Search result for

*黄*

(230 entries)
(0.5128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -黄-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n ) ประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たそがれ, ] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 昏,
色い[きいろい, ] (adj) สีเหลือง
[こうか, ] ดอกเก๊กฮวย
ばみ[きばみ, ] (n) สีเหลืองอ่อน
[いおう, ] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur
ばみ[きばみ, ] (n ) คราบเหลือง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堇, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] yellow loam; clay; season; few
Radical: Decomposition: 黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Yellow 黄 earth 土
[廣, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] broad, vast, wide; building, house
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] building
[横, héng, ㄏㄥˊ] horizontal, across; unreasonable, harsh
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[潢, huáng, ㄏㄨㄤˊ] pond, lake
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[璜, huáng, ㄏㄨㄤˊ] a jade pendant
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade
[癀, huáng, ㄏㄨㄤˊ] jaundice
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[磺, huáng, ㄏㄨㄤˊ] sulphur; brimstone
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A yellow 黄 mineral 石; 黄 also provides the pronunciation
[簧, huáng, ㄏㄨㄤˊ] reed; lock, metal spring
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[蟥, huáng, ㄏㄨㄤˊ] leech
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant
[黉, hóng, ㄏㄨㄥˊ] school
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
きなこ餅;きな粉餅;な粉餅;粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;粉;な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
メチシリン耐性色ブドウ球菌;メチシリン耐性色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
メリケン脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
[いおうびょう, ioubyou] (n) chlorosis; greensickness [Add to Longdo]
塩化硫[えんかいおう, enkaiou] (n) sulphur chloride; sulfur chloride [Add to Longdo]
[き, ki] (n,adj-na) yellow; (P) [Add to Longdo]
ばみ[きばみ, kibami] (n) yellow tint [Add to Longdo]
ばむ[きばむ, kibamu] (v5m,vi) to turn yellow; to yellow with age [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
[おうえ, oue] (n) (1) yellow clothes; (2) Lama's clothes (e.g. Dalai Lama) [Add to Longdo]
[おうえん;こうえん, ouen ; kouen] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) etiolation [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n,adj-no) Yellow Peril [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
花石楠花[きばなしゃくなげ, kibanashakunage] (n) Kibana rhododendron; Rhododendron metternichii var. [Add to Longdo]
[こうかい, koukai] (n) Yellow Sea [Add to Longdo]
褐色[おうかっしょく, oukasshoku] (n) yellowish-brown [Add to Longdo]
[きあり, kiari] (n) yellow ant [Add to Longdo]
[きぎく, kigiku] (n) yellow chrysanthemum [Add to Longdo]
脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes) [Add to Longdo]
[おうぎょく;こうぎょく, ougyoku ; kougyoku] (n) topaz [Add to Longdo]
玉石[おうぎょくせき;こうぎょくせき, ougyokuseki ; kougyokuseki] (n) topaz [Add to Longdo]
巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
金(P);金[おうごん(金)(P);こがね(P);きがね(金)(ok);くがね(金)(ok), ougon ( ougon )(P); kogane (P); kigane ( ougon )(ok); kugane ( ougon )(ok)] (n,adj-no) gold; (P) [Add to Longdo]
金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
金時代[おうごんじだい, ougonjidai] (n) Golden Age; (P) [Add to Longdo]
金週間[おうごんしゅうかん, ougonshuukan] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan) [Add to Longdo]
金術[おうごんじゅつ, ougonjutsu] (n) alchemy [Add to Longdo]
金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour [Add to Longdo]
金崇拝[おうごんすうはい, ougonsuuhai] (n) mammon worship [Add to Longdo]
金世界[おうごんせかい, ougonsekai] (n) utopia [Add to Longdo]
