Search result for

*adam*

(308 entries)
(0.0954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adam, -adam-
Possible hiragana form: *あだん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam[N] ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์
madam[N] คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย), Syn. Mrs, madam, dame, mam
madam[N] คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง, Syn. matron, housemaster
madam[N] แม่เล้า, See also: คนคุมซ่องหญิง, Syn. bawd, whore
madame[N] คุณนาย, See also: มาดาม
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant[N] หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
macadam[N] ถนนโรยด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamia[N] ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamize[VT] ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ, Syn. tarmac, pave
son of Adam[N] มนุษย์
Adam and Eve[SL] เชื่อ
Adam's apple[N] ลูกกระเดือก
macadamia nut[N] ถั่วออสเตรเลีย, Syn. macadamia
Madame Bovary[N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
macadamization[N] การโรยถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ
Madame Butterfly[N] ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's[N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน
not know someone from Adam[IDM] ไม่รู้จักดี, See also: ไม่รู้จักบางคนอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adam's appleลูกกระเดือก
adamant(แอด'- ,แอดดะ
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
son of adamn. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal prominence; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal protuberance; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adamelliteหินอะดาเมลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eminence, thyroid; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroid eminence; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adam!อดัม No Strings Attached (2011)
Adam!อดัม Pilot (2011)
Adam.อดัม Wake (2011)
Adam.อดัม The Thing (2011)
- Madam.Madame ... The Heart of a Queen (1940)
Well?Mr. Adams? The Killers (1946)
Adam!AdamAdam's Rib (1949)
Adam.AdamAdam's Rib (1949)
No!Nein, Madame! Topaze (1951)
No, Madame.Nein, Madame. The Visit (1964)
Ma'am?- MadamValley of the Dolls (1967)
Madame.- Madame. The Thief of Paris (1967)
ADAM:(ADAM): Adam and Jenny (1968)
Madam.Madam$ (1971)
As usual.Wie üblich, MadamDeath and the Favored Few (1974)
Adam, listen!AdamNávrat do budoucnosti (1983)
Ma'am?MadamThunderheart (1992)
Adam.AdamThe Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
ADAM:ADAMValentine (2001)
I want Adam!Ich will AdamGodsend (2004)
Ma'am?MadamThe Interpreter (2005)
YES ?Ja MadamThe Miracle Job (2008)
Madame.Madame. Mrs McGinty's Dead (2008)
No.Vous etes sure, Madame? The Anarchist's Wife (2008)
Madam.MadamSearch for a New Queen (2009)
- Adam?- AdamTeam Braverman (2010)
- Adam.- AdamI'll Be Seeing You (2010)
And adam...Und Adam... All in the Family (2010)
Adam?AdamFright Night (2011)
- Adam.- AdamThe Day (2011)
Adam!AdamDeclaration of War (2011)
Madam.MadamKahaani (2012)
Oh, Adam.Ach, AdamJewtopia (2012)
Adam?AdamParanoia (2013)
ADAM:AdamParanoia (2013)
Adam.AdamParanoia (2013)
Adam.AdamIf I Stay (2014)
Adam?AdamChapter 22 (2014)
Oh, adam.Ach, AdamFly (2015)
- Madam.MadamLove & Friendship (2016)
Madame.Madame. Episode #1.6 (2016)
- ADAM:- ADAMStrange Visitor from Another Planet (2016)
Adam.AdamPray for Rain (2017)
Oui, oui, madame.ขอโทษค่ะ มาดาม Odyssey (2008)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
At once, Madam.ได้ครับ มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
He's lost almost half his ships. We should go, Madam.เขาสูญเสียยานไปกว่าครึ่ง เราต้องไปแล้ว มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
- Keep it down madam- เบาเสียงหน่อยได้มั้ย Portrait of a Beauty (2008)
I don't see Madam YOONนี่ข้าไม่เห็นคุณนายยุนเลย Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamIt is Eve that sets Adam on.
adamWe must find the money, Madam Chairman, for the sake of the children.
adamBill was adamant that she should obey him.
adam'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
adamGeorge has an incredibly large Adam's apple.
adamI'm adamant that you should go.
adamWhile Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.
adamMay I take your size, madam?
adamTadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.
adamMr Adams was foolish to agree to the proposal.
adamI am adamant that he undertake it.
adamAdam was furious with me when I broke his watch.
adamCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
adamShe is another Madame Curie.
adamHe was so adamant in his refusal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Syn. กระเดือก, Example: มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป, Thai definition: ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Example: ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก, Count unit: ลูก, Thai definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย
คุณนาย[N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย[N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง[N] madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน
ตราตั้ง[N] (madam) of royal mandate, See also: anything that prove a person, abilities, quality, or suitability, Example: หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารแต่งตั้ง
ถนนลาดยาง[N] macadamized road, See also: paved road, pavement, Example: ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น
เจ้าข้า[INT] sir/madam, Thai definition: คำร้องบอกกล่าว
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา
ท่านผู้หญิง[N] lady, See also: madam, first lady, Example: คุณหญิงบุญเรือนได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงบุญเรือนเมื่อวันฉัตรมงคล, Count unit: ท่าน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป
นาง[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
กระเดือก[N] Adam's apple, Syn. ลูกกระเดือก, Example: ผู้ชายมีกระเดือกใหญ่กว่าผู้หญิง, Thai definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม
กระทุ่ม[N] Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp., See also: Anthocephalus cadamba, Syn. ต้นกระทุ่ม, Example: พ่อปลูกต้นกระทุ่มอยู่ไว้ที่หลังบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้ต้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ชนิด Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. ในวงศ์ Rubiaceae ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ตามลำกิ่งและในระหว่างใบมีหูใบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมติดกับกิ่ง ทั้ง 2 ด้าน ดอกเป็นช่อกลม สีเหลืองอ่อน หอม เนื้อไม้เหลืองหรือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant   
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
แม่เล้า[n.] (maē lao) EN: madam (of a house of prostitution – vulg)   FR: maquerelle (vulg) [f]
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
ราชดำเนิน[n. prop.] (Rātchadamnoēn) EN: Ratchadamnoen   FR: Ratchadamnoen
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnāi) EN: Dear Madam   FR: Chère Madame
สายการบินอดัม แอร์[TM] (Sāikānbin Adam Aē) EN: Adam Air   FR: Adam Air
สนามมวยราชดำเนิน[n. prop.] (Sanām Mūay Rātchadamnoēn) EN: Rajadumnern Stadium ; Rajadamnern Stadium   
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]
ถนนลาดยาง[n. exp.] (thanon lātyāng) EN: asphalt road ; macadam road   FR: route asphaltée [f]
ถนนราชดำเนิน[n. prop.] (Thanon Rātchadamnoēn) EN: Ratchadamnoen Avenue ; Ratchadamnoen Road   FR: avenue Ratchadamnoen
ถนนราดยาง[n. exp.] (thanon rāt yāng) EN: asphalt road ; macadam road ; paved road   
ท่านผู้หญิง[n. exp.] (than phūying) EN: lady ; madam ; first lady ; Her Ladyship   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAM    AE1 D AH0 M
MADAM    M AE1 D AH0 M
CADAM    K AE1 D AH0 M
ADAMS    AE1 D AH0 M Z
ADAMO    AA0 D AA1 M OW0
ADAMI    AA0 D AA1 M IY0
ADAME    AA0 D AA1 M IY0
MADAME    M AH0 D AE1 M
ADAMS'    AE1 D AH0 M Z
MCADAM    M AH0 K AE1 D AH0 M
ADAM'S    AE1 D AH0 M Z
BADAMI    B AA0 D AA1 M IY0
MADAME    M AE1 D AH0 M
ADAMIK    AH0 D AA1 M IH0 K
DADAMO    D AA0 D AA1 M OW0
ADAMES    AH0 D EY1 M Z
ADAMEK    AH0 D AA1 M EH0 K
ADAMEC    AH0 D AA1 M IH0 K
ADAMSON    AE1 D AH0 M S AH0 N
ADAMANT    AE1 D AH0 M AH0 N T
ADAMS'S    AE1 D AH0 M Z AH0 Z
ADAMSKI    AH0 D AE1 M S K IY2
ADAMCIK    AA1 D AH0 M CH IH0 K
ADAMKUS    AE1 D AH0 M K AH0 S
ADAMINA    AA0 D AA0 M IY1 N AH0
MCADAMS    M AH0 K AE1 D AH0 M Z
MACADAM    M AH0 K AE1 D AH0 M
ADAMCZYK    AA1 D AH0 M CH IH0 K
ADAMCZAK    AA1 D AH0 M CH AE0 K
MACADAMIA    M AE2 K AH0 D EY1 M IY0 AH0
ADAMSTOWN    AE1 D AH0 M S T AW2 N
ADAMANTLY    AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0
ADAMOWICZ    AH0 D AA1 M AH0 V IH0 CH
NOSTRADAMUS    N AO2 S T R AH0 D AE1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adam    (n) (a1 d @ m)
madam    (n) (m a1 d @ m)
Madame    (n) (m @1 d aa1 m)
madams    (n) (m a1 d @ m z)
Madames    (n) (m @1 d aa1 m z)
adamant    (n) (a1 d @ m @ n t)
macadam    (n) (m @1 k a1 d @ m)
adamants    (n) (a1 d @ m @ n t s)
adamantly    (n) (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine    (j) (a2 d @ m a1 n t ai n)
macadamize    (v) (m @1 k a1 d @ m ai z)
macadamized    (v) (m @1 k a1 d @ m ai z d)
macadamizes    (v) (m @1 k a1 d @ m ai z i z)
tar-macadam    (n) - (t aa2 - m @ k a1 d @ m)
macadamizing    (v) (m @1 k a1 d @ m ai z i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Dame {f}madam [Add to Longdo]
Madames {m}madames [Add to Longdo]
Makadam {m} (Straßenbelag)tar macadam; tarmac [tm] [Add to Longdo]
Präsident {m} | Präsidenten {pl} | Frau Präsidentin | Herr Präsident | des Präsidentenpresident | presidents | Madam President | Mister President | presidential [Add to Longdo]
chaussieren | chaussierend | chaussiertto macadamize | macadamizing | macadamizes [Add to Longdo]
diamanthart; steinhart {adj}adamantine [Add to Longdo]
gnädige Fraumadam [Add to Longdo]
resolut {adj}adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich; unnachgiebig; hartnäckig; felsenfest; eisern {adj}adamant; adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich {adv}adamantly [Add to Longdo]
