Search result for

*animals*

(285 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: animals, -animals-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wild animalsสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Animalsสัตว์ [TU Subject Heading]
Animals in advertisingสัตว์ในโฆษณา [TU Subject Heading]
Animals in artสัตว์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Animals, Mythicalสัตว์ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Aquatic animalsสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]
Benthic animalsสัตว์หน้าดิน [TU Subject Heading]
Clostridium diseases in animalsโรคคลอสตริเดียมในสัตว์ [TU Subject Heading]
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Emotions in animalsอารมณ์ในสัตว์ [TU Subject Heading]
Exotic animalsสัตว์ต่างแดน [TU Subject Heading]
Forest animalsสัตว์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Grooming behavior in animalsพฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์ [TU Subject Heading]
Laboratory animalsสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Mangrove animalsสัตว์ชายเลน [TU Subject Heading]
Marine animalsสัตว์ทะเล [TU Subject Heading]
Massage for animalsการนวดสัตว์ [TU Subject Heading]
Animals as carriers of dieaseพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Mycotoxicoses in animalsอาการพิษจากเชื้อราหรือแบคทีเรียในสัตว์ [TU Subject Heading]
Photography of animalsการถ่ายภาพสัตว์ [TU Subject Heading]
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Rare animalsสัตว์หายาก [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Sexual behavior in animalsพฤติกรรมทางเพศในสัตว์ [TU Subject Heading]
Vaccination of animalsการให้วัคซีนสัตว์ [TU Subject Heading]
Wetland animalsสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ [TU Subject Heading]
Animalsสัตว์ [การแพทย์]
Animals, Cold Bloodสัตว์เลือดเย็น [การแพทย์]
Animals, Domesticสัตว์เลี้ยง [การแพทย์]
Animals, Laboratoryสัตว์ทดลอง [การแพทย์]
Animals, Macrosmaticสัตว์สามารถรับรู้กลิ่นได้เร็วและดีมาก [การแพทย์]
Animals, Microsmaticคนรับรู้กลิ่นได้น้อยกว่าสัตว์ [การแพทย์]
Animals, Newbornสัตว์แรกเกิด [การแพทย์]
Animals, Poisonousสัตว์เป็นพิษ, สัตว์มีพิษ [การแพทย์]
Animals, Preyสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร [การแพทย์]
Animals, Zooสัตว์ในสวนสัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something where the animals sing or...- บางอย่างที่สัตว์ร้องเพลงได้หรือว่า... There Might be Blood (2008)
No animals. No hidden drugs or alcohol.ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มียาเสพติดหรือเหล้าแอบซ่อนไว้ The Itch (2008)
Because, all over this planet there are animals who feel like they can't.นั้นมีสัตว์ที่เอาแต่รู้สึกว่า ทำไม่ได้ Bolt (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Don't feed the animals and please, no flash photography.กรุณาอย่าให้อาหารสัตว์ และอย่า เปิดแฟลชเวลาถ่ายรูป Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
I don't think you belong in here with the rest of these animals.ชั้นไม่คิดว่าคุณควรอยู่ที่นี่ กับเดรัจฉานพวกนี้ Death Race (2008)
There's been a lot of animals through here since.เมื่อก่อนเคยมีสัตว์มากกว่านี้ก่อนมันมา Outlander (2008)
Just animals. Beasts.เป็นแค่สัตว์ พวกสัตว์ป่า Outlander (2008)
We don't allow animals at the Mount.เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ที่เม้านท์ The Lazarus Project (2008)
On the loose, several animals, including the world famous Alex the Lion, escaped from the Central Park Zoo tonight.ดังภาพที่เห็น มีสัตว์หลายชนิด รวมทั้งAlex the lion ที่รู้จักันดีในนามเจ้าป่าแห่ง New York ได้หนีออกจากสวนสัตว์ตอนค่ำวันนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the zoo to mourn the loss of their beloved zoo animals.คืนนี้ ชาวนิวยอร์คหลายร้อยคน มาร่วมชุมนุมกันที่สวยสัตว เพื่อไว้อาลัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่หายไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm not staying here to be attacked by more animals!ฉันจะไม่อยู่เป็นเป้านิ่งให้พวกเดรัจฉานหรอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Two days ago, I didn't believe in the existence of talking animals or dwarves... or centaurs.เมื่อ 2 วันก่อน, ข้าไม่เชื่อว่า เรื่องนี้จะมีอยู่จริง สัตว์ที่พูดได้,หรือว่าคนแคระ หรือเซ็นทอร์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
