Search result for

*accomplished*

(105 entries)
(1.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accomplished, -accomplished-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, I would say extremely intelligent. Gifted, accomplished.ผมต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆ พรสวรรค์ ประสบความสำเร็จ Basic Instinct (1992)
Denise would have spoiled everything I'd accomplished by killing Adam Towers.เดนนิสอาจจะทำลาย ทุกอย่างที่ฉันประสบความสำเร็จ... ...โดยการฆ่า อดัม ทาวเวอร์ Basic Instinct (1992)
When I think of what I might have accomplished... with a human subject.ถ้าเพียงแต่หามันเจอได้สำเร็จล่ะก็ โครงการพัฒนามนุษย์อาจประสบความสำเร็จ The Lawnmower Man (1992)
One of these clowns, one night, one shot, mission accomplished.เจ้าหนึ่งในพวกนี้ คืนเดียว ครั้งเดียว ดันทำสำเร็จ Junior (1994)
Mission accomplished. Well done, men. Pack it up.เสร็จสิ้นภารกิจ ทำได้ดีทุกคน เก็บของ กลับบ้านกัน Toy Story (1995)
Think of everything we've accomplished.เมื่อห้วงอวกาศระเบิดตัว Fight Club (1999)
Think of everything we've accomplished.ฉันไม่ต้องการ Fight Club (1999)
He took a good look at what he had accomplished, got rip-roaring drunk for 10 days, thought seriously about setting it on fire, then finally put the house up for sale.เขาถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จ ดื่มเหล้าฉลองกันเป็นเวลา 10 วัน ไตร่ตรองอย่างหนัก เรื่องที่จะขายมัน The Notebook (2004)
The company's accomplished so much.บริษัทประสพความสำเร็จอย่างมากเลย. Fantastic Four (2005)
You young ladies are so accomplished.พวกสาวๆ ทั้งหลายนี่เก่งกันทุกคนเลยนะ Pride & Prejudice (2005)
I never heard of a lady, but people say she's accomplished.ผมไม่เคยได้ยิน ว่าผู้หญิงคนไหนไม่เก่งเลย Pride & Prejudice (2005)
- that are truly accomplished.-แบบที่เก่งจริงๆนะ Pride & Prejudice (2005)
I'm no longer surprised at your knowing only six accomplished women.ฉันไม่แปลกใจเลยที่คุณรู้จักผู้หญิงเก่ง แค่หกคน Pride & Prejudice (2005)
I'll make an accomplished grouse shooter of him yet.เดี๋ยวพ่อจะสอนเขาด้วยตัวพ่อเอง Match Point (2005)
Anyhow, mission accomplished!แต่ เยส! ภารกิจลุล่วง Art of Seduction (2005)
Otherwise, nothing will be accomplished.มิฉะนั้น เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย Episode #1.42 (2006)
A mission he never saw accomplished.ดูเหมือนจะเป็นชะตากรรมของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ไม่เคยเห็นความสำเร็จ X-Men: The Last Stand (2006)
Hey, mission accomplished.Lorraine McAndrews. Deja Vu (2006)
Now, in that short period of time, look what we accomplished.ตอนนี้ แค่ในช่วงระยะสั้น ๆ ดูสิครับเราทำสำเร็จ The Astronaut Farmer (2006)
I've accomplished nothing.ข้าไม่ได้สำเร็จอะไรเลย Milarepa (2006)
And, best of all, this has all been accomplished with no further loss of innocent life.ที่น่ายินดีที่สุด คือเรื่องนี้จบลงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์เพิ่มอีก คือเรื่องนี้จบลงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์เพิ่มอีก Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm not sure what I accomplished by going there.ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทำอะไรสำเร็จถ้าไปที่นั่น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Mission accomplished.ภาระกิจลุล่วง Left Turn Ahead (2007)
- Mission accomplished.- ภาระกิจสำเร็จ The British Invasion (2007)
Mission accomplished.เสร็จภารกิจแล้ว Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Everything Kensei accomplished....ผมฆ่า ทาเคะโซะ เคนเสะ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
And all this work was accomplished in three weeks.และการทำงานทั้งหมดนี้ ก็ประสบความสำเร็จในสามสัปดาห์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
I've accomplished the task you gave me, Your Majesty!หม่อมฉันได้ทำงานที่พระองค์มอบหมายให้หม่อมฉันสำเร็จแล้วพะยะค่ะ ฝ่าบาท! Lee San, Wind of the Palace (2007)
No, I told you I wanted to see you when you accomplished your task.ไม่ เราบอกเจ้าว่าเราต้องพบเจ้า เมื่อเจ้าทำงานของเจ้าสำเร็จ Lee San, Wind of the Palace (2007)
You have accomplished a great thing!เจ้าทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้สำเร็จแล้ว! Lee San, Wind of the Palace (2007)
You have accomplished a great task for the throne and the nation.เจ้าทำงานที่ยอดเยี่ยมได้สำเร็จ สำหรับการครองบังลังค์และประเทศชาตินี้ Lee San, Wind of the Palace (2007)
You are the most accomplished of all the barbers in the city.คุณเป็นช่างตัดผมที่ชำนาญที่สุดในเมืองนี้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้ Becoming Jane (2007)
It was accomplished.มันก็เยี่ยมมากครับ Becoming Jane (2007)
See, Bobby was also a very accomplished drug dealerเห็นได้ว่า บ๊อบบี้ ซียังเป็นพ่อค้ายา ที่ประสบความสำเร็จมากด้วย Bobby Z (2007)
Home sweet home. First mission accomplished.บ้านคือวิมาน ภารกิจแรกสำเร็จด้วยดี The Nanny Diaries (2007)
Mission accomplished!ภารกิจ เรียบร้อย Namastey London (2007)
Mission accomplished, en route to extract site. Distance eight klicks. Over.ภารกิจลุล่วง กำลังไปที่จุดนัดพบ ระยะทาง 8 กม. Shooter (2007)
