Search result for

*addle*

(387 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: addle, -addle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addle[ADJ] เน่า (ไข่), Syn. rotten
paddle[N] ไม้พาย (สำหรับพายเรือ), See also: ที่แจวเรือ, Syn. oar, pole
paddle[N] ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
paddle[N] ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
paddle[N] ใบจักรเรือ, See also: ใบพัดน้ำ
paddle[VT] พาย, See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ, Syn. row, oar, scull
paddle[VT] ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
paddle[VT] กวนด้วยพาย
paddle[VI] เดินเตาะแตะ, See also: เดินโซเซ, Syn. waddle
paddle[VI] แกว่งแขนหรือขาในน้ำ, Syn. dabble
saddle[N] อานม้า, See also: อาน, อานจักรยาน, Syn. seat, montura
saddle[N] เนื้อส่วนสันหลัง
saddle[VT] ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)
saddle[VI] ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)
waddle[VI] เดินเป๋ไปเป๋มา, Syn. toddle, totter, wiggle
waddle[N] การเดินเป๋ไปเป๋มา
raddled[ADJ] ดูเหนื่อยมาก, Syn. worn
swaddle[VT] พัน, See also: ห่อ, หุ้ม, Syn. enwrap, wrap, sheathe
swaddle[VT] ห่อตัวทารกด้วยผ้า, Syn. swathe, clothe, wrap
twaddle[N] คำพูดที่ไร้สาระ
waddler[N] คนเดินเป๋ไปเป๋มา
spraddle[VT] นั่งกางขา, See also: นั่งคร่อม, Syn. straddle
straddle[VT] ถ่างขา, See also: ยืนหรือนั่งถ่างขา
straddle[VT] คร่อม, Syn. astride, bestride
straddle[VI] สนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle[VT] สนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle[N] การถ่างขา, See also: การกางขา
straddle[N] การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: การเหยียบเรือสองแคม
twaddler[N] ผู้พูดไร้สาระ
unsaddle[VI] เอาอานลงจากม้า
unsaddle[VT] เอาอานลงจากม้า
saddle up[PHRV] ใส่อานม้า, See also: ใส่อานให้พร้อม
skedaddle[N] รีบวิ่งหนี
paddle boat[N] เรือกลไฟ, Syn. paddle steamer
saddle with[PHRV] บังคับให้ยอมรับหรือทำ, Syn. land with
paddle wheel[N] ใบจักรเรือกลไฟ
fiddle-faddle[N] ความไร้สาระ, See also: ความเหลวไหล, สิ่งที่ไม่มีความสำคัญ, Syn. nonsense, foolishness, silliness, Ant. sense, wisdom
fiddle-faddle[VI] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา,ยืนกางขา,นั่งกางขา,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่างขา,สนับสนุนทั้งสองข้าง,เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา,การกางขา,การเดินหรือนั่งกางขา,ระยะถ่าง,ระยะกาง,ระเบิดติดกันเป็นแฉก,การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly
swaddle(สวอด'เดิล) vt. พัน,ห่อ,โพก. n. ผ้าอ้อม,ผ้าหุ้มห่อทารก., Syn. swathe
twaddle(ทวอด'เดิล) n.,vi.,vt. (พูด,เขียน) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไร้สาระ
unsaddle(อันแซด'เดิล) vt. เอาอานม้าออก,ทำให้ลงจากหลังม้า,ทำให้ตกจากอานม้า. vi. เอาอานม้าออก
waddle(วอด'เดิล) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด, See also: waddler n. waddlingly adv. waddly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
astraddle(adj) คร่อม
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
saddle(vt) ผูกอาน,ใส่อาน
saddler(n) คนทำอานม้า,คนขายอานม้า
