Search result for

*難*

(234 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -難-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ
[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
[ひなん, hinan] (vi) อพยพหนีภัย, หาที่หลบภัย
[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย
訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) การฝึกหลบภัย หรือหนีภัย ในญี่ปุ่นจะมีการฝึกทั้งหนีภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีภัยจากคนร้ายที่เข้าไปฆ่าเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงทำให้มีการฝึกหนีภัยคนร้ายด้วย
しい[むずかしい, muzukashii] (adj) ยาก
[ひなん, hinan] (vi vt) ตำหนิ, ต่อว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうも有[どうもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[難, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,970
[儺, nuó, ㄋㄨㄛˊ] rich
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  難 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[攤, tān, ㄊㄢ] to spread out, to open, to allot; a merchant's stand
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  難 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[灘, tān, ㄊㄢ] rapids; sandbar, shoal
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  難 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Difficult 難 waters 氵 to navigate; 難 also provides the pronunciation
[癱, tān, ㄊㄢ] paralysis, palsy, numbness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  難 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Japanese-English: EDICT Dictionary
しょしい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
どうも有[どうもありがとう, doumoarigatou] (exp) Thank you; (P) [Add to Longdo]
どうも有うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
ストレプトマイシン[ストレプトマイシンなんちょう, sutoreputomaishin nanchou] (n) streptomycin deafness [Add to Longdo]
ネカフェ[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
扱いい;扱いにくい[あつかいにくい, atsukainikui] (adj-i) (See い・にくい) hard to handle [Add to Longdo]
易よりへ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
為悪い;為い;し[しにくい, shinikui] (adj-i) (uk) hard to do [Add to Longdo]
[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
去ってまた一[いちなんさってまたいちなん, ichinansattemataichinan] (exp) (it's been) one thing after another [Add to Longdo]
[かなん, kanan] (n) fire calamity [Add to Longdo]
[ときがたい, tokigatai] (adj-i) difficult to solve [Add to Longdo]
[かいなん, kainan] (n) shipwreck; (P) [Add to Longdo]
救助[かいなんきゅうじょ, kainankyuujo] (n) sea rescue; air-sea rescue; ASR [Add to Longdo]
事故[かいなんじこ, kainanjiko] (n) accident at sea; maritime accident [Add to Longdo]
審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]
学習困[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習困[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
学歴[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit [Add to Longdo]
[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
環境[かんきょうなんみん, kankyounanmin] (n) environmental refugee [Add to Longdo]
[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress [Add to Longdo]
帰還[きかんなんみん, kikannanmin] (n) repatriated refugee [Add to Longdo]
帰宅困[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]
偽装[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
技術的に困[ぎじゅつてきにこんなん, gijutsutekinikonnan] (exp,adj-na) technically difficult [Add to Longdo]
及び[およびがたい, oyobigatai] (adj-i) hard to attain to [Add to Longdo]
[きゅうなん, kyuunan] (n) sudden or unexpected disaster [Add to Longdo]
[きゅうなん, kyuunan] (n) rescue; salvage [Add to Longdo]
ヘリコプター[きゅうなんヘリコプター, kyuunan herikoputa-] (n) rescue helicopter [Add to Longdo]
[きゅうなんせん, kyuunansen] (n) rescue ship; salvage boat [Add to Longdo]
求人[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage [Add to Longdo]
許し[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable [Add to Longdo]
緊急避[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]
[くなん, kunan] (n) suffering; distress; hardship; trial; (P) [Add to Longdo]
兄たりく弟たり[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
経営[けいえいなん, keieinan] (n) financial difficulties [Add to Longdo]
