artifice, know trick, know tact, Syn. รู้เชิงชั้น, รู้ท่าที, Example: นักมวยทั้งคู่ต่างรู้ชั้นเชิงของกันและกัน, Thai definition: รู้แนวทางของกันและกัน
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
ลูกเล่น[N] tactics, See also: artifice, tact, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด, Example: นักพูดเก่งๆ มีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ, Thai definition: วิธีการหรือชั้นเชิงที่แปลกออกไปกว่าเดิม
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
แง่งอน[N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
เลศ[N] wiles, See also: catch, artifice, trick, Syn. เลศนัย, นัย, Thai definition: การแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในที, Notes: (สันสกฤต)
เล่ห์[N] trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์กระเท่ห์[N] trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่
เล่ห์กล[N] trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
กลอุบาย[N] trick, See also: wile, artifice, trickery, stratagem, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: ฝ่ายตรงข้ามมีกลอุบายที่แยบยล เราต้องระวังตัวให้ดี, Count unit: แบบ, อย่าง
แต้มคู[N] artifice, See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, Example: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม, Thai definition: ชั้นเชิงอันแยบคาย
ไต๋[N] trick, See also: stratagem, artifice, wiles, cunning, secret, Syn. กลเม็ด, ทีเด็ด, ความลับ, กลเม็ดเด็ดพราย, Example: ในที่สุดเขาก็เผยไต๋ออกมาให้เธอเห็นจนได้, Thai definition: เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้, Notes: (จีน), (ปาก)
นายช่าง[N] craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
ระแคะ[N] strategy, See also: trick, artifice, subterfuge
ชั้นเชิง[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี, Example: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก
เชิงชั้น[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
กล[N] trick, See also: wiles, trickery, artifice, cunning, Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท
กลเม็ด[N] trick, See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice, Syn. กลวิธี, ลูกเล่น, วิธีแยบคาย, Example: ในการแข่งขันเทนนิสคราวนี้นักกีฬาไทยใช้กลเม็ดทุกอย่างเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้
กลวิธี[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count unit: แบบ, อย่าง
เหลี่ยมคู[N] trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยุทธวิธี[N] artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, Example: พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าวว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ ทหารกรุงศรีฯ ทำการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธีของพม่าไม่ได้, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีและอุบายในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloēng) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
กลอุบาย[n.] (kon-ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem   FR: stratagème [m] ; artifice [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กระเท่[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
อุปเท่ห์[n.] (uppathē) EN: trickery ; artifice   FR: méthode [f] ; stratagème [f]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery   FR: tactique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIFICE    AA1 R T AH0 F IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artifice    (n) (aa1 t i f i s)
artificer    (n) (aa1 t i1 f i s @ r)
artifices    (n) (aa1 t i f i s i z)
artificers    (n) (aa1 t i1 f i s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerwerker {m}artificer [Add to Longdo]
Kunstgriff {m}artifice; trick [Add to Longdo]
Vorrichtung {f} | Vorrichtungen {pl}artifice | artifices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティフィス;アーテフィス[, a-teifisu ; a-tefisu] (n) artifice [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
策謀[さくぼう, sakubou] (n,vs) strategy; artifice [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artifice \Ar"ti*fice\, n. [L. artificium, fr. artifex artificer;
   ars, artis, art + facere to make: cf. F. artifice.]
   1. A handicraft; a trade; art of making. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Workmanship; a skillfully contrived work.
    [1913 Webster]
 
       The material universe . . . in the artifice of God,
       the artifice of the best Mechanist.  --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Artful or skillful contrivance.
    [1913 Webster]
 
       His [Congreve's] plots were constructed without much
       artifice.               --Craik.
    [1913 Webster]
 
   4. Crafty device; an artful, ingenious, or elaborate trick.
 
   Note: [Now the usual meaning.]
      [1913 Webster]
 
         Those who were conscious of guilt employed
         numerous artifices for the purpose of averting
         inquiry.              --Macaulay.
      [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 artifice [artifis]
   subterfuge; trick; trickery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top