Search result for

*actual*

(385 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: actual, -actual-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actual[ADJ] ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, See also: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้, Syn. present, concrete
actual[ADJ] แท้จริง, See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง, Syn. true, real, exact
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
tactual[ADJ] เกี่ยวกับประสาทสัมผัส, See also: เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส, Syn. sensory, tactile, touchable
actually[ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly
actualise[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualize, realize, make real
actualize[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real
contractual[ADJ] ที่เกี่ยวกับสัญญา, See also: ที่เกี่ยวกับการตกลงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,เกิดจากประสาทสัมผัส,โดยการสัมผัส.

English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-actualisation; self-actualizationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-actualization; self-actualisationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual damagesค่าเสียหายตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual deathsการตายจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual decimal pointจุดทศนิยมจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual displacementปริมาตรกระจัดจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual instructionคำสั่งจริง [มีความหมายเหมือนกับ effective instruction] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual populationประชากรที่มีอยู่จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
actual possessionการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual throat thicknessความหนารอยเชื่อมจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
actual total lossความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual valueมูลค่าตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actualityภาวะจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actualizationการกลายเป็นภาวะจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractual liabilityความรับผิดตามสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tactile; tactilogical; tactual-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactilogical; tactile; tactual-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactual; tactile; tactilogical-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเอง [TU Subject Heading]
Actual Population ประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัย
ประชากรที่อยู่ในเขตนั้นในวันสำรวจสำมะโน รวมผู้อาศัยและผู้มาชั่วคราว [สิ่งแวดล้อม]
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Actualizationความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น [การแพทย์]
Artifactualของปลอม, ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
Family Size, Actualขนาดครอบครัวจริง [การแพทย์]
Actual density of soilความหนาแน่นของเนื้อ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
actual evapotranspirationactual evapotranspiration, ปริมาณการคายระเหยจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
- That's right. She actually saw the killing.- ที่เหมาะสม เธอเห็นจริงฆ่า 12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
What actually happened is this.สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้ 12 Angry Men (1957)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
I paid for this mostly myself, actually.ผมควักกระเป๋าตัวเองเกือบทั้งหมด Jaws (1975)
Because, you know, I was thinking you didn't actually see, all you did was hear.คุณไม่ได้เห็น คุณแค่ได้ยินเท่านั้น Oh, God! (1977)
When I was on the beach, I turned around and actually saw my boat being taken apart.พอขึ้นฝั่งเเล้ว ผมหันกลับไป ยังเห็นมันฉีกเรือผมเล่นอยู่เลย Jaws (1975)
-Do you actually expect people to believe--ท่านคาดหวังว่าคนเขาจะเชื่อเหรอ Oh, God! (1977)
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ Oh, God! (1977)
He came. He actually came.เขาเดินเข้ามา จริง ๆ แล้วเขา มา I Spit on Your Grave (1978)
Actually, I do, It was in 1948.จำได้ครับ ในปี 1948 Oh, God! (1977)
Jerry, I don't believe you actually did this.เหรอคะ ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำอย่างนี้ Oh, God! (1977)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
For a moment, I was afraid they were actually gonna do something.ผมเกรงว่าพวกเขาจะทำอะไรสักอย่าง Gandhi (1982)
- The actual Commandments.- บัญญติ 10 ประการ ดั้งเดิม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
With the magnifying glass, you can actually see... the projection on the end of the bird's beak... with which he breaks out of the egg.ด้วยแว่นขยายที่คุณสามารถมองเห็น ... ฉายที่ปลายจะงอยปากของนก ... ซึ่งเขาแบ่งออกมาจากไข่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This is actually the largest single collection of...นี้เป็นจริงคอลเลกชันเดียว ที่ใหญ่ที่สุดของ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา. Return of the Condor Heroes (1983)
Here we are on your actual brink.ดังนั้นที่นี่เราอยู่ในปากที่แท้จริง ของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Some things actually exist, others don't.บางสิ่งบางอย่างที่เก- ิดขึ้นจริงคนอื่นไม่ได้ Idemo dalje (1982)
So, Quan Zhen Sect actually has someone like that.แล้ว, สำนักช้วนจินก็มีคนอย่างนั้นจริง. Return of the Condor Heroes (1983)
