Search result for

*arthur*

(77 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arthur, -arthur-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
J.Arthur Rank[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthur, Kingอาร์เธอร์, กษัตริย์ [TU Subject Heading]
Arthurian romancesนิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arthur?อาเธอร์... Goblin's Gold (2010)
Arthur.อาเธอร์ Welcome to the Occupation (2011)
Arthur!- อาร์เธอร์! The Origins of Monstrosity (2012)
Arthur!ArthurThe Man in the Bottle (1960)
Arthur!Arthur... MacArthur (1977)
HELEN: Arthur.ArthurEpisode #1.3 (1996)
Arthur.ArthurChapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Arthur!ArthurSmall Island (2009)
Barbie!Barbie! ArthurSteel City Nightfall (2017)
Arthur, no!อาร์เธอร์ ไม่นะ! The Labyrinth of Gedref (2008)
I don't understand how Arthur can have taken pleasure from killing the unicorn.ข้าไม่เข้าใจว่าอาเธอร์ ได้ความสนุกสนานจาการฆ่ายูนิคอนได้อย่างไร The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur is a hunter.อาเธอร์คือนักล่า มันอยู่ในสายเลือดของเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
You try telling that to Arthur.ลุงน่าจะบอกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm sure Arthur will think of something.ข้าแน่ใจว่าอาเธอร์ต้องคิดทำอะไรซักอย่างแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
- Arthur, no-one passed me. - Are you blind?อาเธอร์ ไม่มีใครผ่านข้าไป เจ้าตาบอดหรือเปล่า The Labyrinth of Gedref (2008)
It is for you, Arthur Pendragon.มันเป็นของเจ้า อาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
What does Arthur think about the curse?อาเธอร์ คิดอย่างไงเกียวกับคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
If you do not wish to drink bath water, you better make sure Arthur sees sense.ถ้าเจ้าไม่อยากที่จะไม่ดื่มน้ำที่อาบ เจ้าต้องทำให้อาเธอร์ตระหนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur, he can disappear into thin air.อาเธอร์ เข้าหายตัวไปในอากาศได้นะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur?อาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Your father would have had me executed, but you didn't have the stomach for it, did you, Arthur?พ่อของเจ้าคงจะประหารชีวิตข้า แต่เจ้าไม่สามารถทนดูได้ใช่ไหม อาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur?อาเธอร์? The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur?อาเธอร์? The Labyrinth of Gedref (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then give Arthur another chance.งั้นก็ให้โอกาสอาเธอร์อีกครั้งสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
You have faith in Arthur?เจ้าเชื่อในตัวอาเธอร์งั้นเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur must go to the Labyrinth of Gedref.อาร์เธอร์จะต้องไปที่เขาวงกตแห่ง เกเดรฟ The Labyrinth of Gedref (2008)
That is for Arthur alone to discover.นั่นเป็นสิ่งที่อาเธอร์จะต้องเจอ The Labyrinth of Gedref (2008)
You said Arthur would face a test.ท่านพูดว่าอาเธอร์ต้องเผชิญกับการทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
The trap isn't for Arthur.กับดักนั่นไม่ใช่สำหรับอาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur!อาเธอร์! The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur!อาร์เธอร์! The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur.อาร์เธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur. Come on!อาร์เธอร์ ไม่นะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur, come on. Come on. Come on!อาร์เธอร์ ฟื้น ฟื้น ฟื้น The Labyrinth of Gedref (2008)
This was Arthur's test, not yours.นี่คือการมดสอบอาร์เธอร์ ไม่ใช่เจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur was willing to sacrifice his life to save yours.อาร์เธอร์เต็มใจที่จะพลีชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin, Arthur, there is good news.เมอร์ลิน อาร์เธอร์ มีข่าวดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur...อาเธอร์.. The Labyrinth of Gedref (2008)
ARTHUR: Body. Shield.แล้วจะไปต่างอะไรถ้ากระหม่อมบอกว่าไม่พร้อม? Valiant (2008)
So...how was your first day as Arthur's servant?แล้ว... เป็นไงมั้ง วันแรก ของการเป็นคนติดตามเจ้าชายอาร์เธอร์? Valiant (2008)
I save Arthur from being killed and I end up as a servant.ผมช่วยอาเธอร์ให้รอดจากการโดนลอบสังหาร แต่กลับต้องกลายไปเป็นคนรับใช้ Valiant (2008)
You think mucking out Arthur's horses is gonna be fun?ลุงคิดว่าทำความสะอาดคอกม้าของอาร์เธอร์นี่มันจะสนุกหรือไง? Valiant (2008)
- We all have duties. Even Arthur.- เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ แม้กระทั่ง อาร์เธอร์ก็ตาม Valiant (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
- Arthur.-อาร์เธอร์ Valiant (2008)
Could Arthur be any more annoying?อาร์เธอร์นี่จะกวนประสาทไปมากกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ย? Valiant (2008)
I have to tell Arthur.ผมต้องไปบอกอาร์เธอร์ Valiant (2008)
Valiant's going to fight Arthur in the final.วาเลียนท์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เธอร์ Valiant (2008)
- I'm going to tell Arthur.-ผมจะไปบอกอาเธอร์ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากเขียว [n. exp.] (māk khīo) EN: MacArthur's plam   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTHUR    AA1 R TH ER0
ARTHURS    AA1 R TH ER0 Z
ARTHUR'S    AA1 R TH ER0 Z
MCARTHUR    M AH0 K AA1 R TH ER0
ARTHURIAN    AA0 R TH UH1 R IY0 AH0 N
MACARTHUR    M AH0 K AA1 R TH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arthur    (n) (aa1 th @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサー王物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
騎士道物語[きしどうものがたり, kishidoumonogatari] (n) romance (e.g. the Arthurian romances) [Add to Longdo]
浪漫;浪曼[ろうまん;ロマン(P);ローマン, rouman ; roman (P); ro-man] (n) (1) romance (i.e. Arthurian romances) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚瑟[Yà sè, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ, / ] Arthur (name) [Add to Longdo]
亚瑟王[Yà sè wáng, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ ㄨㄤˊ, / ] King Arthur [Add to Longdo]
叔本华[Shū běn huá, ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄚˊ, / ] Arthur Schopenhauer (1788-1860), German post-Kantian philosopher [Add to Longdo]
威灵顿[Wēi líng dùn, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Wellington (name); Arthur Wellesley, Duke of Wellington (1769-1851) [Add to Longdo]
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905 [Add to Longdo]
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, / ] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning [Add to Longdo]
柯南・道尔[Kē nán, ㄎㄜ ㄋㄢˊ· Dao4 er3, / ] Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯 [Add to Longdo]
罗素[Luó sù, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨˋ, / ] Russell (name); Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell (1872-1970), British logician, rationalist philosopher and pacifist [Add to Longdo]
猪八戒[Zhū Bā jiè, ㄓㄨ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˋ, / ] Zhu Bajie, character in Journey to the West 西遊記|西游记, with pig-like characteristics and armed with a muck-rake; Pigsy in Arthur Waley's translation [Add to Longdo]
阿瑟[Ā sè, ㄚ ㄙㄜˋ, ] Arthur (name) [Add to Longdo]
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist [Add to Longdo]
麦克阿瑟[Mài kè ā sè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄚ ㄙㄜˋ, / ] General Douglas Macarthur (1880-1964), US commander in chief during WW2 and in Korea; sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders in the Korean war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Arthur [ɑrthɵr]
     Arthur
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top