Search result for

*acts*

(386 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acts, -acts-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facts of life[IDM] เรื่องเพศและการสืบพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
coacts}vt.,vi. กระทำร่วมกัน,ทำร่วมกัน, See also: coactive adj. ดูcoact coactivity n. ดูcoact

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Actsพระราชบัญญัติสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal acts; federal lawsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal laws; federal actsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial factsข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractsสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Adhision contractsสัญญาจำยอมตาม [TU Subject Heading]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Animal extractsสารสกัดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Antenuptial contractsสัญญาก่อนสมรส [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Contractsสัญญา [TU Subject Heading]
Contracts (International law)สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Contracts for work and laborสัญญาจ้างทำของและแรงงาน [TU Subject Heading]
Contracts, Agriculturalสัญญาทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Contracts, Gratuitousสัญญาให้ [TU Subject Heading]
Contracts, Maritimeสัญญาทางพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Contracts, Preliminaryสัญญาเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Cost-plus contractsสัญญาการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนเพิ่มที่ตกลงกัน [TU Subject Heading]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
Electronic contractsสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Engineering contractsสัญญาทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Export sales contractsสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Instalment contractsสัญญาเช่าซื้อ [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Juristic actsนิติกรรม [TU Subject Heading]
Letting of contractsการแข่งขันการประมูลราคา [TU Subject Heading]
Plant extractsสารสกัดจากพืช [TU Subject Heading]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Speech acts (Linguistics)วัจนกรรม (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (ค.ศ.1980) [TU Subject Heading]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Cell Free Extractsส่วนสกัดของเซลล์ [การแพทย์]
Contacts and Suspected Caseผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย [การแพทย์]
Corticospinal Tractsคอร์ติโคสไปนาลแทรคท์ [การแพทย์]
Drug Extractsสารสกัดที่เป็นยา [การแพทย์]
Esotracts, Crudeสารสะกัดต้นตอ [การแพทย์]
Extractsยาสกัด [การแพทย์]
Extracts, Aqueousสารสกัดแอนติเจนที่ละลายในน้ำ [การแพทย์]
Extracts, Dryสารสกัดแห้ง [การแพทย์]
Extracts, Pilularหัวยาสกัดแบบกึ่งแห้ง [การแพทย์]
Extracts, Powderedหัวยาสกัดแบบแห้ง [การแพทย์]
Factsเหตุการณ์ที่แท้จริง,ข้อเท็จจริง,เหตุการณ์ที่แท้จริง [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Facts, Assembling theการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ [การแพทย์]
Fluidextractsยาสกัดไหลเหลว,ฟลูอิดเอ็กซ์แทร็ก,น้ำเหล้าสกัดเข้มข้น [การแพทย์]
Fuse Contactsหน้าสัมผัสของฟิวส์ [การแพทย์]
Genital Tractsระบบสืบพันธุ์, [การแพทย์]
Genito-Urinary Tractsทางเดินปัสสาวะและการสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Genitourinary Tractsระบบทางเดินปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They witnessed some pretty incriminating actsพอจะเป็นพยานได้ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
He acts like he's family friendlyเขาทำเราเป็นเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น Chuck in Real Life (2008)
You ever think that your mom acts like she's perfectเธอเคยคิดไม๊ว่าที่แม่เธอพยายามทำตัวให้ดูเฟอเฟก Chuck in Real Life (2008)
Yeah, sure. with no money, no contacts, nobody knows who I am.ใช่แน่นอน โดยการไม่มีเงิน ไม่มีคนติดต่อ ไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใคร Pret-a-Poor-J (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
If it acts like cancer, maybe it'll respond like cancer.ถ้าอาการเหมือนมะเร็ง มันอาจจะตอบสนองคล้ายมะเร็ง Not Cancer (2008)
The point is to see how everyone reacts.จุดที่หาคือใครจะมีปฏิกริยาอย่างไร Adverse Events (2008)
I look at the facts.ฉันมองความจริง Birthmarks (2008)
She acts weird, things get different.เธอมีท่าทีทีพิลึก มีบางอย่างแปลกๆไป The Itch (2008)
I don't want anything that cross-Reacts.ผมไม่ต้องการอะไรอีก ที่จะให้ผลตรงกันข้าม Last Resort (2008)
