Search result for

*arme*

(550 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arme, -arme-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed[ADJ] ติดอาวุธ, Syn. equipped, outfitted, loaded, Ant. unarmed, unprotected
armed[ADJ] ที่มีแขน
farmer[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม, Syn. grower, breeder, agriculturist
warmer[N] เครื่องทำความอุ่น, See also: สิ่งที่ทำให้อุ่น
alarmed[ADJ] ที่ตื่นกลัว, Syn. fearful, frightened
garment[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
garment[VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress
unarmed[ADJ] ไม่ได้ติดอาวุธ, See also: ไม่มีอาวุธ
unarmed[ADJ] ที่ไม่มีสิ่งป้องกันตัว (ใช้กับสัตว์)
gendarme[N] สารวัตรทหารในฝรั่งเศสหรือประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส
gendarme[N] ตำรวจ, See also: ทหาร, Syn. police office
unharmed[ADJ] ไม่ได้รับบาดเจ็บ, See also: ไม่เป็นอันตราย, ปลอดภัย, Syn. unscathed, undamaged, unhurt, safe, Ant. harmed
endearment[N] การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love
underarmed[ADJ] มีอาวุธไม่เพียงพอ
warmed-over[ADJ] ทำให้ร้อนอีก, See also: อุ่นให้ร้อนอีก, Syn. reheated
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
undergarment[N] ชุดชั้นใน, Syn. underwear
one-armed bandit[N] เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง, Syn. fruit machine, slot machine
armed to the teeth[IDM] ติดอาวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน
unharmed(อัน'ฮาร์มดฺ) adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่เป็นอันตราย, Syn. safe

English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sarmentoseมีไหลยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member of the armed forcesทหาร (ทุกเหล่าทัพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forces, armedกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tenant farmerเกษตรกรผู้เช่าไร่นา, ลูกนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
neutrality, armedความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Art, Armenianศิลปะอาร์เมเนีย [TU Subject Heading]
Arts, Armenianศิลปกรรมอาร์เมเนีย [TU Subject Heading]
Coconut farmersผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Dairy farmersผู้เลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Farmersเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' institutesสถาบันเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' marketsตลาดเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]
Rice farmersชาวนา [TU Subject Heading]
Women farmersเกษตรกรสตรี [TU Subject Heading]
Farmer เกษตรกร
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Blood Warmersเครื่องมือทำให้เลือดอุ่น [การแพทย์]
Farmer's Lungฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา [การแพทย์]
Karmexคาร์เมกซ์ [การแพทย์]
Karmex DLคาร์เมกซ์ ดีแอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But yesterday, the Kremlin publicly sent a message of support to the people here, promising a multi-million dollar aid package to be delivered personally by the Russian army.Gestern sandte der Kreml überraschend eine offizielle Botschaft an das Volk und versprach ein millionenschweres Hilfspaket, dass von der russischen Armee bald ausgeliefert werden soll. Bigfooting (2009)
The rebels, they are the Karibu Revolutionary Army and their leader is called Mzee Kidogo.Das ist die Revolutionsarmee von Karibu, ihr Führer ist Mzee Kidogo. Bigfooting (2009)
That would be like the Good Samaritan rescuing the man from the side of the road, taking him to the inn, and then going back to the man's home, eating all his food, stealing his cattle, and abducting his wife. And then dumping him back on the side of the road.Als würde der Barmherzige Samariter den Mann am Straßenrand retten, ihn ins Kloster bringen, dann zurück ins Haus des armen Mannes gehen, seine Vorräte aufessen, seine Kühe stehlen, seine geliebte Frau entführen und ihn am Ende wieder am Straßenrand aussetzen. Bigfooting (2009)
