Search result for

*adhesion*

(64 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adhesion, -adhesion-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhesion[N] การติดแน่น, See also: การติดอยู่ด้วยกัน
adhesion[N] สิ่งที่ติดอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adhesion๑. การยึดติด๒. สิ่งยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesion๑. การดึงดูด [ระหว่างโมเลกุลของสารต่างชนิดกัน]๒. การยึดติด, การประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adhesion; adherenceการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adhesion contractสัญญาสำเร็จรูป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adhesion contractสัญญาจำยอมตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of adhesionสัญญาตายตัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adhesionการติดรั้ง [การแพทย์]
Adhesion Bandsเยื่อพังผืด [การแพทย์]
Adhesion Type Procedureเย็บส่วนล่างของริมฝีปากให้ติดกัน [การแพทย์]
Adhesionsการยึดติด, แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของสารชนิดเดียวกัน, การเกาะติด, พังผืด, การติดกัน, เนื้อเยื่อเหนี่ยวรั้ง, เยื่อพังผืด, พังผืดยึด, การยึดด้วยพังผืด [การแพทย์]
Adhesions, Fibrousเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Adhesions, Surfaceการยึดแน่นจากการแนบสนิทกับเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Fibrous Adhesionsไฟบรัสแอดฮีชัน [การแพทย์]
adhesionแอดฮีชัน, การยึดติด, การเกาะติดด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารต่างชนิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With this many adhesions, the risk of tumor rupture, it's too high.ความเสี่ยงในการแยกเนื้อมะเร็งออก มันสูงเกินไป ถ้าเราผ่าอีกครั้ง จะยิ่งทำความเสียหาย Tainted Obligation (2009)
We have to be able to remove the tumor and with these adhesions, you can't.-อาจจะช่วยให้เราไปถึงส่วนที่ติดกันได้ -มะเร็งเขารักษาไม่หาย และตอนนี้ผมจะทำให้ Tainted Obligation (2009)
Ball-tipped electrosurgery helps get around the adhesions.ชายคนนั้นเจ็บปวดจากการผ่าตัดเข้าไปอีก Tainted Obligation (2009)
When the meter is blue, that's full adhesion.พอมิเตอร์ขึ้นสีฟ้า แสดงว่ามีแรงยึดเกาะเต็มที่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Torn adhesions from the stab wounds.เนื้อเยื่อฉีกขาด จากแผลที่ถูกแทง Route 66 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
การสึกหรอแบบยึดติด[n. exp.] (kān seukrø baēp yeuttit) EN: adhesion   
สมาชิกภาพ[n.] (samāchikkaphāp) EN: membership   FR: adhésion [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adhesion    (n) (@1 d h ii1 zh n)
adhesions    (n) (@1 d h ii1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adhäsion {f}; Haftung {f} [phys.]adhesion [Add to Longdo]
Anhaftung {f}; Anhaften {n}adhesion [Add to Longdo]
Einwilligung {f}adhesion [Add to Longdo]
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines [Add to Longdo]
Haftvermögen {n}; Haftung {f} | mangelnde Haftungadhesion | poor adhesion [Add to Longdo]
Kleber {m}; Klebstoff {m}adhesion [Add to Longdo]
Knebelungsvertrag {m}; diktierter Vertrag {m}adhesion contract [Add to Longdo]
Adhäsion {f}; Verwachsung {f} [med.]adhesion [Add to Longdo]
Abheben {n}loss of adhesion [Add to Longdo]
Haftgrenze {f}adherence limit; limit of adhesion [Add to Longdo]
Längshaftung {f}longitudinal adhesion [Add to Longdo]
Querhaftung {f}transversal adhesion [Add to Longdo]
Reifenhaftung {f}tyre adhesion [Add to Longdo]
Seitenhaftung {f}lateral adhesion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸着[きゅうちゃく, kyuuchaku] (n,vs) adsorption; attachment; adhesion; sorption [Add to Longdo]
凝着[ぎょうちゃく, gyouchaku] (n,vs) adhesion [Add to Longdo]
凝着力[ぎょうちゃくりょく, gyouchakuryoku] (n) adhesion [Add to Longdo]
執着(P);執著[しゅうちゃく(P);しゅうじゃく, shuuchaku (P); shuujaku] (n,vs) attachment; adhesion; tenacity; (P) [Add to Longdo]
粘着[ねんちゃく, nenchaku] (n,vs) cohesion; adhesion; (P) [Add to Longdo]
粘着性[ねんちゃくせい, nenchakusei] (n) adhesion; stickiness; viscosity [Add to Longdo]
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P) [Add to Longdo]
付着力[ふちゃくりょく, fuchakuryoku] (n) adhesion [Add to Longdo]
附着力[ふちゃくりょく, fuchakuryoku] (n) adhesion [Add to Longdo]
癒合[ゆごう, yugou] (n,vs) agglutination; adhesion [Add to Longdo]
癒着[ゆちゃく, yuchaku] (n,vs,adj-no) (1) adhesion (medical); conglutination; (2) collusion; collusive relationship; (P) [Add to Longdo]
融合[ゆうごう, yuugou] (n,vs,adj-no) agglutination; adhesion; fusion; unite; (P) [Add to Longdo]
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion [Add to Longdo]
膠着剤[こうちゃくざい, kouchakuzai] (n) adhesion; agglutination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黏着[nián zhuó, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] to adhere; to stick to; to bond; to agglutinate; adhesion; adhesive [Add to Longdo]
黏着力[nián zhuó lì, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] adhesion; adhesive force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adhesion \Ad*he"sion\, n. [L. adhaesio, fr. adhaerere: cf. F.
   adh['e]sion.]
   1. The action of sticking; the state of being attached;
    intimate union; as, the adhesion of glue, or of parts
    united by growth, cement, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. Adherence; steady or firm attachment; fidelity; as,
    adhesion to error, adhesion to a policy.
    [1913 Webster]
 
       His adhesion to the Tories was bounded by his
       approbation of their foreign policy. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreement to adhere; concurrence; assent.
    [1913 Webster]
 
       To that treaty Spain and England gave in their
       adhesion.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) The molecular attraction exerted between bodies
    in contact. See {Cohesion}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) The process of uniting surfaces by the formation of
    new fibrous bands resulting from an inflammatory process.
    [AS]
 
   6. (Med.) One of the fibrous bands resulting from
    adhesion[5].
    [AS]
 
   7. (Bot.) The union of parts which are separate in other
    plants, or in younger states of the same plant.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Adherence; union. See {Adherence}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top