Search result for

*allow*

(612 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: allow, -allow-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow[VT] แบ่งสรร, Syn. allot
allow[VT] ยอมรับ, See also: รับ
allow[VT] สำรอง, See also: กันไว้, สงวน
allow[VT] ให้เงิน, See also: ให้ยืมเงิน
allow[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
callow[ADJ] ที่เด็กและขาดประสบการณ์, Syn. inexperienced, immature
fallow[ADJ] ซึ่งไถคราดทิ้งไว้, See also: ซึ่งยังไม่เพาะปลูก, Syn. unsowed, unplowed
fallow[ADJ] ซึ่งไม่กระฉับเฉง, See also: ซึ่งไม่ประสบผล, เนือยๆ, Syn. inactive, inert
fallow[ADJ] สีเหลืองอ่อน, See also: สีน้ำตาลอ่อน
hallow[VT] ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, Syn. consecrate, sanctify, Ant. desecrate, profane
mallow[N] ต้นไม้จำพวก Malva
sallow[ADJ] ซีดเซียว, See also: ซีด, เซียว, Syn. colorless, pallid
sallow[N] ต้นหลิว
tallow[N] ไขมันสัตว์ที่ใช้สำหรับทำเทียนไข, See also: ไขมันสัตว์, Syn. beef fat, mutton fat, wax, grease
wallow[VI] เกลือกกลิ้ง, See also: กลิ้งตัว, กลิ้งเกลือก
wallow[VI] หลงมัวเมา, Syn. indulge, luxuriate, revel
wallow[VI] มีจำนวนมาก
wallow[VI] เดินด้วยความยากลำบาก (เหมือนกับอยู่ในโคลนเลน)
wallow[N] การเกลือกกลิ้ง
wallow[N] บริเวณที่สัตว์มาเกลือกกลิ้ง (เช่น ปลัก), See also: บริเวณโคลนเลนสำหรับให้สัตว์มาเกลือกกลิ้ง
wallow[N] สภาพที่เสื่อมทรามลง
gallows[N] ที่แขวนคอนักโทษ, See also: ตะแลงแกง, Syn. gibbet, scaffold, halter
shallow[ADJ] ตื้น, See also: ไม่ลึก, ตื้นๆ, Syn. shoal, superficial, Ant. deep
shallow[ADJ] ไม่ลึกซึ้ง, See also: ผิวเผิน, Syn. superficial, simple, silly, Ant. profound, philosophic
shallow[N] ที่ตื้น
swallow[VT] กลืน, See also: กลืนเข้าไป, ขยอก, Syn. consume, eat, devour
swallow[VI] กล้ำกลืน, Syn. glip
swallow[VT] ท่วมท้น, See also: ดูดกลืน, Syn. absorb, engulf
swallow[VT] อดกลั้นความรู้สึก, See also: ข่มความรู้สึก, Syn. suppress, refrain, hold back
swallow[VT] ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงเชื่อ, Syn. believe, accept without question
swallow[VT] อดทน, See also: ฝืนทน, Syn. endure, bear, tolerate
swallow[VT] คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn
swallow[N] การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat
swallow[N] ปริมาณที่กลืน, Syn. bolus, amount passed down throat
swallow[N] นกนางแอ่น
allow in[PHRV] ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit in
allow of[PHRV] ยอมให้เกิดขึ้น, See also: ยอมให้มี, Syn. admit of, permit of
allow to[PHRV] ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up[PHRV] ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
disallow[VT] ไม่อนุญาต
hallowed[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, Syn. sacred, sacrosanct
wallower[N] ผู้กลิ้งตัว, See also: ผู้เกลือกกลิ้ง, ผู้เกลือกกลั้ว
allow for[PHRV] ีจ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้
allow for[PHRV] ีเผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่), See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
allow for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
allow out[PHRV] อนุญาตให้ออกไป (จากห้อง ตึก อาคาร ประตู), See also: ยอมให้ออกไป, Syn. permit out
allowable[ADJ] ที่อนุญาตได้, Syn. permissible, proper
allowance[N] การอดทน, See also: การยอมทน
allowance[N] ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance[N] งบประมาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allhallows(ออลแฮล' โลซฺ) All Saints' Day
allhallows eve(-อิฟว) Halloween, Syn. Allhallows Evening
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
gallows bittn. โครงโยงสองเสา
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
gallows treen. ตะแลงแกง,โครงหลักแขวนคอเพื่อประหารชีวิต
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
indian mallowพืชจำพวก Abutilon Theophrasti มีดอกเหลือง ใบสีม่วง, ต้นมะกล่ำตาหนู -Syn. Jequirity
sallow(แซล'โล) adj. ซีด,สีเหลืองอ่อน,เหลืองซีด n. ต้นหลิวหรือwillow
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
tallow(แทล'โล) n. ไข,ไขมันสัตว์,มันสัตว์. vt. ทาด้วยไข.