Command Post, this is Viper. Mission accomplished.เรียกศูนย์ นี่ไวเปอร์ ภารกิจลุล่วง Shooter (2007)
Mission accomplished.ภารกิจเสร็จสิ้น Chuck Versus the Marlin (2008)
Mission accomplished. You and the girl, free to go.ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ แกและนังนั่นไปได้แล้ว Transporter 3 (2008)
Mission accomplished.เรียบร้อย Chuck Versus the First Date (2008)
Mission accomplished.ภารกิจสำเร็จครับ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Better solos, longer jams, just more of an accomplished pianist, but maybe that's just me.โซโล่ดีกว่า ลูกเล่นแพรวพราว ประสพความสำเร็จมากกว่าด้วย แต่นั่นก็แค่ฉันคนเดียว Chuck Versus the Seduction (2008)
I mean, guys, what we've accomplished here is incredible.หมายถึง, พวก อะไรที่เราทำ มันช่างน่าเหลือเชื่อ Chuck Versus the Cougars (2008)
Your mother." That's it... mission accomplished.แม่แกไง ต้องแบบนี้สิภารกิจลุล่วง Ghosts (2008)
At least I accomplished that.เธอรู้รึเปล่าล่ะ Plaisir d'amour (2008)
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishedFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
accomplishedHe accomplished his mission.
accomplishedHe accomplished it at last.
accomplishedHe accomplished the great undertaking at last.
accomplishedHe finally accomplished the work.
accomplishedI am proud of having accomplished such a task.
accomplishedIf you had helped me, I could have accomplished the work.
accomplishedIt is important to be accomplished in some art.
accomplishedIt seems the task will not be accomplished in our generation.
accomplishedIt was not clear whether they had accomplished it or not.
accomplishedI've accomplished my task.
accomplishedThe division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.
accomplishedThe task will be accomplished in a year.
accomplishedThey accomplished their mission.
accomplishedThey accomplished their task without any difficulty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ[V] gain, See also: be accomplished, reach, attain, get to, arrive at, Syn. รู้, Example: สมัยเด็กๆ ท่านเรียนไม่เท่าไรก็ลุหนังสือแล้ว, Notes: (โบราณ)
ลุ[V] gain, See also: be accomplished, reach, attain, get to, arrive at, Syn. รู้, Example: สมัยเด็กๆ ท่านเรียนไม่เท่าไรก็ลุหนังสือแล้ว, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สำเร็จ[X] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished   FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear   FR: atteindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISHED    AH0 K AA1 M P L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplished    (v) (@1 k uh1 m p l i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeführtaccomplished [Add to Longdo]
unerfüllt {adj}unaccomplished; unfulfilled [Add to Longdo]
vollenden; vollbringen | vollendend; vollbringend | vollendet; vollbracht | vollendet; vollbringt | vollendete; vollbrachteto accomplish | accomplishing | accomplished | accomplishes | accomplished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime) [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together [Add to Longdo]
芸無し[げいなし, geinashi] (n) unaccomplished [Add to Longdo]
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.) [Add to Longdo]
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) [Add to Longdo]
書聖[しょせい, shosei] (n) famous or accomplished calligrapher [Add to Longdo]
諸彦[しょげん, shogen] (n) (obsc) many accomplished persons [Add to Longdo]
馬齢を重ねる[ばれいをかさねる, bareiwokasaneru] (exp,v1) (hum) to have aged without having accomplished anything [Add to Longdo]
博雅[ばくが;はくが, bakuga ; hakuga] (adj-na,n) well-informed; accomplished (individual); extensive knowledge [Add to Longdo]
文武両道[ぶんぶりょうどう, bunburyoudou] (n) (accomplished in) both the literary and military arts [Add to Longdo]
無芸無能[むげいむのう, mugeimunou] (n,adj-na) talentless and imcompetent; incompetent and unaccomplished [Add to Longdo]
雄弁家[ゆうべんか, yuubenka] (n) orator; eloquent speaker; accomplished orator [Add to Longdo]
梟雄[きょうゆう, kyouyuu] (n) ringleader; accomplished villain [Add to Longdo]
閨秀[けいしゅう, keishuu] (n) accomplished lady [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, ] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful [Add to Longdo]
大限到来[dà xiàn dào lái, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, / ] to die; one's allocated lifespan is accomplished [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant [Add to Longdo]
未遂[wèi suì, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, ] not accomplished; unsuccessful (attempt at assassination); abortive [Add to Longdo]
百尺竿头,更尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplish \Ac*com"plish\, v. t. [imp. & p. p. {Accomplished},
   p. pr. & vb. n. {Accomplishing}.] [OE. acomplissen, OF.
   accomplir, F. accomplir; L. ad + complere to fill up,
   complete. See {Complete}, {Finish}.]
   1. To complete, as time or distance.
    [1913 Webster]
 