金大蜥蜴[こがねおおとかげ;コガネオオトカゲ, koganeootokage ; koganeootokage] (n) (uk) (See イエローヘッドモニター) quince monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); yellow-head monitor [Add to Longdo]
金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider) [Add to Longdo]
金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]
金比[おうごんひ, ougonhi] (n) golden ratio (approx. 1.6180339887) [Add to Longdo]
金分割[おうごんぶんかつ, ougonbunkatsu] (n) (artistic) golden section [Add to Longdo]
金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
金餅;金餠(oK)[こがねもち, koganemochi] (n) (obsc) (See 粟餅) millet dough cake; millet mochi [Add to Longdo]
金律[おうごんりつ, ougonritsu] (n) (See 金科玉条) The Golden Rule ("do unto others as you would have them do unto you") [Add to Longdo]
金率[おうごんりつ, ougonritsu] (n) golden mean [Add to Longdo]
金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis) [Add to Longdo]
[こうけい;おうけい, koukei ; oukei] (n) ecliptic longitude; celestial longitude [Add to Longdo]
[かしわ, kashiwa] (n) (1) (arch) chicken meat; white meat; (2) yellow-winged-chicken [Add to Longdo]
[きぢ;きじ(ik), kidi ; kiji (ik)] (n) (uk) (See 縞蚯蚓) brandling (when used as fishing bait) [Add to Longdo]
血塩[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不到河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left [Add to Longdo]
[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] erhuang, a lively opera tune [Add to Longdo]
[Nèi huáng, ㄋㄟˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] (N) Neihuang (place in Henan) [Add to Longdo]
[luǎn huáng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] egg yolk [Add to Longdo]
[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, / ] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta) [Add to Longdo]
[dì huáng, ㄉㄧˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
[dài huáng, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] rhubarb [Add to Longdo]
[dà huáng fēng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] bumblebee [Add to Longdo]
[dà huáng yú, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] Croceine croaker (Pseudosciaena crocea), a fish popular in Cantonese cooking [Add to Longdo]
妄下雌[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism [Add to Longdo]
[Yí huáng, ㄧˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] Yihuang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]
[Yí huáng xiàn, ㄧˊ ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yihuang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi [Add to Longdo]
[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] riboflavin (vitamin B2) [Add to Longdo]
[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow) [Add to Longdo]
[dàn huáng, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] light yellow [Add to Longdo]
[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] buff; pale yellow [Add to Longdo]
满城尽带金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, / 滿] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou [Add to Longdo]
子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people [Add to Longdo]
[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, / ] sallow; yellow and withered; sickly [Add to Longdo]
白旄[bái máo huáng yuè, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄝˋ, / ] white banner and yellow battle-ax (成语 saw); refers to military expedition [Add to Longdo]
[pí huáng, ㄆㄧˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] Beijing opera (or styles of song in); abbr. for 西皮二黃|西皮二 [Add to Longdo]
[liú huáng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sulfur [Add to Longdo]
[mǐ huáng, ㄇㄧˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] beige [Add to Longdo]
糟溜[zāo liū huáng yú, ㄗㄠ ㄌㄧㄡ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] stir-fried yellow fish filet [Add to Longdo]