tallow candlern. พ่อค้าเทียนไข
tallow facen. หน้าซีด
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel

English-Thai: Nontri Dictionary
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
sallow(adj) ซีด,เหลือง
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ
tallow(n) ไขสัตว์
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-natal allowanceเงินสงเคราะห์ก่อนคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preheating allowanceระยะเผื่ออุ่นก่อนวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
long wave; shallow-water waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
living allowanceค่าเลี้ยงชีพ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suet; tallowมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, swallowed bloodกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shallow-water wave; long waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allowance๑. ส่วนลด, ค่าเผื่อ๒. เงินช่วยเหลือ, ค่าเบี้ยเลี้ยง๓. ค่าลดหย่อน (ภาษี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowances for maintenanceค่าบำรุงรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowance๑. เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง๒. ส่วนลด, ค่าลดหย่อน (ภาษี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance allowanceเบี้ยเลี้ยงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centre, deglutition; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, swallowing; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
children's allowanceเงินสงเคราะห์บุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
good time allowanceการลดโทษเพราะประพฤติดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good-time allowanceการลดโทษเพราะประพฤติดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flashing allowanceระยะเผื่อวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
esophagography; examination, barium swallowing; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tallow; suetมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset allowanceระยะเผื่อยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
widow's allowanceเงินสงเคราะห์หญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depreciation allowanceค่าเผื่อค่าเสื่อมราคา [เศรษฐศาสตร์]
Children's allowancesค่าใช้จ่ายของเด็ก [TU Subject Heading]
Depreciation allowancesการหักค่าเสื่อมราคา [TU Subject Heading]
Family allowancesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [TU Subject Heading]
Per diem allowancesเบี้ยเลี้ยง [TU Subject Heading]
Fallow การพักดิน
การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Anterior Chamber, Shallowช่องหน้าม่านตาตื้น [การแพทย์]
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Concentration, Maximum Allowableขนาดมาตรฐานของสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย [การแพทย์]
Daily Allowance, Recommendedแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน [การแพทย์]
Dietary Allowance, Recommendedปริมาณที่แนะให้รับประทาน,ปริมาณไวตามินที่ควรได้รับประจำวัน,ปริมาณที่แนะนำให้รับประทาน [การแพทย์]
Errors, Allowableข้อผิดพลาดที่ยอมได้ [การแพทย์]
Errors, Analytical, Medically Allowableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก [การแพทย์]
Shallow fogหมอกตื้น [อุตุนิยมวิทยา]
settlement allowancesettlement allowance, การทรุดตัวที่ยอมได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable soil moisture depletionallowable soil moisture depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Limit, Allowableขอบเขตที่กำหนด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
child allowanceเงินช่วยเหลือบุตร
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง
position allowanceเงินประจำตำแหน่ง
professional allowanceเงินวิชาชีพ
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are allowed to bring friends, right?เราสามารถพาเพื่อนมาได้ใช่ไหมคะ? Chuck in Real Life (2008)
-no, it's just--i can't believe that I allowed myself-ไม่ มันแค่ -ฉันไม่เชื่อว่านั้นจะปล่อยตัวเอง Pret-a-Poor-J (2008)
Allow me to introduce myself.ขอแนะนำตัว There Might be Blood (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
I won't allow it, Kyne.ผมจะไม่ยอมหรอก ไคน์ Dead Space: Downfall (2008)
I will not allow it!ผมไม่มีทางยอมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
And I'm not going to allow you, or anyone else, to destroy the artifact.และ ผมจะไม่ยอมให้คุณ หรือหน้าไหนก็ตาม มาทำลายสิ่งประดิษฐ์นั้น Dead Space: Downfall (2008)
Friends allow you to not sit in a room by yourself.เพื่อนอนุญาตให้นาย ไม่ต้องนั่งในห้องด้วยตนเอง Not Cancer (2008)