Mr. Khan, does your showroom have hot, running water at all?Mr. Khan, haben Sie in Ihrem Autohaus zufällig warmes Wasser? Bigfooting (2009)
They branded a friend of mine as Enemy of the State, because he was a vegetarian.Die Armee hat einen Freund von mir zum Staatsfeind erklärt. Weil er Vegetarier war. Beloved Berlin Wall (2009)
Hold up your hands.Mach mal die Arme hoch. Beloved Berlin Wall (2009)
What a day!Sie werden von neugierigen Westberlinern begrüßt oder von Verwandten und Freunden, die geflohen oder ausgereist waren und sich jetzt wieder in den Armen liegen. Beloved Berlin Wall (2009)
I've never had much upper-body strength.Meine Arme waren noch nie kräftig genug. Being Alive (2009)
Now I am going to make Susan and Mike a manicotti, and then we're going to get out there and start hugging people.Ich mache Susan und Mike jetzt Cannelloni. Und dann gehen wir nach draußen und fangen an, Leute zu umarmen. Being Alive (2009)
I'm supposed to hug you now?Soll ich dich jetzt umarmen? Nice Is Different Than Good (2009)
No, you're not going to want to hug me because from here on out, I am going to be watching you like a hawk.Du wirst mich nicht umarmen wollen. Denn von nun an beobachte ich dich wie ein Habicht. Nice Is Different Than Good (2009)
When you hold them in your arms, you will care about these kids just as much as the others.Wenn du sie in deinen Armen hältst, wirst du sie lieben, genauso wie die anderen. Nice Is Different Than Good (2009)
A warm place, with no memory.Einen warmen Ort, frei von jeder Erinnerung. Episode 5: Schizoid (2009)
pity about poor ol' six.Schade um den armen 6. Was empfinden Sie dabei, 313? Episode 6: Checkmate (2009)
He was an army veteran, stationed out of the middle east, who blew up a village school.Er war in der Armee und in Nahost stationiert. Episode 6: Checkmate (2009)
Pity six, poor little six.Haben Sie Mitleid mit 6. Armer kleiner 6. Episode 6: Checkmate (2009)
Poor B. I guess nothing good lasts forever.Arme B. Ich nehme an, nichts hält für immer. Reversals of Fortune (2009)
- Butch, Bobby... What do you give for a lukewarm tip?- Butch, Bobby... was gebt ihr für einen lauwarmen Tipp? Popcorn (2009)
He was smart, responsible, and Armenian, like us.Er war klug, verantwortungsvoll und Armenier, wie wir. The Order 23 Job (2009)
Yeah, well, it looks like Eddie ratted out the Armenian mob.Naja, sieht so aus als hätte Eddie die armenische Mafia in die Pfanne gehauen. The Order 23 Job (2009)
The rebels. They are the Karibu revolutionary army.Rebellen, Karibus Revolutionsarmee. Black Gold (2009)
-Soaking.- Nur unter den Armen. Black Gold (2009)
Sir, if they find oil here, in this very poor region, how will it benefit you and your family?Wenn man in dieser armen Gegend Öl finden würde, wie könnte das Ihrer Familie nützen? Black Gold (2009)
Oh, he's got nothing.Oh, der Arme hat gar nichts. Black Gold (2009)
Poor Bernard.(Harry:) Armer Bernard. Black Gold (2009)
How are you gonna cure this one?Arme Blair. Wie wirst du dich davon kurieren? The Freshmen (2009)
Poor E. You're such a mess.Armer E. Das muss grausam für dich sein. Fore (2009)
- With my charm, kid.- Mit meinem Charme, mein Freund. Fore (2009)
! We've got the Israeli army waking us up all night and you can go home!Wir haben die israelische Armee, die uns die ganze Nacht lang wachhält. Security Briefs (2009)
Oh, those poor, poor horses.Oh, diese armen, armen Pferde! Cursed Is the Country (2009)
I gave the poor bastard mouth-to-mouth.Ich habe dem armen Scheißer Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben. White to Play (2009)
Your Salt Lake City Field Office practically sent an army.Ihre Außenstelle in Salt Lake City hat eine Armee geschickt. White to Play (2009)
Now, she mixes this all into one hatchet job, on some poor citizen... turning them into the Boogeyman-- doesn't matter whether or not they're guilty.Sie bringt das alles zusammen zu einem ausgetüftelten Job gegen arme Bürger... macht sie zu Schreckgespenstern, egal, ob sie schuldig sind, oder nicht. The Three Days of the Hunter Job (2009)