糟溜鱼片[zāo liū huáng yú piàn, ㄗㄠ ㄌㄧㄡ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] stir-fried yellow fish filet [Add to Longdo]
[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times) [Add to Longdo]
[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried [Add to Longdo]
[cōng huáng, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow green [Add to Longdo]
[jiāng huáng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] turmeric [Add to Longdo]
[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]
芦花[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
[dàn huáng, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] egg yolk [Add to Longdo]
[dàn huáng jiàng, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] mayonnaise [Add to Longdo]
[dàn huáng sù, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, ] lecithin (phospholipid found in egg yolk) [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉,雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
[xiè huáng, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] the ovaries, roe and digestive tract of the crab; soft interior of crab as a food delicacy; crab meat [Add to Longdo]
[xiè huáng shuǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] crab roe; crab spawn; (used for crab meat in general) [Add to Longdo]
[lì huáng, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] the flesh of oyster; marinated oyster meat [Add to Longdo]
[xī huáng cǎo, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄘㄠˇ, / 谿] Rabdosia lophanthoides (no common name), herb plant of Lamiaceae family (together with mint and lavender), used in Traditional Chinese Medicine [Add to Longdo]
跳进河说不清[tiào jìn huáng hé shuō bù qīng, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] lit. even jumping into the Yellow River can't get you clean; fig. to become inexorably mixed up; mired in controversy; in deep trouble [Add to Longdo]
[yān huáng guā, ㄧㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄚ, / ] pickle [Add to Longdo]
[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden [Add to Longdo]
[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color [Add to Longdo]
[Xiāng huáng qí, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄧˊ, / ] (N) Xianghuangqi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
[xióng huáng, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] realgar; red orpiment [Add to Longdo]
[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds [Add to Longdo]
面朝土背朝天[miàn cháo huáng tǔ bèi cháo tiān, ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄅㄟˋ ㄔㄠˊ ㄊㄧㄢ, / ] face to the ground, back to the sky [Add to Longdo]
腾达[fēi huáng téng dá, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ ㄊㄥˊ ㄉㄚˊ, / ] lit. the divine steed Huang flashes past (成语 saw); fig. a meteoric rise; career success; The Apprentice (UK reality TV series) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「色」のような色の名も覚えたように見えた。
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
That is not a yellow piece of chalk.あれは色いチョークではありません。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉は秋には赤や色になる。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの色い長袖のシャツが欲しいんだけど。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は色だが、ほかの花はみな青い。
Why don't you try on this yellow sweater?この色いセーターを着てみませんか。
I will take the yellow one.その色いのをいただきましょう。
Jane had a yellow ribbon in her hair.ジェーンは髪に色いリボンをしていた。
The colors shade from yellow into green.その色は色から緑色へと次第に変わる。
The girl wore a yellow ribbon in her hair.その女の子は髪に色いリボンをつけていた。
There are several flowers. One is red, another is white, and the others are yellow.何本か花がある。一本は赤、もう一本は白で、その他はだ。
The leaves of the tree turned yellow.その木の葉は色くなった。
All the leaves on the tree turned yellow.その木の葉は皆色になった。