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse saddle; trough reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle vein; saddle reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle-back nose; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle๑. อานม้า๒. อวัยวะรูปอานม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle๑. ช่องสันเขา๒. ทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle nose; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle pointจุดอานม้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
saddle reef; saddle veinทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straddleเหยียบเรือสองแคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
branch T saddle jointรอยต่อตัวทีรูปอานม้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal saddle; metal baseฐานโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal base; metal saddleฐานโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trough reef; reverse saddleทางแร่รูปอานม้าหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nose, saddle; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, saddle-back; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, swayback; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesia, Saddleเสียความรู้สึกบริเวณรอบ ๆ ก้น [การแพทย์]
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
Ducklike Waddleเดินคล้ายเป็ด [การแพทย์]
Internal Paddlesกระตุ้นหัวใจโดยตรง [การแพทย์]
Joint, Saddleข้อต่อแบบอานม้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
door saddle (n ) ธรณีประตู
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paddle, son!พายเรือ ลูกชาย! Pinocchio (1940)
Which do you ride, sidesaddle or astride?เเล้วคุณขี่ท่าไหนล่ะ เเบบนั่งข้างหรือนั่งคร่อม Rebecca (1940)
Come on saddle your horses.เอาล่ะ ใส่อานม้านายซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Paddles out.พายออก เตรียมที่จะพายเรือ How I Won the War (1967)
Prepare to paddle.พายเรือ How I Won the War (1967)
Don't raise sail, you're going to luff it. You got a paddle?อย่ากางใบ พายออกไปก่อน มีไม้พายมั้ย Jaws (1975)
I got a paddle.- ผมมีไม้พาย Jaws (1975)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Put some gel on those paddles !Clear! Clear. The Thing (1982)
Farm Boy, polish my horse's saddle.นี่เจ้า! ขัดอานม้าให้ข้าหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
I only dog paddle.ข้าก็ว่ายน้ำเก่งกว่าลูกหมานิดเดียว The Princess Bride (1987)
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง! Aladdin (1992)
Do you know how much this saddle is worth ? Do you know how much it costs ?รู้มั้ยอานนี่ราคาเท่าไหร่ Schindler's List (1993)
Oh, that Paddlefoot. He funny, silly dog.โอ้ Paddlefoot ที่ เขาตลกสุนัขโง่ Pulp Fiction (1994)
- [ Paddlefoot Barking ]- [Paddlefoot เห่า] Pulp Fiction (1994)
I'm from Brooklyn. Pure twaddle!ฉันมาจากบรู๊คลิน James and the Giant Peach (1996)
What about his saddle and cloak?สิ่งที่เกี่ยวกับอานและเสื้อคลุมของเขา? Princess Mononoke (1997)
But you'll have to do it like a real cowboy, none of that sidesaddle stuff.แต่คุณต้องขี่แบบคาวบอย ห้ามไขว้ขา Titanic (1997)
Christ! Paddles! Kill the music.ปิดเพลงซะ พาเธอกลับไป City of Angels (1998)
Internal paddles.ใส่เข้าไปข้างใน ชาร์คไฟ 20 City of Angels (1998)
I cannot be ready unless my tailors work all night. Saddle my horse!ช่างเสื้อข้าไม่ต้องนอนแล้ว ใส่อานม้าเร็ว The Man in the Iron Mask (1998)
-Had to paddle back.-เราเลยต้องพายกลับมา Dark Harbor (1998)
- It's just a paddle. It's all right.- มันเป็นเพียงแค่พายเรือ มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด Wrong Turn (2003)
