Search result for

*abnormal*

(240 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abnormal, -abnormal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural
abnormally[ADV] อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)

English-Thai: Nontri Dictionary
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abnormal riskการเสี่ยงภัยผิดปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abnormalities ; Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Chromosome abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ [TU Subject Heading]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hemoglobins, Abnormalฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]
Abnormalitiesความผิดปกติแต่กำเนิด, ความพิการ, ความผิดปกติ, สิ่งผิดปกติต่างๆ [การแพทย์]
Abnormalities, Congenitalความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์, ความผิดปกติทางพันธุกรรม, ความผิดปกติเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Abnormalities, Drug-Inducedความผิดปกติจากยา, ความผิดปกติแต่กำเนิดจากผลของยา [การแพทย์]
Abnormalities, Fetalความผิดปกติของเด็กในครรภ์ [การแพทย์]
Abnormalities, Fetal Geneticความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของเด็ก [การแพทย์]
Abnormalities, Geneticพันธุกรรมและโครไมโซมที่ผิดปกติ, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Abnormalities, Kippel-Feilคิปเปล์ไฟล์แอบนอร์มาลิตี [การแพทย์]
Abnormalities, Multipleความผิดปกติแต่กำเนิดหลายอย่าง, ความผิดปกติหลายอย่าง [การแพทย์]
Abnormalities, Radiation-Inducedความผิดปกติแต่กำเนิดจากผลของรังสี [การแพทย์]
Antibodies, Abnormalแอนติบอดีย์ผิดปกติ [การแพทย์]
Atrial Rhythm, Chronic Abnormalจังหวะการเต้นผิดปกติของเอเตรียมเรื้อรัง [การแพทย์]
Brain Abnormalities, Organicความผิดปกติของสมอง [การแพทย์]
Breath Sound, Abnormalเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Cells, Abnormalเซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติ [การแพทย์]
Cervical Abnormalitiesความผิดปกติเกี่ยวกับปากมดลูก [การแพทย์]
Cervical Vertebral Abnormalitiesความผิดปกติของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Chromosomal Abnormalitiesโรคที่เกิดจากโฆรโมโซมผิดปกติ,ความผิดปกติของโฆรโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ,ความผิดปกติของโครโมโซม,การผิดปกติของโครโมโซม [การแพทย์]
Color Vision Abnormalities, Acquiredตาบอดสีที่เกิดขึ้นทีหลัง [การแพทย์]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Crystals, Abnormalผลึกที่พบในภาวะผิดปกติ [การแพทย์]
Cytogenetic Abnormalitiesความผิดปกติทางไซโตเจเนติค [การแพทย์]
Emotions, Intense Abnormalอารมณ์รุนแรงกังวลเศร้ากลัว [การแพทย์]
Endocrine Abnormalitiesความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ,การเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [การแพทย์]
Erythrocytic Abnormalityความผิดปกติของเม็ดเลือด [การแพทย์]
Fat Metabolism, Abnormalการครองธาตุไขมันผิดปกติ [การแพทย์]
Feeding Patterns, Abnormalแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน [การแพทย์]
Fetal Presentation, Abnormalทารกอยู่ในท่าผิดปกติ [การแพทย์]
Fissure, Abnormalรอยแยกผิดปกติ [การแพทย์]
Gait Abnormalityการเดินผิดปกติ [การแพทย์]
Gold Colloidal Curve, Abnormalโค้งโกลด์คอลลอยดาล [การแพทย์]
Jaw Abnormalitiesขากรรไกรผิดปกติ [การแพทย์]
Keratinization, Abnormalเคอราติไนเซชันผิดปกติ [การแพทย์]
Leaflet, Abnormalความผิดปกติของใบลิ้น [การแพทย์]
Mechanical Abnormalitiesความผิดปกติทางกลไก [การแพทย์]
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
Mind, Abnormality ofความผิดปกติทางจิต [การแพทย์]
Mitotic Figures, Abnormalการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Mouth Abnormalitiesปากผิดรูป, ปากผิดปกติ [การแพทย์]
Movement, Abnormalการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Movement, Abnormal Involuntaryส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
