Search result for

*雪*

(219 entries)
(0.4762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -雪-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ] หิมะถล่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆき, yuki] (n) หิมะ , See also: S. snow,
[ゆきやま, yukiyama] (n) ภูเขาหิมะ
[なだれ, nadare] หิมะถล่ม
祭り[ゆきまつり, yukimatsuri] (n name ) เทศกาลหิมะ(สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเทศกาลหิมะชื่อดังจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองซัปโปโร เรียกว่า "เทศกาลหิมะซัปโปโร" 札幌祭り

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雪, xuě, ㄒㄩㄝˇ] snow; wipe away shame, avenge
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain
[鱈, xuě, ㄒㄩㄝˇ] codfish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  雪 (xuě ㄒㄩㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鳕, xuě, ㄒㄩㄝˇ] codfish
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  雪 (xuě ㄒㄩㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
なごり;名残り;名残[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
ドカ[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard [Add to Longdo]
ヒマラヤの下[ヒマラヤゆきのした;ヒマラヤユキノシタ, himaraya yukinoshita ; himarayayukinoshita] (n) (uk) Bergenia stracheyi (species of bergenia) [Add to Longdo]
[あっせつ, assetsu] (n) compacted snow [Add to Longdo]
雨後[あめのちゆき, amenochiyuki] (n) rain then snow [Add to Longdo]
雨混じりの[あめまじりのゆき, amemajirinoyuki] (n) snow mingled with rain [Add to Longdo]
牡丹[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes [Add to Longdo]
花吹;花ふぶき[はなふぶき, hanafubuki] (n) falling cherry blossoms; storm of falling cherry blossoms [Add to Longdo]
[にわかゆき, niwakayuki] (n) sudden snowfall [Add to Longdo]
[かいせつ, kaisetsu] (n) marine snow [Add to Longdo]
[かんせつ, kansetsu] (n) (obsc) (ant [Add to Longdo]
[かんせつ, kansetsu] (n,vs) snow-capped peak [Add to Longdo]
傾れる;崩れる[なだれる, nadareru] (v1,vi) to slope; to descend; to slide (snow, etc.) [Add to Longdo]
[けいせつ, keisetsu] (n) diligence in studying (e.g. continue to study even in such poor light as offered by a firefly or that reflected by snow) [Add to Longdo]
の功[けいせつのこう, keisetsunokou] (n) the fruit of diligent study [Add to Longdo]
[つきゆきはな, tsukiyukihana] (n) (See 月花) moon, snow and flowers (beautiful sights occurring in different seasons) [Add to Longdo]
[かたゆき, katayuki] (n) snow with a frozen crust on top; crusted snow [Add to Longdo]
[こうせつ, kousetsu] (n) (See 赤) red snow (due to microscopic algae, yellow sand, etc.) [Add to Longdo]
[こうせつ, kousetsu] (n,vs) snowfall; snow; (P) [Add to Longdo]
[こうせつりょう, kousetsuryou] (n) amount of snowfall [Add to Longdo]
[ごうせつ, gousetsu] (n) tremendous snowfall [Add to Longdo]
地帯[ごうせつちたい, gousetsuchitai] (n) area of heavy snowfall [Add to Longdo]
[ねゆき, neyuki] (n) lingering snow [Add to Longdo]
最深積[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover [Add to Longdo]
[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes [Add to Longdo]
[やまゆき, yamayuki] (n) (See 里) snow that falls on mountains [Add to Longdo]
[ざんせつ, zansetsu] (n) remaining snow; lingering snow [Add to Longdo]
紙吹[かみふぶき, kamifubuki] (n) confetti; ticker tape [Add to Longdo]
湿[しっせつ, shissetsu] (n) (obsc) (ant [Add to Longdo]
宿[しゅくせつ, shukusetsu] (n) (See 残) lingering snow [Add to Longdo]
春の[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春) spring snow (usu. large snowflakes) [Add to Longdo]
[しゅんせつ, shunsetsu] (n) spring snow [Add to Longdo]
初冠[はつかんせつ, hatsukansetsu] (n) first snow to settle on a mountain [Add to Longdo]
[はつゆき, hatsuyuki] (n) first snow (of season); (P) [Add to Longdo]
[じょせつ, josetsu] (n,vs) snow removal [Add to Longdo]
[じょせつき, josetsuki] (n) snowblower [Add to Longdo]
