Search result for

*連*

(303 entries)
(0.4537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -連-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際
国際[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also:
東南アジア諸国[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: ASEAN
欧州[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)
[かんれん, kanren] (n) เกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れて行く[つれていく, ] (vt) พา(คน)ไป
[] สหพันธ์ สหภาพ
産学[さんがくれんけい, ] ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา
[れんきゅう, ] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
[れんきゅう, ] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
絡先[れんらくさき, ] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)
続殺人[れんぞくさつじん, ] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,
[につれ, ] (conj ) ยิ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation
れる[つれる, tsureru] Thai: นำไป English: to lead
れる[つれる, tsureru] Thai: พาคนใดคนหนึ่งไปสถานที่แห่งหนึ่ง English: to take (a person)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[槤, lián, ㄌㄧㄢˊ] flail; to thresh
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[漣, lián, ㄌㄧㄢˊ] flowing water; ripples; weeping
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[蓮, lián, ㄌㄧㄢˊ] lotus, water lily; paradise
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flower
[褳, lián, ㄌㄧㄢˊ] a folding purse kept in one's belt
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth
[連, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A cart 車 moving 辶 goods between cities
[鏈, liàn, ㄌㄧㄢˋ] chain, wire; chains, shackles
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Metal 釒 that joins 連; 連 also provides the pronunciation
[鰱, lián, ㄌㄧㄢˊ] silver carp, hypophthalmiathys
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  連 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
しめ縄;注縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See にれて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アメリカ邦議会[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress [Add to Longdo]
アラブ首長国[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
アラブ[アラブれんめい, arabu renmei] (n) Arab League [Add to Longdo]
イギリス[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
キロ[キロれんりょう, kiro renryou] (n) weight of 1000 sheets of paper; ream weight [Add to Longdo]
ソビエト邦;ソヴィエト[ソビエトれんぽう(ソビエト邦);ソヴィエトれんぽう(ソヴィエト邦), sobieto renpou ( sobieto renpou ); sovieto renpou ( sovieto renpou )] (n) (abbr) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
(P);蘇[ソれん(ソ)(P);それん(蘇), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) [Add to Longdo]
[ソれんぐん, so rengun] (n) Soviet army [Add to Longdo]
[ソれんけん, so renken] (n) Soviet bloc (defunct) [Add to Longdo]
[ソれんぽう, so renpou] (n) (abbr) (former) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
データ[データれんさ, de-ta rensa] (n) {comp} data chaining [Add to Longdo]
ドイツ邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] (n) {comp} BSA; Business Software Association [Add to Longdo]
ビリダンス型鎖球菌[ビリダンスがたれんさきゅうきん, biridansu gatarensakyuukin] (n) Streptococcus viridans [Add to Longdo]
ファセット結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] (n) {comp} intra-facet connector [Add to Longdo]
ブロック[ブロックれんさ, burokku rensa] (n) {comp} block chaining [Add to Longdo]
ポリメラーゼ鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR) [Add to Longdo]
マルコフ[マルコフれんさ, marukofu rensa] (n) {comp} Markov chain [Add to Longdo]
マルコフ鎖モンテカルロ法[マルコフれんさモンテカルロほう, marukofu rensa montekaruro hou] (n) {comp} Markov chain Monte Carlo methods [Add to Longdo]
モーゼル発銃[モーゼルれんぱつじゅう, mo-zeru renpatsujuu] (n) Mauser rifle [Add to Longdo]
モホロビチッチ不続面;モホロヴィチッチ不続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
ヨーロッパ[ヨーロッパれんごう, yo-roppa rengou] (n) European Union; EU [Add to Longdo]
[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
暗黙[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n,adj-no) (1) (一 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一 only) verse; stanza; (P) [Add to Longdo]
引きれる;引れる(io);引きつれる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vt) to take along with [Add to Longdo]
[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm [Add to Longdo]
欧州[おうしゅうれんごう, oushuurengou] (n) European Union; EU [Add to Longdo]
欧州合条約[おうしゅうれんごうじょうやく, oushuurengoujouyaku] (n) (See マーストリヒト条約) Treaty on European Union (1993) [Add to Longdo]