It's an abnormal growth of nerves, it could be causing all the patient's symptoms.มันเป็นการเจริญที่ผิดปกติของเส้นประสาท นี่สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการทั้งหมดของคนไข้ Dying Changes Everything (2008)
- The problem wasn't the surgery. - Abnormally deposited proteins.ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัด มีโปรตีนมาสะสมแบบผิดปกติ Dying Changes Everything (2008)
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ Pathology (2008)
- An abnormality with Strahm's fingerprints - What?ความผิดปกติในลายนิ้วมือของสตรัม อะไรน่ะ Saw VI (2009)
Are you sure there's nothing wrong or abnormal or anything?หมอแน่ใจว่าหนูปกติใช่มั้ย Dare (2009)
That, plus the abnormal decomp makes it difficult to know how long she was there.บวกกับการจัดการศพพึลึกนั่น ทำให้เราไม่รู้ว่าเธออยู่ที่นั่นมานานขนาดไหนแล้ว Cold Comfort (2009)
And abnormal.และประหลาดด้วย Crime Doesn't Pay (2009)
Forgive him. Bill is abnormallyขอโทษด้วย , บิล นี่มันผิดปกติ Scratches (2009)
Your restroom is the one that's abnormal.ห้องนั่งเล่นของนายมันผิดปกติ Episode #1.8 (2009)
He's got wall motion abnormalities.เรามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ New History (2009)
An abnormal spike in seismic activity as of lateมีปรากฎการณ์ที่ไม่ปกติ เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
An abnormal spike in seismic activityมีการปะทุที่ผิดปกติ ในปฏิกริยาแผ่นดินไหว Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Oh, the sinus cavity is abnormally large.โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Nothing abnormal.ไม่มีอะไรผิดปกติ. Shining Inheritance (2009)
Good that there's nothing abnormal.ดีแล้วที่ไม่มีอะไรผิดปกติ. Shining Inheritance (2009)
And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?หริออาการผิดสังเกตุอื่นๆ The Haunting in Connecticut (2009)
There are no abnormalities for all pilots in the synchronization test. Degree of mental contamination not estimated.ไม่พบความผิดปกติของการปนเปื้อนทางจิตใจระหว่างการทดสอบซิงโครไนซ์ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
He's abnormal.เขาไม่ปกติ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Which is an abnormal channel between the vessels.ทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือด ซึ่งปกติไม่ควรมี What Lies Below (2010)
All those abnormal attachments to your babysitters.ที่เธอติดพี่เลี้ยงเด็ก เกินกว่าระดับปกติ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Nothing abnormal.ไม่มีอะไรผิดปกติ Chuck Versus the Tooth (2010)
For any abnormal ultrasonic activity.ให้เขาคอยจับตาดู คลื่นอัลตราโซนิคที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ The Box (2010)
She's not displaying abnormal behavior at home, is she?เธอไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอะไร เวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหม? Episode #1.9 (2010)
World so much as abnormalโรคประหลาดของเจ้าทำยังไงถึงจะหายล่ะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
This is why your hormone levels are abnormal.นี่เองสาเหตุ ที่ระดับฮอร์โมนคุณผิดปรกติ You're the One That I Haunt (2011)
His abnormal cell count is incredibly high.การตรวจนับเซลล์ผิดปกติขิงเขา ขึ้นสูงมาก The Bittersweet Science (2011)
Because, things that happened this time are abnormal.เพราะเรื่องเกิดขึ้นนี้เลย ทำให้เธอไม่ปกติไง Episode #1.4 (2011)
Stark's bone structure appears abnormally dense."โครงสร้างกระดูกของสตาร์ก \มีความหนาแน่นผิดปกติ Game Ogre (2012)
Abnormally dense bones.มวลกระดูกที่ไม่ปกติ Game Ogre (2012)
- Abnormally dense bones. - Siegbarste.มวลกระดูกที่ผิดปกติ \ไซบอร์ก Game Ogre (2012)