We all live in a yellow submarine.俺たちみんな色い潜水艦でくらしている。 [M]
In the twilight of our civilization.われわれの文明の昏に。
There's a rich man sleeping on a golden bed.金のベッドで眠る金持ち。
Many men went west in search of gold.金を捜し求めて多くの男たちが西部へと出かけていった。
There is a yellow rose.色いバラがあります。
Who's the girl in a yellow raincoat?色いレインコートを着ている女の子はだれですか。
I have a lot of flowers. Some are red. and other are yellow.私はたくさんの花を持っている。あるものは赤く、あるものは色である。
I've never seen a yellow submarine in my life.私はこれまで色い潜水艦を見たことがない。
The girl in the picture is wearing a crown not of gold but of flowers.絵の中の少女は金ではなくて花のかんむりをかぶっています。
My daughter likes egg yolks.私の娘は卵の身が好きです。
The floor was painted green, while the walls yellow.床は緑色に塗られていたが、一方壁は色だった。
In the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.秋になると日はだんだん短くなり夜はさむくなってきました。彼女は初霜が木の葉を色や赤に変えていくのをみていました。
In autumn the leaves turn yellow.秋になると葉は色くなる。
In the fall the leaves turn red and gold.秋に木の葉は赤や色に変わる。
The girl wore yellow ribbons in her hair.女の子は髪に色いリボンをつけていた。
I have a lot of flowers. Some are red and others are yellow.私は花をたくさん持っている。赤いものもあれば色いのもある。
When the traffic light is yellow, we stop.信号が色のとき、わたしたちは止まります。
Blend the blue paint with the yellow paint.青い絵の具と色の絵の具を混ぜなさい。
The valley was aflame with red and yellow leaves.谷は赤や色の葉で色づいていた。
The valley was starred with yellow flowers.谷には星をちりばめたように色い花が咲いている。
No wonder the retirement years are often referred to as the golden years.退職後の年月が金の年月と呼ばれるのも不思議ではない。
All the flowers in the garden are yellow.庭の花はすべて色だ。
It is getting colder and colder morning and evening. The leaves of trees will soon turn red or yellow.朝晩だんだん冷えてきました。やがて木の葉も赤やに変わることでしょう。
There are many apples in the box. Some are red and others are yellow.箱の中にはりんごがたくさんあり、赤いものもあれば、色のものもある。
There were white and yellow flowers at the side of the road.道端には、白や色の花が咲いていました。
His teeth are yellow from smoking too much.彼の歯は煙草の吸いすぎで色くなっている。
His shirt was gray and the tie was yellow.彼のスーツは灰色でネクタイは色だった。
He had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.彼は銀の木がある金の都についてすばらしい話を聞いたことがあった。
He lives in that yellow house.彼は色いあの家に住んでいる。
Mother bought my brother a yellow umbrella.母は弟に色い傘を買ってやった。
Her skirt is yellow with polka dots.彼女のスカートは色で水玉模様がついている。
They painted their house bright yellow.彼等は自宅を明るい色に塗った。
The mucus is greenish yellow.鼻汁は緑色です。
They painted the window frames yellow.彼らは窓枠を色く塗った。
Sulfur is used to make matches.はマッチを作るのに使われる。
I tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.僕は、色い粉末を白い粉末と混ぜて茶色の粉末にしたり、結晶を粉末と混ぜてほこりにしたり、液体を固体と結合させて、泥を作ったりなどあれこれやってみたのだ。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But then it was ruined by those disgusting-ass teeth.[JA] でもおまえの色い歯のために 気分が悪くなった Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Inspector Wong, the junkie is alright.[CN] 警官,那吸毒的没什么事了 Heart of a Dragon (1985)
Then why do you guys put cemetery flowers on the tables'?[CN] 那你们餐厅里 为什么也放这种菊花? Heart of a Dragon (1985)
Sir, can you let me take him into the station'?[CN] 警官,让我带他去警察局吧 Heart of a Dragon (1985)
Who? Huang Chin-shui[CN] 那个谁,金水 A Time to Live and a Time to Die (1985)
At the house? The yellow one?[JA] 家の色いやつ Magic Spell Costco (2016)
Set, receive the golden wings of Nephthys.[JA] セト ネフティスの金の翼が Gods of Egypt (2016)
Gold I can steal.[JA] 金なら盗める Gods of Egypt (2016)
I specialise. And what's so important about this?[JA] - 道ってなんだ? The Abominable Bride (2016)
Inspector Wong, under the circumstances..[CN] 警官,当时的情形... Heart of a Dragon (1985)
- Stay behind the yellow line, please Dad.[JA] - 色の線、お願いお父さんの後ろに滞在。 Independence Day: Resurgence (2016)
Thank you, Sir.[CN] 谢谢警官 Heart of a Dragon (1985)
So take your fill of gold![JA] 金を欲しいだけ取れ! Gods of Egypt (2016)
That and the Golden Rule. Treat others as you like to be treated.[JA] それと金律だ 他人を扱うみたいに London Has Fallen (2016)