俺が俺がの[おれがおれがのれんちゅう, oregaoreganorenchuu] (exp,n) ego-driven men [Add to Longdo]
家族[かぞくづれ, kazokudure] (n) taking the family along [Add to Longdo]
[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense [Add to Longdo]
拡大座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime [Add to Longdo]
殻竿;唐棹;[からざお;からさお, karazao ; karasao] (n) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
活性結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] (n) {comp} active link type [Add to Longdo]
観念[かんねんれんごう, kannenrengou] (n) association (e.g. of two concepts) [Add to Longdo]
(P);関聯[かんれん, kanren] (n,adj-no,vs,suf) relation; connection; relevance; (P) [Add to Longdo]
会社[かんれんがいしゃ, kanrengaisha] (n) associated company [Add to Longdo]
企業[かんれんきぎょう, kanrenkigyou] (n) affiliated company; affiliated business [Add to Longdo]
機器[かんれんきき, kanrenkiki] (n) {comp} related equipment; related device [Add to Longdo]
技術[かんれんぎじゅつ, kanrengijutsu] (n) {comp} related technology [Add to Longdo]
業者[かんれんぎょうしゃ, kanrengyousha] (n) related tradespeople [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running [Add to Longdo]
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] surface of discontinuity [Add to Longdo]
二连[Èr lián, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Erlian basin in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] Erlian basin in Inner Mongolia [Add to Longdo]
互连[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] interconnection [Add to Longdo]
五大连池[Wǔ dà lián chí, ˇ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden [Add to Longdo]
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed connectionist network [Add to Longdo]
单连接站[dān lián jiē zhàn, ㄉㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄢˋ, / ] single attachment station [Add to Longdo]
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝[zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo, ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ, zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1, / ] In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss [Add to Longdo]
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country [Add to Longdo]
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon [Add to Longdo]
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico) [Add to Longdo]
多肽连[duō tài lián, ㄉㄨㄛ ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] polypeptide chain [Add to Longdo]
大连[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
大连市[Dà lián shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
大连理工大学[Dà lián Lǐ gōng Dà xué, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dalian University of Technology [Add to Longdo]
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] medium interface connector [Add to Longdo]
密切相连[mì qiè xiāng lián, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] to relate closely; closely related [Add to Longdo]
局部连结网络[jú bù lián jié wǎng luò, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] local connectionist network [Add to Longdo]
局部连贯性[jú bù lián guàn xìng, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] local coherence [Add to Longdo]
拔毛连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw); fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
拔茅连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw);fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
接二连三[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession [Add to Longdo]
接连[jiē lián, ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄢˊ, / ] on end; in a row; in succession [Add to Longdo]
政府机关开放系统互连总则[zhèng fǔ jī guān kāi fàng xì tǒng hù lián zǒng zé, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄎㄞ ㄈㄤˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, / ] Government Open system Interconnection Profile; GOSIP [Add to Longdo]
数据链路连接识别码[shù jù liàn lù lián jiē shí bié mǎ, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] Data Link Connection Identifier; DLCI [Add to Longdo]
有关连[yǒu guān lián, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] relate [Add to Longdo]
株连[zhū lián, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] to involve others (in a crime); guilt by association [Add to Longdo]