I got a new girl in booking. Dumb bitch doubled up my acts.ฉันมีสาวมาใหม่ลงคิว โชว์เมียงู 2 รอบ Pilot (2008)
- Don't confuse them with facts!อย่าทำให้พวกมันงงดิ Episode #1.5 (2008)
Look, me and my mates have been involved in the odd bit of skullduggery (criminal acts).ฟังนะ ผมกับเพื่อน เข้าไปยุ่งได้นิดเดียวเท่านั้นกับ งานสกปรกแบบนี้ The Bank Job (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
They're all acts of selfishnessพวกเขาแสดงถึงความเห็นแก่ตัว Heartbreak Library (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But they left all this gold and all the artifacts.แต่ทิ้งทองและของพวกนี้ไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There are artifacts from every era of early history.นี่มันมาจากทุกยุคช่วงต้นประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've never seen anything like it, nearly blind from cataracts.ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ตาเกือบจะบอดจากต้อกระจก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน.. Passengers (2008)
Wasn't aware we had any government contracts.ผมไม่เห็นรู้เลยว่าเราได้สัญญากับรัฐบาล The Dark Knight (2008)
The kind of mind the Joker attracts. What do you expect to learn from him?พวกที่โจ๊กเกอร์สนใจ คุณคิดว่าจะได้อะไรจากเขา The Dark Knight (2008)
She acts like she knows more about you than me!เธอทำเป็นรู้จักเธอมากกว่าฉัน! Episode #1.9 (2008)
Your despicable acts...การกระทำที่รเลวทรามชั่วช้าของแก.. Episode #1.9 (2008)
Make sure all the contacts are still active.ให้แน่ใจว่าทุกอย่างใช้การได้ หน้าต่างทุกบานเลยหรอ Breaking and Entering (2008)
He's one of our contacts from the Palestinian camps.เขาเป็นสายเรา มาจากปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
Look, I'm gonna need some really, really low-level al Qaeda contacts, all right?ผมอยากได้พวกอัล เคด้า ระดับลูกกระจ๊อกสักคน Body of Lies (2008)
I'm just giving you the facts.ผมแค่เอาความจริงมาบอก 24: Redemption (2008)
It's got the facts. It's got color.มันมีข้อมูลจริง มันมีสีสัน Marley & Me (2008)
- We part the shades and face some facts# -#เราผ่านร่มเงาและความจริงมา# Marley & Me (2008)
And all I'm saying is less you and more facts.ผมแค่จะบอกว่า ให้มีตัวเองน้อยลง และมีเนื้อหามากขึ้น Marley & Me (2008)
Doesn't change the facts;แต่มันเปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกครับ Changeling (2008)
We are all here because we want to know the real facts in this case;เรามาพร้อมกันที่นี่ เพราะต้องการรู้ ความจริงในคดีนี้ Changeling (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
Well do you have some contacts there?พอจะมีเส้นสายที่นั่นไหม ? Quantum of Solace (2008)
Or have I got my facts crossed?อ๋อ หรือฉันได้ข้อมูลผิดมาค่ะ? Quantum of Solace (2008)
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He acts strange.เขาเปลี่ยนไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
When he acts strange, I get a feeling.เมื่อเขาเปลี่ยนไปฉันรู้สึกได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Yes... I've got ten contracts out of ten.ฉันอยากคุยด้วย Gomorrah (2008)
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี The Happening (2008)
How do you know our dad? He heard from contacts that I could be trusted.เขาทราบจากสายของเขาว่า ผมไว้ใจได้ Scylla (2008)
And just look at the facts.แล้วมองหาความจริง Boxed In (2008)
Let's face the facts.เผชิญกับความจริงเถิด Home (2009)
It's hard to ignore facts.มันยากที่จะมองข้ามความจริง Chapter Ten '1961' (2009)
This makes six enemy contacts in eight months.นี้เป็นศัตรูตัวที่ 6 แล้ว ในรอบ 8 เดือน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Sue, pull five contacts.- โซน่าจับได้ 5 จุด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Prime sonar now holds six contacts and they're coming up fast.ตอนนี้โซน่าวัตถุ 6 จุด ตอนนี้เคลื่อนตัวเข้ามาเร็วมากครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Multiple Decepticon contacts in motion.ตรวจพบดิเซบติคอลหลายตัว. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actsA true scientist would not distort facts.
actsI fell asleep with my contacts out in.
actsHer bathing suit attracts our attention.
actsYou should acquaint yourself with the facts before you make a decision.
actsNew facts have been brought to light.
actsYour story doesn't square with the facts.
actsHis testimony stands on facts.
actsHe was patiently digging for facts.
actsHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
actsHe accounted for his strange acts.
actsThis district attracts well-off people.