作業[じょせつさぎょう, josetsusagyou] (n) (See 除) snow removal operation [Add to Longdo]
[じょせつしゃ, josetsusha] (n) snow-plow; snow-plough [Add to Longdo]
[しょうせつ, shousetsu] (n) light snow [Add to Longdo]
[しょうせつ, shousetsu] (n) (See 二十四節気) "minor snow" solar term (approx. Nov. 22) [Add to Longdo]
[しょうせつ, shousetsu] (n,vs) snow melting (usu. a system or device); snow removal [Add to Longdo]
パイプ[しょうせつパイプ, shousetsu paipu] (n) pipe buried under a road with nozzles that spray liquid to melt snow [Add to Longdo]
[しんせつ, shinsetsu] (n) new snow; (P) [Add to Longdo]
[しんせつ;みゆき, shinsetsu ; miyuki] (n) deep snow [Add to Longdo]
人工[じんこうゆき, jinkouyuki] (n) artificial snow [Add to Longdo]
[ひとなだれ, hitonadare] (n) (See 人崩れ) surging crowd [Add to Longdo]
[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) [Add to Longdo]
く;乱吹く[ふぶく, fubuku] (v5k,vi) to blow snow violently [Add to Longdo]
[せきせつ, sekisetsu] (n) fallen snow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià xuě, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] snowing [Add to Longdo]
[sì xuě, ㄙˋ ㄒㄩㄝˇ, ] snowy [Add to Longdo]
冰天[bīng tiān xuě dì, ㄅㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄝˇ ㄉㄧˋ, ] a world of ice and snow [Add to Longdo]
哈巴[Hā bā xuě shān, ㄏㄚ ㄅㄚ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ, ] Mt Haba (Nakhi: golden flower), in Lijiang 麗江|丽江, northwest Yunnan [Add to Longdo]
[Dà xuě, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December [Add to Longdo]
[Yáo Xuě yín, ㄧㄠˊ ㄒㄩㄝˇ ˊ, ] Yao Xueyin (1910-1999), PRC novelist, author of historical novel Li Zicheng 李自成 [Add to Longdo]
[Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ, ] Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December [Add to Longdo]
暴风[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ, / ] snowstorm; blizzard [Add to Longdo]
[Cáo Xuě qín, ㄘㄠˊ ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄣˊ, ] Cao Xueqin (c. 1715-c. 1764), accepted author of Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦 [Add to Longdo]
[Lǐ Xuě jiàn, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄢˋ, ] Li Xuejian [Add to Longdo]
[huá xuě, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ, ] to ski; skiing [Add to Longdo]
[huá xuě bǎn, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ ㄅㄢˇ, ] snowboard [Add to Longdo]
[huá xuě shù, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄨˋ, / ] skiing [Add to Longdo]
运动[huá xuě yùn dòng, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] skiing [Add to Longdo]
玉龙[Yù lóng xuě shān, ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ, / ] Mt Yulong or Jade dragon in Lijiang 麗江|丽江, northwest Yunnan [Add to Longdo]
[ruì xuě, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˇ, ] timely snow [Add to Longdo]
[shēn xuě, ㄕㄣ ㄒㄩㄝˇ, ] to right a wrong; to redress an injustice [Add to Longdo]
公主[Bái xuě gōng zhǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] Snow White [Add to Longdo]
终年积[zhōng nián jī xuě, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄒㄩㄝˇ, / ] permanent snow-cover [Add to Longdo]
[róng xuě, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ, ] melting snow; a thaw [Add to Longdo]
天气[róng xuě tiān qì, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] a thaw [Add to Longdo]
赫鲁[hè lǔ xuě fū, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄩㄝˇ ㄈㄨ, / ] Nikita Sergeyevich Krushchev (1894-1971), Secretary-General of Soviet Communist Party 1953-1964 [Add to Longdo]
车尔尼夫斯基[Chē ěr ní xuě fū sī jī, ㄔㄜ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄒㄩㄝˇ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, / ] Nikolai Chernyshevsky [Add to Longdo]