Oh, poor Clark. Here.Ach, der arme Clark. Roulette (2009)
Oh, dear.Du ArmeThe Past Is a Different Colony (2009)
But I'm running out charming.Aber ich glaub mir geht der Charme aus. Pilot (2009)
You weren't kidding about having some charming back at the apartment.Du hast damit keine Witze gemacht, als du gesagt hast, das du noch Charme daheim hast. Pilot (2009)
I ended up married to her because I ran away to join the army.Es kam dazu, dass ich mit verheiratet war, weil ich weglief, um der Armee beizutreten. The Gypsy and the Hobo (2009)
I joined the army, Joanie.Ich bin in die Armee eingetreten, Joanie. The Gypsy and the Hobo (2009)
- You joined the army?- Du bist in die Armee eingetreten? The Gypsy and the Hobo (2009)
Poor thing.Das arme Ding. The Grown-Ups (2009)
And these poor kids in here--Und die armen Kinder hier. My Old Kentucky Home (2009)
You zig away from me and I zag back into your arms.Sie stoßen mich ab und ich komme wieder in Ihre Arme gekrochen. The Arrangements (2009)
The United States army convoy was delayed by soviet border guards, when the convoy commander rejected commands that his troops leave their vehicles for a head count.Der Konvoi der U.S. Armee wurde von sowjetischen Grenzposten aufgehalten,... als der Befehlshaber die Aufforderung verweigerte, dass seine Truppen ihre Fahrzeuge... für eine Personenzählung zu verlassen haben. The Arrangements (2009)
That poor thing.Das arme Ding. The Fog (2009)
You know, we are a force of good, Don, because we have God.Wissen Sie, wir sind eine Armee des Guten, Don, denn wir haben Gott. Wee Small Hours (2009)
Ah, poor Harry.Oh, armer Harry. Unfriendly Fire (2009)
Mr Chambers, make sure you report that your life was saved by the Karibu Workers' Revolutionary Army.Mr Chambers, bitte erwähnen Sie in Ihrem Bericht, die Karibu-Arbeiter-Revolutionsarmee hat Sie gerettet. Unfriendly Fire (2009)
- Oh, poor daddy.Oh, armer Daddy. Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Oh, you poor thing.Oh, du armes Ding. Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armeIt is getting warmer and warmer day by day.
armeThey armed themselves with rifles.
armeThey are not merchants, but farmers.
armeFarmers suffered crop losses from poor weather.
armeFarmers often moonlight to supplement their incomes.
armeShe wore a loose garment.
armeFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
armeHe warmed himself with a pocket heater.
armeI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
armeHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
armeThe farmer sowed his field with wheat.
armeWarmest Easter wishes for you.
armeIt is getting warmer every day.
armeCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
armeIt's getting warmer day by day.
armeThe president was a farmer when he was young.
armeIt will get warmer soon.
armeShe looks like a farmer's wife.
armeBesides, you lead a charmed life.
armeThe farmer is scattering seeds over the field.
armeHis parents were farmers.
armeWe were charmed by the fabulous suite.
armeKarate is an art of unarmed defense.
armeThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
armeIn spring it becomes warmer and warmer.
armeHe bought egg and milk from a farmer.
armeFarmers are always at the mercy of the weather.
armeSpring is here. It is getting warmer every day.
armeFarmers separate good apples from bad ones.
armeIt is warmer over the mountains.
armeThe farmers complained that because of the dry weather there would be a poor harvest of winter grain.
armeFour armed men held up the bank and escaped with $4 million.
armeIt is getting warmer day by day.
armeMy grandmother was a farmer.
armeI warmed myself in the bath.
armeThey were all charmed by her song.
armeFarmers cultivate the soil.
armeShe warmed herself by the fire.
armeThe armed hijackers terrified the passengers.