actsHe regrets his stupid acts.
actsShe committed false acts.
actsJohn acts like Helen's guardian.
actsIt is difficult to tell the bare facts.
actsWe have yet to learn the full facts.
actsDid he acquaint you with the facts?
actsYeast acts as an agent in making bread rise.
actsGreenwich Village is a place which especially attracts the young.
actsWho acts Hamlet?
actsYou must face the facts.
actsIt has often been said that facts are to the scientist what words are to the poet.
actsEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
actsThe sunbeam acts upon the skin.
actsAccumulate the necessary facts.
actsThe story is not in accord with the facts.
actsRest one's theory on facts.
actsIn the light of these facts, it may be necessary to revise our theory.
actsHe explained the facts at length.
actsShe is ignorant of even the simplest facts about science.
actsShe always acts politely toward everybody.
actsBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
actsNever identify opinions with facts.
actsDoctors have discovered some starting facts.
actsShe ascertained that the novel was based on facts.
actsFacts are to science what words are to the poets.
actsHis acts of courage brought him glory.
actsSometimes he acts as if he were my boss.
actsA stimulating new book attracts attention.
actsI can't get my contacts out.
actsThe police dug out some facts about the matter.
actsHis theory rest on many facts.
actsWho acts as host at the party?
actsA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
actsThe facts bear out this hypothesis.
actsIt's important that everybody should be told all the facts.
actsA few important facts emerged after the investigation.
actsSince 9.11 large scale acts of terrorism have occurred all over the world.
actsThe scientist has a love of facts, even isolated facts, similar to the poet's love of words.
actsThe journalist took liberties with the facts he had gathered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสทวน[N] maverick, See also: nonconformist, one who acts independently, one who does not act like others, Example: กระแสทวนเหล่านี้เป็นกระแสทวนที่มีอยู่จริงตามวิวัฒนาการของสังคม, Thai definition: แนวความคิดหรือการกระทำที่สวนทางกับแนวความคิด หรือการกระทำของคนหมู่มาก
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] one who acts like an aristocrat, See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood, Syn. ผู้ดี, Example: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก, Count unit: คน, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
บำเพ็ญบารมี[V] perform meritorious acts, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นมาแล้วในชาติต่างๆ สิบชาติ, Thai definition: ทำบารมีให้เต็มที่หรือให้เพิ่มพูนขึ้น
รู้ทันเหตุการณ์[V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
รู้ทันเหตุการณ์[V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information   FR: donnée [f] ; information [f] ; chiffre [m]
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; acts   FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
ติดต่อธุรกิจ[v. exp.] (tittø thurakit) EN: establish business contacts   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTS    AE1 K T S
ACTS    AE1 K S
FACTS    F AE1 K S
FACTS    F AE1 K T S
PACTS    P AE1 K T S
PACTS    P AE1 K S
TRACTS    T R AE1 K T S
REACTS    R IY0 AE1 K T S
ENACTS    IH2 N AE1 K T S
EXACTS    IH0 G Z AE1 K T S
IMPACTS    IH2 M P AE1 K T S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K T S
IMPACTS    IH2 M P AE1 K S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K S
MEDFACTS    M EH1 D F AE1 K T S
REENACTS    R IY0 AH0 N AE1 K T S
RETRACTS    R IY0 T R AE1 K T S
EXTRACTS    EH1 K S T R AE2 K T S
EXTRACTS    IH0 K S T R AE1 K T S
ATTRACTS    AH0 T R AE1 K T S
COMPACTS    K AH0 M P AE1 K T S
COMPACTS    K AA1 M P AE0 K T S
CONTACTS    K AA1 N T AE2 K T S
CONTACTS    K AA1 N T AE2 K S
DETRACTS    D AH0 T R AE1 K T S
CONTRACTS    K AA1 N T R AE2 K T S
ARTIFACTS    AA1 R T AH0 F AE2 K T S
DISTRACTS    D IH2 S T R AE1 K T S
AUTOFACTS    AO1 T OW0 F AE2 K T S
CATARACTS    K AE1 T ER0 AE2 K T S
CONTRACTS    K AH0 N T R AE1 K T S
INTERACTS    IH2 N ER0 AE1 K T S
INTERACTS    IH2 N T ER0 AE1 K T S
ABSTRACTS    AE1 B S T R AE0 K T S
SUBCOMPACTS    S AH0 B K AA1 M P AE0 K T S
SUBCONTRACTS    S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acts    (v) (a1 k t s)
facts    (n) (f a1 k t s)