月経困[げっけいこんなんしょう, gekkeikonnanshou] (n) dysmenorrhea [Add to Longdo]
剣呑;険;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
見にくい;見[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
;嶮[けんなん, kennan] (adj-na,n) steep; dangerous [Add to Longdo]
言いい;言[いいがたい;いいにくい, iigatai ; iinikui] (adj-i) hard to say; inexpressible; hesitant to say [Add to Longdo]
言うは易く行うは[いうはやすくおこなうはかたし, iuhayasukuokonauhakatashi] (exp) (id) Easier said than done [Add to Longdo]
呼吸困[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea [Add to Longdo]
故郷忘じ[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile [Add to Longdo]
[こうなん, kounan] (n) future problems; consequences [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good, #744 [Add to Longdo]
[nàn, ㄋㄢˋ, / ] disaster; distress; to scold, #744 [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ, / ] hard to (predict, imagine etc), #1,413 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] trouble; problem, #3,389 [Add to Longdo]
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, / ] seldom; rare; hard to come by, #3,540 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved, #3,751 [Add to Longdo]
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ, / ] difficult, #4,418 [Add to Longdo]
难题[nán tí, ㄋㄢˊ ㄊㄧˊ, / ] difficult problem, #4,588 [Add to Longdo]
难忘[nán wàng, ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, / ] unforgettable, #6,115 [Add to Longdo]
难怪[nán guài, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄞˋ, / ] (it's) no wonder (that...); (it's) not surprising (that), #6,165 [Add to Longdo]
难免[nán miǎn, ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ, / ] hard to avoid; difficult to escape from, #6,343 [Add to Longdo]
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, / ] disaster; catastrophe, #6,800 [Add to Longdo]
遇难[yù nàn, ㄩˋ ㄋㄢˋ, / ] to perish; to be killed, #8,705 [Add to Longdo]
为难[wéi nán, ㄨㄟˊ ㄋㄢˊ, / ] make things difficult for, #9,211 [Add to Longdo]
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] difficulty, #10,018 [Add to Longdo]
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ, / ] ugly; unsightly, #10,311 [Add to Longdo]
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering, #10,896 [Add to Longdo]
难民[nàn mín, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, / ] refugee, #13,178 [Add to Longdo]
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] victim; fatality, #15,111 [Add to Longdo]
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] difficulty; crisis, #16,509 [Add to Longdo]
难堪[nán kān, ㄋㄢˊ ㄎㄢ, / ] hard to take; embarrassing, #17,033 [Add to Longdo]
磨难[mó nàn, ㄇㄛˊ ㄋㄢˋ, / ] a torment; a trial; tribulation; a cross (to bear); well-tried, #17,136 [Add to Longdo]
难以置信[nán yǐ zhì xìn, ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] incredible, #17,555 [Add to Longdo]
疑难[yí nán, ㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] hard to understand; difficult to deal with; knotty; complicated, #20,335 [Add to Longdo]
危难[wēi nàn, ㄨㄟ ㄋㄢˋ, / ] calamity, #22,349 [Add to Longdo]
难熬[nán áo, ㄋㄢˊ ㄠˊ, / ] hard to bear; unendurable (pain, suffering), #22,997 [Add to Longdo]
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, / ] aviation accidents and incidents, #23,055 [Add to Longdo]
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, / ] trouble; difficulty; problem, #23,567 [Add to Longdo]
避难[bì nàn, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ, / ] refuge; to take refuge; to seek asylum (political etc), #24,734 [Add to Longdo]
发难[fā nàn, ㄈㄚ ㄋㄢˋ, / ] (to be first to) rise in revolt; to raise difficult questions, #26,360 [Add to Longdo]
刁难[diāo nàn, ㄉㄧㄠ ㄋㄢˋ, / ] to be hard on sb; to deliberately make things difficult, #27,456 [Add to Longdo]
难产[nán chǎn, ㄋㄢˊ ㄔㄢˇ, / ] difficult birth, #28,316 [Add to Longdo]
劫难[jié nàn, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄢˋ, / ] calamity, #28,860 [Add to Longdo]