核连锁反应[hé lián suǒ fǎn yìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, / ] nuclear chain reaction [Add to Longdo]
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] adjoin [Add to Longdo]
流连[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to loiter (i.e. reluctant to leave); to linger on [Add to Longdo]
流连忘返[liú lián wàng fǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ, / ] to linger; to remain enjoying oneself and forget to go home [Add to Longdo]
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] seamless connection [Add to Longdo]
无连接[wú lián jiē, ˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] connectionless [Add to Longdo]
热连球菌[rè lián qiú jūn, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] Streptococcus thermophilus [Add to Longdo]
特别任务连[tè bié rèn wu lián, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˋ ˙ ㄌㄧㄢˊ, / ] Special Duties Unit, Hong Kong special police [Add to Longdo]
牵连[qiān lián, ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] to implicate; implicated [Add to Longdo]
留连[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] reluctant to leave [Add to Longdo]
留连果[liú lián guǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] variant of 榴蓮果|榴莲果, durian fruit [Add to Longdo]
留连论诗[liú lián lùn shí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] to continue to discuss a poem over a long period [Add to Longdo]
相连[xiāng lián, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] to link; to join; link; connection [Add to Longdo]
祁连[Qí lián, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] (N) Qilian (place in Qinghai) [Add to Longdo]
祁连山[Qí lián shān, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ, / ] Mt Qilian in Qinhai [Add to Longdo]
祁连山脉[qí lián shān mài, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] the QiLian or Richthofen range dividing QingHai and Gansu provinces [Add to Longdo]
空话连篇[kōng huà lián piān, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄧㄢ, / ] long-winded empty talk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Keep in touch.絡してね。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも絡下さい」と記者は言った。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電話して、そうすればもしなにか起きても絡が保てるから。
Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.2時間ほど前から雷雨のため絡が断たれている。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値段で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いをれていることに気がついた。
It rained three days on end.3日続して雨が降った。
After three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.3日続で徹夜してるから、もうアップアップだよ。
UN stands for the United Nations.UNは「国」を表します。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義共和国邦を表しています。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国合を表します。
I'll get in touch with you by phone tomorrow.あした電話でご絡いたします。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性理論を想する。
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご絡がないので、1月10日付であなた宛に出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
Let us know whether you can come.あなたがこられるかどうか絡して下さい。
You reach him by calling this number.あなたはこの番号に電話すれば彼と絡が取れます。
You should keep in touch with Mr Smith.あなたは、スミス氏と絡を取り合うべきです。
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今晩彼の家で彼と絡が取れる。
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今夜彼の家で、彼と絡をとることができます。
I'll get in touch with you as soon as I return from America.アメリカから帰ったらすぐにあなたに絡します。
I'm thinking of taking you to see Mr Jenkins.あなたをジェンキンズさんに会いにれてゆこうと思っています。
You must steer clear of that gang.あの中には近づいてはいけないよ。
They got the sack for being careless and tardy.あの中は軽率で、仕事がのろかったから、くびになった。
I cannot abide such people.あんな中には我慢がならない。
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの植民地にれて来られた奴隷たち。
Americans pay both federal taxes and state taxes.アメリカ人は邦税と州税の両方を払っている。
One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.ある暑い夏の午後に、彼女は息子を町の外の農場にれていこうと決めました。
I can't abide to see such fellows.あんな中を見るのは我慢できない。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ、西側の消息筋は警告しています。
No matter how much you might think you like curry, three days/nights in a row is (more than) enough.いくら好きとは言え、3日続カレーはきついよな。
I will get in touch with you.いずれご絡いたします。
Why on earth did you take him to the station?いったいなぜ君は彼を駅へれていったりなどしたのか。 [M]
I will take you to the zoo one of these days.いつかそのうちに動物園にれてってあげるよ。
Why on earth did you take him to the station?いったいなぜ彼を駅にれて行ったの?