All right, people, we're on. Saddle up.เอาล่ะ,ทุกคน ยกก้นขึ้นมา เราต้องไปกันแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
At which point Blackburn grabbed the monkey, and they skedaddled down that hall toward the bedroom.ซึ่งหมายความว่าคุณแบล็คเบิร์น ได้คว้าเอาลิง แล้วพวกเขาได้รีบวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องนอน Mr. Monk and the Panic Room (2004)
When you get in this damn saddle it's kinda not so bad.ลองมั้ย เข้าท่าดีนะ Brokeback Mountain (2005)
And that's the story of my saddle bronc career.และนั่นก็คือเรื่องราวบนอานม้าป่าของพ่อ Brokeback Mountain (2005)
They want you back in the saddle.พวกเขาอยากให้คุณกลับมาทำคดี Extreme Aggressor (2005)
Let's go, Mack. Saddle up. What'd you do with my trailer?ไปกันเถอะ แม็ค อานขึ้น แกทำกับรถพ่วงของฉันได้อย่างไร Cars (2006)
Give me the paddles.เอาที่ปั้มมา Mission: Impossible III (2006)
Now, go on ahead and take the paddle like this, in both hands.ต่อไป จับไม้พายขึ้นมา แบบนี้ ใช้ทั้ง 2 มือ Eight Below (2006)
There you go. We're gonna do an even paddle,อย่างนั้น เราจะทำแบบนี้ Eight Below (2006)
Medic! Get the paddles! Clear!หมอ ปั้มหัวใจเร็ว เคลียร์ Peaceful Warrior (2006)
I'll get my saddle.ข้าไปเอาอานม้าข้าก่อนนะ Milarepa (2006)
Carrying the new paddle, he ran home to show his father, only to witness his family brutally murdered by Man and Chow.ถือไม้ปิงปองอันใหม่ เขาวิ่งกลับบ้านเพื่อเอาไปอวดพ่อของเขา เพียงเพื่อไปเป็นพยานว่า Confession of Pain (2006)
Saddle up. ABRUZZI: Where we going?ขึ้นไป เราจะไปไหนกัน? Manhunt (2006)
Get me the paddles.ส่งที่ปั๊มาให้ฉัน A Change Is Gonna Come (2007)
Charge the paddles,300.ชาร์ตที่ 300 Let the Truth Sting (2007)
I feel like an angel baby swaddled in a cocoon of cloud candy.ฉันรู้สึกเหมือนทารกแองเจิลในรังไหม ของลูกอมเมฆ American Duos (2007)
He brought charged paddles into an oxygenated room.เขาเอาแผ่นชาร์จเข้ามาในห้อง ออกซิเจน The Right Stuff (2007)
Jack... saddle up.-แจ๊ค... โทรศัพท์นายนะ Awake (2007)
Charge paddles n... now.ชาจ เดี๋ยวนี้ Awake (2007)
- Okay. - Paddles to 20.ตกลง paddle ไปที่ 20 Awake (2007)
- [Neyer] Charge the paddles. - I don't want you to be.ชาจ ฉันไม่ต้องการให้คุณเป็นแบบนี้ Awake (2007)
Come on, boy. Paddle, Son.เร็วๆ เข้าลูก จํ้าเข้า Ratatouille (2007)
Remy. Come on. Paddle.เรมี จํ้าเร็วๆ เข้า Ratatouille (2007)
Chicken Joe with a no paddle drop in... nobody needs to help this chicken.ชิกเค่น โจ ยังไม่เคยหล่นน้ำ ไม่มีใครอยากช่วยเจ้าไก่นี่ Surf's Up (2007)
Paddle, come on...dig faster, come on...dig, dig!ลุยมา เข้ามา ว่ายมา ว่ายเร็ว ๆ .. เข้ามา ว่ายมา Surf's Up (2007)
Here he is showing us his skills with his lucky Def Leppard paddle that's won him over 200 amateur matches.ที่นี่เขามีการแสดงของเรา ทักษะของเขาด้วย โชคดีของเขา Def Leppard พาย ที่เขาได้รับรางวัล กว่า 200 ตรงกับมือสมัครเล่น Balls of Fury (2007)
You see that gold paddle? That's the invitation.คุณจะเห็นพายทองที่ นั่นคือการเชิญ Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addleAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
addleA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
addleBefore getting on a horse, you usually put a saddle on its back.
addleHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
addleSaddle a person with responsibility.
addleShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
addleShe seemed so much at ease in the saddle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบพัด[N] propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม
วาด[V] paddle, See also: row a boat, Thai definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
กูบ[N] howdah, See also: houdah, saddle (for elephant), Syn. ประทุนหลังช้าง, กูบช้าง, Example: ในรูปมี “กูบ” ที่พระราชชายาถวายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เมื่อครั้งเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปี 2469 มาตั้งให้ชมด้วย, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่นั่งบนหลังช้าง
กุมอำนาจ[V] seize power, See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle, Example: ช่วงพ.ศ.สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเศษๆ เป็นช่วงที่กลุ่มอำนาจใหม่สามารถกุมอำนาจในประเทศได้เด็ดขาด, Thai definition: ยึดอำนาจ
คอน[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
พุ้ย[V] paddle briskly, See also: propel, Syn. วัก, พุ้ยน้ำ, Example: เขาใช้มือพุ้ยข้างเรือแทนไม้พาย, Thai definition: พายโดยแรงให้เรือไปโดยเร็ว
พุ้ยน้ำ[V] paddle water, Example: แขนฉันไม่มีแรงพุ้ยน้ำแล้ว เพราะน้ำกำลังเชี่ยวมาก, Thai definition: เอามือพายน้ำไปโดยแรง
เรือพาย[N] row boat, See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar, Example: บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดในวันพระ จะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมพากันพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: ลำ
อานม้า[N] saddle, Example: เขากำลังทำความสะอาดอานม้าอันใหม่อยู่, Count unit: อาน, ชุด
อานรถ[N] saddle, Example: เขานั่งบนอานรถ ออกแรงปั่นจักรยานจนตัวโก่ง
อาน[N] saddle, Example: เขาส่งแฮนด์รถจักรยานให้หล่อนรับมาขึ้นคร่อมอานรถจักรยาน แล้วถีบออกไป, Thai definition: เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะ หรือยานพาหนะบางชนิด
ต่าง[N] pack-saddle, Example: เขาบรรทุกของลงต่างบนหลังวัว เตรียมออกเดินทาง, Count unit: ต่าง, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้น ให้ห้อยลงมาทั้ง 2 ข้าง, เรียกโค ลา ที่ใช้บรรทุกสิ่งของในลักษณะเช่นนั้นว่า โคต่าง ลาต่าง
ต้วมเตี้ยม[V] toddle, See also: be tardy, take short, wobble, waddle, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: หนอนแก้วต้วมเตี้ยมอยู่บนใบไม้ดูเป็นสีเดียวกัน, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
ตีกรรเชียง[V] row with oars, See also: row with paddles, Syn. ตีกระเชียง, กรรเชียง, Thai definition: อาการที่นั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือแล้วใช้มือเหนี่ยวกรรเชียงพุ้ยน้ำให้เรือแล่นไป
ถือบังเหียน[V] govern, See also: be in the saddle, control, be in power, Syn. ปกครอง, Example: สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย, Thai definition: มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ
ทรงอิทธิพล[V] be influential, See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful, Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล, Ant. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ, Example: ผู้สมัครส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
พาย[V] row, See also: paddle, scull, propel, Syn. แจว, Example: เราพายเรือจากบ้านเลาะไปตามคลองอย่างตื่นเต้น, Thai definition: เอาพายพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง[N] oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
กรรเชียง[V] row, See also: paddle, Syn. ตีกรรเชียง, Example: พวกเราช่วยกันกรรเชียงเรือไปให้ถึงฝั่ง
คนพาย[N] paddler, See also: ferryman, Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ, Example: เรือจะชนะได้สำคัญอยู่ที่ความสามัคคีของคนพาย, Count unit: คน
คร่อม[V] bestride, See also: straddle, Example: เขาพยายามหาหนทางจะป่ายขาขวาขึ้นคร่อมกราบเรือให้ได้, Thai definition: ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว
การขี่[N] riding, See also: straddle, Example: การขี่ม้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
แจว[N] oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว
ถีบตัว[V] kick one's feet, See also: paddle one's feet, Syn. พุ่งตัว, Example: ขณะที่ถีบตัวพุ่งลอยไปข้างหน้าความรู้สึกเขาเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่กลางอากาศแบบ, Thai definition: ใช้แรงดันเพื่อทำให้ร่างกายพุ่งออกไป
ขี่[V] be astride, See also: straddle, ride, Example: ตุ๊กตาหมูนี้จะทำหลายขนาด เพื่อให้เด็กอุ้มได้และขึ้นขี่ได้โดยตุ๊กตาไม่เสียหาย, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row   FR: ramer
กรรเชียงปู[X] (kanchīeng pū) EN: crab paddle-leg   
ขี่ [v.] (khī) EN: ride ; straddle   FR: monter ; chevaucher
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
พาย[n.] (phāi) EN: paddle   FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พาย[v.] (phāi) EN: paddle ; row ; oar   FR: pagayer ; ramer
พายเรือ[v. exp.] (phāi reūa) EN: paddle a boat   FR: ramer
พายสั้น[n. exp.] (phāi san) EN: blade ; paddle   FR: pagaie [f]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel   
พุ้ยน้ำ[v. exp.] (phui nām) EN: paddle water   
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire   FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
ตายโคม[v.] (tāikhōm) EN: die while being hatched ; become addle   
เตรียมม้า[v. exp.] (trīem mā) EN: saddle a horse   FR: seller un cheval

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDLE    AE1 D AH0 L
WADDLE    W AA1 D AH0 L
SADDLE    S AE1 D AH0 L
PADDLE    P AE1 D AH0 L
ADDLED    AE1 D AH0 L D
SADDLES    S AE1 D AH0 L Z
SADDLER    S AE1 D AH0 L ER0
SADDLED    S AE1 D AH0 L D
PADDLES    P AE1 D AH0 L Z
PADDLED    P AE1 D AH0 L D
TWADDLE    T W AA1 D AH0 L
ADDLEMAN    AE1 D AH0 L M AH0 N
STRADDLE    S T R AE1 D AH0 L
STRADDLES    S T R AE1 D AH0 L Z
STRADDLED    S T R AE1 D AH0 L D
SADDLEBAG    S AE1 D AH0 L B AE2 G
ASTRADDLE    AH0 S T R AE1 D AH0 L
SADDLEBAGS    S AE1 D AH0 L B AE2 G Z
CLAPSADDLE    K L AE1 P S AE2 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addle    (v) (a1 d l)
addled    (v) (a1 d l d)
addles    (v) (a1 d l z)
paddle    (v) (p a1 d l)
saddle    (v) (s a1 d l)
waddle    (v) (w o1 d l)
paddled    (v) (p a1 d l d)
paddles    (v) (p a1 d l z)
raddled    (j) (r a1 d l d)
saddled    (v) (s a1 d l d)
saddler    (n) (s a1 d l @ r)
saddles    (v) (s a1 d l z)
swaddle    (v) (s w o1 d l)
twaddle    (v) (t w o1 d l)
waddled    (v) (w o1 d l d)
waddles    (v) (w o1 d l z)
saddlers    (n) (s a1 d l @ z)
saddlery    (n) (s a1 d l @ r ii)
straddle    (v) (s t r a1 d l)
swaddled    (v) (s w o1 d l d)
swaddles    (v) (s w o1 d l z)
twaddled    (v) (t w o1 d l d)
twaddles    (v) (t w o1 d l z)
unsaddle    (v) (uh1 n s a1 d l)
saddlebag    (n) (s a1 d l b a g)
skedaddle    (v) (s k i1 d a1 d l)
straddled    (v) (s t r a1 d l d)
straddles    (v) (s t r a1 d l z)
unsaddled    (v) (uh1 n s a1 d l d)
unsaddles    (v) (uh1 n s a1 d l z)
addle-head    (n) - (a1 d l - h e d)
paddle-box    (n) - (p a1 d l - b o k s)
saddlebags    (n) (s a1 d l b a g z)
saddleries    (n) (s a1 d l @ r i z)
skedaddled    (v) (s k i1 d a1 d l d)
skedaddles    (v) (s k i1 d a1 d l z)
addle-heads    (n) - (a1 d l - h e d z)
addle-pated    (j) - (a1 d l - p ei2 t i d)
pack-saddle    (n) - (p a1 k - s a d l)
saddle-sore    (j) - (s a1 d l - s oo r)
side-saddle    (n) - (s ai1 d - s a d l)
pack-saddles    (n) - (p a1 k - s a d l z)
paddle-boxes    (n) - (p a1 d l - b o k s i z)
paddle-wheel    (n) - (p a1 d l - w ii l)
side-saddles    (n) - (s ai1 d - s a d l z)
addle-brained    (j) - (a1 d l - b r ei n d)
paddle-wheels    (n) - (p a1 d l - w ii l z)
paddle-steamer    (n) - (p a1 d l - s t ii m @ r)
paddle-steamers    (n) - (p a1 d l - s t ii m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]
Doppelpaddel {n}double-bladed paddle [Add to Longdo]
Falltor {n} (Schleuse)paddle [Add to Longdo]
Geschwätz {n}; dummes Zeug | dummes Zeug redentwaddle | to talk twaddle [Add to Longdo]
Giebeldach {n}gable roof [Am.]; saddleback roof [Br.] [Add to Longdo]
