Search result for

*途*

(203 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -途-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
開発上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
[ようと, youto] การใช้ประโยชน์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[途, tú, ㄊㄨˊ] way, road, path, journey, course
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P) [Add to Longdo]
[いっと, itto] (n) way; course; the only way [Add to Longdo]
[いちずに, ichizuni] (adv) wholeheartedly [Add to Longdo]
開発上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation [Add to Longdo]
[かんと, kanto] (n) government service; becoming an official [Add to Longdo]
帰国のに就く[きこくのとにつく, kikokunotonitsuku] (exp,v5k) to leave for home [Add to Longdo]
[きと, kito] (n,adj-no) on the way back; returning; (P) [Add to Longdo]
金の使[かねのしと, kanenoshito] (exp) how money is used [Add to Longdo]
後発発展上国;後発々展上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
の川;三の河[さんずのかわ, sanzunokawa] (n) {Buddh} Sanzu River (Buddhist equivalent of the River Styx) [Add to Longdo]
仕事一[しごといちず, shigotoichizu] (n,adj-na,adj-no) singlemindedly devoted to work [Add to Longdo]
使[しと, shito] (n) purpose for which money is spent; the way money is spent; (P) [Add to Longdo]
使不明金[しとふめいきん, shitofumeikin] (n) unaccounted-for expenditures [Add to Longdo]
純真一[じゅんしんいちず, junshin'ichizu] (n,adj-na) pure and innocent through and through [Add to Longdo]
[せいと, seito] (n) the world; the path of life [Add to Longdo]
[せいと, seito] (n) (military or pleasure) expedition [Add to Longdo]
に上る[せいとにのぼる, seitoninoboru] (exp,v5r) to start on a journey; to go on a military expedition [Add to Longdo]
正直一[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]
[せんど, sendo] (n) crisis in a battle; death [Add to Longdo]
[ぜんと, zento] (n) future prospects; outlook; the journey ahead; (P) [Add to Longdo]
多難[ぜんとたなん, zentotanan] (n,adj-na) having many difficulties in store; grim prospects [Add to Longdo]
多望[ぜんとたぼう, zentotabou] (n,adj-na) promsing (rosy, bright) future; offering promising prospects [Add to Longdo]
有為[ぜんとゆうい, zentoyuui] (n,adj-na,adj-no) having a very promising future; offering promising prospects [Add to Longdo]
有望[ぜんとゆうぼう, zentoyuubou] (n,adj-na) promising future [Add to Longdo]
洋々;前洋洋[ぜんとようよう(uK), zentoyouyou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with a rosy future; offering promising prospects [Add to Longdo]
遼遠[ぜんとりょうえん, zentoryouen] (adj-na,n) goal; destination [Add to Longdo]
[そうと, souto] (n) ambitious undertaking [Add to Longdo]
足が絶える[あしがとだえる, ashigatodaeru] (exp,v1) there being suddenly no visitors (customers) [Add to Longdo]
多用[たようと, tayouto] (n-pref) multi-purpose [Add to Longdo]
多用ヘリコプター[たようとヘリコプター, tayouto herikoputa-] (n) multi-purpose helicopter [Add to Longdo]
[ちゅうと, chuuto] (n,adj-no) in the middle; half-way; (P) [Add to Longdo]
採用[ちゅうとさいよう, chuutosaiyou] (n) mid-career recruitment [Add to Longdo]
退学[ちゅうとたいがく, chuutotaigaku] (n) leaving school during a term [Add to Longdo]
半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) [Add to Longdo]
忠義一[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord) [Add to Longdo]
[ちょうと, chouto] (n) long way [Add to Longdo]
杜絶;[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension [Add to Longdo]
[と, to] (n) way; (P) [Add to Longdo]
に就く;につく[とにつく, tonitsuku] (exp,v5k) to set out (on a journey); to start (a task) [Add to Longdo]
子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection [Add to Longdo]
[とじ, toji] (n-adv,n-t) on one's way [Add to Longdo]
[とじょう, tojou] (n-adv,n-t) (1) en route; half-way; (2) on the road; in the street; (P) [Add to Longdo]
上国[とじょうこく, tojoukoku] (n) developing country; (P) [Add to Longdo]
上与信[とじょうよしん, tojouyoshin] (n) credit monitoring; credit limit monitoring [Add to Longdo]
切らす[とぎらす, togirasu] (v5s,vt) to stop midway; to interrupt [Add to Longdo]