♪♪ ["Carnival of the Animals"][งานเทศกาล เกี่ยวกับสัตว์] New York, I Love You (2008)
but Manolo here is a lover of dogs, and he hates me to defame animals.แต่ มาโนโล คนนี้เป็นคนรักสุนัข และเขาไม่ชอบให้ผมดูถูกสัตว์ Frost/Nixon (2008)
But that's to stop the animals getting out, isn't it?แต่นี่มันกันเอาไว้ ไม่ให้สัตว์หลุดออกมาไม่ใช่เหรอ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Animals?สัตว์เหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Are those dead animals up ahead?นั่นใช่สัตว์ตายแล้วรึป่าว The Happening (2008)
We're animals. It's in our nature to kill. Basic, simple.เราเป็นสัตว์ มันเป็นธรรมชาติของเราที่จะฆ่า ง่ายๆ Pathology (2008)
We're animals. It's our nature to kill.เราเป็นสัตว์ มันเป็นธรรมชาติของเราที่จะฆ่า Pathology (2008)
How you dealing with the animals in here?พวกเวรนั่นมันเป็นยังไง? Dirt Nap (2008)
Make the animals walk through the filthทำให้สัตว์เดินผ่านทางสกปรก Under & Out (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร Home (2009)
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
You chained them up like animals.และความปลอดภัยของครอบครัวด้วย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
But if your affection for these animals costs me any more men...ทำให้ผมต้องเสียคนของผมไปอีก พวกเขาไม่ใช่สัตว์ คน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Not animals.พูดกับฉันสิ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I no dead animals.แบบสมัครใจด้วย มันเป็นสัตว์เลี้ยงนะ โอ้ พระเจ้า Drag Me to Hell (2009)
I've got to get these animals lockdown!ความจำเป็นที่ต้องกักขังสัตว์เหล่านี้ Prison Break: The Final Break (2009)
I'm just trying to figure out what's happening to these animals here.ผมแค่กำลังหาว่าเกิดอะไรขึ้น กับสัตว์เลี้ยงที่นี่ I Knew You Were a Pig (2009)
Mr. Purcell thought he knew what was killing the animals.คุณเพอร์เซลคิดว่าเขารู้ว่า อะไรกำลังฆ่าสัตว์พวกนั้น Hey! Mr. Pibb! (2009)
Animals must have got at him.บ้าเอ๊ย My Bloody Valentine (2009)
Animals? Was he dead or not when you buried him?ฉันว่าไม่ช้าแอคเซลมันจับนายยัดเข้าคุก My Bloody Valentine (2009)
They behave like humans! They're just a bunch of good for nothing thugs, packed animals!พวกนั้นทำตัวเหมือนมนุษย์เรานี่แหละ กิน, ดื่ม, มั่วกัน Agora (2009)
Some animals were meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime - star-crossed lovers, monogamous swans.สัตว์บางจำพวกจะอยู่กับคู่เดียวของตน ด้วยกันตลอดชีวิต อย่างพวก ปลาดาวคู่รัก หรือ หงส์ที่มีคู่เดียว พวกเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น Up in the Air (2009)
They were animals, Sam, defending territory.พวกเขาเป็นสัตว์ แซม ตอบโต้ตามสัญชาตญาณ Family Remains (2009)
Do you like animals?นายชอบสัตว์หรอ After School Special (2009)
What do you expect? Freakin' animals.นายคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ไอ้พวกสัตว์ป่าเถื่อน Better Call Saul (2009)
You guys, don't do anything that will scare the animals.พวกเธออย่าทำอะไรที่ทำสัตว์แถวนี้กลัวล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
So then, why doesn't it eat the animals in the woods?ถ้างั้น แล้วทำไมมันถึงไม่กินพวกสัตว์ที่อยู่ในป่าล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Okay, class, let's see how our animals of Africa drawings are going.โอเค ทุกคน มาดูกันซิว่า หน้าตาสัตว์ทั้งหลายในแอฟริกาที่เราวาดเป็นยังไง? The Story of Lucy and Jessie (2009)
Don't forget your little animals!อย่าลืมเจ้าตัวเล็กตัวน้อยคุณล่ะ! A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
All those men in cages, like animals.พวกผู้ชายที่อยู่ในกรงขัง ยังกับพวกสัตว์ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Oi! Get off him! You animals, get off him!นี่ หยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าพวกป่าเถื่อน หยุดเดี๋ยวนี้นะ! Harry Brown (2009)
These fucking animals filmed the whole thing on their fucking phones.ไอ้เด็กสารเลวพวกนี้ บันทึกทุกอย่างเอาไว้ ในโทรศัพท์มัน Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animalsAbility to talk distinguishes human beings from animals.
