Search result for

*anywhere*

(144 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anywhere, -anywhere-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anywhere[PRON] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere[ADV] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere
anywheres[ADV] ทุกแห่ง
get anywhere[PHRV] ไปถึงหรือมาถึงที่ใดที่หนึ่ง, Syn. get anyplace, get somewhere
get anywhere[PHRV] ได้รับผลสำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
anywheres(เอน'นีแวซฺ) adv. = anywhere

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure, but before I go anywhere with a stranger,ก่อนที่ฉันจะไปไหนกับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
And I don't know--anywhere we can find some paparazzi.แล้วก็.. ไม่รู้สิ ที่ไหนก็ได้ที่เราจะเจอพวก ปาปารัซซี่มั้ง Chuck in Real Life (2008)
Lois, we're not gonna get anywhere if you shake down every single person we talk to.- ฉันไม่มาขอให้คุณช่วยแน่. - ขอโทษที่รบกวนนะครับ. โลอีส, เราคงไม่ได้อะไรแน่ๆ Committed (2008)
Anywhere, i got three bugs in his home And one in his car.อย่างไรก็ตามฉันจับแมลง 3 ตัว ในบ้านเขาและตัวนึงในรถ Not Cancer (2008)
No signs of mold or fungus anywhere, either.ไม่มีร่องรอยของเชื้อราหรือMold Adverse Events (2008)
Do you see them anywhere?...ประเทศจีน... ... \ \".คุณเห็นพวกเขาบ้างไหม Birthmarks (2008)
Nobody is going anywhere or taking any phone calls till I hear back from Louisiana.ไม่มีใครไปไหนหรือรับโทรศัพท์\ จนกว่าผมจะได้รับคำตอบจากหลุยส์เซียน่า Birthmarks (2008)
and she hasn't gone anywhere.และเธอไม่ได้ไปไหน Lucky Thirteen (2008)
He never goes anywhere else.เขาไม่เคยไปที่ไหนเลย Joy (2008)
Which proves he never goes anywhere else... when... he's... conscious.ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เคยไปที่ไหน เมื่อไหร่ เขา... Joy (2008)
Chase doesn't want anywhere near this surgery.เชสไม่ต้องการที่ไหนใกล้เพื่อผ่าตัดนี้ The Itch (2008)
- I'm gonna get the drugs. - No one goes anywhere!ฉันจะไปเอายา ไม่มีใครไปไหนทั้งนั้น Last Resort (2008)
I've never been anywhere south of florida.ผมไม่เคยไปไหนเกินกว่าฟรอริด้าเลย Last Resort (2008)
Who's obviously not going anywhere with a bloody rectum.เขาเป็นชัดไม่ไปไหนทั้งนั้น กับไส้ตรงกระหายเลือด Dying Changes Everything (2008)
Tacoma can help with the Glocks, but there's no M4s anywhere.ทาโคม่าสามารถช่วยเรื่องปืน Glock ได้ แต่ M4 ไม่มีสักที่ Pilot (2008)
I'm not going anywhere.ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้น Pilot (2008)
You wrote 'somewhere'. Is just anywhere really okay for you?นายเขียน "สักแห่ง" มันจะดีสำหรับนายเหรอ? Akai ito (2008)
anywhere is fine.ให้ผ่านที่ไหนก็ดีทั้งนั้นแหละ Akai ito (2008)
Anywhere, hurry!ไปที่ไหนก็ได้ เร็วเข้า Rising Malevolence (2008)
There's precious little water anywhere.มันต้องมีน้ำที่ไหนสักแห่ง The Labyrinth of Gedref (2008)
If general Grievous comes anywhere near this quadrant, we'll know about it.ถ้านายพลกรีวัสมันเพ่นพ่านไปแถวนั้น เราต้องรู้ตัวแน่ Rookies (2008)
This is not good. I don't see the deck officer anywhere.นี่ไม่ดีแล้ว ผมไม่เห็นทหารบนท่าจอดเลย Rookies (2008)
I'd be proud to fight beside you anytime, anywhere.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รบ เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้า ทุกที่ ทุกเวลา Rookies (2008)
Yeah, um, we're not going anywhere.อือ ใช่ เราไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
- No-one's going anywhere.ไม่มีใครจะไปไหนทั้งนั้น ... .. Episode #1.5 (2008)
We'll do it bad enough that he won't be going anywhere.เราต้องทำให้แรงขนาดที่เค้าเดินไม่ได้ Episode #1.5 (2008)