He didn't actually seem to like me very much.เขาเองก็ไม่ได้ชอบฉันมากนัก Clue (1985)
I have not actually pulled the trigger, Mr. Gandhi.ผมไม่ได้เป็นคนทำนะ คุณคานธี Gandhi (1982)
Uncle Guo, where is Chong Yang Palace actually?ท่านลุงก๊วย, ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ตรงไหนกันน่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Well, above, actually.ดีดังกล่าวข้างต้นจริง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Well, actually, yes.- จริงๆ แล้วมี Clue (1985)
actually, I could operate without my hands. dr.อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง Spies Like Us (1985)
Did you actually think that would work on me?คิดจริงๆหรือว่า มันจะได้ผลกับข้า? Vampire Hunter D (1985)
-Actually, no.-เอ่อ! Mannequin (1987)
Won't you even try to understand anything at all unless an Akira disaster actually happens? !คุณไม่เคยแม้แต่พยายาม จะเข้าใจสิ่งใดๆทั้งหมด... Akira (1988)
Has anyone actually seen this "Akira" ?มีใครเคยเห็น "อากิระ " จริงๆบ้าง? Akira (1988)
You would actually make a whole different story appear, just by pressing these buttons.ผมไม่รู้จะพูดยังไงดี Big (1988)
I'd actually like to see him play again, to let him play, to right an old wrong.การได้เห็นเขาเล่นอีกครั้ง การให้เขาได้เล่น เพื่อแก้ไขความผิดพลาด Field of Dreams (1989)
Are you actually thinking of doing this?คุณคิดจะทำจริงๆ เหรอ Field of Dreams (1989)
I think I'd actually believe you.ผมก็จะเชื่อคุณ Field of Dreams (1989)
Do you believe the Grail actually exists?คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีจอกศักดิ์สิทธิ์ อยู่จริงๆ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A little trickery on my part. But actually--เป็นเล่เหลี่ยมของข้า คือที่จริง-- Labyrinth (1986)
Well, actually, I was hoping Hossein would be free.ดีจริงลิตรหวังว่าโฮสจะเป็นอิสระ Bloodsport (1988)
Actually, I've gotta excuse myself. I'm in charge of the games tonight.จริง ๆแล้วผมต้องขอตัวก่อน ผมเป็นหัวหน้าจัดงานโชว์ในคืนนี้ Dirty Dancing (1987)
He was actually there?เขาอยู่ที่นั่นจริงๆ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm not a spy, actually. Not my line.ฉันไม่ได้เป็นสายลับจริง ไม่บรรทัดของฉัน The Russia House (1990)
Instead of getting better, things have actually gotten worse.แทนการรับที่ดีกว่าสิ่งที่มีอากาศที่เลวร้ายจริง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Some citizens of New York actually came to my rescue.ประชาชนบางส่วนของรัฐนิวยอร์กจริงมาช่วยฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I think he's actually turning red.ฉันคิดว่าเขาเป็นจริงการเปลี่ยนสีแดง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They're actually learning. Come on!พวกมันเริ่มเรียนรู้แล้ว Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actualActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actualActually, I did not witness the traffic accident.
actualActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
actualActually, I have a favor to ask of you.
actualActually, I haven't gotten any letters yet.
actualActually it might be a good idea to start right now.
actualActually it was only a rumor.
actualActually, it was only a rumor.
actualActually I wrote her a card.
actualActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
actualActually, that's what I thought.
actualActually, the earth is getting warmer.
actualActually, the present method has plenty of room for improvement.
actualActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
actualActually, this method has plenty of room for improvement.
actualActually this will be my fourth question.
actualActually, we had prepared ourselves for defeat.
actualAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
actual"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
actualAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
actualA stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
actualA university lecturer, actually.
actualBut it's very strong actually.
actualCan computers actually translate literary works?
actualDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
actualDid you actually see the accident?
actualDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
actualEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
actualEveryone, whether an actual or potential patient.
actualFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
actualFor example, I am in a high-level math class that actually gives me college credits for next year.
actualHaving failed my mock examinations any number of times, when I actually tried taking it the result was nothing I'd imagined.
actualHe actually didn't see the accident.
actualHe did it actually.
actualHe hasn't actually been to America.
actualHe hasn't actually eaten caviar.
actualHe has retired, but he is still an actual leader.
actualHe is actually not the manager.
actualHe looked calm, but actually he was very nervous.
actualHe looks stern, but actually he's very kind.
actualHe looks wealthy, but actually he's not.
actualHe looks young, but actually he is over forty.
actualHe thinks he is somebody, but actually he is nobody.
actualHe works as a teacher, but actually he is a spy.
actualHis boosterism makes it sound wonderful but I wonder if he understands how hard it's going to be to actually carry out.
actualHis statement corresponded to what actually took place.
actualHowever a suitable level of stress is actually a necessary thing for your body's health.