animalsA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
animalsAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [Quote, Animal Farm]
animalsAll animals are not wild.
animalsAll human beings are much more intelligent than animals.
animalsAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
animalsAll the horses are animals, but not all animals are horses.
animalsA lot of wild animals died for lack of food.
animalsAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
animalsAnimals act in a better manner than wicked humans.
animalsAnimals act on instinct.
animalsAnimals and plants have the right to live, and men even more so.
animalsAnimals and plants live on this planet.
animalsAnimals are afraid of fire.
animalsAnimals can learn and pass on what they learn.
animalsAnimals cannot distinguish right from wrong.
animalsAnimals cannot exist without air and water.
animalsAnimals have bodies largely composed of fluid.
animalsAnimals have no reason.
animalsAnimals inhabit the forest.
animals"Animals in the wild are not robots," she says.
animalsAnimals know their enemies by instinct.
animalsAnimals live in many places and in great numbers, too.
animalsAnimals lives are no less valuable than our lives are.
animalsAnimals seem to move at random.
animalsApart from cats, I like animals.
animalsAre there many animals in the zoo?
animalsAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
animalsAs food and drink is to animals, so are rain and sunshine to plants.
animalsAt first their abilities are more limited than those of animals.
animalsBe kind to little animals.
animalsBut Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.
animalsCats are very clean animals.
animalsCertain animals are fast disappearing.
animalsDarwin studied the animals and birds different from those he knew in England.
animalsDoes mankind have dominion over animals and birds?
animalsDonkeys are tough animals.
animalsDo not feed the animals.
animalsDon't be cruel to animals.
animalsDon't feed the animals.
animalsDon't give animals any food.
animalsDon't kill too many birds and animals on earth.
animalsDo you have any animals?
animalsDo you think animals have souls?
animalsEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.
animalsFish are cold-blooded animals.
animalsGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
animalsHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
animalsHe is always kind to animals.
animalsHe isn't cruel to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์น้ำ[N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
หัวหน้าฝูง[N] chief of a herd of animals, Syn. จ่าฝูง, Example: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[V] raise aquatic animals, See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals, Example: ลุงดำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, Thai definition: ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตขึ้นหรือเติบโตขึ้น
สรรพสัตว์[N] all living creatures, See also: animal kingdom, all animals, Example: เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย, Thai definition: สัตว์ทั้งหลาย
แด่น[ADJ] with white or brown markings on the face or nose of animals, Example: สุนัขตัวนี้มีหน้าแด่น, Thai definition: มีขนด่างเป็นดวงที่หน้าของสัตว์บางชนิด
ตัว[CLAS] numerative noun for animals and things, Example: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว, Thai definition: ลักษณะนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
ตัว[CLAS] numerative noun for animals and things, Example: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
กลี[N] plague of livestock, See also: pestilence among the domestic animals, Thai definition: โรคห่าที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
กะริง[N] snare for trapping the skipping animals, Syn. กะหริ่ง, Example: พรานใช้กะริงล่าสัตว์, Thai definition: บ่วงหวายสำหรับดักสัตว์ที่กระโดด เช่นเนื้อและกวาง
ชนัก[N] harpoon, See also: spear on a rope thrown by hand for catching animals, spear, Thai definition: เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป
ตกลูก[V] give birth to, See also: be delivered of a young, bring forth the young (used only for animals), foal, calve, drop, Syn. ออกลูก, คลอดลูก, Example: แม่วัวตกลูกครั้งละ 2 ตัว
ดิรัจฉาน[N] animal, See also: animals that walk, beast, Syn. เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Ant. มนุษย์, Example: คนที่ทำความชั่วเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นดิรัจฉาน, Count unit: ต้ว, ชนิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet   FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
ลูก[n.] (lūk) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp   FR: petit [m]
ผสมสัตว์[v. exp.] (phasom sat) EN: breed animals   FR: élever des animaux
ประสมสัตว์[v. exp.] (prasom sat) EN: breed animals   FR: élever des animaux