切らせる[とぎらせる, togiraseru] (v1,vt) to stop midway; to interrupt [Add to Longdo]
切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission [Add to Longdo]
切れる(P);跡切れる[とぎれる, togireru] (v1,vi) to pause; to be interrupted; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected [Add to Longdo]
絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中毒[zhōng dú tú jìng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] poisoning route [Add to Longdo]
[zhōng tú, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ, ] midway [Add to Longdo]
[Zhōng tú dǎo, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ, / ] Medway island [Add to Longdo]
岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
典型用[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]
[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future [Add to Longdo]
未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds? [Add to Longdo]
渺茫[qián tú miǎo máng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] not knowing what to do next; at a loose end [Add to Longdo]
[bàn tú, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ, ] halfway; midway [Add to Longdo]
而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, / ] give up halfway; leave sth; unfinished [Add to Longdo]
[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, ] dangerous road [Add to Longdo]
[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, ] in transit (of passnegers, goods etc) [Add to Longdo]
[tǎn tú, ㄊㄢˇ ㄊㄨˊ, ] highway; level road [Add to Longdo]
多用[duō yòng tú, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] multi-purpose [Add to Longdo]
[zhēng tú, ㄓㄥ ㄊㄨˊ, ] long journey; trek; course of an expedition [Add to Longdo]
打长[dǎ cháng tú, ㄉㄚˇ ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ, / ] to make a long distance call [Add to Longdo]
[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]
[qí tú, ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ, ] fork in a road; wrong road [Add to Longdo]
同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end [Add to Longdo]
沿[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿] along the sides of the road; by the wayside [Add to Longdo]
[yòng tú, ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] use; application [Add to Longdo]
末路[qióng tú mò lù, ㄑㄩㄥˊ ㄊㄨˊ ㄇㄛˋ ㄌㄨˋ, / ] lit. the path exhausted, the end of the road (成语 saw); an impasse; in a plight with no way out; things have reached a dead end [Add to Longdo]
经济前[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] economic future; economic outlook [Add to Longdo]
老马识[lǎo mǎ shí tú, ㄌㄠˇ ㄇㄚˇ ㄕˊ ㄊㄨˊ, / ] an old horse knows the way (成语 saw); an experience worker know what to do; an old hand knows the ropes [Add to Longdo]
误入歧效应[wù rù qí tú xiào yìng, ˋ ㄖㄨˋ ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]
老马[shí tú lǎo mǎ, ㄕˊ ㄊㄨˊ ㄌㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] lit. an old horse knows the way home (成语 saw); fig. in difficulty, trust an experience colleague [Add to Longdo]
[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] covering the road; distance (between road locations) [Add to Longdo]
[mí tú, ㄇㄧˊ ㄊㄨˊ, ] to lose one's way [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] way; route; road [Add to Longdo]
[tú zhōng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄥ, ] en route [Add to Longdo]
[tú jìng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] way; channel [Add to Longdo]
[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, ] through road; thoroughfare [Add to Longdo]
道听[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] gossip; hearsay; rumor [Add to Longdo]
[cháng tú, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ, / ] long distance [Add to Longdo]