actualI actually saw a ghost.
actualI know him by name but I have never actually spoken to him.
actualI know him by sight but I have never actually spoken to him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
ราคาขาดตัว[N] net price, See also: actual price
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
อย่างเป็นจริงเป็นจัง[ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
แท้จริง[ADV] truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
ดูทีท่า[V] try to find out the actual situation, Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา, Example: เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน, Thai definition: สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป
มูลความ[N] factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด
เป็นแน่แท้[ADV] really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
สารประโยชน์[N] actual benefit, Syn. สารัตถประโยชน์, Example: งานเขียนของเขานับว่ามีสารประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถะประโยชน์[N] actual effect, Syn. สารประโยชน์, Example: การซื้อของใช้ราคาแพงควรจะคำนึงถึงสารัตถะประโยชน์ของมันด้วย, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสารหรือที่เป็นส่วนสำคัญ
โดยจริง[ADV] truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
โดยแท้[ADV] really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง[ADV] actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้[CONJ] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่[ADV] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
ดูลาดเลา[V] find out, See also: try to find out the actual situation, Syn. ดูทีท่า
ทุกข์สุข[N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม
เท็จจริง[N] fact, See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter, Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง
แท้[ADJ] true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai definition: ที่เป็นความจริง
แท้[ADV] really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai definition: อย่างเป็นความจริง
ความจริง[N] truth, See also: fact, actuality, Syn. ความเป็นจริง, Ant. ความเท็จ, Example: หากเขายังไม่ยอมรับความจริง เขาก็จะไม่มีวันเป็นสุข
จริง[ADJ] real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai prathēt) EN: local news ; domestic news   FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajamwan) EN: news of the day   FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lōk) EN: world news   FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวต่างประเทศ[n. exp.] (khāo tāngprathēt) EN: foreign news   FR: actualité internationale [f] ; nouvelles de l'étranger [fpl] ; nouvelles internationales [fpl]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually   FR: clairement ; vraiment
พฤตินัย[n.] (phreuttinai) EN: fact ; factual sense   
พฤตินัย[adj.] (phreuttinai) EN: actual ; de facto ; in fact   
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ราคาขาดตัว[n. exp.] (rākhā khāttūa) EN: net price ; firm price ; actual price   FR: prix net [m]
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal   FR: concret ; réel
สารประโยชน์[n.] (sānprayōt) EN: actual benefit   FR: bénéfice net [m]
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām pen jing) EN: actually ; indeed ; really ; truly   FR: réellement
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic   FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic   FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality   FR: vraiment ; réellement
ทำให้ทันสมัย[v.] (tham hai than samai) EN: update   FR: actualiser ; mettre à jour
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire
เวลาแข่งขันจริง[n. exp.] (wēlā khaengkhan jing) EN: actual playing time   FR: temps de jeu effectif [m]
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaējing) EN: actually   FR: absolument ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUAL    AE1 K CH AH0 W AH0 L
ACTUAL    AE1 K SH AH0 L
FACTUAL    F AE1 K CH UW0 AH0 L
ACTUALLY    AE1 K SH AH0 L IY0
ACTUALLY    AE1 K CH L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH L IY0
ACTUALLY    AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0
ACTUALIZE    AE1 K CH AH0 W AH0 L AY2 Z
ACTUALITY    AE2 K CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
FACTUALLY    F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0
CONTRACTUAL    K AH0 N T R AE1 K CH UW0 AH0 L
CONTRACTUALLY    K AH0 N T R AE1 K CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actual    (j) (a1 k ch u@ l)
factual    (j) (f a1 k ch u@ l)
tactual    (j) (t a1 k ch u@ l)
actually    (a) (a1 k ch u l ii)
actuality    (n) (a2 k ch u a1 l i t ii)
factually    (a) (f a1 k ch u@ l ii)
actualities    (n) (a2 k ch u a1 l i t i z)
contractual    (j) (k @1 n t r a1 k ch u@ l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
実証[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Bestand {m} (an) | Bestände {pl} | tatsächlicher Bestandstock (of) | stocks | actual stock [Add to Longdo]
Direktwert {m}; Istwert {m}; Ist-Wert {m}actual value [Add to Longdo]
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point [Add to Longdo]
Effektivlohn {m}actual earnings [Add to Longdo]
die tatsächlichen Gegebenheitenthe actualities of the situation [Add to Longdo]
Istausgaben {pl}actual outlay [Add to Longdo]
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock [Add to Longdo]
Istbetrag {m}actual amount [Add to Longdo]
Istdaten {pl}actual data [Add to Longdo]