I'm not allowed to say no?ผมบอกว่าไม่อนุญาต Adverse Events (2008)
You're not allowed to not be terrified.คุณไม่อนุญาต Adverse Events (2008)
He'll try to swallow his own hands,เค้าจะบวม Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
You think I'm that shallow?คุณคิดว่าฉันลึกล้ำ Adverse Events (2008)
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
A phenarbital coma will not only allow us to inject the cyst, I'll treat the DTS.phenobarbital coma \ ไ่ม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉีดซีสมันใช้รักษาDTS Birthmarks (2008)
Cops aren't allowed to say that, right?ตำรวจไม่พูดแบบนี้ ถูกไหม Joy (2008)
Pressure imbalance allows fluid to build up in the lungs.ความดันเลือดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดของเหลวขึ้นไปท่วมปอดได้ Emancipation (2008)
I need you to swallow this pill.หมอจำเป็นต้องให้เธอกลืนไอ้นี่ Emancipation (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
# It swallow you whole ## It swallow you whole # Pilot (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Allow me to send my best troops to capture him.ข้าจะส่งทหารมือดีที่สุด ออกตามจับเขา Ambush (2008)
That is something we cannot allow.นั่นเป็นสิ่งที่พวกเรายอมให้มันเกิดขึ้นไมได้ Rising Malevolence (2008)
Hey, your father would never have allowed himself to be fooled like that.พ่อของเจ้าไม่เคยโง่เเบบนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
He said each of us is only allowed to drink from a single goblet.เขาบอกว่าแต่ละคนต้องดื่มจากถ้วยหนึ่งใบ The Labyrinth of Gedref (2008)
Do not compound your failure this day by allowing our prize warship to fall.อย่าซ้ำเติมความผิดพลาดของเจ้าในวันนี้ ด้วยการล่มยานราคาแพงของเราอีกเลย Destroy Malevolence (2008)
That base cannot be allowed to alert the Jedi that we're coming.ะปล่อยให้ฐานนั่นส่งสัญญาณ เตือนเจไดไม่ได้ Rookies (2008)
She's not even allowed in there.เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วยซ้ำ And How Does That Make You Kill? (2008)
The snake ate a mouse - one swallow, straight down.งูมันกินหนู กลืนลงไปเลย Valiant (2008)
No one is to be allowed on the streets after the great bell.ห้ามให้ใครออกนอกบ้านหลังจากเสียงระฆังของปราสาท The Mark of Nimueh (2008)
Father, please. I can't allow it. This is madness!เสด็จพ่อ,ได้โปรด นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
The rules don't allow it?อะไรนะ? Lancelot (2008)
We think the women should be allowed to fight.ข้าคิดว่าผู้หญิงควรจะสู้ด้วย The Moment of Truth (2008)
You cannot allow Arthur to fight.คุณไม่สามารถอนุญาตให้อาเธอร์ต่อสู้ได้ Excalibur (2008)
Allow me to show the way.ให้ข้าแสดงหนทางเถอะ Lair of Grievous (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
Allow me the pleasure of seeing your brushwork in actionข้าจะยินดีเป็นยิ่งนัก หากจะแสดงการเขียนภาพให้ได้ชม Portrait of a Beauty (2008)
I cannot allow you to insult my workแต่ข้ายอมไม่ได้ ที่ท่านสบประมาทงานของข้า Portrait of a Beauty (2008)
He only allows handful of men here and changes the lock frequentlyมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เข้ามาในนี้ เขาเปลี่ยนกุญแจไขประตูบ่อยด้วยนะ Portrait of a Beauty (2008)
Perhaps you should allow him to rest. I will not leave him.ขอให้เขาได้พักผ่อน ข้าจะไม่ไหน Le Morte d'Arthur (2008)
Mother, please allow me to accompanying father to Hanyangท่านแม่ ให้ข้าไปฮันยางกับท่านพ่อเถอะนะครับ Iljimae (2008)
His Majesty always allow those people such as Byun Shik, Lee Jung Jun besides himนอกจากนี้ ฝ่าบาทมักจะช่วยผู้คนอย่าง บยุน ซิก, ลีจุงจุน Iljimae (2008)
You can't do that. I won't ever allow it.นายไม่มีทางทำได้ ฉันไม่มีวันยอมหรอก Beethoven Virus (2008)
No person allowed.ไม่มีใครอนุญาต... Baby and I (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Last month a drifter swallowed a bunch of pills and died.เดือนที่แล้ว นกนางแอ่นเป็นโรคตาย Heartbreak Library (2008)
Just allow me to remain in Goguryeo.เพียงแค่อนุญาตให้ข้ายังอยู่ในโกคูรยอ The Kingdom of the Winds (2008)
Allow me to go, and take care of yourself instead.ได้โปรดให้ข้าไปเถอะ, และท่านจะต้องดูแลตัวให้ดี The Kingdom of the Winds (2008)
May you allow yourself some respite.พระองค์ควรจะพักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
If you truly want to show consideration for me, you will allow me to go back to Jolbon Fortress.หากท่านต้องการแสดงความเห็นใจต่อข้าจริงๆละก็ ท่านต้องพาข้าไปที่ป้อมโชบล The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allowA couple of swallows are flying overhead.