armeThe farmer employed five new workers.
armeThe farmer keeps his tractor in the barn.
armeThe classroom has finally warmed up.
armeThe soldier disdained shooting an unarmed enemy.
armeThe farmer caught the boy stealing the apples in his orchard.
armeHe prevailed on the farmers to try the new seeds.
arme"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
armeBut the farmer smiled at him.
armeClint Eastwood was elected mayor of Carmel.
armeBut the farmer was kind to him and taught him a lot.
armePut this jacket on, and you'll be much warmer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อตก.[N] The Marketing Organization for Farmers, See also: MOF, Syn. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องมั่น[N] howdah of a war elephant armed with weapons, Thai definition: สัปคับช้างชนิดที่มีศัสตราวุธทั้ง 2 ข้าง
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
งอบ[N] a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin, See also: a kind of farmer's hat, Syn. หมวกสานไม้ไผ่, Example: ยายปลงหาบลงข้างทางแล้วปลดงอบมากระพือลม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม
ฝ่อ[V] be seized with fear, See also: be terrified, be scared, be frightened, be alarmed, Syn. กลัว, ไม่กล้า, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อหรือไม่ ถ้าเจองานที่ท้าทายความสามารถแบบนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ตนคิดว่ายาก
พลากร[N] troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
มือปืน[N] body-guard with a gun, See also: armed guard, Syn. ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง, Example: ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คอยคุ้มกัน
ลูกนา[N] tenant peasant, See also: tenant farmer, Syn. ผู้เช่านา, Thai definition: ผู้ที่เช่านาเขาทำ
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร
ตกข้าว[V] do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit, See also: make an advance deposit of money, Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า, Example: พ่อค้ามาตกข้าวจากชาวนาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหลายเดือน, Thai definition: ให้เงินไปก่อนแล้วคิดเอาข้าวทีหลัง
ตัวเปล่า[ADJ] bare-handed, See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist, Example: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน, Thai definition: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา
ตำรวจภูธร[N] provincial police, See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary, Example: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ตื่นตระหนก[V] be alarmed, Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก, Example: เมื่อเกิดสถานการณ์เพศถล่ม ในหมู่นักเรียนม.ปลาย เล่นเอาคณะสำรวจตื่นตระหนกกันถ้วนหน้า, Thai definition: อาการตกใจกลัว
ตูม[N] bale-fruit, See also: Aegle marmelos, Syn. มะตูม, Example: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้
ไตรจีวร[N] three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe), Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร, Example: ในงานบวช บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร มารดาอุ้มไตรจีวร ญาติพี่น้องช่วยถือเครื่องอัฐบริขารเครื่องไทยธรรมและสิ่งของอื่นๆ, Thai definition: ผ้า 3 ผืนของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
เจ้าภาษี[N] concessionaire, See also: tax farmer, holder of a government monopoly, Syn. นายอากร, Example: เจ้าภาษีหรือนายอากรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวจีน, Thai definition: ผู้ผูกขาดตัดตอนจากรัฐบาลไปเรียกเก็บภาษีบางอย่างจากราษฎร, Notes: (โบราณ)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ใจไม่ดี[V] be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
ใจหวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror, , Syn. ใจสั่นหวิว, Example: เขารู้สึกใจหวิว เมื่อมองลงไปข้างล่างในคลองน้ำ, Thai definition: รู้สึกเพลียดุจจะเป็นลม, รู้สึกเหมือนใจจะขาด
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
นายอากร[N] (tax) farmer, See also: holder of a government monopoly, Example: คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับผูกขาดภาษีอากร
ร่มผ้า[N] part of the body under the garment, See also: the inside of the lower garment, Example: หมัดจะไม่กัดทะลุผ้าเหมือนกับยุง แต่จะแทรกตัวเข้าไปในร่มผ้า, Thai definition: ส่วนร่างกายภายในผ้านุ่ง
ร่มธง[N] (under) the protection of consular jurisdiction, See also: the inside of the lower garment, Example: ในช่วงสงครามเกาหลี ทหารจาก15 ประเทศต่างอยู่ภายใต้ร่มธงสหประชาชาติ, Thai definition: ความคุ้มครองของชาติ
ย่อแหยง[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be alarmed, be scared, Syn. เกรงกลัว, กลัวเกรง
ยั่น[V] be afraid, See also: fear, dread, frighten, apprehend, be frightened, be alarmed, be scared, Syn. ครั่นคร้าม, ท้อถอย, Example: เขาไม่ยั่นกับเรื่องแค่นี้
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวไร่[N] agriculturist, See also: vegetable gardener, farmer, Syn. กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่ชาวนา, Example: การทำไร่เลื่อนลอยของชาวไร่มีผลทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพทำไร่
ชุดชั้นใน[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด
กระโจมอก[V] pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
กสิกร[N] farmer, See also: stock farmer, peasant, agriculturist, planter, Syn. เกษตรกร, Example: ส่วนใหญ่กสิกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำไร่ไถนา
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
ตื่น[V] be alarmed, See also: be scared, be panic-stricken, be frightened, Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ, Example: ผมเคยตื่นอย่างที่สุดในชีวิตเมื่อได้เข้าไปเห็นความงดงามอลังการภายในพระราชวังแห่งนั้น, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวไร่ชาวนา[n. exp.] (chāorai chāonā) EN: farmer   
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail   FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut peūn) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
คนทำนา[n.] (khon tham nā) EN: rice-farmer   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; ouvrier agricole [m] ; ouvrière agricole [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bok) EN: army ; ground force   FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]
กองทัพของประเทศ[n. exp.] (køngthap khøng prathēt) EN: armed forces   
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
หลั่งน้ำตา[v. exp.] (lang nāmtā) EN: shed tear   FR: verser des larmes
เหล่า[n.] (lao) EN: arm of national defense ; armed services ; corps   
เล็งปืนใส่[v. exp.] (leng peūn sai) EN: aim a gun at   FR: pointer une arme dans la direction de
ลดอาวุธ[v. exp.] (lot āwut) FR: désarmer
แม่[n.] (maē) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general   FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
มีอาวุธ[adj.] (mī āwut) EN: armed   FR: armé

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMED    AA1 R M D
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARMER    AA1 R M ER0
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMES    AA1 R M Z
ARMEY    AA1 R M IY0
HARMEL    HH AA1 R M AH0 L
PARMER    P AA1 R M ER0
HARMES    HH AA1 R M Z
CARMEL    K AA0 R M EH1 L
CARMEL    K AA1 R M AH0 L
WARMED    W AO1 R M D
CARMER    K AA1 R M ER0
LARMER    L AA1 R M ER0
FARMED    F AA1 R M D
HARMED    HH AA1 R M D
HARMER    HH AA1 R M ER0
CARMEN    K AA1 R M AH0 N
MARMER    M AA1 R M ER0
ARMENT    AA1 R M AH0 N T
FARMER    F AA1 R M ER0
WARMER    W AO1 R M ER0
CHARMED    CH AA1 R M D
UNARMED    AH0 N AA1 R M D
FARMERS    F AA1 R M ER0 Z
GARMENT    G AA1 R M AH0 N T
HARMETZ    HH AA1 R M EH2 T S
WARMEST    W AO1 R M AH0 S T
PARMELE    P AA0 R M EH1 L IY0
CARMELO    K AA0 R M EH1 L OW0
ARMENIA    AA0 R M IY1 N IY0 AH0
ARMENTA    AA0 R M EH1 N T AH0
SWARMED    S W AO1 R M D
ARMETTA    AA0 R M EH1 T AH0
ARMEY'S    AA1 R M IY0 Z
CARMEAN    K AA1 R M IY0 AH0 N
CARMELA    K AA0 R M EH1 L AH0
CHARMER    CH AA1 R M ER0
STARMER    S T AA1 R M ER0
ALARMED    AH0 L AA1 R M D
GENDARME    ZH AA1 N D AA2 R M
GARMENTS    G AA1 R M AH0 N T S
FARMERS'    F AA1 R M ER0 Z
ARMENIAN    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 N
FARMER'S    F AA1 R M ER0 Z
HARMEYER    HH AA1 R M AY2 ER0