Sehr geehrte Damen und HerrenDear Sir or Madam [Add to Longdo]
Gelbschnabeltaucher {m} [ornith.]White-billed Diver (Gavia adamsii) [Add to Longdo]
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
エアダムチーズ[, eadamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
ココアダムゼルフィッシュ[, kokoadamuzerufisshu] (n) cocoa damselfish (Stegastes variabilis) [Add to Longdo]
ビオラダモーレ[, bioradamo-re] (n) viola d'amore (ita [Add to Longdo]
マカダミア[, makadamia] (n) macadamia [Add to Longdo]
マカダミアナッツ[, makadamianattsu] (n) macadamia nuts [Add to Longdo]
マカダム[, makadamu] (n) Macadam; (P) [Add to Longdo]
マカダムローラー[, makadamuro-ra-] (n) macadam roller [Add to Longdo]
マカデミアナッツ[, makademianattsu] (n) macadamia nut (Macadamia sp.) [Add to Longdo]
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
マダムキラー[, madamukira-] (n) madam killer [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
縁定め[えんさだめ, ensadame] (n) marriage contract [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
黄肌鮪[きはだまぐろ;きわだまぐろ;キハダマグロ;キワダマグロ, kihadamaguro ; kiwadamaguro ; kihadamaguro ; kiwadamaguro] (n) (uk) (See 黄肌) yellowfin tuna (Thunnus albacares) [Add to Longdo]
割り栗石[わりぐりいし, wariguriishi] (n) crushed rock; macadam [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam [Add to Longdo]
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
謹白[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金鉄[きんてつ, kintetsu] (n) gold and iron; firmness; adamancy [Add to Longdo]
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam [Add to Longdo]
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam [Add to Longdo]
御定まり;お定まり[おさだまり, osadamari] (n) usual; normal; stereotyped [Add to Longdo]
御寮人;ご寮人[ごりょうにん, goryounin] (n) mistress; madam [Add to Longdo]
喉頭隆起[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple [Add to Longdo]
喉仏[のどぼとけ, nodobotoke] (n) laryngeal prominence; Adam's apple [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]
真田虫[さなだむし;サナダムシ, sanadamushi ; sanadamushi] (n) (uk) (See 条虫) tapeworm [Add to Longdo]
親玉[おやだま, oyadama] (n) boss; chief; head [Add to Longdo]
甚だ以て[はなはだもって, hanahadamotte] (exp) exceedingly [Add to Longdo]
正身;直身;実[そうじみ;ただみ;むざね, soujimi ; tadami ; muzane] (n) (1) (arch) the real person; said person; (2) (むざね only) real thing; genuine article [Add to Longdo]
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine [Add to Longdo]
船霊;船玉;船魂[ふなだま, funadama] (n) guardian deity of a ship [Add to Longdo]
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa) [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] (exp,v1) {comp} to range [Add to Longdo]
定まった場所[さだまったばしょ, sadamattabasho] (n) specified place [Add to Longdo]
定まらない天気[さだまらないてんき, sadamaranaitenki] (n) changeable weather [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, / ] Adams [Add to Longdo]
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]
国富论[Guó fù lùn, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] The Wealth of Nations (1776) by Adam Smith 亞當·斯密|亚当·斯密 [Add to Longdo]
太太[tài tai, ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] married woman; Mrs.; Madam; wife [Add to Longdo]
夫人[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] lady; madam; Mrs. [Add to Longdo]
女士[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam [Add to Longdo]
小青[xiǎo qīng, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄥ, ] name of a person, Xiaoqing, from Madam White Snake [Add to Longdo]
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]
白素贞[bái sù zhēn, ㄅㄞˊ ㄙㄨˋ ㄓㄣ, / ] (name of a person) Bai Suzhen, from Madam White Snake [Add to Longdo]
白蛇传[bái shé zhuàn, ㄅㄞˊ ㄕㄜˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Tale of the White Snake; Madam White Snake [Add to Longdo]
素昧平生[sù mèi píng shēng, ㄙㄨˋ ㄇㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] to have never met sb before (成语 saw); entirely unacquainted; a complete stranger; not to know sb from Adam [Add to Longdo]
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]
老大妈[lǎo dà mā, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] "Madam" (affectionate term for an elderly woman) [Add to Longdo]
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's) [Add to Longdo]
许仙[xǔ xiān, ㄒㄩˇ ㄒㄧㄢ, / ] name of a person, Xu Xian, from Madam White Snake [Add to Longdo]
那达慕[Nà dá mù, ㄋㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ, / ] Nadam or Games, Mongolian national harvest festival in July-August [Add to Longdo]
金山寺[jīn shān sì, ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄙˋ, ] Jinshan Temple, where Fahai lives (from Madam White Snake) [Add to Longdo]
阿丹[Ā dān, ㄚ ㄉㄢ, ] Adam (name); Aden (capital of Yemen) [Add to Longdo]
雷峰塔[léi fēng tǎ, ㄌㄟˊ ㄈㄥ ㄊㄚˇ, ] Leifeng Pagoda, by West Lake until it was destroyed (also from Madam White Snake) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定まる[さだまる, sadamaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adam \Ad"am\, n.
   1. The name given in the Bible to the first man, the
    progenitor of the human race.
    [1913 Webster]
 