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow [Add to Longdo]
上加霜[xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ, ] to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation [Add to Longdo]
中送炭[xuě zhōng sòng tàn, ㄒㄩㄝˇ ㄓㄨㄥ ㄙㄨㄥˋ ㄊㄢˋ, ] lit. to send coal during snow (成语 saw); fig. timely help; to provide help when one most needs it [Add to Longdo]
[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, ] yeti [Add to Longdo]
佛兰[Xuě fó lán, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] Chevrolet [Add to Longdo]
佛龙[xuě fó lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Chevron (oil company) [Add to Longdo]
佛龙公司[xuě fó lóng gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]
佛龙石油公司[xuě fó lóng shí yóu gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]
利酒[xuě lì jiǔ, ㄒㄩㄝˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] sherry [Add to Longdo]
地追踪[xuě dì zhuī zōng, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ, / ] to pursue through snow [Add to Longdo]
[Xuě chéng, ㄒㄩㄝˇ ㄔㄥˊ, ] Syracuse, New York [Add to Longdo]
山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, / ] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, / ] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard [Add to Longdo]
[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] avalanche [Add to Longdo]
[xuě qiào, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠˋ, ] sled; sledge; sleigh [Add to Longdo]
[xuě sōng, ㄒㄩㄝˇ ㄙㄨㄥ, ] cedar tree; cedarwood [Add to Longdo]
[xuě bǎn, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄢˇ, ] snowboard; to snowboard [Add to Longdo]
[xuě tiáo, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] ice lolly; popsicle [Add to Longdo]
[xuě qiāo, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠ, ] sledge; bobsled [Add to Longdo]
[xuě guì, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] ice box; refrigerator (common in Hong Kong) [Add to Longdo]
[xuě qiú, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄡˊ, ] snowball [Add to Longdo]
[xuě bái, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ, ] snow white [Add to Longdo]
[xuě bì, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄧˋ, ] Sprite [Add to Longdo]
[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream [Add to Longdo]
线[xuě xiàn, ㄒㄩㄝˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] snow line [Add to Longdo]
[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, ] snowflake [Add to Longdo]
[xuě jiā, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ, ] cigar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you have much snow in your country?あなたの国ではがたくさん降りますか。
It had been snowing for a week.1週間が降り続いていた。
It has snowed for two days.2日間が降りました。
The path between the two houses was blocked by snow.2軒の家の間の道はで閉ざされていた。
Look at that mountain which is covered with snow.あのでおおわれた山をごらんなさい。
Had you seen snow before you came to this town?あなたはこの市に来る前にを見たことがありましたか。
That mountain is covered with snow.あの山はでおおわれています。
Driving through that snowstorm was a nightmare.あの吹の中で車を走らせたのは恐ろしい経験だった。
How long has it been snowing?いつからが降っているのですか。
Thanks, Yukina.ありがとう、名。
This is snowy weather is giving me cabin fever.こうしたの天候だと外に遊びに出たくなる。
When I opened the curtains, it was snowing.カーテンを開けたら、が降っていた。
Your letter reached me only today, having been delayed by the heavy snow.お手紙は大で遅れ、やっと今日着きました。
When I woke up this morning, the rain had turned into snow.けさ起きたら、雨はに変わっていた。
The snow is very deep here in our town in January.ここ私たちの街では1月はがとても深い。
Snowing at this time of the year is unusual.この時期にが降るのは、ふつうではない。
We do not have snow here.このあたりはが降らない。