难保[nán bǎo, ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] to be difficult to protect; difficult to protect, #29,643 [Add to Longdo]
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] unpleasant smell; stink, #30,315 [Add to Longdo]
灾难性[zāi nàn xìng, ㄗㄞ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] catastrophic, #31,016 [Add to Longdo]
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, / ] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon, #32,163 [Add to Longdo]
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] victim; casualty; martyr for one's country, #32,851 [Add to Longdo]
难民营[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ˊ, / ] refugee camp, #33,830 [Add to Longdo]
难缠[nán chán, ㄋㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] (usu. of people) difficult; demanding; troublesome; unreasonable; hard to deal with, #34,855 [Add to Longdo]
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ, / ] censure, #34,921 [Add to Longdo]
患难[huàn nàn, ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ, / ] trials and tribulations, #34,959 [Add to Longdo]
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] embarrassed, #35,365 [Add to Longdo]
进退两难[jìn tuì liǎng nán, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄨㄟˋ ㄌㄧㄤˇ ㄋㄢˊ, 退 / 退] no room to advance or to retreat (成语 saw); without any way out of a dilemma; trapped; in an impossible situation, #35,464 [Add to Longdo]
受难[shòu nàn, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ, / ] to suffer a calamity; to suffer (e.g. under torture); distress, #39,625 [Add to Longdo]
大难[dà nàn, ㄉㄚˋ ㄋㄢˋ, / ] great catastrophe, #39,767 [Add to Longdo]
死难[sǐ nán, ㄙˇ ㄋㄢˊ, / ] die in accident or political incident, #42,751 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは困です。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定義するのはしいです。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕事を仕上げるのはしい。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困である。
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会話を続けるのはしい。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦に満ちている。
It is hard to learn English in a year or two.1、2年でマスターするのはしい。
It's quite difficult to master French in a few years.2、3年でフランス語に熟達するのはきわめてしい。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが点だね。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは困だ。
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが非常にしい。
It seems hard for you to see him today.あなたが今日彼にお会いに成るのはしそうです。
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた有迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
But for your help I could not have got over the hardship.あなたの助けがなければ、私はその局を乗り越えることができなかったでしょう。
It will be hard for you to speak English.あなたが英語を話すことはしいでしょう。
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しい職での困にも対処できると確信しています。
I've had no difficulty finding your house.あなたの家を探すのにまったく困はなかった。
You will have to go through hardship.あなたは困を経験しなければならないでしょう。
Thanks to your advice, I got over the hardship.あなたの忠告のおかげで、私は局を乗り越えることが出来た。
Do you understand the difficulty of my job?あなたは私の仕事のしさがわかっていますか。
Don't take things so seriously.あまり物事をしく考えすぎるな。
You have to go through many hardships.あなたは多くの困に絶え抜かねばならない。
I don't how to get along with those difficult people.あの気しい人達とどう仲良くしたらいいのか、わからない。
That church organization takes in refugees.あの教会施設は避民を収容している。
Refugees in Africa are seeking help.アフリカの民が救いを求めている。
It's is so difficult that I have decided to give up trying.あまりにしいから挑戦するのはやめることにした。
It will be rather difficult for him.あの人にはどちらかというとしいでしょう。
That old man is a fussy eater.あの老人は食べ物にしい。
Overcome all difficulties.あらゆる困に打ち勝つ。
A new difficulty presented itself.あらたな困が現れた。
There is no more difficult task than that.あれと同様しくない仕事がある。
It is very hard to tell what country a person comes from.ある人物がどこの出身であるかを言い当てるのは非常にしい。
I don't think it's easy to form your own opinion on an issue.ある物事に対して、自分の意見をまとめるというのは、しいことだと思います。
It is difficult to tell the bare facts.ありのままの事実を伝えることはしい。
That's a problem difficult to solve.あれは解決が困な問題だ。