ARMENTOR    AA0 R M AH0 N T AO1 R
DUCHARME    D AH2 SH AA1 R M
PARMESAN    P AA1 R M AH0 Z AA2 N
SARMENTO    S AA0 R M EH1 N T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armed    (v) (aa1 m d)
barmen    (n) (b aa1 m e n)
farmed    (v) (f aa1 m d)
farmer    (n) (f aa1 m @ r)
harmed    (v) (h aa1 m d)
warmed    (v) (w oo1 m d)
warmer    (n) (w oo1 m @ r)
Armenia    (n) (aa m ii1 n i @)
alarmed    (v) (@1 l aa1 m d)
charmed    (v) (ch aa1 m d)
charmer    (n) (ch aa1 m @ r)
farmers    (n) (f aa1 m @ z)
garment    (n) (g aa1 m @ n t)
rearmed    (v) (r ii2 aa1 m d)
swarmed    (v) (s w oo1 m d)
unarmed    (j) (uh2 n aa1 m d)
warmers    (n) (w oo1 m @ z)
warmest    (j) (w oo1 m i s t)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Parmesan    (n) (p aa1 m i z a n)
charmers    (n) (ch aa1 m @ z)
disarmed    (v) (d i1 s aa1 m d)
garments    (n) (g aa1 m @ n t s)
gendarme    (n) (zh o1 n d aa m)
unharmed    (j) (uh1 n h aa1 m d)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)
Carmelite    (n) (k aa1 m @ l ai t)
beggarmen    (n) (b e1 g @ m e n)
forearmed    (v) (f oo2 r aa1 m d)
gendarmes    (n) (zh o1 n d aa m z)
one-armed    (j) - (w uh1 n - aa m d)
Carmelites    (n) (k aa1 m @ l ai t s)
endearment    (n) (i1 n d i@1 m @ n t)
baby-farmer    (n) - (b ei1 b i - f aa m @ r)
endearments    (n) (i1 n d i@1 m @ n t s)
gendarmerie    (n) (zh o1 n d aa1 m @ r ii)
light-armed    (j) - (l ai1 t - aa1 m d)
baby-farmers    (n) - (b ei1 b i - f aa m @ z)
gendarmeries    (n) (zh o1 n d aa1 m @ r i z)
stock-farmer    (n) - (s t o1 k - f aa m @ r)
undergarment    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t)
snake-charmer    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ r)
stock-farmers    (n) - (s t o1 k - f aa m @ z)
undergarments    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t s)
snake-charmers    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen {pl}agricultural aid; aid to farmers | agricultural aids; aids to farmers [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Anmut {f}; Charme {m}; Zauber {m}charm [Add to Longdo]
Arm {m} | Arme {pl} | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Arme {m}; Armer | Arme {f} | Armen {pl}poor man | poor woman | the poor [Add to Longdo]
Armee {f}; Heer {n} | Armeen {pl}; Heere {pl} | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Armenhaus {m}poorhouse [Add to Longdo]
Armenrecht {n} [jur.]poor-law [Add to Longdo]
(arme) Bäuerinpeasant woman [Add to Longdo]
Bauersfrau {f}farmer's wife [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
(armes) Bauernkind {n}peasant child [Add to Longdo]
(armes) Bauernmädchen {n}peasant girl [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
(arme) Bauernschaft {f}; Landvolk {n}peasantry [Add to Longdo]
Bauernverband {m}farmers' association [Add to Longdo]
Besatzungsarmee {f} [mil.]occupying army [Add to Longdo]
Bundesheer {n}armed forces [Add to Longdo]
Bundeswehr {f}German armed forces [Add to Longdo]
Charmeur {m}charmer [Add to Longdo]
Chinook {m}; Chinook-Wind {m}; warmer Wind in den Rocky Mountainschinook; chinook wind [Add to Longdo]
Entschlackung {f} (des Darmes)purging; purge [Add to Longdo]
Farbe {f} | Farben {pl} | komplementäre Farben | kühle Farben | warme Farben | verlaufene Farbencolour [Br.]; color [Am.] | colours [Br.]; colors [Am.] | complementary colors | cool colors | warm colors | runny colors [Add to Longdo]
Farm {f} | Farmen {pl}farm | farms [Add to Longdo]
Farm {f} | Farmen {pl}ranch | ranches [Add to Longdo]
Farmer {m} | Farmer {pl}rancher | ranchers [Add to Longdo]
Feueralarm {m} | Feueralarme {pl}fire alarm | fire alarms [Add to Longdo]
Fischzüchter {m}fish farmer [Add to Longdo]
Föhn {m}; Föhnwind {m}; warmer Wind in den Alpenfoehn [Add to Longdo]
Gendarmerie {f}police [Add to Longdo]
Gericht {n}; Speise {f} | Gerichte {pl}; Speisen {pl} | warme Speisendish | dishes | hot dishes [Add to Longdo]
Gewand {n} | Gewänder {pl}; Kleidung {f}garment | garments [Add to Longdo]