allowAllow an hour to get to the station.
allowAllow a person $100 for expenses.
allowAllow a student to be absent.
allowAllow me to introduce Mayuko to you.
allowAllow me to introduce Mr Kato to you.
allowAllow me to introduce myself.
allowAllow me to introduce my wife to you.
allowAllow me to introduce to you my friend Yamada.
allowAllow me to introduce you to Mr White.
allowAllow me to know in advance when you are coming up to Tokyo.
allowAllow the imagination full play.
allowAllow us to describe our products and our business operations.
allowA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
allowA passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries.
allowAre we allowed to take pictures here?
allowAre we allowed to use the elevator?
allowAs a rule, we don't allow smoking.
allowAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
allowA swallow flies very swiftly.
allowBaseball players should allow for the wind in catching a fly.
allowBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
allowBetween you and me, he's a shallow thinker.
allowBy inches the water shallows.
allowBy special arrangement we were allowed to enter the building.
allowChildren are not allowed in.
allowChildren walk around from door to door on Halloween night.
allowCircumstances do not allow me to say any more.
allowDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
allowDiplomats are allowed various privileges.
allowDirect marketing is a means of allowing people to shop from home.
allowDon't allow yourself to become fat.
allowDon't swallow that slick propaganda.
allowDon't waste your allowance on useless things.
allowDrain it in a swallow.
allowEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
allowEven then he did not allow himself to be discouraged.
allowEverything was allowed: You could kick, trip, hit, or bite your opponent.
allowExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
allowExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
allowFarther allowed me to go to the concert.
allowFather advanced me a week's allowance.
allowFather doesn't allow me to drive.
allowFirst swallow one dose of barium.
allowFood should be chewed before being swallowed.
allowFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
allowGentlemen, allow me to say a few words in greeting.
allowHappy Halloween.
allowHave you allowed for any error in your calculation?
allowHe didn't allow me to pay the bill for the dinner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้[V] yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
อนุมัติ[V] approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
เต็มกลืน[V] be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
เทียนไข[N] candle, See also: tallow candle, Example: การใช้เทียนไขเผาไหม้ลงไปหมายบอกเวลา มีใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ทำด้วยไขสัตว์
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต[V] allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai definition: ยอมให้ตามที่ขอ
อนุโลม[V] allow to grant, See also: let, permit, Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน, Example: ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี, Thai definition: ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ตื้นๆ[ADJ] shallow, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน
ตื้นๆ[ADJ] superficial, See also: shallow, Example: คุณคิดว่าแผนตื้นๆ แบบนี้เขาจะไม่รู้เชียวหรือ, Thai definition: ที่มีลักษณะผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง
ไม่ยอม[V] refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
เกลือก[V] roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เขิน[V] be shallow, See also: be high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมาท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)
เขมือบ[V] swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
ค่าเลี้ยงชีพ[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
มัน[N] fat, See also: grease, tallow, Example: พี่สาวฉันชอบมันของหมูปิ้งมาก, Thai definition: เรียกส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ มีน้ำมันอยู่ในตัว
ห้าม[V] forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
เคล้า[V] wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
เงินสนับสนุน[N] subsidy, See also: grant-in-aid, subvention, allowance, Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ, Example: โครงการของเราต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
เงินสมทบ[N] grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินช่วยเหลือ, เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, Example: รัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุน[N] grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย
ปลัก[N] muddy place, See also: mud puddle, mire, wallow, Syn. หล่ม, Example: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น, Count unit: ปลัก, Thai definition: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
ปล่อย[V] allow, Syn. อนุญาต, ยอม, Example: แม่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองเมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว
พาซื่อ[V] be innocent, See also: allow oneself to be led artsy, be trusting or credulous, be gullible, Example: เขากล่าวติเตียนเรา เราไม่รู้สึกเจ็บแค้นกลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา, Thai definition: พลอยหลงเชื่อหรือหลงผิดตามไปด้วย
ไฟเขียว[V] permit, See also: allow, give a chance, Example: รายงานของซีเอ็นเอ็นระบุว่า สหรัฐไฟเขียวให้ใช้กำลังทหารโจมตีอิรักแล้ว, Thai definition: อนุญาต, ให้โอกาส, Notes: (สำนวน)
ส่งเสริม[V] permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
เป็นใจ[V] permit, See also: allow, Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส, Example: ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจ เราก็ไปเที่ยวข้างนอกได้
ผ่อนผัน[V] indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก
ผันผ่อน[V] put off, See also: allow more time, ease, reduce, Syn. ผ่อนผัน, ผ่อน, Example: เขาผันผ่อนให้เธอมาหลายครั้งแล้ว เธอน่าจะเห็นความดีของเขาบ้าง, Thai definition: ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้
ยอม[V] allow, See also: permit, Example: ในการเจรจาต่อรองครั้งนี้คอมลิงค์ยอมลดดอกเบี้ยให้ ทศท. เหลือเพียงประมาณ 3,800 ล้านบาท, Thai definition: ผ่อนผันให้
แอ่นลม[N] swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
ได้รับอนุญาต[V] be permitted, See also: be allowed, Example: เขาได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อในห้องไอซียู
ตามเนื้อผ้า[ADV] traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
ตะพัง[N] well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ติดตื้น[V] be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat, Example: เรือติดตื้นอยู่เพราะน้ำลดมากเกินไป, Thai definition: ติดอยู่ในที่ที่มีน้ำตื้น ไม่พอที่เรือจะไปได้
ต่อ[V] concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้
ตีแปลง[V] wallow (in mud), See also: move, roll, or lie happily, Example: หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้, Thai definition: ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)
ตื้น[ADJ] shallow, Syn. เขิน, ตื้นเขิน, Ant. ลึก, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ และตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ส่วนล่างอยู่ต่ำจากระดับพื้นไม่มาก
ตื้นเขิน[V] be shallow, Syn. ตื้น, เขิน, Ant. ลึก, Example: ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำลำคลองตื้นเขินมาก
นาฟางลอย[N] fallow field, See also: area of stubble, Count unit: แปลง, Thai definition: นาที่เปิดขึ้นใหม่ มีผลไม่แน่นอน
น้ำตาเทียน[N] candle tears, See also: drops of melting wax, tallow droppings, Example: เราสามารถเอาน้ำตาเทียนมาหลอมเป็นเทียนเล่มใหม่ได้ด้วยวิธีการของเรา, Thai definition: ขี้ผึ้งซึ่งไหลออกจากเทียนเวลาจุด
บากหน้า[V] apply, See also: ask for help, swallow one's pride and turn to someone for help, Syn. ตากหน้า, Example: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร, Thai definition: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
แดนประหาร[n. exp.] (daēn prahān) EN: gallows   
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance   FR: frais de repas [mpl]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīeng) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter   FR: graisse [f] ; suif [m]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengchīp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ค่าเผื่อ[n. exp.] (khā pheūa) EN: allowance ;   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
ค่าเผื่อหนี้สูญ[n. exp.] (khā pheūa nī sūn) EN: allowance for bad debts   
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
เขิน[v.] (khoēn) EN: be shallow ; be high and dry   
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer
ก้นครัว[X] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark   
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
ลานประหาร[n.] (lān prahān) EN: gallows   
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus   
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no   FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
มัน[n.] (man) EN: fat ; grease ; tallow   FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
น้ำตื้น[n. exp.] (nām teūn) EN: shallow water   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLOW    AH0 L AW1
HALLOW    HH AE1 L OW0
GALLOW    G AE1 L OW0
MALLOW    M AE1 L OW0
BALLOW    B AE1 L OW0
ALLOWS    AH0 L AW1 Z
FALLOW    F AE1 L OW2
CALLOW    K AE1 L OW0
WALLOW    W AA1 L OW0
TALLOW    T AE1 L OW0
GALLOWS    G AE1 L OW0 Z
FALLOWS    F AE1 L OW2 Z
HALLOWS    HH AE1 L OW0 Z
SWALLOW    S W AA1 L OW0