pacts    (n) (p a1 k t s)
bracts    (n) (b r a1 k t s)
enacts    (v) (i1 n a1 k t s)
exacts    (v) (i1 g z a1 k t s)
reacts    (v) (r i1 a1 k t s)
tracts    (n) (t r a1 k t s)
impacts    (n) (i1 m p a k t s)
impacts    (v) (i1 m p a1 k t s)
redacts    (v) (r i1 d a1 k t s)
attracts    (v) (@1 t r a1 k t s)
compacts    (n) (k o1 m p a k t s)
compacts    (v) (k @1 m p a1 k t s)
contacts    (v) (k o1 n t a k t s)
detracts    (v) (d i1 t r a1 k t s)
extracts    (n) (e1 k s t r a k t s)
extracts    (v) (i1 k s t r a1 k t s)
overacts    (v) (ou2 v @ r a1 k t s)
refracts    (v) (r i1 f r a1 k t s)
retracts    (v) (r i1 t r a1 k t s)
abstracts    (n) (a1 b s t r a k t s)
abstracts    (v) (@1 b s t r a1 k t s)
artefacts    (n) (aa1 t i f a k t s)
artifacts    (n) (aa1 t i f a k t s)
cataracts    (n) (k a1 t @ r a k t s)
contracts    (n) (k o1 n t r a k t s)
contracts    (v) (k @1 n t r a1 k t s)
diffracts    (v) (d i1 f r a1 k t s)
distracts    (v) (d i1 s t r a1 k t s)
interacts    (v) (i2 n t @ r a1 k t s)
protracts    (v) (p r @1 t r a1 k t s)
subtracts    (v) (s @1 b t r a1 k t s)
transacts    (v) (t r a1 n z a1 k t s)
underacts    (v) (uh2 n d @ r a1 k t s)
counteracts    (v) (k au2 n t @ r a1 k t s)
subcontracts    (n) (s uh2 b k o1 n t r a k t s)
subcontracts    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life [Add to Longdo]
Aufprall {m}; Einschlag {m}; Aufschlag {m} | Aufpralle {pl}; Einschläge {pl}; Aufschläge {pl}impact | impacts [Add to Longdo]
kleines Auto | kleine Autossubcompact | subcompacts [Add to Longdo]
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Bausparvertrag {m} | Bausparverträge {pl}building loan contract | building loan contracts [Add to Longdo]
Dichtung {f}; Erdichtung {f} | Dichtungen {pl} | Dichtung und Wahrheitfiction | fictions | facts and fiction [Add to Longdo]
Dienstvertrag {m} | Dienstverträge {pl}contract of employment | contracts of employment [Add to Longdo]
Einpressaufnahmen {pl} für Kontaktepress-in dies for contacts [Add to Longdo]
Fakt {m}; Faktum {n}; Tatsache {f} | Fakten {pl}; Tatsachen {pl}fact | facts [Add to Longdo]
Gebiet {n} | Gebiete {pl}tract | tracts [Add to Longdo]
Gewaltakt {m} | Gewaltakte {pl}act of violence | acts of violence [Add to Longdo]
Hochleistungskontakt {m} [electr.] | Hochleistungskontakte {pl} | exzenterbetätigte Hochleistungskontaktehigh-performance contact | high-performance contacts | cam-actuated high-performance contacts [Add to Longdo]
Kaufvertrag {m} | Kaufverträge {pl}contract of purchase; purchase contract | contracts of purchase [Add to Longdo]
Kontakt {m} | Kontakte {pl} | erste Kontakte | mit jdm. in Kontakt stehen | mit jdm. Kontakt aufnehmencontact | contacts | preliminary contacts | to be in contact (touch) with someone | to get in touch with someone; to contact someone [Add to Longdo]
Kontakt {m} [electr.] | Kontakte {pl} | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts [Add to Longdo]
öffentliche Lieferaufträgepublic supply contracts [Add to Longdo]
Polzahl {f} [electr.]number of contacts [Add to Longdo]
Racheakt {m} | Racheakte {pl}act of revenge | acts of revenge [Add to Longdo]
Rastkontakt {m} | Rastkontakte {pl}snap-in contact | snap-in contacts [Add to Longdo]
Rechtsgeschäft {n} | Rechtsgeschäfte {pl}act in the law; legal act; juridical act | legal acts; transactions [Add to Longdo]
Rum-Backaroma {n} [cook.]rum extracts [Add to Longdo]
Sachverhalt {m}the facts (of the case) [Add to Longdo]
gibt herausredacts [Add to Longdo]
Staatsakt {m} | Staatsakte {pl}act of state | acts of state [Add to Longdo]
Stanzkontakt {m} | Stanzkontakte {pl}stamped contact | stamped contacts [Add to Longdo]
Stoß {m} [phys.] | Stöße {pl} | elastischer Stoß | plastischer Stoß | schiefer Stoßimpact | impacts | elastic impact | inelastic impact | oblique impact [Add to Longdo]
Tatbestand {m}facts of the case [Add to Longdo]
Tatsache {f} | Tatsachen {pl} | nackte Tatsachenfact; objective fact | facts | hard facts [Add to Longdo]
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts [Add to Longdo]
Tatsachenmaterial {n}facts; body of facts [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}tract | tracts [Add to Longdo]
Untervertrag {m}; Subunternehmervertrag {m}; Nachunternehmervertrag {m} | Unterverträge {pl}; Subunternehmerverträge {pl}subcontract | subcontracts [Add to Longdo]