When can you let me know the result?いつ頃絡をもらえますか。
Bring your friends with you.お友達をれていらっしゃい。
Snoring and excessive smoking are indeed related.いびきとたばこの吸い過ぎは実際に関がある。
There is no thinking without what is called 'association of ideas.'いわゆる『観念想』というものがなければ、考える事ができない。
Gear an engine to the front wheels.エンジンを前輪に動させる。
Let's keep in touch with each other.お互いに絡を取りましょう。
Let's keep in touch with each other.お互いに絡を取り合いましょう。
Father took us to the zoo yesterday.お父さんが昨日私たちを動物園にれて行ってくれた。
Do you still get in touch with them?いまだに彼らと絡を取っていますか。
The Intel people are lucky to have you!インテルの中は君を得てラッキーだよ。 [M]
Bring your children with you.お子さんをれて行きなさい。
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内容の絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。
I am sure I can get in touch with him by telephone.きっと彼と電話で絡が取れるでしょう。
Cambodia appealed to the United Nations for help.カンボジアは国に援助を訴えた。
Get in touch with me as soon as you arrive here.こちらに着いたらすぐ絡して下さい。
Again, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.ここでも、このアプローチがマシュー・アーノルドの「どこにも結がある」という考えに由来していることを見て取ることができる。
Please get in touch me when you are here.ここに来た時は(必ず)絡してくれ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just... I mean, my parents... they asked me to bring some friends, and I mean, you're the only friend[JA] 両親に友達をれて来いと いわれたんだけど Stalker's Prey (2017)
The women you bring are lowlifes too.[JA] (森口)れてる女もレベルが低い Values (2017)
Mr. Gerard, we'll load with chain shot. I want those four Frenchmen dismasted.[CN] 傑勒德先生 我們要環炮轟 要把四艘船的桅桿打掉 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- Nothing, not even a ticket.[CN] 我什麼都沒有,票都沒有 North by Northwest (1959)
With one notable exception.[JA] ダサい髪型の太った男が 疲れた妻をれている The Widow Maker (2017)
I don't even trust my mother.[CN] 我自己老媽都不會相信 Ride the Pink Horse (1947)
-I can drive a truck through it.[CN] -大得貸車都可以通過 The Steel Helmet (1951)
Come in![CN] 起來! The Steel Helmet (1951)
-Caught on what?[CN] 什麼通了? East of Eden (1955)
And his trainer, John Brown, is the president of USA Boxing.[JA] トレーナーのブラウンは ボクシング盟会長 CounterPunch (2017)
I have to inform someone when I'm leaving town, and I didn't.[JA] 街を出る際に 絡するのを忘れた CounterPunch (2017)
Keith. Did Director Simms reach you?[JA] ディレクターシムズがあなたに絡しましたか? 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I knew a P.F.C. in Germany... had a bullet rip right through his belt, didn't even graze the skin.[CN] 我認識一個德國佬... 子彈擦著他的腹部過去 *皮毛都沒傷著 The Steel Helmet (1951)
You'll have to bring the family over for a barbecue soon, Vince.[JA] バーベキューに 家族をれてこい Salesmen Are Like Vampires (2017)
Is it my fault if they wept, gave everything for me, even their lives?[CN] 他們哭著鬧著要為我放棄一切 難道是我的錯? 甚至命都不要了? Les Visiteurs du Soir (1942)
And to those who turn up, have a good morning.[JA] 俺たち常は 朝からビールを手に Barbecue (2017)
How commendable, this bedroom awaiting a young couple destined for each other.[CN] 讓人讚歎不已 在這裡 將會為兩個相愛的年輕人主辦婚禮 從此他們命運相 Les Visiteurs du Soir (1942)
Get him in. Adams![JA] そいつをれてるぞアダムス! Life (2017)
To box for America, you know, he gave up a lot, because, unfortunately, the way our system is, we don't have much money for these guys.[JA] キャムは犠牲を払って 国のために戦う キャムは犠牲を払って 国のために戦う ジョン・ブラウン アメリカボクシング 盟会長 CounterPunch (2017)
I think it's because he reminded her a lot of my dad.[JA] ニックから パパを想してたんだと思う Stalker's Prey (2017)
I'll call you back later.[JA] またご絡します The Mysterious Million Yen Women (2017)
The power of the explosion is exerted on a piston... and through connecting rod and crankshaft... through transmission thence to rear wheels[CN] 現在,爆炸的能量經過活塞 再經過接桿、軸承,傳動裝置 最後傳到後輪 East of Eden (1955)