SHALLOW    SH AE1 L OW0
MALLOWS    M AE1 L OW0 Z
BALLOWE    B AE1 L AW0
ALLOWED    AH0 L AW1 D
ALLOWAY    AE1 L OW0 W EY2
SWALLOWS    S W AA1 L OW0 Z
HALLOWED    HH AE1 L OW0 D
HALLOWAY    HH AE1 L OW0 W EY2
CALLOWAY    K AE1 L OW0 W EY2
DISALLOW    D IH2 S AH0 L AW1
GALLOWAY    G AE1 L OW0 W EY2
WALLOWED    W AA1 L OW0 D
ALLOWING    AH0 L AW1 IH0 NG
SHALLOWER    SH AE1 L OW0 ER0
SWALLOWED    S W AA1 L OW0 D
ALLOWANCE    AH0 L AW1 AH0 N S
ALLOWABLE    AH0 L AW1 AH0 B AH0 L
WALLOWING    W AA1 L OW0 IH0 NG
HALLOWELL    HH AE1 L AH0 W EH0 L
HALLOWEEN    HH AE2 L AH0 W IY1 N
GALLOWAYS    G AE1 L OW0 W EY2 Z
HALLOWE'EN    HH AE2 L AH0 W IY1 N
DISALLOWED    D IH2 S AH0 L AW1 D
ALLOWANCES    AH0 L AW1 AH0 N S AH0 Z
SWALLOWING    S W AA1 L OW0 IH0 NG
UNALLOWABLE    AH2 N AH0 L AW1 AH0 B AH0 L
MARSHMALLOW    M AA1 R SH M EH2 L OW0
SHALLOWNESS    SH AE1 L OW0 N AH0 S
REALLOWANCE    R IY1 AH0 L AW1 AH0 N S
DISALLOWING    D IH2 S AH0 L AW1 IH0 NG
DISALLOWANCE    D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S
MARSHMALLOWS    M AA1 R SH M EH2 L OW0 Z
DISALLOWANCES    D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allow    (v) (@1 l au1)
Mallow    (n) (m a1 l ou)
allows    (v) (@1 l au1 z)
callow    (j) (k a1 l ou)
fallow    (n) (f a1 l ou)
hallow    (v) (h a1 l ou)
mallow    (n) (m a1 l ou)
sallow    (v) (s a1 l ou)
tallow    (n) (t a1 l ou)
wallow    (v) (w o1 l ou)
allowed    (v) (@1 l au1 d)
gallows    (n) (g a1 l ou z)
hallows    (v) (h a1 l ou z)
mallows    (n) (m a1 l ou z)
sallows    (v) (s a1 l ou z)
shallow    (v) (sh a1 l ou)
swallow    (v) (s w o1 l ou)
wallows    (v) (w o1 l ou z)
Calloway    (n) (k a1 l @ w ei)
Galloway    (n) (g a1 l @ w ei)
allowing    (v) (@1 l au1 i ng)
disallow    (v) (d i2 s @ l au1)
hallowed    (v) (h a1 l ou d)
sallowed    (v) (s a1 l ou d)
sallower    (j) (s a1 l ou @ r)
shallows    (v) (sh a1 l ou z)
swallows    (v) (s w o1 l ou z)
wallowed    (v) (w o1 l ou d)
allowable    (j) (@1 l ou1 @ b l)
allowance    (n) (@1 l au1 @ n s)
disallows    (v) (d i2 s @ l au1 z)
hallowing    (v) (h a1 l ou i ng)
sallowest    (j) (s a1 l ou i s t)
sallowing    (v) (s a1 l ou i ng)
shallowed    (v) (sh a1 l ou d)
shallower    (j) (sh a1 l ou @ r)
swallowed    (v) (s w o1 l ou d)
wallowing    (v) (w o1 l ou i ng)
Hallowe'en    (n) (h a2 l ou ii1 n)
allowances    (n) (@1 l au1 @ n s i z)
callowness    (n) (k a1 l ou n @ s)
disallowed    (v) (d i2 s @ l au1 d)
shallowest    (j) (sh a1 l ou i s t)
shallowing    (v) (sh a1 l ou i ng)
swallowing    (v) (s w o1 l ou i ng)
unhallowed    (j) (uh1 n h a1 l ou d)
Hallowe'ens    (n) (h a2 l ou ii1 n z)
disallowing    (v) (d i2 s @ l au1 i ng)
fallow-deer    (n) - (f a1 l ou - d i@ r)
marshmallow    (n) (m aa1 sh m a1 l ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}capital allowance [Add to Longdo]
Akkordzeit {f}allowed time [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]Allhallows; Hallow; Hallowmas [Add to Longdo]
Altersfreibetrag {m}age allowance [Add to Longdo]
Aufmaß {n}; Zuschlag {m}; Toleranz {f}; Zugabe {f}; Materialzugabe {f}allowance [Add to Longdo]
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance [Add to Longdo]
Auslösung {f}accommodation allowance [Add to Longdo]
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects [Add to Longdo]
Baumstütze {f} [naut.]gallows frame [Add to Longdo]
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance [Add to Longdo]
Brachland {n}fallow land [Add to Longdo]
Diäten {pl} (für Abgeordnete)parliamentary allowance [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}; Bewilligung {f}allowance [Add to Longdo]
Fahlheit {f}; Blässe {f}; fahle Farbe {f}sallowness [Add to Longdo]
Familienzuschuss {m}; Familienzuschlag {m}family allowance [Add to Longdo]
Flachwasserkanal {m}shallow water duct [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}gallows humour [Add to Longdo]
Galgenvogel {m}gallows bird [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body [Add to Longdo]
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
Heiligung {f}hallowing [Add to Longdo]
Hibiskus {m}; Roseneibisch {m} [bot.]hibiscus; rose mallow [Add to Longdo]
Jahresabschreibung {f}annual allowance [Add to Longdo]
betet anhallows [Add to Longdo]
betete anhallowed [Add to Longdo]
Kilometergeld {n}mileage allowance [Add to Longdo]
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Ausgabe {f}; Aufwand {m}; Unkosten {pl}; Spesen {pl} | Kosten {pl}; Ausgaben {pl}; Aufwendungen {pl}; Auslagen {pl} | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Malve {f} [bot.]mallow; hollyhock [Add to Longdo]
Nacktheit {f}callowness [Add to Longdo]
Nahtzugabe {f}seam allowance [Add to Longdo]
Nichtanerkennung {f}disallowance [Add to Longdo]