I have had a series of misfortunes since then.あれ以後は災続きです。
It's hard to complain against such good people.あんないい人たちに文句をいうのはしい。
Some difficulties hindered him from doing it.いくつかの困があっても彼はそれをすることができなかった。
It seems to be becoming hard to get a good job.いい仕事に就くのはしくなりつつあるようだ。
When to set off is a difficult problem.いつ出発するのかはしい問題です。
Once you start smoking, it is difficult to get rid of that bad habit.いったんタバコを吸い始めると、その悪習をやめるのはしい。
Once a bad habit is formed, it is hard to get rid of it.いったん悪い癖がつくと、なおすのはしい。
Once you start smoking, it is difficult to get rid of that bad habit.いったん喫煙を始めると、その悪癖を取り除くのはしい。
It is psychologically difficult for her to say no.いやだということは彼女にとって心理的にしい。
It is no use blaming him for the accident now.いまさらあの事故のことで彼を非しても仕方ない。
We hung on in spite of all the troubles.いろいろ困はあったがわれわれはがんばり続けた。
A baseless accusation.いわれのない非
Ummm. I have no idea how to answer the teacher's question.ウー、先生の質問はしくて分からないんだよな。
Our boss is hard to please.うちの社長は気しい。
You're barking up the wrong tree.オレを非するのはお門違いだ。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is a bit of a conflict with the no headgear.[JA] ヘッドギアなしで 安全確保はしい ヘッドギアなしで 安全確保はしい トム・リーガン ボクシングコーチ CounterPunch (2017)
SYRIAN REFUGEES HAVE ENTERED YOUR KITCHEN.[JA] "シリアの民が キッチンに来た"  ()
Because of a few salamanders?[CN] 道不能重新開始施工嗎 Tunnel (2016)
No, sometimes if you go to a restaurant with your family, when it's time to pee, you go pee with your dad if you're a little boy.[CN] 小男孩免會見到自己爸爸的老二 Louis C.K. 2017 (2017)
For Peter Quillin, he's taken a wicked beating from hardcore fight fans.[JA] クイリンはファンから 非されているが CounterPunch (2017)
-So, here's the problem for me, civilian, normal guy.[CN] 而且我們沒時間處理馬克所說的 社會和政治上的困 Earth Is a Hot Mess (2017)
If the fire is small it's hard to get warm, but the bigger the fire is, the warmer it is.[JA] 弱い火ではしい 火が強く燃えるほど 暖かさも増す Barbecue (2017)
No matter where we live, the first step to fighting climate change is limiting our use of fossil fuels.[CN] 他們就出生 遇到殃及全球的災 他們在數年內解決,就說五年吧 Earth Is a Hot Mess (2017)
Then again... it's not entirely your fault, white people.[CN] 賣香不賣大麻就很 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
So ah Beauty salon models and model plane'd been doing[CN] 嗯 想去"巴黎時裝周"也是有點為情 Suki demo nai kuseni (2016)
It's hard to know, because the LGBT mix responds to a historical need to defend and group around identities.[JA] それは判断がしいわ LGBTの人たちは 自らのアイデンティティーを 守ろうとしてるの  ()
The only problem with it is, that you can't really regulate the coal and the heat, so when it goes out, you're fucked.[JA] 使い捨てグリルもそうだ 火力の調節ができないのが 唯一の点だけどね Barbecue (2017)
Why don't you figure out what to do about my missing fleet and murdered allies, and I'll figure out what to do about your walking dead men.[JA] 破船と殺された私の仲間をどうするか考えたらどうだ 代わりに私が歩く死者のことを考える The Queen's Justice (2017)
But knocking on that first door was the hardest.[JA] しかし ,それをノックする 最初のドアが一番しかったです。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Third... So what?[CN] 那個橋就更炸了 第三 Railroad Tigers (2016)
It's 100% killing a baby. It's totally killing a whole baby.[CN] 但我不想刁 Louis C.K. 2017 (2017)
This is not the older generation will comfort ah[CN] 我很為 Suki demo nai kuseni (2016)
I'm sorry. I drank it all, didn't I?[CN] 而且呼吸困 Tunnel (2016)
-but we're closing down nuclear plants.[CN] -會非常困 Earth Is a Hot Mess (2017)
So have you told your kids yet?[CN] 為了活命而殺人簡直以置信 Be Our Guest (2016)
I know that was hard, Amira.[JA] 私はそれがしいことを知っています、アミラ。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
A difficult situation.[JA] しい状況にです The Queen's Justice (2017)
Hard to say with the state that he's in.[JA] と言うのはしい 彼がいる状態。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I agree that it's a beautiful vision, but it's a utopian vision and we have to live in the real world.[CN] 主要困在於社會和政治反彈 Earth Is a Hot Mess (2017)
You're making it difficult.[JA] あなたがしくしている The Queen's Justice (2017)
But at the same time, I thought, "Who the fuck are you to judge this woman?"[CN] 不成有告示說 "每名女神限浸一次"? Louis C.K. 2017 (2017)