We're not going anywhere.เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น The Moment of Truth (2008)
No, I love old crypts. I wouldn't be seen dead anywhere else.ไม่ใช่หรอก ข้าออกจะหลงใหลป่าช้า ที่ไหนจะมีศพได้แบบนี้อีกล่ะ Excalibur (2008)
You are not going anywhere.พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น Lair of Grievous (2008)
If I leave, you won't go anywhere, will you?ขอตัวสักครู่ เจ้าคงจะไม่หนีไปไหนใช่มั้ย? Cloak of Darkness (2008)
Your friend won't be going anywhereสหายท่านจะไม่หนีไปไหนแน่ Cloak of Darkness (2008)
Three more games to win! Don't go anywhere!อีก 3 คนก็จบเกมแล้ว อย่าเพิ่งไปไหนนะ Portrait of a Beauty (2008)
At the upcoming season you can't see anywhere else.ของซีซั่นใหม่ ที่คุณจะไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Do you have anywhere to hide?แล้วป้ามีที่ไปแล้วเหรอคะ? Beethoven Virus (2008)
You're not going anywhere!ลูกไม่ต้องไปไหนแล้ว! Baby and I (2008)
Going anywhere else would be a death sentence.การไปที่ไหนอื่นอีกมันจะเสี่ยงไป The Bank Job (2008)
Anywhere you want to go.ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไป The Bank Job (2008)
I'll be quick. Don't go anywhere.เข้ามา The Eye (2008)
My sister gave me those pearls. I can't find them anywhere.น้องสาวฉันให้สร้อยไข่มุกนั่นมา ฉันหามันไม่เจอเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No. I've never been anywhere, really. I mean outside harbors.ไม่ ผมไม่เคยไปอยู่ที่ไหน ที่จริง ผมหมายถึงไกลออกไปจากท่าเรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, I mean, it's not like you were going anywhere.ข้าหมายถึง เอ่อคือว่าข้าไม่คิดว่าท่านจะไปไหน Kung Fu Panda (2008)
- Not going anywhere! Neither is he! - Let go of me!ห้ามไปไหน Kung Fu Panda (2008)
In Burma, there are more land mines than anywhere in the world young men are beaten and forced into the army, many as young as 12 years old.ในพมามีกับระเบิดมากทีสุดในโลก เดกหนุมถูกบังคับใหเปนทหาร หลายคนทีอายุแค 12 ปึ Rambo (2008)
If we can make it there, we can make it anywhere!เราก็จะทำแบบนั้นที่นี่ เราจะทำที่ไหนก็ได้! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Mom, let them take their time. New York isn't going anywhere, right, guys?แม่ ให้เวลาพวกเขาสบายๆเถอะ นิวยอร์คไม่หนีไปไหนหรอกฮะ ใช่มั๊ยพวก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Jesus, every time the two of us try to get anywhere... it's fucking disaster after fucking disaster.ให้ตายสิ ทุกครั้งที่เราสองคน พยายามที่จะไปที่ไหน... มันต้องมีหายนะ แล้วก็หายนะตามมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I just can't find her anywhere.ฉันหาเธอไม่เจอเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We´re not going anywhere.เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น Shutter (2008)
- No, no, no. I'm not going anywhere. And that's when it occurred to me.ล่องหนมาห้องสมุดทุกที Jumper (2008)
Go anywhere? Do anything?ไม่ได้อีกแล้ว Jumper (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anywhereAnywhere with a bed will do.
anywhereAre you going anywhere?
anywhereAre you going to anywhere this summer?
anywhereBefore we go anywhere, we should exchange some money.
anywhereCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
anywhereCurious to say, I didn't find it anywhere.
anywhereDid you go anywhere during the summer vacation?
anywhereDid you go anywhere for the summer?
anywhereDo you feel at home anywhere?
anywhereHave you seen my glasses anywhere?
anywhereHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
anywhereHis daughter is eager to go with him anywhere.
anywhereI am not going anywhere on Sunday.