Heilsarmee {f}salvation Army [Add to Longdo]
Hüfte {f} [anat.] | Hüften {pl} | mit wiegenden Hüften | die Arme in die Hüften stützen | bis an die Hüften reichenhip | hips | with hips swaying | to put one's hands on one's hips | to come up to the waist [Add to Longdo]
ein krankes Huhn; ein armes Hühnchena lame duck [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}; armer Bauer | Kleinbauern {pl}peasant; peasant farmer | peasants [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Konfitüre {f}; Marmelade {f}jam [Add to Longdo]
Kosename {m}term of endearment [Add to Longdo]
Kosewort {n}term of endearment; term of affection [Add to Longdo]
Kreatur {f}; armes Wesenwretch [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Landung {f} | Landungen {pl}debarment | debarments [Add to Longdo]
Landwirt {m}; Landwirtin {f}; Bauer {m}; Bäuerin {f} | Landwirte {pl}; Bauern {pl}farmer | farmers [Add to Longdo]
Marmelade {f}jam [Add to Longdo]
Marmelade {f} (Orangen-)marmalade [Add to Longdo]
Marmeladenglas {n}jam jar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
シートウォーマー[, shi-touo-ma-] (n) seat warmer [Add to Longdo]
ジャンダルム[, jandarumu] (n) gendarme (fre [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
パルメザンチーズ[, parumezanchi-zu] (n) Parmesan cheese [Add to Longdo]
ファーマー[, fa-ma-] (n) farmer [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
ベンチウォーマー[, benchiuo-ma-] (n) bench warmer [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
レッグウォーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
レッグウオーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
杏(P);杏子[あんず, anzu] (n) apricot (Prunus armeniaca); (P) [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
一本背負い[いっぽんぜおい, ipponzeoi] (n) one-armed shoulder throw (judo or sumo) [Add to Longdo]
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to) [Add to Longdo]
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
欧州通常戦力制限条約[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
下前[したまえ, shitamae] (n) (See 上前・1) part of the fabric that is tucked closest to the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono) [Add to Longdo]
懐炉[かいろ, kairo] (n) pocket heater; hand warmer; heater pack [Add to Longdo]
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer [Add to Longdo]
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment [Add to Longdo]
外衣[がいい, gaii] (n) outer garment [Add to Longdo]
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat [Add to Longdo]
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment [Add to Longdo]
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
丸腰[まるごし, marugoshi] (adj-no) unarmed; without weapons [Add to Longdo]
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
供出米[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries [Add to Longdo]
軍事介入[ぐんじかいにゅう, gunjikainyuu] (n) armed intervention; military intervention [Add to Longdo]
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment [Add to Longdo]
上装[shàng zhuāng, ㄕㄤˋ ㄓㄨㄤ, / ] upper garment [Add to Longdo]
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy) [Add to Longdo]
不受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] unharmed; not injured [Add to Longdo]
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Islamic Jihad (Palestinian armed faction) [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] farmer [Add to Longdo]
佃农[diàn nóng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] tenant farmer; sharecropper [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed [Add to Longdo]
元帅[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces) [Add to Longdo]
兜兜[dōu dou, ㄉㄡ ㄉㄡ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
兜肚[dōu du, ㄉㄡ ㄉㄨ˙, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
内衣[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear [Add to Longdo]
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped [Add to Longdo]
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops [Add to Longdo]