网路[cháng tú wǎng lù, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] long distance network [Add to Longdo]
话费[cháng tú huà fèi, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˋ, / ] long distance call charge [Add to Longdo]
[cháng tú chē, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄔㄜ, / ] coach (lit. long-distance bus) [Add to Longdo]
电话[cháng tú diàn huà, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] long-distance call [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bastard hung up on me.あいつは話の中で電話を切りやがった。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号室に行く中、彼は次のように思い始めました。
Without your advice, I would have been at a loss.あなたの忠告がなければ、私は方にくれたことだろう。
Are you on your way to the station?あなたは駅に行く中ですか。
You must watch your step all the way.あなたは中ずっと足元を見なければいけません。
I was at a loss what to do on that occasion.あの場合どうしたらいいか方に暮れました。
Excuse me for interrupting you.お話の中ですみません。
Once you have begun to do something, never give it up.いったん物事を始めた以上、中で放棄してはいけない。
Everyone says that Kate is a genius and will have a successful future.ケイトは天才で前有望だと、みんな言っています。
The poor boy was at a loss what to do.かわいそうにその少年はどうしたらよいのか方にくれた。
Koji was caught in a shower on his way home.こうじは帰宅の中にわか雨にあった。
Ken met her on his way home.ケンは家に帰る中彼女に会った。
Did you come across anyone you know on your way here?ここへくる中で誰か知り合いに会いましたか。
On my way here, the strong wind blew my umbrella inside out.ここへ来る中、風が強すぎて僕の傘は裏返しになってしまった。 [M]
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が方もない角度に傾きつつあることを意味する。
This ticket allows you to stop over at any station.この切符は中下車できます。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前洋洋ですね。
My zipper stuck halfway up.ジッパーが中で引っかかって、上がらなくなってしまった。
Does this flight make any stop-overs?この便は中で降りられるのですか。
Jeff lost yesterday's match, but I'm sure he is a promising tennis player.ジェフは昨日の試合に負けましたが、彼はきっと前有望なテニス選手です。
Can I stop over in Chicago?シカゴで中下車できますか。
The bubble burst in the air.シャボン玉は中で割れた。
I was caught in a shower while I was jogging.ジョギングの中でにわか雨になった。
We took turns driving our car on our way there.そこは行く中私達は交代で車を運転した。
John met Mary on his way to school.ジョンは学校に行く中にメアリーに会った。
The Sphinx had eaten hundreds of people on their way to the city of Thebes, because they could not answer the riddle the cunning Sphinx had asked them.スフィンクスはテーベ市へ行く中の何百人もの人を食べてしまっていた。というのはその人達が、こうかつなスフィンクスが出すなぞなぞに答えられなかったからであった。
We took turns driving our car on our way there.そこへ行く中で私たちは交代で車を運転した。
We ran out of gas on the way there.そこに行く中ガソリンが切れてしまった。
We took turns driving our car on our way there.そこへ行く中私たちは交代で運転した。
Although I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.唯一、人生に意味を与えてくれるような芸術作品の中に美しい人生と言うものも含めて考える事によって、私は後にこの方もない考えを修正したのだが、それでも私が尊重していたのはやはり美であった。
That child may have been kidnapped on his way home.その子は帰宅の中で誘拐されたのかもしれない。
The policeman cut me short in my talk.その警察官は私の話を中でやめさせた。
The policeman cut me short in my talk.その警察官は私の話を中で止めさせた。
The country is on the way to becoming a democratic nation.その国は、民主国家への上にある。
The young man was at a loss.その若者は方に暮れた。
The small country is making great efforts to keep up with other developing countries.その小国は他の発展上国に遅れまいと大変な努力をしている。
I was at my wit's end when I heard the news.その知らせを聞いて方にくれた。
The middle-aged women kept talking loudly all the way.その中年女性たちは中ずっと大声で話しつづけていた。
We can apply the discovery to various uses.その発見はいろいろな用に応用できる。
On hearing the noise, my brother started to cry.その物音を聞いた端に、私の弟は泣き始めた。
That's the damnedest story I ever heard.そんな方もない話は聞いたことがない。
Most developing countries are suffering from overpopulation.たいていの発展上国は過剰人口で苦しんでいる。
So I will see him running on the way to school today.だから今日学校へ行く中彼が走っているのを見るだろう。
I am at a loss what to do.どうしたらいいのか方に暮れている。
I was almost at my wits' end how to act.どうしたらよいか方に暮れてしまった。
Not knowing what to do, I was at a loss.どうしてよいかわからなかったので、私は方にくれた。
Tom met Mary on his way to school.トムは学校に行く中でメアリーと会った。