       That He would accomplish seventy years in the
       desolations of Jerusalem.       --Dan. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       He had accomplished half a league or more.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an issue of full success; to effect; to
    perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a
    design, an object, a promise.
    [1913 Webster]
 
       This that is written must yet be accomplished in me.
                          --Luke xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To equip or furnish thoroughly; hence, to complete in
    acquirements; to render accomplished; to polish.
    [1913 Webster]
 
       The armorers accomplishing the knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It [the moon] is fully accomplished for all those
       ends to which Providence did appoint it. --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       These qualities . . . go to accomplish a perfect
       woman.                --Cowden
                          Clarke.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain; to obtain. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To do; perform; fulfill; realize; effect; effectuate;
     complete; consummate; execute; achieve; perfect; equip;
     furnish.
 
   Usage: To {Accomplish}, {Effect}, {Execute}, {Achieve},
      {Perform}. These words agree in the general idea of
      carrying out to some end proposed. To accomplish (to
      fill up to the measure of the intention) generally
      implies perseverance and skill; as, to accomplish a
      plan proposed by one's self, an object, a design, an
      undertaking. "Thou shalt accomplish my desire." --1
      Kings v. 9.
      [1913 Webster]
 
         He . . . expressed his desire to see a union
         accomplished between England and Scotland.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster] To effect (to work out) is much like
      accomplish. It usually implies some degree of
      difficulty contended with; as, he effected or
      accomplished what he intended, his purpose, but
      little. "What he decreed, he effected." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         To work in close design by fraud or guile
         What force effected not.     --Milton.
      [1913 Webster] To execute (to follow out to the end,
      to carry out, or into effect) implies a set mode of
      operation; as, to execute the laws or the orders of
      another; to execute a work, a purpose, design, plan,
      project. To perform is much like to do, though less
      generally applied. It conveys a notion of protracted
      and methodical effort; as, to perform a mission, a
      part, a task, a work. "Thou canst best perform that
      office." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The Saints, like stars, around his seat
         Perform their courses still.   --Keble.
      [1913 Webster] To achieve (to come to the end or
      arrive at one's purpose) usually implies some
      enterprise or undertaking of importance, difficulty,
      and excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplished \Ac*com"plished\, a.
   1. Completed; effected; established; as, an accomplished
    fact.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in acquirements as the result usually of
    training; -- commonly in a good sense; as, an accomplished
    scholar, an accomplished villain.
    [1913 Webster]
 
       They . . . show themselves accomplished bees.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Daughter of God and man, accomplished Eve. --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top