Isteinnahmen {pl}actual receipts [Add to Longdo]
Istkapazität {f}actual capacity [Add to Longdo]
Istkosten {pl}actual cost [Add to Longdo]
Istkostenrechnung {f}actual cost system [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual attainment [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual output [Add to Longdo]
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size [Add to Longdo]
Istmenge {f}actual quantity [Add to Longdo]
Istprämie {f}actual premium [Add to Longdo]
Istsaldo {n}actual balance [Add to Longdo]
Iststunden {pl}actual manhours [Add to Longdo]
Istzeit {f}actual time [Add to Longdo]
Istzustand {m}; Ist-Zustand {m}; Iststand {m}actual state [Add to Longdo]
Kapitalkonsolidierung {f}actual value method [Add to Longdo]
Maschinenkode {m}; Rechnerkode {m} [comp.]actual code [Add to Longdo]
Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | tatsächliche Nutzungsdauer {f} | erwartete mittlere Nutzungsdauerlife; useful life | asset depreciation range | average useful life | actual life | anticipated average life [Add to Longdo]
Sachfrage {f}factual issue [Add to Longdo]
Sachlage {f}factual situation [Add to Longdo]
Sachzwang {m}factual constraint [Add to Longdo]
Stauung {f}actual stowage [Add to Longdo]
Tatsachen {pl}actualities [Add to Longdo]
Tatsachenbericht {m}factual report [Add to Longdo]
Totalverlust {m} | wirklicher Totalverlusttotal loss | actual total loss [Add to Longdo]
Verdunstung {f} | tatsächliche Verdunstungevaporation | actual evaporation [Add to Longdo]
Vermögenseinbuße {f}; Vermögensschaden {m}actual loss [Add to Longdo]
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions [Add to Longdo]
Vertragsstrafe {f} | Vertragsstrafen {pl}contractual penalty | contractual penalties [Add to Longdo]
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship [Add to Longdo]
Vertretungsmacht {f}actual authority [Add to Longdo]
Verwirklichung {f}actualization [Add to Longdo]
Wahrheit {f} | Wahrheiten {pl} | der Wahrheit halber | hinter die Wahrheit kommen | empirische Wahrheittruth | truths; truthes | to tell the truth | to get the truth | actual truth [Add to Longdo]
Wirklichkeit {f}; Realität {f} | in Wirklichkeitactuality | in actuality [Add to Longdo]
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance [Add to Longdo]
aktueller Adressschlüsselactual address key [Add to Longdo]
aktueller Zählerstandactual count [Add to Longdo]
angemessener Marktpreisactual cash value [Add to Longdo]
derzeitig; gegenwärtig {adj} | der gegenwärtige Stand der Dingeactual | the actual situation [Add to Longdo]
effektivactual [Add to Longdo]
effektive Lieferzeitactual delivery time [Add to Longdo]
effektive Steuerbelastungactual tax load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality [Add to Longdo]
アクチュアル;アクチャル[, akuchuaru ; akucharu] (adj-na,n) actual [Add to Longdo]
アクチュアルタイム[, akuchuarutaimu] (n) actual time [Add to Longdo]
アクチュアルポジション[, akuchuarupojishon] (n) actual position [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
稼働(P);稼動[かどう, kadou] (n,vs) operation (of machine); actual work; (P) [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
具体化[ぐたいか, gutaika] (n,vs) embodiment; materialization; actualization; realization; taking form; taking shape; (P) [Add to Longdo]
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
顕在化[けんざいか, kenzaika] (n,vs) being actualized; being actualised [Add to Longdo]
原寸[げんすん, gensun] (n,adj-no) actual size; full size [Add to Longdo]
原寸大[げんすんだい, gensundai] (n) actual size; full size [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
現実界[げんじつかい, genjitsukai] (n) the real world; reality; the actual world [Add to Longdo]
現場[げんば(P);げんじょう, genba (P); genjou] (n,adj-no) (See 現地) actual spot; scene; scene of the crime; (P) [Add to Longdo]
現勢[げんせい, gensei] (n) current state; present or actual strength [Add to Longdo]
現地[げんち, genchi] (n,adj-no) (See 現場) actual place; local; on-site; (P) [Add to Longdo]
現品[げんぴん, genpin] (n) the actual article [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe [Add to Longdo]
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed) [Add to Longdo]
事実上[じじつじょう, jijitsujou] (n,adj-no) (as a) matter of fact; actually; in reality; (P) [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
実10進小数点;実十進小数点[じつじっしんしょうすうてん, jitsujisshinshousuuten] (n) {comp} actual decimal point [Add to Longdo]
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] (n) {comp} real address; actual address [Add to Longdo]
実データ[じつデータ, jitsu de-ta] (n) {comp} live data; actual data [Add to Longdo]
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] (n) {comp} actual parameter [Add to Longdo]
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] (n) {comp} actual parameter; actual argument [Add to Longdo]
実員[じついん, jitsuin] (n) actual number of people [Add to Longdo]
実引き数;実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] (n) {comp} actual parameter; actual argument [Add to Longdo]
実益[じつえき, jitsueki] (n) actual profit; practical use; benefit [Add to Longdo]
実稼働状態[じつかどうじょうたい, jitsukadoujoutai] (n) actual working conditions; field conditions [Add to Longdo]
実株[じつかぶ, jitsukabu] (n) shares actually traded [Add to Longdo]
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P) [Add to Longdo]
実景[じっけい, jikkei] (n) actual view [Add to Longdo]
実経験[じつけいけん, jitsukeiken] (n,vs) practical experience; actual experience [Add to Longdo]