Option {f} | Optionen {pl} | Option am Geld | Option verfallen lassenoption | options | at-the-money option | to allow an option to lapse [Add to Longdo]
Preisnachlass gewährento grant allowance [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Skonto {m} [fin.]allowance; cash dicount [Add to Longdo]
Reisekostenantrag {m}application for travel allowances [Add to Longdo]
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance [Add to Longdo]
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind [Add to Longdo]
Salweide {f}sallow [Add to Longdo]
Sanddorn {m} [bot.]sallow thorn [Add to Longdo]
Schwalbe {f} [ornith.] | Schwalben {pl}swallow | swallows [Add to Longdo]
Seeschwalbe {f} [ornith.]sea swallow [Add to Longdo]
Seichtheit {f}shallowness [Add to Longdo]
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance [Add to Longdo]
Steuerermäßigung {f}tax relief; tax allowance; tax reduction [Add to Longdo]
Steuerfreibetrag {m}tax-free allowance [Add to Longdo]
Steuerfreibetrag {m}allowable deduction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
アラウアンス[, arauansu] (n) allowance [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei [Add to Longdo]
ギモーヴ[, gimo-vu] (n) marshmallow (fre [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball) [Add to Longdo]
タロウ[, tarou] (n) (1) tallow; (2) taro [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[, haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P) [Add to Longdo]
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre [Add to Longdo]
マシュマロ;マシマロ[, mashumaro ; mashimaro] (n) marshmallow [Add to Longdo]
マロー[, maro-] (n) mallow (any plant of genus Malva) [Add to Longdo]
マロウ[, marou] (n) mallow [Add to Longdo]
モロヘイヤ[, moroheiya] (n) Jew's mallow (ara [Add to Longdo]
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵,冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) [Add to Longdo]
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance [Add to Longdo]
為せる[させる, saseru] (v1,vt) (1) (uk) (See 為る・する・1) to make (someone) do; (2) to allow (someone) to; (P) [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
鵜呑み[うのみ, unomi] (n) swallowing (food, story) [Add to Longdo]
駅使[えきし;うまやづかい;はゆまづかい, ekishi ; umayadukai ; hayumadukai] (n) (arch) official during the ritsuryo period who was allowed to use the state-provided stables and horses [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
燕子[えんし, enshi] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
燕児;燕子[えんじ, enji] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow chick [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit [Add to Longdo]
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] forbidden; not allowed [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] must not; may not; not be allowed; cannot [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't [Add to Longdo]
任凭[rèn píng, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] no matter what; despite; to allow (sb to act arbitrarily) [Add to Longdo]
任听[rèn tīng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄥ, / ] to allow (sb to act arbitrarily); to let sb have his head [Add to Longdo]
任随[rèn suí, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to allow (sb to have his head); to let things happen [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge [Add to Longdo]
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ, ] to annex; to swallow (up); to embezzle [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] short; shallow; thin plate [Add to Longdo]
备抵[bèi dǐ, ㄅㄟˋ ㄉㄧˇ, / ] an allowance (accounting); to allow for (a drop in value) [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow [Add to Longdo]
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow [Add to Longdo]
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error) [Add to Longdo]
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, ] to allow; to grant; to permit; accurate; standard [Add to Longdo]
准许[zhǔn xǔ, ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to allow; to grant; to permit [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees) [Add to Longdo]
包打天下[bāo dǎ tiān xià, ㄅㄠ ㄉㄚˇ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] to run everything (成语 saw); to monopolize the whole business; not allow anyone else to have a look in [Add to Longdo]
包举[bāo jǔ, ㄅㄠ ㄐㄩˇ, / ] to summarize; to swallow up; to annex; to merge [Add to Longdo]
包办代替[bāo bàn dài tì, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, / ] to do everything oneself (成语 saw); not to allow others in on the act [Add to Longdo]
同流合污[tóng liú hé wū, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ , ] to wallow in the mire with sb (成语 saw); to follow the bad example of others [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take [Add to Longdo]