Hohlkeil {m}saddle key [Add to Longdo]
Packsattel {m}packsaddle [Add to Longdo]
Paddel {n} | Paddel {n}paddle | paddles [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Raddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]
Radschaufel {f}paddle board [Add to Longdo]
Rohrband {n}saddle clip [Add to Longdo]
Rührschnecke {f}paddle screw [Add to Longdo]
Rührstange {f}; Kratze {f}paddle [Add to Longdo]
Sattel {m} | Sättel {pl}saddle | saddles [Add to Longdo]
Satteldach {n} [arch.]saddle roof; gable roof [Add to Longdo]
Satteldecke {f}saddle cloth [Add to Longdo]
Sattelfläche {f} [math.]saddle [Add to Longdo]
Sattelgurt {m}saddle girth [Add to Longdo]
Sattelknopf {m}pommel (on daddle) [Add to Longdo]
Sattelpferd {n}saddle horse [Add to Longdo]
Sattelpunkt {m} [math.]saddle point [Add to Longdo]
Satteltasche {f}saddle bag [Add to Longdo]
Satteltasche {f}saddlebag [Add to Longdo]
Sattelzeug {n}saddlery [Add to Longdo]
Sattler {m}; Sattlerin {f} | Sattler {pl}saddler | saddlers [Add to Longdo]
Sattlerei {f}saddlery [Add to Longdo]
Saumsattel {m}pack saddle [Add to Longdo]
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel [Add to Longdo]
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]
Schlittenführung {f} [techn.]saddle slideways [Add to Longdo]
Spielkonsole {f}paddle [Add to Longdo]
Stapelrad {m}paddlewheel [Add to Longdo]
Steuerknüppel {m}paddle [Add to Longdo]
absatteln | abgesattelt | absattelnd | sattelt ab | sattelte abto unsaddle | unsaddled | unsaddling | unsaddles | unsaddled [Add to Longdo]
sich abseilen; sich drücken [übtr.]to skive off [Br.]; to skedaddle [coll.] [Add to Longdo]
sich etw. aufhalsento saddle oneself with sth. [Add to Longdo]
sich nebenbei mit etw. beschäftigen | sich an der Börse versuchento dabble in sth.; to daddle at sth. | to dabble in stocks and shares [Add to Longdo]
flüchten; abhauento skedaddle [Add to Longdo]
geschwätzttwaddled [Add to Longdo]
gespreiztstraddled [Add to Longdo]
paddeln; rudern | paddelnd | gepaddelt | paddelt | paddelteto paddle | paddling | paddled | paddles | paddled [Add to Longdo]
planschento paddle [Add to Longdo]
reitend aufastraddle [Add to Longdo]
sattelfestsaddle fast [Add to Longdo]
satteln | sattelnd | sattelt | sattelteto saddle | saddling | saddles | saddled [Add to Longdo]
schwätzen; schwatzen; dummes Zeug reden | schwätzend; schwatzend | schwätztto twaddle | twaddling | twaddles [Add to Longdo]
schwatzttwaddles [Add to Longdo]
schwatztetwaddled [Add to Longdo]
spreizento straddle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
サドル[, sadoru] (n) saddle; (P) [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]
セグロチョウチョウウオ[, segurochouchouuo] (n) saddleback butterflyfish (Chaetodon ephippium, species of the Indo-Pacific); saddled butterflyfish [Add to Longdo]
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer [Add to Longdo]
パドル[, padoru] (n) paddle; (P) [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
マルクチヒメジ[, marukuchihimeji] (n) gold-saddle goatfish (Parupeneus cyclostomus); yellowsaddle goatfish; blue goatfish [Add to Longdo]
ラケット[, raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P) [Add to Longdo]
[くら, kura] (n) saddle [Add to Longdo]
鞍橋;鞍骨;鞍瓦[くらぼね;あんが, kurabone ; anga] (n) saddle tree [Add to Longdo]
鞍擦れ[くらずれ, kurazure] (n,vs) saddle sores [Add to Longdo]
鞍上[あんじょう, anjou] (n,adj-no) on top of a saddle [Add to Longdo]
鞍馬;あん馬[あんば, anba] (n) (1) side horse; pommel horse; (2) saddled horse [Add to Longdo]
鞍敷;鞍褥;鞍敷き(io)[くらしき;あんじょく(鞍褥), kurashiki ; anjoku ( kura joku )] (n) saddlecloth; numnah [Add to Longdo]
鞍部[あんぶ, anbu] (n) col; saddle between mountains [Add to Longdo]
架かる[かかる, kakaru] (v5r,vi) (See 掛かる) to span; to bridge; to cross; to straddle [Add to Longdo]
荷鞍[にぐら, nigura] (n) packsaddle [Add to Longdo]
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel [Add to Longdo]
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