Robbie told me you brought him home and took Sam out to cheer her up.[JA] サムを励まそうと れ出してくれたんだろ Smell the Weakness (2017)
How many men did you bring?[JA] 何人れてきた? Eastwatch (2017)
- Go get him, then. - Shut up, or I'll arrest you, too.[CN] 那就去抓他啊 閉嘴,不然我你也抓 Salvatore Giuliano (1962)
I believe he brought his whores on occasion.[JA] 度々売り女をれて降りていたと思う Stormborn (2017)
All my life I've never been able to kill so much as a fly![CN] 但是你懂不懂我一個蒼蠅都不捨得拍死 我... 我一輩子都不會拍死蒼蠅 The Executioner (1963)
I couldn't have them in my chambers, so in the process of building the sewers,[JA] 私の寝室へれていけない だから下水道の建設の途中で― The Queen's Justice (2017)
Yeah, but throw that uppercut. Throw it. Throw it right here.[JA] アッパーだ ここに続で繰り出せ CounterPunch (2017)
But not within. Even novels are sentimental now.[CN] 可不會讓你誤解自己的內心 現在甚至小說都很感性了 La Notte (1961)
Mommy was. Mrs. Morgan brought me this morning.[JA] ママわね 私は今朝 れてきてもらった Stalker's Prey (2017)
Tell me, did you get Kaplan?[CN] 你絡到卡普蘭了嗎? North by Northwest (1959)
- Initiating sequence.[JA] - 一の作業を開始 Life (2017)
When my daughter was taken from me, my only daughter... well, you can't imagine how that feels unless you've lost a child.[JA] 私の娘がれ去られた時 私の唯一の娘・・・ あなたには想像できない・・・ The Queen's Justice (2017)
We were able to contact her mother.[JA] 彼女の母親に絡することができました。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
A hundred years ago I couldn't even ride a bus.[CN] 一百年前我公車也不能坐 The Steel Helmet (1951)
Our undercover agent, Cathy White went missing weeks ago, along with her son, Zack.[JA] おとり捜査官の キャシー・ホワイトだが 息子のザックと一緒に 絡が途絶えた Resident Evil: Vendetta (2017)
Simms' people collected a list of contact numbers for Naseri.[JA] シムズの人々 リストを収集 Naseriの絡先 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
At every corner of the prison there's a similar room, all interconnected.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}都有一個相同的房子 都是內部相 Le Trou (1960)
You're 20 years old and you can't shoot a gun!"[CN] 你20歲了 開槍都不會! 」 Salvatore Giuliano (1962)
He's invested so much into this.[JA] マイク・マルティーノ アメリカボクシング盟 事務局長 CounterPunch (2017)
You'll hear from the attorney general.[JA] 弁護士からの絡があります。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
The bloodsuckers on the council finally got their way. We're closing the retirement home.[JA] ケチな中の意見が通り ホームは閉鎖する Smell the Weakness (2017)
From that moment on he was up to every trick he could think of.[CN] 之後他的小動作 Lolita (1962)
You're too much of an ass, I'm not even going to answer.[CN] 廢話篇,我都懶得回答 La Poison (1951)
At this point, they can boycott the Olympics and protest, or continue to send our amateur fighters and hope for the best.[JA] 盟は抗議の意を込めて 棄権するか 出場して 選手の無事を祈るしかない CounterPunch (2017)
Send me to Oldtown.[JA] オールドタウンにれて行って Dragonstone (2017)
She caught, first time![CN] 響了,它通了 East of Eden (1955)
If you don't think that's funny you'd better not go to college[CN] 你不覺的這很滑稽的話 最好大學也別上了 East of Eden (1955)
Well, wouldn't it be nice if my problems and your plans were somehow connected?[CN] 把我的麻煩和你的計劃 結在一起不是很好嗎? North by Northwest (1959)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ[データれんさ, de-ta rensa] data chaining [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ファセット結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector [Add to Longdo]
ブロック[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルコフ[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]
暗黙[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
[いちれん, ichiren] sequence [Add to Longdo]
活性結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type [Add to Longdo]