สรรพสัตว์[n.] (sapphasat) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things   FR: animaux [mpl] ; règne animal [m]
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMALS    AE1 N AH0 M AH0 L Z
ANIMALS'    AE1 N AH0 M AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animals    (n) (a1 n i m @ l z)
sea-animals    (n) - (s ii1 - a n i m l z)
pack-animals    (n) - (p a1 k - a n i m l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter {n} (für Tiere)food (for animals) [Add to Longdo]
Huftier {n} | Huftiere {pl}hoofed animal | hoofed animals [Add to Longdo]
Kleinvieh {n}small domestic animals [Add to Longdo]
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter [Add to Longdo]
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals) [Add to Longdo]
Sommerschlaf halten (Tiere)to aestivate; to estivate (animals) [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}animal | animals [Add to Longdo]
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals [Add to Longdo]
Tierquälerei {f}cruelty to animals [Add to Longdo]
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation [Add to Longdo]
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals [Add to Longdo]
Tier schlecht behandelnto be unkind to animals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals) [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals [Add to Longdo]
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]
奥山放獣[おくやまほうじゅう, okuyamahoujuu] (n) relocation of wild animals to a remote location [Add to Longdo]
下等動物[かとうどうぶつ, katoudoubutsu] (n) lower animals [Add to Longdo]
家畜[かちく, kachiku] (n) domestic animals; livestock; cattle; (P) [Add to Longdo]
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals) [Add to Longdo]
漢名[かんめい, kanmei] (n) Chinese name (often of plants and animals) [Add to Longdo]
求愛行動[きゅうあいこうどう, kyuuaikoudou] (n) courtship behavior (animals) [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
禽獣[きんじゅう, kinjuu] (n) birds and animals [Add to Longdo]
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n,n-suf) (1) group (of animals); (2) {math} group; (P) [Add to Longdo]
群生[ぐんせい;ぐんじょう, gunsei ; gunjou] (n,vs) (1) (ぐんせい only) growing en masse in a location (plants); (2) (ぐんせい only) living gregariously (animals, people); (n) (3) all animate creation [Add to Longdo]
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals) [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]
個体数[こたいすう, kotaisuu] (n) population (of animals, etc.); population size; number of individuals [Add to Longdo]
古生物[こせいぶつ, koseibutsu] (n) extinct plants and animals [Add to Longdo]
交尾[こうび, koubi] (n,vs,adj-no) copulation (in animals) [Add to Longdo]
交尾む;遊牝む;孳尾む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to copulate (animals); to mate [Add to Longdo]
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases) [Add to Longdo]
三悪趣[さんあくしゅ;さんなくしゅ;さんまくしゅ, san'akushu ; sannakushu ; sanmakushu] (n) {Buddh} (See 三悪道) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell [Add to Longdo]
三悪道[さんあくどう;さんなくどう;さんまくどう, san'akudou ; sannakudou ; sanmakudou] (n) {Buddh} (See 三悪趣,三悪・さんあく・1) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell [Add to Longdo]
三角縁神獣鏡[さんかくぶちしんじゅうきょう, sankakubuchishinjuukyou] (n) triangular rimmed ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]
自己抜糸[じこばっし, jikobasshi] (n,vs) (See 抜糸) self-removal of stitches (esp. of pets, animals); self-extraction of sutures [Add to Longdo]
狩る;猟る[かる, karu] (v5r,vt) to hunt (e.g. animals); to go looking for (e.g. flowers, etc.); to gather (e.g. mushrooms); to pick (e.g. fruit) [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) [Add to Longdo]
獣;猪;鹿[しし, shishi] (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [Add to Longdo]
小動物[しょうどうぶつ, shoudoubutsu] (n) small animals [Add to Longdo]
食肉類[しょくにくるい, shokunikurui] (n) carnivores (i.e. animals of the order Carnivora) [Add to Longdo]
神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
人獣共通感染症[じんじゅうきょうつうかんせんしょう, jinjuukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
人畜[じんちく, jinchiku] (n) men and animals [Add to Longdo]
人畜共通感染症[じんちくきょうつうかんせんしょう, jinchikukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna [Add to Longdo]
数匹[すうひき, suuhiki] (n) several animals [Add to Longdo]
成長ホルモン;生長ホルモン[せいちょうホルモン, seichou horumon] (n) growth hormone (esp. somatotropin in animals and auxins in plants) [Add to Longdo]
棲む;栖む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 住む) to live (of animals); to inhabit; to nest [Add to Longdo]
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to prosper; to flourish; (2) to copulate (animals) [Add to Longdo]
石獣[せきじゅう, sekijuu] (n) stone image of an animal; stone figures of animals [Add to Longdo]
側生動物[そくせいどうぶつ, sokuseidoubutsu] (n) parazoan (member of an ancestral subkingdom of animals whose only surviving members are the sponges) [Add to Longdo]