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente {pl}suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl}pact | pacts [Add to Longdo]
Wasserfall {m} | Wasserfälle {pl}cascade; cataract | cascades; cataracts [Add to Longdo]
Werkvertrag {m} | Werkverträge {pl}contract for work and labour | contracts for work labour [Add to Longdo]
Werkzeug {n} [hist.] | Werkzeuge {pl}artifact | artifacts [Add to Longdo]
Willensakt {m} | Willensakte {pl}act of volition | acts of volition [Add to Longdo]
Zusammentragen {n} von Faktenassembly of facts [Add to Longdo]
abreagieren | abreagierend | abreagiert | reagiert abto abreact | abreacting | abreacted | abreacts [Add to Longdo]
abstrahiertabstracts [Add to Longdo]
abwickeln | abwickelnd | abgewickelt | wickelt ab | wickelte abto transact | transacting | transacted | transacts | transacted [Add to Longdo]
abziehen; schmälern; subtrahieren | abziehend; schmälernd; subtrahierend | abgezogen; geschmälert; subtrahiert | zieht ab; schmälert; subtrahiert | zog ab; schmälerte; subtrahierteto subtract | subtracting | subtracted | subtracts | subtracted [Add to Longdo]
agiert; arbeitetacts [Add to Longdo]
anziehen; anlocken | anziehend; anlockend | angezogen; angelockt | er/sie zieht an | ich/er/sie zog an | er/sie hat/hatte angezogento attract | attracting | attracted | he/she attracts | I/he/she attracted | he/she has/had attracted [Add to Longdo]
ausgenommen höhere Gewaltacts of god excepted [Add to Longdo]
auszugsweise {adv}in extracts; in excerpts; in part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
オヤジギャル;おやじギャル;おやじぎゃる[, oyajigyaru ; oyaji gyaru ; oyajigyaru] (n) (sl) young woman who acts like an old man [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
看板娘[かんばんむすめ, kanbanmusume] (n) pretty girl who attracts customers to come inside a shop [Add to Longdo]
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts [Add to Longdo]
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) [Add to Longdo]
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
競争入札[きょうそうにゅうさつ, kyousounyuusatsu] (n) competitive bidding (esp. for government contracts); (P) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
結縄文字[けつじょうもじ, ketsujoumoji] (n) knotted cords used to record figures, facts, etc.; quipu [Add to Longdo]
牽強[けんきょう, kenkyou] (n,vs) distortion of facts [Add to Longdo]
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise) [Add to Longdo]
航海法[こうかいほう, koukaihou] (n) Navigation Acts [Add to Longdo]
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink) [Add to Longdo]
使徒言行録[しとげんこうろく, shitogenkouroku] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒行伝[しとぎょうでん, shitogyouden] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
事項[じこう, jikou] (n) matter; item; facts; (P) [Add to Longdo]
事実に照らして[じじつにてらして, jijitsuniterashite] (exp) in view of the facts [Add to Longdo]
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp,v1) to investigate the facts [Add to Longdo]
事実関係[じじつかんけい, jijitsukankei] (n) all facts (of a case) [Add to Longdo]
事理[じり, jiri] (n) reason; facts; propriety; sense [Add to Longdo]
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable [Add to Longdo]
手蔓[てづる, teduru] (n) connections; contacts; influence [Add to Longdo]
十善[じゅうぜん, juuzen] (n) (1) {Buddh} (See 十悪) the ten good acts; (2) (See 十善の君) the emperor [Add to Longdo]
出土品[しゅつどひん, shutsudohin] (n) artifacts [Add to Longdo]
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence) [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises) [Add to Longdo]
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote [Add to Longdo]
条例[じょうれい, jourei] (n) regulations; rules; laws; acts; ordinance; (P) [Add to Longdo]
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter [Add to Longdo]
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach [Add to Longdo]
選集;撰集[せんしゅう;せんじゅう, senshuu ; senjuu] (n) selection (e.g. of poems, texts); anthology; selected extracts [Add to Longdo]
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts) [Add to Longdo]
段物[だんもの, danmono] (n) musical (dramatic) piece in several acts; type of koto solo; lively type of shamisen song [Add to Longdo]
陳述書[ちんじゅつしょ, chinjutsusho] (n) written statement; statement of facts [Add to Longdo]
定期取引[ていきとりひき, teikitorihiki] (n) futures contracts [Add to Longdo]
顛末[てんまつ, tenmatsu] (n) circumstance; facts; details [Add to Longdo]
