Search result for

*abstraction*

(48 entries)
(1.262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abstraction, -abstraction-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstraction[N] นามธรรม, Syn. idea, concept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-painterly abstractionงานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstractionภาวะนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแย่งธาร๒. การกักน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abstractionภาวะนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstraction of waterการลอบใช้น้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction, wrongfulการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Abstraction-Créationอับสตรักซียง-เกรอาซียง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstractionการกำหนดสาระสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data abstractionการกำหนดสาระสำคัญของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
geometric abstractionนามธรรมแบบเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
water, abstraction ofการลอบใช้น้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน Contact (1997)
All this abstraction looks the same to me.รูปนามธรรมพวกนี้ดูเหมือนกันไปหมด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Or is it just an abstraction, something we humans created to keep our civilizations running?หรือจะเป็นเพียงนามธรรม, สิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้น เพื่อให้อารยธรรมของเราทำงาน? Does Time Really Exist? (2011)
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)
Now these three abstractions connect every single human being on Earth.สามนามธรรมนี้เชื่อมต่อมนุษย์ทุกคนบนโลก Collateral Beauty (2016)
The three abstractions.นามธรรมสามสิ่ง Collateral Beauty (2016)
And he's writing letters to abstractions which makes no sense.และเขาเขียนจดหมายหาสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่มีสติเลย Collateral Beauty (2016)
So, what if we just go into his reality and we get those abstractions to answer him?แล้วถ้าเราเข้าไปในเล่นในความคิดเขา และหานามธรรมเหล่านั้นมาตอบคำถามเขาล่ะ Collateral Beauty (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstraction [f] ; abstrait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTRACTION    AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N
ABSTRACTIONS    AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstraction    (n) (@1 b s t r a1 k sh @ n)
abstractions    (n) (@1 b s t r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstraktion {f}; Abziehung {f}abstraction [Add to Longdo]
Abstraktionsebene {f}level of abstraction [Add to Longdo]
Begriffsmensch {m}abstractionist [Add to Longdo]
Entwendung {f}abstraction [Add to Longdo]
Zerstreutheit {f}abstraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブストラクション[, abusutorakushon] (n) abstraction [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] (n) {comp} data abstraction [Add to Longdo]
捨象[しゃしょう, shashou] (n,vs) abstraction [Add to Longdo]
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P) [Add to Longdo]
抽象化[ちゅうしょうか, chuushouka] (n,vs) abstraction [Add to Longdo]
放心状態[ほうしんじょうたい, houshinjoutai] (n,adj-no) being in abstraction; being dazed; being absentminded; stargazing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拟人[nǐ rén, ㄋㄧˇ ㄖㄣˊ, / ] to personify; anthropomorphism (rhetoric device of presenting abstractions as people) [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] meditation (in Buddhism); abstraction; Zen; sanskrit Dhyana [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
抽象化[ちゅうしょうか, chuushouka] abstraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstraction \Ab*strac"tion\, n. [Cf. F. abstraction. See
   {Abstract}, a.]
   1. The act of abstracting, separating, or withdrawing, or the
    state of being withdrawn; withdrawal.
    [1913 Webster]
 
       A wrongful abstraction of wealth from certain
       members of the community.       --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The act process of leaving out of consideration
    one or more properties of a complex object so as to attend
    to others; analysis. Thus, when the mind considers the
    form of a tree by itself, or the color of the leaves as
    separate from their size or figure, the act is called
    abstraction. So, also, when it considers whiteness,
    softness, virtue, existence, as separate from any
    particular objects.
    [1913 Webster]
 
   Note: Abstraction is necessary to classification, by which
      things are arranged in genera and species. We separate
      in idea the qualities of certain objects, which are of
      the same kind, from others which are different, in
      each, and arrange the objects having the same
      properties in a class, or collected body.
      [1913 Webster]
 
         Abstraction is no positive act: it is simply the
         negative of attention.       --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   3. An idea or notion of an abstract, or theoretical nature;
    as, to fight for mere abstractions.
    [1913 Webster]
 
   4. A separation from worldly objects; a recluse life; as, a
    hermit's abstraction.
    [1913 Webster]
 
   5. Absence or absorption of mind; inattention to present
    objects.
    [1913 Webster]
 
   6. The taking surreptitiously for one's own use part of the
    property of another; purloining. [Modern]
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A separation of volatile parts by the act of
    distillation. --Nicholson.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abstraction [abstraksjõ]
   abstraction
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top