苔虫類[こけむしるい, kokemushirui] (n) (uk) bryozoans (animals of phylum Bryozoa) [Add to Longdo]
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid [Add to Longdo]
[たち, tachi] (suf) pluralizing suffix (esp. for people & animals; formerly honorific); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五形[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] Wuxing - "Five Animals" - Martial Art [Add to Longdo]
交尾[jiāo wěi, ㄐㄧㄠ ㄨㄟˇ, ] to copulate (of animals); to mate [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade [Add to Longdo]
两栖动物[liǎng qī dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] amphibian; amphibious animals [Add to Longdo]
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals) [Add to Longdo]
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, / ] plants and animals; flora and fauna [Add to Longdo]
动物分类[dòng wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] taxonomy; classification of animals [Add to Longdo]
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc) [Add to Longdo]
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals) [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] da! (sound used to move animals along) [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] pant; roar; bark (of animals) [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] vomiting of animals; to use bad language [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] grain-fed animals; pigsty [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] to butt (as horned animals) [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute [Add to Longdo]
[zǎi, ㄗㄞˇ, ] young of animals [Add to Longdo]
巨兽[jù shòu, ㄐㄩˋ ㄕㄡˋ, / ] large animals [Add to Longdo]
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, ] pulling power (of draught animals) [Add to Longdo]
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, / ] fish for (aquatic animals and plants); catch [Add to Longdo]
有蹄动物[yǒu tí dòng wù, ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] ungulates (animals with hooves) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] post for tethering animals [Add to Longdo]
活物[huó wù, ㄏㄨㄛˊ ˋ, ] living animals [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] it (used for animals) [Add to Longdo]
牧养[mù yǎng, ㄇㄨˋ ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals) [Add to Longdo]
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, ] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden [Add to Longdo]
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] female of domestic animals [Add to Longdo]
兽术[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; skill with animals; shoushu - "Animal skill" or "Beast-fist" - Martial Art (esp. fictional) [Add to Longdo]
兽类[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] animals [Add to Longdo]
珍禽奇兽[zhēn qín qí shòu, ㄓㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄡˋ, / ] rare animals and birds; protected species [Add to Longdo]
生肖[shēng xiào, ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] 12 animals symbolic of the Terrestrial Branches [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] to raise (animals) [Add to Longdo]
畜牧[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] to raise animals [Add to Longdo]
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, ] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal! [Add to Longdo]
[tuǎn, ㄊㄨㄢˇ, ] place trodden by animals [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] be injured; ill (of animals) [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person) [Add to Longdo]
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] population (of a species); community (of animals or plants) [Add to Longdo]
纸人纸马[zhǐ rén zhǐ mǎ, ㄓˇ ㄖㄣˊ ㄓˇ ㄇㄚˇ, / ] paper dolls for ritual use in the shape of people or animals [Add to Longdo]
纸马[zhǐ mǎ, ㄓˇ ㄇㄚˇ, / ] paper dolls for ritual use in the shape of people or animals [Add to Longdo]
纸马儿[zhǐ mǎ r, ㄓˇ ㄇㄚˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 紙馬|纸马, paper dolls for ritual use in the shape of people or animals [Add to Longdo]
[zhī, , ] wings of birds; legs of animals [Add to Longdo]
刍豢[chú huàn, ㄔㄨˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] livestock; farm animals [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] to chop straw fine for animals [Add to Longdo]
蓄养[xù yǎng, ㄒㄩˋ ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals) [Add to Longdo]
调驯[tiáo xùn, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄩㄣˋ, / 調] to look after and train (animals) [Add to Longdo]
陷阱[xiàn jǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, ] lit. a pit for trapping animals; a trap; a snare; a boobytrap [Add to Longdo]
[zhī, , / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top