This river sometimes overflows after the thaw.この川は解けの後氾濫することがある。
The trains are running in this snow.このでも列車は動いている。
You are mad to go out in the snow without a coat.このの中をオーバーも着ないで出て行くなんて気でも狂ってるのか。
Snow is apt to fall in Chicago in late November.シカゴでは11月末にはが降ることが多い。
We get a lot of snow here in winter.この地方では冬になるとが多い。
At times, it snows even in April around here.この辺では4月になってもときどきが降る。
This is the heaviest snowfall in thirty years in Tokyo.これは東京では30年ぶりの大です。
These shoes are good for walking in deep snow.これらの靴は深いの中を歩くのに適している。
To make matters worse, it began snowing.さらに悪いことには、が降ってきました。
To make matters worse, it began to snow.さらに悪いことは、が降り始めた。
Jane has read "Snow Country" before.ジェーンは以前「国」を読んだことがある。
This winter the record for snowfall was broken.この冬は降量の記録を更新した。
We have had a lot of snow this winter.この冬はがたくさん降りました。
Snow fell early this winter.この冬はが早くから降った。
We had less snow this winter than we had expected.この冬は予想していたよりが少なかった。
We have had more snow than usual this winter.この冬は例年になくが多かった。
We have never had such a heavy snowfall.これが今まであったうちで一番すごい降だ。
This is the heaviest snowfall we have ever had.これが今までに降ったうちで一番の大だ。
I crunch through the snow.ざくざくとを踏んで進む。
Jane couldn't explain the beauty of snow enough.ジェーンはの美しさを説明できませんでした。
The people tried to clear the street of snow.その人々は通りからを取り除こうとした。
The hills were covered with snow.その丘はで覆われていた。
The heavy snowfall prevented our train from leaving on time.その豪のため、私たちの列車は定刻に発車できなかった。
It seldom snows in this part of the country.その国のその地域でははめったに降らない。
The summit of the mountain is covered with snow.その山の頂は、で覆われている。
The top of the mountain is always covered with snow.その山の頂上はいつもに覆われている。
The mountain top is covered with snow almost all year.その山の頂上はほとんど1年中で覆われています。
The mountain peak was covered with snow.その山の頂上はで覆われていた。
The mountain is covered with snow all the year round.その山は一年中で覆われています。
We have snow on the mountain all the year round.その山は一年中をいただいている。
The mountain is covered with snow.その山はで覆われている。
The mountaintop is covered with snow.その山はにおおわれている。
The accident seemed to have something to do with the heavy snow.その事故は大と何か関係があるように思えた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's snowing really.[JA] 本当にが降ってる。 Planetarium (2016)
It's started to snowfall.[JA] が降り始めましたね Wonder Woman (2017)
It's so beautiful.[JA] (達也)初の New It-Girl in the City (2016)
Aye, the snows defeated Stannis as much as the Boltons did.[JA] ああ がスタニスを負かした ボルトンと同じくらい The Broken Man (2016)
Yukihira... where are you?[CN] 平 现在在哪儿? Unfair: The Movie (2007)
They have never seen the sun or the ocean... rain or snow... or any of God's creatures.[JA] 太陽や海を見ることはない... 雨やも... 神が創造したもの全てを Logan (2017)
But you're talking about a government secret right?[CN] 但是 平 那个可是和政府有关的机密 Unfair: The Movie (2007)
The locker. Top shelf, there's a cigar box.[CN] 那个柜子最上层的茄盒里 Rapture (2007)
So tell me... how'd you know the chip was in a wine case?[CN] 平 你怎么知道芯片在葡萄酒的箱子里? Unfair: The Movie (2007)
Any of you ever carve an R4 on a snowboard while an avalanche is on your booty?[JA] スノボーで超上級者コースを 滑った奴は? しかも崩に追われてな xXx: Return of Xander Cage (2017)
Yukihira, give me back up![CN] 平 脱离现场! Unfair: The Movie (2007)
Phone call, Ms. Yukihira.[CN] 平小姐 有你的电话 Unfair: The Movie (2007)
Just so that I can watch the snow.[JA] <景色も観られそう> Doctor Strange (2016)
He should welcome us with open arms.[CN] 如果我们投他 那正是中送炭 The Warlords (2007)
Now hold on![CN] 等一下! 平! Unfair: The Movie (2007)
Dreaming of a hunt through the snow.[JA] 狩りの夢を見てた の中を駆ける Warcraft (2016)
that kind of relentless snow where you forget there was ever a world without it.[JA] そのような容赦ないだ 君が世界がこれまでに それなしであった事を忘れるように Karma (2015)
I'm Yukihira. I have a call?[CN] 对不起 我是平 哪个是我的电话 Unfair: The Movie (2007)