居木[いぎ, igi] (n) bars (of a saddle tree) [Add to Longdo]
犬掻き;犬かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style) [Add to Longdo]
跨がる(P);跨る[またがる, matagaru] (v5r,vi) (1) to extend over or into; (2) to straddle; (P) [Add to Longdo]
跨ぐ[またぐ, matagu] (v5g) to straddle; (P) [Add to Longdo]
跨座式[こざしき, kozashiki] (n,adj-no) straddle-beam type [Add to Longdo]
三宝荒神[さんぼうこうじん, sanboukoujin] (n) (1) (See 三宝) guardian deity of Buddha the sutras and the sangha; (2) three-person saddle [Add to Longdo]
小豆鱒[あずきます, azukimasu] (n) rock cod; black-saddled grouper [Add to Longdo]
障泥;泥障[あおり;しょうでい(障泥), aori ; shoudei ( shou doro )] (n) saddle flap [Add to Longdo]
乗り馬[のりうま, noriuma] (n) riding horse; saddle horse [Add to Longdo]
乗馬[じょうば, jouba] (n,vs,adj-no) (1) horse riding; (n) (2) riding horse; saddle horse; (P) [Add to Longdo]
飾り鞍[かざりぐら, kazarigura] (n) decorative saddle [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
前輪[ぜんりん;まえわ, zenrin ; maewa] (n) (1) front wheel; (2) (まえわ only) saddle fork [Add to Longdo]
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P) [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
大和鞍;倭鞍;和鞍[やまとぐら;わぐら, yamatogura ; wagura] (n) (See 唐鞍) Japanese-style ritual saddle [Add to Longdo]
唐鞍[からくら;からぐら, karakura ; karagura] (n) (See 大和鞍) Chinese-style ritual saddle [Add to Longdo]
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P) [Add to Longdo]
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n,vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle [Add to Longdo]
箆蝶鮫[へらちょうざめ;ヘラチョウザメ, herachouzame ; herachouzame] (n) (uk) American paddlefish (Polyodon spathula) [Add to Longdo]
網平茸[あみひらたけ;アミヒラタケ, amihiratake ; amihiratake] (n) (uk) dryad's saddle (Polyporus squamosus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) [Add to Longdo]
划桨[huá jiǎng, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] to paddle [Add to Longdo]
座子[zuò zi, ㄗㄨㄛˋ ㄗ˙, ] pedestal; plinth; saddle [Add to Longdo]
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, / ] be in debt; be saddled with debts [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] oar; paddle [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] oar, scull, paddle; row [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] saddle crupper (harness strap on horse's back) [Add to Longdo]
冲浪板[chōng làng bǎn, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] surfboard; paddleboard [Add to Longdo]
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, ] waddle; swagger [Add to Longdo]
[ān, , ] saddle [Add to Longdo]
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] saddle blanket [Add to Longdo]
驯马[xùn mǎ, ㄒㄩㄣˋ ㄇㄚˇ, / ] to break in a horse; a trained saddle horse [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] horse without saddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [OE. adlen, adilen, to gain, acquire;
   prob. fr. Icel. ["o][eth]lask to acquire property, akin to
   o[eth]al property. Cf. {Allodial}.]
   1. To earn by labor. [Prov. Eng.] --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrive or grow; to ripen. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Kill ivy, else tree will addle no more. --Tusser.
    [1913 Webster] Addle-head
    Addle-brain

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, n. [OE. adel, AS. adela, mud.]
   [1913 Webster]
   1. Liquid filth; mire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Lees; dregs. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, a.
   Having lost the power of development, and become rotten, as
   eggs; putrid. Hence: Unfruitful or confused, as brains;
   muddled. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Addled}; p. pr. & vb.
   n. {Addling}.]
   To make addle; to grow addle; to muddle; as, he addled his
   brain. "Their eggs were addled." --Cowper.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top