anywhereI can't find my umbrella anywhere.
anywhereI can't get anywhere with it.
anywhereI can't study anywhere in my house; it's too noisy.
anywhereI didn't get anywhere with him.
anywhereI didn't go anywhere during the holiday.
anywhereI don't want to go anywhere in particular.
anywhereIf you go anywhere, you had better tell your mother first.
anywhereI haven't seen them anywhere.
anywhereI have to take a bus to go anywhere.
anywhereI'll afraid this kind of meeting isn't getting us anywhere.
anywhereI never go anywhere.
anywhereIn this town, if anywhere, you will find old Japan at her best.
anywhereIs her house anywhere near the station?
anywhereIs she anywhere about?
anywhereIs there a telephone anywhere?
anywhereIt isn't anywhere near as hot today as it was yesterday.
anywhereIt's a good rule to look both ways before you cross the street anywhere.
anywhereI will fly to N.Y., or anywhere else.
anywhereJust put those packages anywhere.
anywhereNo land was to be seen anywhere.
anywhereNone of these plans ever come anywhere near realization.
anywhereNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.
anywhereSure, this house is as good as ever. She's built so well we could move her anywhere.
anywhereThe job isn't anywhere near done.
anywhereThe musical instruments and parts are completely professional quality! And yet the prices are lower than anywhere!
anywhereThere isn't anywhere else to park.
anywhereThe ring was not to be found anywhere.
anywhereThe trip will cost anywhere between $1000 and $2000.
anywhereThe watch was not to be found anywhere.
anywhereThe work will take anywhere from two to three weeks.
anywhereThey refused to go anywhere on foot.
anywhereThis is the best Indian restaurant anywhere in Tokyo.
anywhereToday, to send a telegram in the States to anywhere in the world, all you have to do is to give the message over the telephone.
anywhereWe couldn't get anywhere in our attempt to convince him.
anywhereWe're not getting anywhere.
anywhereWhen I was a child, I could sleep anywhere.
anywhereYou can find the same thing anywhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ใด[PRON] where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น
ไปไหนไม่รอด[V] cannot get away to anywhere, See also: cannot escape to anywhere, Example: ในที่สุดเขาก็ไปไหนไม่รอดต้องกลับมาพึ่งผมอยู่ดี
ไปไหนไม่รอด[V] cannot get away to anywhere, See also: cannot escape to anywhere, Example: ในที่สุดเขาก็ไปไหนไม่รอดต้องกลับมาพึ่งผมอยู่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī eūn) EN: nowhere else ; not found anywhere else   FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่ไปไหน[v. exp.] (mai pai nai) EN: not going anywhere   FR: n'aller nulle part
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place   FR:
ที่ไหนก็ได้[adv.] (thīnāi kødai) EN: anywhere   FR: n'importe où ; peu importe l'endroit
ที่ไหนก็ตาม[adv.] (thīnāi køtām) EN: anywhere   FR: où que ce soit

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYWHERE    EH1 N IY0 W EH2 R
ANYWHERE    EH1 N IY0 HH W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anywhere    (a) (e1 n i w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
ganz abgelegenmiles from anywhere [Add to Longdo]
irgendwo; überall {adv}anywhere [Add to Longdo]
irgendwohin; überall {adv}anywhere [Add to Longdo]
Er wird es nie zu etwas bringen.He'll never get anywhere. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
アイエニウェア[, aieniuea] (n) {comp} iAnywhere [Add to Longdo]
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp,n,adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P) [Add to Longdo]
何処でも[どこでも, dokodemo] (n) (uk) anywhere [Add to Longdo]
何処にでも[どこにでも, dokonidemo] (n) (uk) (何処でも with に) (See 何処でも) anywhere [Add to Longdo]
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P) [Add to Longdo]
何処へも[どこへも, dokohemo] (adv) (uk) nowhere; not anywhere (with neg. verb) [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home [Add to Longdo]
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where [Add to Longdo]
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment [Add to Longdo]
巧妇难为无米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment. [Add to Longdo]
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere [Add to Longdo]
无论何处[wú lùn hé chù, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, / ] anywhere; wherever [Add to Longdo]
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anywhere \A"ny*where\, adv.
     In any place. --Udall.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top