The Indian government went on the offensive, launching nationwide vaccination programs aimed at immunizing a staggering 172 million kids twice a year.[CN] 在這裡進行這麼艱鉅的任務 會面臨哪些困? 疫苗得用在五歲以下的孩童身上 Do Some Shots, Save the World (2017)
Let's put on a show.[CN] 我覺得我們得改變這種想法 我們有內容誇張荒謬的科幻電影 已經告訴我們未來可能的災 Earth Is a Hot Mess (2017)
I've astounded even myself. Managed to make Abernathy into a semblance of a character, even with your trove of blackmail filling up most of his gray matter.[CN] 患見真情啊 Blood brothers. The Bicameral Mind (2016)
I didn't know about these crazy conspiracy theories before looking into this, and the one thing that I realize is that these conspiracy theories, they kind of happen pretty easily.[CN] 要讓大家合作完成一件事都很困 Malarkey! (2017)
Began to understand what he had found.[CN] 苦折磨 suffering. The Bicameral Mind (2016)
No, it's not.[CN] 黑魔法很修練 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
We have a little demonstration[CN] 真得,好有型 Earth Is a Hot Mess (2017)
This must be such a, uh, difficult time.[JA] これは、あんなにしいことでしょう。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Because I know you.[CN] 你道不擔心 Aren't you concerned 我將我所有的玩具摧毀后走人嗎 I might smash all my toys and go home? The Bicameral Mind (2016)
Things here will go on forever. Home would be better.[JA] 避生活を 続けるのは嫌だ Barbecue (2017)
No, I didn't kill him.[CN] 因為可憐的阿諾德的結局 也怪 No doubt due to how things ended for poor old Arnold. The Bicameral Mind (2016)
You know how difficult these things are.[JA] しい問題よね  ()
- Shut up! (Japanese) What'd they say?[CN] -小鼻子呼吸 -住嘴 Railroad Tigers (2016)
I told you it's difficult to explain.[JA] 説明がしいんだ The Queen's Justice (2017)
-I know.[CN] 高溫、長期乾旱加上豪雨 更多治的蟲害和植物疾病 全導致近年的咖啡豆產量大幅減少 Earth Is a Hot Mess (2017)
We just let Daguo and the soldiers die in vain?[CN] 怎麼就 Railroad Tigers (2016)
-We do a little bit, yeah.[CN] 卻很判斷是真有效或是安慰劑效應 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Well, it's hard to put it simply.[JA] いや でも... ひと言じゃしいけど Absolute (2017)
-Oh, that's right.[CN] 對啊,別人很分辨誰是誰 Malarkey! (2017)
"that there will be no book tour for 'Slave, ' further fueling suspicions about his or her identity."[CN] 200)}{\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}讓人以捉摸的諾蘭·濟慈 200)}"諾蘭·濟慈的身份目前無人知曉 "The current identity of Nolan Keats is unknown. Control (2016)
The fight up the walls will be hard.[JA] 城壁での戦いは困 The Queen's Justice (2017)
I guess it was a little difficult for you.[JA] 少し内容がしかったかな? Affection (2017)
So you sent your daughter away, but lived with your son and wife in the Cortez, back in L.A., where you were still being hunted.[CN] 撒切爾學校將再接收一名 科泰茲旅館送去的小 Be Our Guest (2016)
You're unreliable with your sister, and now you're blaming some poor guy for running your friend off the road?[JA] 学校をサボり 妹の面倒も見ずに 友達の事故を起こした人を 非しようだなんて Stalker's Prey (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
語集[なんごしゅう, nangoshuu] glossary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
[じゅんなん, junnan] Maertyrertum [Add to Longdo]
[かいなん, kainan] Schiffbruch [Add to Longdo]
[さいなん, sainan] Unglueck, Unfall, Katastrophe [Add to Longdo]
に遭う[さいなんにあう, sainanniau] verungluecken [Add to Longdo]
[とうなん, tounan] Diebstahl [Add to Longdo]
保険[とうなんほけん, tounanhoken] Diebstahlversicherung [Add to Longdo]
[そうなん, sounan] Unglueck, Unfall [Add to Longdo]
信号[そうなんしんごう, sounanshingou] Notsignal, SOS-Ruf [Add to Longdo]
[そうなんしゃ, sounansha] Verunglueckter [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Zuflucht [Add to Longdo]
[かたい, katai] schwierig [Add to Longdo]
しい[むずかしい, muzukashii] schwierig [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] Schwierigkeit [Add to Longdo]
易度[なんいど, nan'ido] Schwierigkeitsgrad [Add to Longdo]
[なんみん, nanmin] Fluechtling [Add to Longdo]
[なんびょう, nanbyou] unheilbare_Krankheit [Add to Longdo]
[なんだい, nandai] schwierige_Frage, schwierige_Aufgabe [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Tadel, Vorwurf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top