[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
情報速度[かんれんじょうほうそくど, kanrenjouhousokudo] connection information rate [Add to Longdo]
[かんれんず, kanrenzu] graphic display [Add to Longdo]
製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]
付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]
結集合[くうれんけつしゅうごう, kuurenketsushuugou] empty link set [Add to Longdo]
結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set [Add to Longdo]
国際電気通信[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
初期結集合[しょきれんけつしゅうごう, shokirenketsushuugou] initial link set [Add to Longdo]
邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
折りたたみ続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
帯状結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
単純結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition) [Add to Longdo]
鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]
[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]
明示[めいじれんけつ, meijirenketsu] explicit link (process definition) [Add to Longdo]
[れんけい, renkei] linking (vs) [Add to Longdo]
係編集[れんけいへんしゅう, renkeihenshuu] linkage editing [Add to Longdo]
係編集プログラム[れんけいへんしゅうプログラム, renkeihenshuu puroguramu] linker [Add to Longdo]
[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
結リスト探索[れんけつリストたんさく, renketsu risuto tansaku] chained list search [Add to Longdo]
結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
結型宣言[れんけつがたせんげん, renketsugatasengen] link type declaration [Add to Longdo]
結型宣言部分集合[れんけつがたせんげんぶぶんしゅうごう, renketsugatasengenbubunshuugou] link type declaration subset [Add to Longdo]
結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]
結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set [Add to Longdo]
結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration [Add to Longdo]
結処理[れんけつしょり, renketsushori] link process [Add to Longdo]
結処理の[れんけつしょりのれんさ, renketsushorinorensa] chain of link processes [Add to Longdo]
結処理定義[れんけつしょりていぎ, renketsushoriteigi] link process definition [Add to Longdo]
結性[れんけつせい, renketsusei] connectivity [Add to Longdo]
結操作[れんけつそうさ, renketsusousa] linked-operations [Add to Longdo]
結属性[れんけつぞくせい, renketsuzokusei] link attribute [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
[こくれん, kokuren] UNO [Add to Longdo]
家族[かぞくづれ, kazokudure] mit_der_Familie [Add to Longdo]
[ぐれんたい, gurentai] (Bande von) Rowdys [Add to Longdo]
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
なる[つらなる, tsuranaru] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
ねる[つらねる, tsuraneru] verbinden, aneinanderreihen [Add to Longdo]
れる[つれる, tsureru] mitnehmen [Add to Longdo]
[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]
[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]
[れんぽう, renpou] Gebirgskette [Add to Longdo]
[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]
[れんけい, renkei] Zusammenarbeit, Mitwirkung [Add to Longdo]
[れんめい, renmei] -Bund, Buendnis, Vereinigung [Add to Longdo]
[れんらく, renraku] Verbindung, Anschluss [Add to Longdo]
絡線[れんらくせん, renrakusen] Anschlussbahn, Anschlusslinie [Add to Longdo]
絡駅[れんらくえき, renrakueki] Anschlussbahnhof [Add to Longdo]
[れんぞく, renzoku] Aufeinanderfolge, Kontinuitaet [Add to Longdo]
[れんぱ, renpa] aufeinanderfolgende_Meisterschaften [Add to Longdo]
[れんさい, rensai] Fortsetzung [Add to Longdo]
載小説[れんさいしょうせつ, rensaishousetsu] Fortsetzungsroman [Add to Longdo]
[れんぽう, renpou] Bundesstaat, Foerderation [Add to Longdo]
邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] Bundeskanzler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top