Search result for

*NATO*

(53 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: NATO, -NATO-
Possible hiragana form: **
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At this moment, the representatives of the Atlantic Alliance, negotiate with Moscow.[JA] NATO代表とも 緊急会合が持たれ Attraction (2017)
And if it is not NATO members?[JA] NATOでなかったら? Attraction (2017)
I welcome the announcement that NATO will leave the region.[JA] NATOがここから去ることを歓迎します Behind Enemy Lines (2001)
There's a NATO summit in New York this weekend. Tamir's scheduled to attend.[JA] 今週末はニューヨークでの NATO首脳会議に出席... Innocence (2012)
That's a NATO bird. Stand it down.[JA] あれはNATOの機体だ 着陸するぞ Behind Enemy Lines (2001)
To our allies, maybe. But at this stage, it's little too late.[JA] NATOルート この局面じゃ遅すぎる Arrival (2016)
The much-criticized Cincinnati Accord has brought a cease-fire to Bosnia, and it appears to be holding, prompting NATO forces to begin a withdrawal, which should be complete by New Year's Day, close to the US president's "Home by the holidays " pledge.[JA] 数多くの議論を重ねたシンシナティ協定により ボスニアに停戦がもたらされた それはNATO軍に対し元日までの完全な撤退を促すものであり アメリカの大統領が「クリスマスは家で」と Behind Enemy Lines (2001)
Sir, we really should notify NATO command, or at least contact Donnelly for clearance.[JA] 正式な許可のために少なくともNATO司令部か ドネリーと連絡を取るべきだと思います Behind Enemy Lines (2001)
Contact Admiral Piquet, alert NATO chain of command.[JA] ピケ提督に連絡をとってくれ NATOの指揮系統に警告を出すようにな Behind Enemy Lines (2001)
NATO, the UN, and coalition forces... remain on high alert.[JA] <NATO 国連軍 および 同盟軍が警戒態勢を堅持> Colossal (2016)
On the flight deck, heads up. NATO helo landing spot six. Spot six.[JA] 甲板の船員は準備をしてください NATOのヘリコプターが6番に着陸します Behind Enemy Lines (2001)
It's also unclear what, if any, impact this incident will have on NATO's withdrawal...[JA] 今回の事件がNATOの撤退に 与えるであろう影響は予測がつかず・・・ Behind Enemy Lines (2001)
This incident is bound to spoil NATO's hopes for a clean exit from the Balkans, and frustrates US military leaders, only days away from a withdrawal from Bosnia.[JA] この事件はバルカン半島からの平和な撤退という NATOの希望を無にすることは間違いなく、 合衆国の軍の司令官はボスニアから撤退した後も 何日も失望を味わうことになるでしょう Behind Enemy Lines (2001)
For NATO's forces on the eve of their departure, the news ofLieutenant Burnett's death comes as another dark blow at the end ofa disturbing and ultimately unsuccessful chapter in the alliance's history.[JA] NATO軍にとって撤退前日の バーネット海軍大尉の戦死のニュースは 連邦の不安で失敗した歴史の最後の章に 悲しい痛みとして付け加えられました Behind Enemy Lines (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[n. exp.] (kān leūaktang samāchik wutthisaphā) FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ว.[n. exp.] (kān leūaktang sø.wø.) FR: élections sénatoriales [fpl]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
เกี่ยวกับกายวิภาค[adj.] (kīokap kāiwiphāk) FR: anatomique
เกี่ยวกับโครงสร้าง[adj.] (kīokap khrōngsāng) EN: anatomical   
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   
นาโต [org.] (Nātō) EN: NATO   FR: OTAN
เนโท[n. prop.] (Nēthō) EN: NATO   FR: OTAN
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
ผู้ลงนามในสัญญา[n. exp.] (phū long nām nai sanyā) EN: signatory to the contract   
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-ngān) EN: coordinator   FR: coordinateur [m]
ผู้ริเริ่ม[n.] (phūriroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator   FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ผู้เซ็นสัญญา[n. exp.] (phū sen sanyā) EN: signatory ; signer   
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ [n.] (prasātkāiyawiphāksāt) EN: neuroanatomy   FR: neuroanatomie [f]
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สถานที่พักฟื้น[n. exp.] (sathānthī phakfeūn) EN: sanatorium   
ส.ว.[abv.] (sø.wø.) EN: senator   FR: sénateur [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   
ต้นคิด[n.] (ton khit) EN: originator   FR: initiateur [m]
ตัวส่วน[n.] (tūasuan = tūasūan) EN: denominator   FR: dénominateur [m]
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāchik) EN: senator   FR: sénateur [m]
เยาวราช[n. prop.] (Yaowarāt) EN: Yaorawat ; Bangkok's Chinatown   FR: Yaowarat ; la Chinatown de Bangkok ; Quartier chinois de Bangkok [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top