In The Kingdom Of Snow White.[JA] 白姫の王国で The Huntsman: Winter's War (2016)
Go right![CN] 平 去右边 Unfair: The Movie (2007)
The enemy is gonna want it just as badly as we do so we've been ordered to take it first before the snow thaws.[CN] 敌人也跟我们一样着急占领它 所以要求我们必须在下之前夺下来 Lions for Lambs (2007)
You gonna build a snowman or what?[JA] あなたはビルドするつもりです だるま、何? The Belko Experiment (2016)
Yukihira,![CN] 平! Unfair: The Movie (2007)
Another storm could hit any day.[JA] いつ吹が来るかわからない The Broken Man (2016)
While her sister, Ravenna's fell at the hands of the Huntsman and Snow White.[JA] 彼女の姉、ラヴェンナが ハンツマンと白姫の手に落ちました The Huntsman: Winter's War (2016)
It's Saiki. Inspector Yukihira's daughter is in the hospital.[CN] 我是齐木 平警官的女儿在丰洲警察医院 Unfair: The Movie (2007)
With all due respect, Sir, isn't that a bit risky?[CN] 鉴于平警官的女儿也在里面 用SAT突破会对她造成危险的 Unfair: The Movie (2007)
The parents of that sitter who died in your stead called.[CN] 平 我替你联系了真树子的父母 Unfair: The Movie (2007)
Our Special Forces soldiers are going to take the high ground in key positions throughout Afghanistan before the snow thaws.[CN] 我们的特种部队士兵将夺下高地 抢在化敌人回复行动能力之前 占据阿富汗境内的关键位置 Lions for Lambs (2007)
"It's snowing, Thoros. It's windy.[JA] "ソロスよ、吹だ、 Dragonstone (2017)
It's all right, boy. It's just a bit of snow.[JA] 心配ない が少し積ってるだけだ Beauty and the Beast (2017)
A key as white as snow.[JA] のごとき"鍵"... Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
Looks like a damn snow globe in space just waiting to break.[JA] まるで 宇宙に浮かぶ の惑星のようだ Star Trek Beyond (2016)
The Queen Snow White has vowed to rid her kingdom of it before it's darkness cannot be stopped.[JA] 女王白姫は彼女の王国を 取り除くと誓った その前に闇を止める事が出来ない The Huntsman: Winter's War (2016)
Ah, look at that. It's already starting to snow. Hmm?[JA] ほら が降ってきた The Finest Hours (2016)
It's snowing.[JA] が降っています。 Planetarium (2016)
that of Snow White.[JA] 白姫のこと The Huntsman: Winter's War (2016)
# Jingle all the way # Hey! # Oh what fun it is to ride #[CN] 今晚滑多快乐 我们坐在橇上 Breakfast with Scot (2007)
And so does the dead bad guy in the snow.[JA] の中で死んだ悪人だってそうよ Terra Incognita (2015)
Sir... results of Yukihira's car bomb analysis[CN] 管理官 这是平警官汽车爆炸的调查资料 Unfair: The Movie (2007)
And it gets real slow during Christmas 'cause it gets real cold there and it snows and stuff.[JA] クリスマスの時期は暇になる 寒くても降るわ After Porn Ends 2 (2017)
His heart couldn't take the cigars no more.[CN] 他的心脏受不了 茄没了。 Just Buried (2007)
And I promise you, friend, the true enemy won't wait out the storm.[JA] そして約束しよう 友よ 真の敵は吹を待たない The Winds of Winter (2016)
It was snowing...[JA] が降ってた... Karma (2015)
Where's Yukihira?[CN] 平呢? Unfair: The Movie (2007)
Chief Yamaji... have you seen Yukihira?[CN] 山路管理员 平没有来这里吗? Unfair: The Movie (2007)
He brings the storm.[JA] ヤツが吹を運んでくる The Winds of Winter (2016)
He kept a private humidor there.[CN] 他在那里有个茄储藏箱 Bad Blood (2007)
- It's just snow blowing.[CN] -只是风吹的声音 Lions for Lambs (2007)
It's in a lockbox at the Corona de Oro cigar club.[CN] 在那个金冠茄俱乐部的锁柜里 Bad Blood (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はつゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]
[ふぶき, fubuki] Schneesturm [Add to Longdo]
[おおゆき, ooyuki] starker_Schneefall [Add to Longdo]
[しんせつ, shinsetsu] Neuschnee [Add to Longdo]
[あわゆき, awayuki] leichter_Schneefall [Add to Longdo]
の功[けいせつのこう, keisetsunokou] Ergebnis_intensiven_Studiums [Add to Longdo]
[ゆき, yuki] -Schnee [Add to Longdo]
合戦[ゆきがっせん, yukigassen] Schneeballschlacht [Add to Longdo]
[せつがい, setsugai] Schaden_durch_Schneefall [Add to Longdo]
[せっけい, sekkei] verschneites_Tal, verschneite_Schlucht [Add to Longdo]
[せつじょく, setsujoku] Ehrenrettung, Revanche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top