You were abnormal by nature.เธอมันผิดปกติมาตั้งแต่เกิด French Doll (2012)
So the coroner said that there was no abnormalities in the killers' brains and that blood levels from modified ephedrine were way below anything that could cause psychotic behaviour.ฝ่ายชันสูตร แจ้งเพิ่มเติม มาว่า ไม่พบ สิ่งผิดปกติ ในสมอง ของ ฆาตกร ทั้งสองคน และ ในเลือดด้วย และ สาร อดีนาลีน ก็อยู่ใน ระดับปกติ Playtime (2012)
There are no abnormal individuals in this worldไม่มีคนผิดปกติบนโลกนี้หรอก Codename: Jackal (2012)
This is Palmer Heston in search of more paranormal abnormalities.ผม พาลเมอร์ เฮสตัน กับการค้นหาเรื่องเหนือธรรมชาติ The Diamond in the Rough (2013)
But abnormal.แต่ผิดปกติ Red in Tooth and Claw (2013)
Color and consistency abnormal.ทั้งสีและความข้นผิดปกติ The Waking Dead (2013)
Abnormal psychology.จิตวิทยาอปกติ House of the Rising Son (2013)
Abnormal psychology. Well...จิตวิทยาอปกติ งั้น... House of the Rising Son (2013)
I listened to about half before I nearly blew my brains out from boredom except for the part about your subject's blood being abnormal.ฉันฟังมาประมาณครึ่งหนึ่ง ก่อนทีฉันเกือบจะระเบิดสมองออก เพราะความเบื่อ Handle with Care (2013)
Him not being like that is abnormal! He's an eighteen year old male for goodness sake!ถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นก็ผิดปกติแล้ว เขาเป็นหนุ่มอายุสิบแปดแล้วนะ Episode #1.2 (2013)
But the truth is, you'd have to be a sociopath... to behave normally in this situation... because it's the most abnormal situation in the world.you'd have to be a sociopath... To behave normally in this situation... Because it's the most abnormal situation in the world. Gone Girl (2014)
You are abnormally attracted to dangerous situations and people, so is it truly such a surprise that the woman you fall in love with conforms to that pattern?นายถูกดึงดูดไปสู่ผู้คนและสถานการณ์อันตราย ดังนั้น น่าแปลกใจมั้ยที่ผู้หญิงที่นายตกหลุมรัก ก็สอดคล้องกับแบบแผนนี้ His Last Vow (2014)
But what's weird here is, the quest doesn't normally end with the participant's death, not to say that procuring a dragon's tooth didn't have an abnormally high casualty rate, but still.แต่มันพิลึกก็ตรงนี้แหล่ะ ภารกิจจบแบบไม่สวยเท่าไหร่ ถ้ามีความตายมาเกี่ยวข้อง ไม่ได้บอกว่า ต้องหาฟันมังกรมานะ Maiden Quest (2015)
You asked me to avoid abnormalities in procedure, that's all.คุณขอให้ผมฝ่าฝืนระเบียบ แค่นั้น Inferno (2016)
You know, I hate when people flaunt abnormally good genetics.ฉันล่ะเกลียดคนที่คอยอวด ทั้งที่ร่างกายอ้วนยาก Urge (2016)
- It was an abnormal family that lived with a strange system.- เป็นครอบครัวผิดปกติ ที่มีระบบแปลก ๆ Choices (2017)
There's no sign of any abnormalities in her ECG or EEG, either.ไม่มีสัญญาณใดๆ ที่ผิดปกติ ของ ECG หรือ EEG จากส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเธอ Akira (1988)
No abnormalities detected in any of the rooms' Dewar Walls or in the defense system.ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ อยู่ภายในห้อง... กำแพงแก้วหรือภายใน ระบบป้องกัน Akira (1988)
No abnormal atmospheric concentrations or reactions recorded.ไม่มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับ\ชั้นบรรยกาศหรือการบันทึกปฎิกิริยา Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abnormalEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
abnormalHer behavior is abnormal for a young girl.
abnormalI don't want to have children. Is that abnormal?
abnormalI sometimes have abnormal vaginal bleeding.
abnormalIt is abnormal to eat so much.
abnormalIt's abnormal to have the heart on the right side.
abnormalThe price of real estate has been rising abnormally in Japan.
abnormalThis warm weather is abnormal for February.