When we win, money, gold and glory will be with us...[CN] 当我们赢得了战争, 我们就能得到金钱,金和荣誉... I Remember You (1985)
They sold things... eggs, chickens, butter. [ Man Speaking Polish][CN] 他们卖鸡蛋,鸡肉和 Shoah (1985)
Inspector Wong.[CN] 警官 Heart of a Dragon (1985)
He'd written a paper for the Royal Astronomical Society on the obliquity of the ecliptic, and then read another that seemed to surpass it.[JA] 道傾斜角についての 論文を書き上げたあと - 自分より優れた論文があると知った The Abominable Bride (2016)
How can you propose to me with cemetery flowers'?[CN] 你用上坟的菊花向我求婚 Heart of a Dragon (1985)
An anti-prostitution campaign's to be launched.[CN] 上级还想这个月搞个扫运动 Yes, Madam! (1985)
Blue, yellow, and red.[JA] 青、、そして赤。 Blood Bonds (2016)
Ja.[CN] 戒指,金,一切一切 Shoah (1985)
You had to climb up to it.[CN] 也有称呼为'泉之路' Shoah (1985)
Sir, can you tell me what this is all about'?[CN] 警官,到底是怎么回事啊? Heart of a Dragon (1985)
red, yellow, green, purple.[CN] 红色,色,绿色,紫色 Shoah (1985)
The human mind, Bernard, is not some golden benchmark glimmering on some green and distant hill.[JA] 人間の心は 遠い緑の丘に輝いて見える 金の水準点ではない The Well-Tempered Clavier (2016)
- The obliquity of the ecliptic.[JA] - 道の傾斜角だ! The Abominable Bride (2016)
It is my distinct privilege to award the congressional gold medal to the woman whose tireless efforts made that victory possible.[JA] その成功を可能にした 女性の働きに対して 議会名誉金勲章を 授与すことを 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
I can smuggle you in, but if the gold cloaks were to recognize you,[JA] 入り込むことはできるが 金マントに認識されたら Eastwatch (2017)
Yes, the Jews had gold... [Wife Replies][CN] 是的,他们有 Shoah (1985)
He's more concerned about arresting Kim than saving my brother's life.[CN] 警官一定不肯让阿发来换我哥哥 在他那方面控告金天俊 比救我哥哥还重要 Heart of a Dragon (1985)
My brother is mentally retarded.[CN] 警官,我哥哥是低能儿 Heart of a Dragon (1985)
Your satisfaction is worth more than gold.[JA] あなたの満足は 金よりも価値があります Gods of Egypt (2016)
And move on the flaming Golden Wheel![JA] 長い火炎槍を使うそうだな それで 金の火輪も こいつは楽しみだ! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Sir, we lost him.[CN] 警官 Heart of a Dragon (1985)
Inspector Wong, out back is a steep slope. He escaped.[CN] 长官,后山是个斜坡,让他跑掉了 Heart of a Dragon (1985)
- A golden palace to raise our family.[JA] - 金の宮殿 Gods of Egypt (2016)
Inspector Wong, the junkie we just hauled in is having a fit.[CN] 报告警官,刚才抓到的 那个抽白粉的现在发作了 Heart of a Dragon (1985)
Today, we make microchips from silicon... which is common sand, but far better than gold.[CN] 今天我们由矽制造出微晶片 矽是一般的沙 但比金要好 A View to a Kill (1985)
An elder among the Jews collected the gold and turned it over to the police.[CN] 犹太人中一个较为年长的人 把金收集起来 Shoah (1985)
Turning it yellow...[JA] 色へと変えていき The Jungle Book (2016)
- [Church Bells Ringing ] - [ Lanzmann Repeats Phrase][CN] 是的,里面装着 Shoah (1985)
Mustard gas, hydrogen based instead of sulfur.[JA] 硫の代わりに 水素基盤の 化学毒ガスです Wonder Woman (2017)
- He has yellow teeth...[JA] - 彼は歯が色くて... Blood of My Blood (2016)
Mr. Wong![CN] SIR ! Yes, Madam! (1985)
I've got a, uh, blinking yellow on egress three.[JA] 私は,ええ,点滅している 出口3で色。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Your square jaw, your golden armor.[JA] 四角い顎 金の鎧 No One (2016)
It's the blade that cut the gordian knot.[JA] 金の繋目も切れるとか Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
The obliquity of the ecliptic. I have to understand it.[JA] - 道傾斜角を理解しないと The Abominable Bride (2016)
Oh no, I don't have holidays for a long time![CN] SIR,别这样,我好久没放大假啦! Yes, Madam! (1985)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いおう, iou] -Schwefel [Add to Longdo]
[き, ki] gelb [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
熱病[こうねつびょう, kounetsubyou] Gelbfieber [Add to Longdo]
[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]
[こうよう, kouyou] gelbe_Blaetter, Herbstlaub [Add to Longdo]
[きみ, kimi] Eigelb [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top