   2. (As a symbol) "Original sin;" human frailty.
    [1913 Webster]
 
       And whipped the offending Adam out of him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Adam's ale}, water. [Coll.]
 
   {Adam's apple}.
 
   1. (Bot.)
    (a) A species of banana ({Musa paradisiaca}). It attains a
      height of twenty feet or more. --Paxton.
    (b) A species of lime ({Citris limetta}).
 
   2. The projection formed by the thyroid cartilage in the
    neck. It is particularly prominent in males, and is so
    called from a notion that it was caused by the forbidden
    fruit (an apple) sticking in the throat of our first
    parent.
 
   {Adam's flannel} (Bot.), the mullein ({Verbascum thapsus}).
    
 
   {Adam's needle} (Bot.), the popular name of a genus ({Yucca})
    of liliaceous plants.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Adam
   Adam
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Adam [adam]
   Adam
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Adam [adɑm]
   Adam
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Adam
   Adam
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloke
 
 1. ing., (argo) herif, adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feller
 
 1. ağaç kesen kimse veya şey
 2. (h) dili kişi, adam, şahıs.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fellow
 
 1. adam, kişi, herif, insan
 2. (slang) ulan
 3. arkadaş, yoldaş, refik
 4. hemcins
 5. akran, eş
 6. doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse
 7. akademi üyesi. fellow citizen, fellow countryman vatandaş, yurttaş. fellow feeling ortak duygu, aynı şey başına geldiğinden başkasının halinden anlama. fellow laborer iş arkadaşı. fellow member aynı derneğin üyesi. fellow sufferer dert ortağı. fellow townsman hemşeri. fellow traveller yol arkadası, yoldaş
 8. (A.B.D), (pol.) (1940) aslında komünist olmayıp komünistlerle işbirliği yapan kimse
 9. komünist sempatizanı. good fellow iyi çocuk, iyi arkadaş. hail fellow well met laubali kimse. old fellow arkadaş
 10. azizim. poor fellow zavallı adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jack
 
 1. (oto.) kriko
 2. adam, köylü
 3. gemici
 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası
 5. (iskambil) bacak, vale
 6. bazı oyunlarda top
 7. (argo.) para
 8. (elek.) priz
 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı
 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak
 11. erkek hayvan (eşek, tavşan)
 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket
 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 one
 
 1. (zam.) bir
 2. tek
 3. aynı
 4. bir tane
 5. biri, birisi
 6. adam, kimse, kişi
 7. bir rakamı
 8. (zam.) birisi, biri
 9. herhangi biri. one and all hepsi, her biri. one another birbirlerini. one and sixpence eski, (İng.) bir şilin altı peni. one by one birer birer. one man one vote herkese tek oy hakkı. one-man show bir ki- şinin oynadığı veya önemli olduğu sahne oyunu veya sirk. one-night stand (tiyatro) bir şehirde bir temsil için kalma. at one beraber, birleşmiş, uyuşmuş. They were made one. Evlendiler
 10. birleştiler. oneness birlik bir olma.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top