abnormalWe have detected an abnormality on your x-ray.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งผิดปกติ[N] abnormality, Syn. เรื่องผิดปกติ
ความผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
วิปริต[ADJ] abnormal, See also: unusual, irregular, strange, Syn. แปรปรวน, Example: ์จิตแพทย์ลงความเห็นว่านักโทษคนนี้มีจิตที่วิปริตฟั่นเฟือนไปแล้ว, Thai definition: ที่ผิดปกติ
วิปริต[V] be abnormal, See also: be eccentric, differ from the usual, become unhinged, Syn. แปรปรวน, Example: ช่วงนั้นดินฟ้าอากาศวิปริตอยู่ตลอดเวลา ทั้งมีฝนตกหนัก ลมพัดแรง, Thai definition: ผิดปกติ
สภาวะผิดปกติ[N] abnormal state, Ant. สภาวะปกติ, Example: หากร่างกายได้รับอาหารที่เป็นพิษ จะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ในสภาวะผิดปกติ
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดปรกติ[V] be unusual, See also: be abnormal, be irregular, be uncommon, Syn. ไม่ปกติ, Example: สมองเขาผิดปรกติไปหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดปรกติ[ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
พิเรน[ADJ] abnormal, See also: unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon, Syn. แผลง, วิตถาร, Example: ข้าไม่ตอบปัญหาพิเรนแบบนี้ของแกให้ปวดหัวหรอก, Thai definition: ผิดแปลกไปจากธรรมดา, ออกนอกแบบที่เคยเป็นมา
วิตถาร[ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิตถาร[V] be strange, See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer, Syn. พิสดาร, แผลง, Thai definition: ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิปลาส[ADJ] queer, See also: strange, abnormal, unusual, eccentric, mad, insane, Syn. วิปริต, พิลึก, ประหลาด, แปลก, Example: เอลนิโนเป็นปรากฏการณ์วิปลาสและประหลาดทางธรรมชาติ, Thai definition: ที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
วิปลาส[V] be queer, See also: be strange, be abnormal, be unusal, be eccentric, be mad, be insane, Syn. บ้า, ประสาท, วิปริต, Example: เขาเรียนหนักจนวิปลาสไปแล้ว, Thai definition: มีสติคลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
สภาพผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ, Ant. สภาพปกติ
ตาส่อน[N] eye with abnormal location of pupil, See also: latent strabismus, slight strabismus, Example: คนที่เป็นตาส่อนสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาหรือผ่าตัด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีแววตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ
กามวิตถาร[N] sexual pervert, See also: abnormal sex, Example: เขาเป็นพวกกามวิตถาร, Thai definition: การประกอบกามกิจที่ผิดปกติวิสัย
ตกเลือด[V] miscarry, See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion, Syn. แท้งลูก, Example: เธอตกเลือดเพราะหกล้ม, Thai definition: อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น,
ธุมเกตุ[N] mist or clouds occurring abnormally, Thai definition: สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
โม่ง[V] be abnormally big, See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized, Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ, Example: ส้มโอลูกนี้โม่ง, Thai definition: หัวหรือท้ายโตผิดส่วน, ใหญ่โตผิดธรรมดา
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปกติ[adj.] (apakati = apokkati) EN: abnormal   
จิตวิทยาอปกติ[n. exp.] (jittawitthayā apakati = jittawitthayā apokkati) EN: abnormal psychology   
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก[n. exp.] (phīseūa pīk keung hup lāi plaēk) EN: Abnormal Plum Judy   
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดผู้ผิดคน[adj.] (phitphūphitkhon) EN: abnormal ; different from the ordinary people   
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam apakati = apokkati) EN: abnormal behaviour   FR: comportement anormal [m]
สภาพผิดปกติ[n. exp.] (saphāp phit pakati) EN: abnormalit   
สภาวะผิดปกติ[n. exp.] (saphāwa phit pakati) EN: abnormal state   
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque
ใหญ่ผิดปกติ[v. exp.] (yai phitpakati = yai phitpokkati) EN: be abnormally big   
ใหญ่ผิดรูป [v. exp.] (yai phitrūp) EN: be abnormally big   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABNORMAL    AE0 B N AO1 R M AH0 L
ABNORMALLY    AE0 B N AO1 R M AH0 L IY0
ABNORMALITY    AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0
ABNORMALITIES    AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abnormal    (j) (a1 b n oo1 m l)
abnormally    (a) (a1 b n oo1 m @ l ii)
abnormality    (n) (a2 b n oo m a1 l i t ii)
abnormalities    (n) (a2 b n oo m a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnormität {f} | Abnormitäten {pl}anomalousness | abnormalities [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abnormalität {f} | Abweichungen {pl}abnormality | abnormalities [Add to Longdo]
Preisnachlass {m} | ungewöhnlich hoher Preisnachlassprice deduction; discount | abnormal discount [Add to Longdo]
Systemabsturz {m}; Systemzusammenbruch {m}abnormal system end [Add to Longdo]
abartig; abnormal {adj}abnormal [Add to Longdo]
abnorm {adv}abnormally [Add to Longdo]
abnormales Ende; fehlerhaftes Programmende [comp.]abend; abnormal end [Add to Longdo]
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve [Add to Longdo]
unnormalabnormal [Add to Longdo]