兵种[bīng zhǒng, ㄅㄧㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] (military) branch of the armed forces [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
剿灭[jiǎo miè, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eliminate (by armed force) [Add to Longdo]
卡门[Kǎ mén, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] Carmen [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] (old) minister; (old) term of endearment between spouses; thou (poet.) [Add to Longdo]
受伤[shòu shāng, ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] to sustain injuries; wounded (in an accident etc); harmed [Add to Longdo]
叛乱[pàn luàn, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] armed rebellion [Add to Longdo]
叛乱罪[pàn luàn zuì, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of armed rebellion [Add to Longdo]
丧服[sāng fú, ㄙㄤ ㄈㄨˊ, / ] mourning garment [Add to Longdo]
单衣[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] unlined garment [Add to Longdo]
埃里温[Āi lǐ wēn, ㄞ ㄌㄧˇ ㄨㄣ, / ] Yerevan (capital of Armenia) [Add to Longdo]
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow [Add to Longdo]
徒手[tú shǒu, ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ, ] with bare hands; unarmed; fighting hand-to-hand; freehand (drawing) [Add to Longdo]
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, ] enchanted; fascinated; charmed [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] distressed; alarmed; shocked; grieved [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] regret, be sorry; alarmed [Add to Longdo]
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, / ] term of endearment; pet name; diminutive [Add to Longdo]
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] unarmed and defenceless [Add to Longdo]
拆洗[chāi xǐ, ㄔㄞ ㄒㄧˇ, ] to unpick and wash (e.g. padded garment) [Add to Longdo]
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] armed robbery [Add to Longdo]
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, ] nickname; diminutive; term of endearment [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) [Add to Longdo]
未武装[wèi wǔ zhuāng, ㄨㄟˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] unarmed [Add to Longdo]
果农[guǒ nóng, ㄍㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˊ, / ] fruit farmer [Add to Longdo]
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, / ] bandits with guns; an armed criminal; a gunman [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces) [Add to Longdo]
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed elements; gunmen [Add to Longdo]
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] armed force [Add to Longdo]
武装冲突[wǔ zhuāng chōng tū, ˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] armed conflict [Add to Longdo]
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[し, shi] Lehrer, Armee [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
抱き合う[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
抱く[だく, daku] umarmen, Gefuehle_hegen [Add to Longdo]
抱く[だく, daku] umarmen, auf_den_Armen_tragen [Add to Longdo]
抱擁[ほうよう, houyou] umarmen [Add to Longdo]
[よう, you] UMARMEN [Add to Longdo]
救世軍[きゅうせいぐん, kyuuseigun] Heilsarmee [Add to Longdo]
暖冬[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
暖流[だんりゅう, danryuu] warme_Meeresstroemung [Add to Longdo]
温泉[おんせん, onsen] warme_Quelle, heisse_Quelle [Add to Longdo]
湿布[しっぷ, shippu] (warmer=kalter) Umschlag [Add to Longdo]
[し, shi] GLIEDMASSEN, ARME UND BEINE [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
軍隊[ぐんたい, guntai] Truppen, Armee, Militaer [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]
黒潮[くろしお, kuroshio] (warme Meeresstroemung suedoestl. Japans) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arme [arm]
   weapon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 arme [ɑrmə]
   pauper; poor man
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arme [armeː] (n) , pl.
   arms; poor man; poor woman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top