Search result for

*armed force*

(81 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armed force, -armed force-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member of the armed forcesทหาร (ทุกเหล่าทัพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Six hours ago, I ordered our armed forces"เมื่อ 6 ชั่วโมงก่อน ฉันได้สั่งกองกำลังติดอาวุธ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Opium addiction amongst the various armed forces in Shanghai.การติดฝิ่นในหมู่ทหารนานาชาติ ในเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
We've been informed that this ship faces an incursion by armed forces of the Lucian alliance.ยานลำนี้ กำลังเผชิญกับการบุกจู่โจม โดยกองกำลังติดอาวุธ พันธมิตรลูเซี่ยน Incursion: Part 1 (2010)
- and to our armed forces. - Get Logue here immediately.อากาศบริสุทธิ์สักหน่อย The King's Speech (2010)
It's a fine branch of our armed forces.เป็นหน่วยรบที่ดีของกองทัพเลยนะ.. Peleliu Landing (2010)
I bet you any money, he's armed forces.อะไร คุณรู้เรื่องนี้จากอะไร Episode #1.2 (2010)
No, sir. No branch of our armed forcesไม่ครับท่าน ไม่มีแผนกไหนของกองทัพติดอาวุธ To Keep Us Safe (2010)
The Russian armed forces have been put on high alert.กองกำลังรัสเซียอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม Salt (2010)
You'll be posing as members of the Georgian armed forces?และเธอจะได้ร่วมขบวนในฐานะ สมาชิกคนหนึ่งของกองทัพจอร์เจียงั้นเหรอ Coup de Grace (2011)
In the last 65 years, the U.S. Armed Forces have lost 101,712 lives, law enforcement, 10,635,ในรอบ65ปีหลัง กองทัพสหรัฐสูญเสีย 101,712 นาย ตำรวจ 10,635 นาย Sad Professor (2011)
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the United States.อีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด Red Tails (2012)
It takes 15 minutes for your Armed Forces to reach the White House.เพนตากอน: ห้องสถานการณ์ Olympus Has Fallen (2013)
He served in that country's armed forces.เขาทำงานในกองกำลังติดอาวุธที่นั่น Final Shot (2013)
And you are an armed force on our sovereign soil.และตอนนี้คุณกำลังมีอาวุธอยู่ในพื้นที่ของเรา One Riot, One Ranger (2013)
He was British Armed Forces, KIA'd in Afghanistan.เขาเคยเป็นทหารอังกฤษในหน่วยของทหารอากาศในอัฟกานิสถานมาก่อน Liar, Liar (2013)
- Breaking news, the Russian armed forces are now revealing the information they've acquired from both of their landing sites and have declared the Black Sea a demilitarized zone.กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียอยู่ ในขณะนี้การเปิดเผยข้อมูล มันได้รับมาจากทั้งสองเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปถึงของมัน และได้ประกาศทะเลสีดำเป็นเขต ปลอดทหาร Arrival (2016)
Well, you were the first in your family to serve in the Armed Forces.ก็คุณเป็นครั้งแรกในครอบครัว ของคุณ เพื่อทำหน้าที่ในกองทัพ Hidden Figures (2016)
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป Yankee White (2003)
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ' Shaun of the Dead (2004)
I put this claim to the head of the armed forces, General Bizimungu.ผมเล่าคำกล่าวอ้างให้ผู้บังคับบัญชาการ ท่านนายพล บิซิมูลกูฟังแล้วครับ Hotel Rwanda (2004)
The Armed Forces, the White House. I'd had enough of Brassel and his sanctimony.แต่ฉันจะให้คนอย่างบรัสเซล มาทำให้งานฉันล่มไม่ได้ Mission: Impossible III (2006)
Any help from the armed forces?ทหารจะมาช่วยไหมเนี่ย The Mist (2007)
- Armed Forces Boxing Competition.-กองทัพจัดการแข่งขันมวย Old Bones (2008)
Five months in Her Majesty's armed forces as a medic.ห้าเดือนในการรับใช้สมเด็จราชินี เป็นแพทย์ประจำกองกำลังติดอาวุธ The Pull (2008)
We interrupt this program to bring you a special bulletin from the newsroom of the Armed Forces Radio Network.RADIOSPRECHER: Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung aus der Nachrichtenredaktion des Armed Forces Radio Network. The Outrage: Part 2 (1980)
I'm studying two very hard courses in the Armed Forces Institute and tests are coming up in both of them.Ich lerne für 2 echt schwere Seminare beim Armed Forces Institute und in beiden habe ich Prüfungen. The Remembrance (1980)
This is Eddie Garlick coming to you live from AFRS, Armed Forces Radio Saigon.Hier ist Eddie Garlick auf AFRS, Armed Forces Radio Saigon. Good Morning, Vietnam (1987)
Ladies and gentlemen of the United States Armed Forces...Er benutzt das Wohltätigkeitskonzert als Tarnung, um es sich zu holen. Meine Damen und Herren der United States Armed Forces... Rock and a Hard Place (2014)
This is the Armed Forces Network from Munich and Hamburg.Hier ist das Armed Forces Network von München und Hamburg. $ (1971)
AII of Hamburg is rooting for Joe collins, and so is everybody here at Armed Forces Radio.Ganz Hamburg drückt Joe Collins die Daumen und ebenso alle hier beim Armed Forces Radio. $ (1971)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armed forceA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armed forceThe armed forces occupied the entire territory.
armed forceThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
พลากร[N] troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
กรมทหารราบ[N] department of infantry, See also: military unit, armed force unit, Example: ทหารเหล่านี้สังกัดอยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่ง, Thai definition: หน่วยงานหนึ่งในกองทัพบก
เกณฑ์หัด[N] levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
กองทัพของประเทศ[n. exp.] (køngthap khøng prathēt) EN: armed forces   
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
โรงเรียนเตรียมทหาร [org] (Rōngrīen Trīem Thahān) EN: Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS)   
ทางการทหาร[X] (thāng kān thahān) EN: military ; armed forces ; army force   
ทัพ[n.] (thap) EN: army ; armed forces   FR: armée [f] ; forces armées [fpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesheer {n}armed forces [Add to Longdo]
Bundeswehr {f}German armed forces [Add to Longdo]
Streitkräfte {pl}armed forces [Add to Longdo]
Truppe {f} [mil.] | Truppen {pl} | reguläre Truppentroops; unit; armed forces | troops; units | regular troops; regulars [Add to Longdo]
Wehrmacht {f} [mil.]armed forces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
欧州通常戦力制限条約[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P) [Add to Longdo]
国軍[こくぐん, kokugun] (n) national armed forces; (P) [Add to Longdo]
米軍[べいぐん, beigun] (n) the US armed forces [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元帅[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces) [Add to Longdo]
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops [Add to Longdo]
兵种[bīng zhǒng, ㄅㄧㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] (military) branch of the armed forces [Add to Longdo]
剿灭[jiǎo miè, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eliminate (by armed force) [Add to Longdo]
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] armed force [Add to Longdo]
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces [Add to Longdo]
美军[Měi jūn, ㄇㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] US army; US armed forces [Add to Longdo]
自卫队[zì wèi duì, ㄗˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] self-defense force; the Japanese armed forces [Add to Longdo]
讨伐[tǎo fá, ㄊㄠˇ ㄈㄚˊ, / ] to suppress by armed force [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] army; armed forces; troops; force; unit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top