unregelmäßigabnormal [Add to Longdo]
vorzeitige Beendigung; außerplanmäßige Beendigungabnormal termination [Add to Longdo]
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal [Add to Longdo]
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
異常気象[いじょうきしょう, ijoukishou] (n) abnormal weather [Add to Longdo]
異常行動[いじょうこうどう, ijoukoudou] (n) abnormal behavior (behaviour) [Add to Longdo]
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] (n) abnormal termination (e.g. of a program); ABnormal END; ABEND [Add to Longdo]
異常心理学[いじょうしんりがく, ijoushinrigaku] (n) abnormal psychology [Add to Longdo]
異常性[いじょうせい, ijousei] (n) abnormality [Add to Longdo]
異常性欲[いじょうせいよく, ijouseiyoku] (n) sexual abnormality [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] (n) {comp} abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
異常妊娠[いじょうにんしん, ijouninshin] (n) abnormal pregnancy [Add to Longdo]
異常分娩[いじょうぶんべん, ijoubunben] (n) abnormal delivery [Add to Longdo]
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
異変[いへん, ihen] (n,adj-no) unusual phenomenon; unusual event; abnormal event; accident; (P) [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal [Add to Longdo]
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood [Add to Longdo]
赤芽球症[せきがきゅうしょう, sekigakyuushou] (n,adj-no) (See 赤芽球) erythroblastosis (abnormal presence of erythroblasts in the blood) [Add to Longdo]
染色体異常[せんしょくたいいじょう, senshokutaiijou] (n) chromosomal abnormality [Add to Longdo]
暖冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter [Add to Longdo]
虫えい;虫癭(oK)[ちゅうえい, chuuei] (n) gall (abnormal plant growth formed by insects) [Add to Longdo]
軟化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P) [Add to Longdo]
病的[びょうてき, byouteki] (adj-na,n,adj-no) abnormal [Add to Longdo]
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding [Add to Longdo]
普通でない[ふつうでない, futsuudenai] (adj-i) (See 普通ではない) abnormal; not the rule; not customary [Add to Longdo]
普通ではない[ふつうではない, futsuudehanai] (adj-i) (See 普通でない) abnormal; not the rule; not customary [Add to Longdo]
並み外れ;並外れ[なみはずれ, namihazure] (adj-na,n,adj-no) out of the common; far above the average; extraordinary; abnormal; unreasonable [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) [Add to Longdo]
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) [Add to Longdo]
変態心理[へんたいしんり, hentaishinri] (n) abnormal mentality [Add to Longdo]
変態心理学[へんたいしんりがく, hentaishinrigaku] (n) abnormal psychology [Add to Longdo]
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion [Add to Longdo]
変態的[へんたいてき, hentaiteki] (adj-na) abnormal [Add to Longdo]
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio) [Add to Longdo]
腋臭[わきが, wakiga] (n) body odor (odour); abnormal underarm odor (odour) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer [Add to Longdo]
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] abnormal [Add to Longdo]
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] abnormal state [Add to Longdo]
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, ] abnormal cold after the start of spring [Add to Longdo]
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, ] unusual; abnormal [Add to Longdo]
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, ] abnormal embryo; fetus with deformity [Add to Longdo]
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant [Add to Longdo]
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] deformity; birth defect; abnormality [Add to Longdo]
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, ] freak of nature; mutant; abnormality [Add to Longdo]
病态[bìng tài, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] morbid or abnormal state [Add to Longdo]
病脉[bìng mài, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] abnormal pulse [Add to Longdo]
短指[duǎn zhǐ, ㄉㄨㄢˇ ㄓˇ, ] brachydactylism (genetic abnormality of short or missing fingers) [Add to Longdo]
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, ] mind; state of mind (often abnormal) [Add to Longdo]
致畸[zhì jī, ㄓˋ ㄐㄧ, / ] producing abnormality; leading to genetic malformation; teratogenic [Add to Longdo]
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] metamorphosis; abnormal; anomalous [Add to Longdo]
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] excrescence; abnormal superfluous growth [Add to Longdo]
骨肥厚[gǔ féi hòu, ㄍㄨˇ ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, ] hyperostosis (abnormal thickening of bone) [Add to Longdo]
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, ] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abnormal \Ab*nor"mal\, a. [For earlier anormal, F. anormal, LL.
   anormalus for anomalus, Gr. ?. Confused with L. abnormis. See
   {Anomalous}, {Abnormous}, {Anormal}.]
   Not conformed to rule or system; deviating from the type;
   anomalous; irregular. "That deviating from the type;
   anomalous; irregular. " --Froude.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 abnormal [apnɔrmaːl]
   abnormal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top