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly [Add to Longdo]
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly [Add to Longdo]
内実[ないじつ, naijitsu] (n-adv,n-t) the facts; (P) [Add to Longdo]
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]
猫娘[ねこむすめ, nekomusume] (n) catgirl; character who looks, acts, etc. like a cat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy [Add to Longdo]
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使 / 使] Acts of the Apostles [Add to Longdo]
伟绩[wěi jì, ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] great acts [Add to Longdo]
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
反客为主[fǎn kè wéi zhǔ, ㄈㄢˇ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ, / ] lit. the guest acts as host (成语 saw); fig. to turn from passive to active behavior [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book) [Add to Longdo]
多幕剧[duō mù jù, ㄉㄨㄛ ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] play in several acts; full-length drama [Add to Longdo]
实事求是[shí shì qiú shì, ㄕˊ ㄕˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕˋ, / ] to seek truth from facts (成语 saw); to be practical and realistic [Add to Longdo]
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, / ] interval (between acts in theater) [Add to Longdo]
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth [Add to Longdo]
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] contacts; dealings [Add to Longdo]
得道多助,失道寡助[dé dào duō zhù, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, shi1 dao4 gua3 zhu4, ] A just cause attracts much support, an unjust one finds little (成语 saw, from Mencius) [Add to Longdo]
据实[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ, / ] according to the facts [Add to Longdo]
摆事实讲道理[bǎi shì shí jiǎng dào lǐ, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ, / ] present the facts and reason things out [Add to Longdo]
树大招风[shù dà zhāo fēng, ㄕㄨˋ ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄈㄥ, / ] lit. a tall tree attracts the wind (成语 saw); a famous person attract criticism; If you're rich or famous, people will envy you. [Add to Longdo]
归纳[guī nà, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ, / ] to conclude from facts; to sum up; induction (method of deduction in logic) [Add to Longdo]
水落石出[shuǐ luò shí chū, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ ㄔㄨ, ] As the water recedes, the rocks appear (成语 saw); the truth comes to light; When facts are known, doubts dissipate.; Murder will out.; Name of a CCTV soap opera set in police station [Add to Longdo]
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods [Add to Longdo]
澄清[chéng qīng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ, ] clear (of liquid); limpid; to clarify; to make sth clear; to be clear (about the facts) [Add to Longdo]
瓜田不纳履[guā tián bù nà lǚ, ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] lit. don't tie your shoe-laces in a melon-patch; fig. don't do anything that might arouse suspicion; innocent acts may be misconstrued [Add to Longdo]
真相[zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] the truth about sth; the actual facts [Add to Longdo]
知情[zhī qíng, ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] to know the facts; to understand; to be familiar with the situation [Add to Longdo]
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, / ] to select and edict; to edit extracts [Add to Longdo]
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts) [Add to Longdo]
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand) [Add to Longdo]
厘清[lí qīng, ㄌㄧˊ ㄑㄧㄥ, / ] to clarify (the facts); clarification [Add to Longdo]
青铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC [Add to Longdo]
颠倒黑白[diān dǎo hēi bái, ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄟ ㄅㄞˊ, / ] lit. to invert black and white (成语 saw); to distort the truth deliberately; to misrepresent the facts; to invert right and wrong [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acts \Acts\ n.
   1. 1 one of the books of the Christian New Testament
    describing the activities of Christ's apostles after his
    death.
 
   Syn: Acts of the Apostles
     [WordNet 1.5]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACTS
     Advanced Communications Technologies and Services (Europe, ACTS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top