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, ] to swallow; to engulf; to gobble up [Add to Longdo]
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, / ] to embezzle; to swallow up; to engulf [Add to Longdo]
吞声[tūn shēng, ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to swallow one's cries [Add to Longdo]
吞金[tūn jīn, ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣ, ] to commit suicide by swallowing gold [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] loud swallowing sound [Add to Longdo]
[Kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] surname Kuai; throat; to swallow [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to drink; to swallow [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow [Add to Longdo]
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, ] barn swallow [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to hold; to contain; to allow; appearance; look; countenance [Add to Longdo]
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, / ] permit; allow [Add to Longdo]
宽打窄用[kuān dǎ zhǎi yòng, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˇ ㄓㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to give oneself leeway (成语 saw); to allow room for error [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [Add to Longdo]
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables) [Add to Longdo]
憔悴[qiáo cuì, ㄑㄧㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] wan and sallow; thin and palid; haggard; (of plants) withered [Add to Longdo]
应许[yīng xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to promise; to allow [Add to Longdo]
才疏学浅[cái shū xué qiǎn, ㄘㄞˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧㄢˇ, / ] (humble expr.) of humble talent and shallow learning (成语 saw); Pray forgive my ignorance,... [Add to Longdo]
接待[jiē dài, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ, ] to receive (a visitor); to admit (allow sb to enter) [Add to Longdo]
放走[fàng zǒu, ㄈㄤˋ ㄗㄡˇ, ] to release; to set free; to allow (a person or an animal) to go; to liberate [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] Tallow tree; Sapium sebiferum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allow \Al*low"\, v. t. [imp. & p. p. {Allowed}; p. pr. & vb. n.
   {Allowing}.] [OE. alouen, OF. alouer, aloer, aluer, F.
   allouer, fr. LL. allocare to admit as proved, to place, use;
   confused with OF. aloer, fr. L. allaudare to extol; ad +
   laudare to praise. See {Local}, and cf. {Allocate}, {Laud}.]
   1. To praise; to approve of; hence, to sanction. [Obs. or
    Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Ye allow the deeds of your fathers.  --Luke xi. 48.
    [1913 Webster]
 
       We commend his pains, condemn his pride, allow his
       life, approve his learning.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To like; to be suited or pleased with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How allow you the model of these clothes?
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. To sanction; to invest; to intrust. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt be . . . allowed with absolute power.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To grant, give, admit, accord, afford, or yield; to let
    one have; as, to allow a servant his liberty; to allow a
    free passage; to allow one day for rest.
    [1913 Webster]
 
       He was allowed about three hundred pounds a year.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To own or acknowledge; to accept as true; to concede; to
    accede to an opinion; as, to allow a right; to allow a
    claim; to allow the truth of a proposition.
    [1913 Webster]
 
       I allow, with Mrs. Grundy and most moralists, that
       Miss Newcome's conduct . . . was highly
       reprehensible.            --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. To grant (something) as a deduction or an addition; esp.
    to abate or deduct; as, to allow a sum for leakage.
    [1913 Webster]
 
   7. To grant license to; to permit; to consent to; as, to
    allow a son to be absent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To allot; assign; bestow; concede; admit; permit;
     suffer; tolerate. See {Permit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allow \Al*low"\, v. i.
   To admit; to concede; to make allowance or abatement.
   [1913 Webster]
 
      Allowing still for the different ways of making it.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {To allow of}, to permit; to admit. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top