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] (n) {comp} actual instruction [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] (adj-no,adv,n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) {Buddh} bhutakoti (limit of reality); (P) [Add to Longdo]
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact [Add to Longdo]
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] (n) {comp} actual decimal point [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] (n) {comp} actual recipient [Add to Longdo]
実需[じつじゅ, jitsuju] (n) actual demand; user demand [Add to Longdo]
実小数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] (n) {comp} actual decimal point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]
倒贴[dào tiē, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄝ, / ] to lose money instead of being paid (i.e. sb should pay me, but is actually taking my money) [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really [Add to Longdo]
包干[bāo gān, ㄅㄠ ㄍㄢ, ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
包干儿[bāo gān er, ㄅㄠ ㄍㄢ ㄦ˙, / ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually [Add to Longdo]
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] fact; actual thing; practical matter [Add to Longdo]
实例[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] an actual example; UNIX shell [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact [Add to Longdo]
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, / ] real combat; actual combat [Add to Longdo]
实数[shí shù, ㄕˊ ㄕㄨˋ, / ] real number (math.); actual value [Add to Longdo]
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] what is actually happening; scene [Add to Longdo]
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, / ] actual proof; concrete evidence; empirical [Add to Longdo]
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978) [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice [Add to Longdo]
形而上学[xíng ér shàng xué, ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] (saying) outside actual experience; metaphysics [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive [Add to Longdo]
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪) [Add to Longdo]
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] reality; actuality; real; actual [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities [Add to Longdo]
现货价[xiàn huò jià, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price of actuals [Add to Longdo]
真人[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, ] actual person; in the flesh [Add to Longdo]
真相[zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] the truth about sth; the actual facts [Add to Longdo]
秉笔[bǐng bǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄅㄧˇ, ] to hold the pen; to do the actual writing [Add to Longdo]
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed [Add to Longdo]
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin [Add to Longdo]
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended [Add to Longdo]
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
実10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address [Add to Longdo]
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter [Add to Longdo]
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
実引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction [Add to Longdo]
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
実小数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actual \Ac"tu*al\, n. (Finance)
   Something actually received; real, as distinct from
   estimated, receipts. [Cant]
   [1913 Webster]
 
      The accounts of revenues supplied . . . were not real
      receipts: not, in financial language, "actuals," but
      only Egyptian budget estimates.     --Fortnightly
                          Review.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actual \Ac"tu*al\ (#; 135), a. [OE. actuel, F. actuel, L.
   actualis, fr. agere to do, act.]
   1. Involving or comprising action; active. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Her walking and other actual performances. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let your holy and pious intention be actual; that is
       . . . by a special prayer or action, . . . given to
       God.                 --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Existing in act or reality; really acted or acting; in
    fact; real; -- opposed to {potential}, {possible},
    {virtual}, {speculative}, {conceivable}, {theoretical}, or
    {nominal}; as, the actual cost of goods; the actual case
    under discussion.
    [1913 Webster]
 
   3. In action at the time being; now exiting; present; as the
    actual situation of the country.
    [1913 Webster]
 
   {Actual cautery}. See under {Cautery}.
 
   {Actual sin} (Theol.), that kind of sin which is done by
    ourselves in contradistinction to "original sin."
    [1913 Webster]
 
   Syn: Real; genuine; positive; certain. See {Real}.
     [1913 Webster]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 actual
   current; present; present‐day; topical; up‐to‐date
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 actual
   current; present; present‐day; topical; up‐to‐date
   current; present
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top