Tom met Mary on his way to school.トムは学校へ行く中でメアリーに会った。
Nancy did some shopping in the way.ナンシーは中で買い物をした。
I was at a loss what to say.なんと言えばよいか私は方に暮れた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, your average CB enthusiast is male, lives with his mum and is about as likely to drive a truck as he is to have lost his cherry.[CN] 预约下个休息站要搞的妓女? 两种用 The Widow Maker (2017)
By the main entrance.[CN] 得靠它照明,才能过沿的一些密林。 Erupting in Murder (2017)
Sorry.[CN] ...并确保世界和平的唯一径... ...... 停火协议。 Wonder Woman (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 普通は中で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
Probably midway up his arm.[JA] おそらく彼の腕の中半端。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Right.[JA] その用でなければ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
That's the way it should be. Take out your phone, call your car.[CN] 看来只能走传统径了 Machines Take Over the World (2017)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 中から好きになっちゃった Emotions (2017)
I'm on my way to your location, alone, as agreed.[JA] 私はあなたのところへ行く中です 場所、単独で、同意した。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Oh, and, Serena, if you don't hear from me, remember, dial nine.[JA] セリーナ 俺と連絡が絶えたら "9"を押せ xXx: Return of Xander Cage (2017)
Tell Mr Swan I'll be back tomorrow.[CN] 直到我逮到他 或者我们能寻求其他径 消弭彼此的不愉快 Close Encounters (2017)
Your antennae, what are they for?[JA] 君のアンテナの用は何? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Right, but they didn't lie on their application.[CN] 他说如果我中退缩 就会退缩一辈子 The Statue (2017)
Well, that somehow, I wasn't proud of him or the sacrifice that he and so many others made in this war.[CN] 旅愉快 Enjoy your stay. Imminent Risk (2017)
Together. Something between our two countries that succeeded beyond our wildest dreams.[JA] 一緒にな 二国間で方もない夢に向かって A Flash of Light (2017)
Where are you from?[CN] 女王知道此次旅漫长 The Queen's Justice (2017)
I couldn't have them in my chambers, so in the process of building the sewers,[JA] 私の寝室へ連れていけない だから下水道の建設の中で― The Queen's Justice (2017)
I'm trying to tell a story here and you keep interrupting.[JA] 話の中に 何度も割り込むし King Arthur: Legend of the Sword (2017)
It wasn't like I was half-thinking it, and came close to you.[JA] 中半端に考えて 理子に接してたわけじゃないし The Riko Special (2016)
Thank you for everything.[CN] -旅平安 Einstein: Chapter One (2017)
Our undercover agent, Cathy White went missing weeks ago, along with her son, Zack.[JA] おとり捜査官の キャシー・ホワイトだが 息子のザックと一緒に 連絡が絶えた Resident Evil: Vendetta (2017)
You flatlined in the ambulance on the way to the hospital.[JA] 病院に行く中の救急車で 心臓が止まったの The Man in the Basement (2017)
The second you leave those poor bastards alone, they'll try to conspire a way to get you out of their house.[CN] 中连撇尿都不去 Salesmen Are Like Vampires (2017)
During our conversation,[JA] 会話の中ですけど Imminent Risk (2017)
It wasn't the word I was thinking of, but... but, yes, they are.[CN] 我们要是不能设法结束这场战争 只会跟他们殊同归 Eastwatch (2017)
I'm not a damn clerk.[CN] 听上去真"前无量"啊 Einstein: Chapter Three (2017)
You need to work for yourself.[CN] 人们当时想: "这地方能有什么前?" Barbecue (2017)
That's true. He is quite dull.[JA] 確かに 中半端ですね Absolute (2017)
You find out what you're really made of.[CN] 小时候我是个易怒的孩子 常跟人打架 曾经误入歧 CounterPunch (2017)
Harder.[CN] 这是真正保护他的唯一径。 Wonder Woman (2017)
There is no way to be sure. Looks like communications just failed.[JA] 確かめる方法はないが 見ての通り通信が切れた Life (2017)
Good.[JA] 中までそれに乗る よし The Legend of Tarzan (2016)
Rudy.[CN] 因为安德鲁·基恩只关心自己的仕 'Cause Andrew Keane only cared about his career 只关心能在胸前钉上多少勋章绶带 and the ribbons that he had pinned on his chest. Alt.truth (2017)
Their purpose?[JA] 用? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-When they're messing around?[JA] (徳井)中 何か イチャイチャしてたでしょ Bye Bye Terrace House in the City (2016)
- I was asked the question![CN] 侮辱美国犹太人并不是有效 Einstein: Chapter Eight (2017)
All right, CTU agents are on their way.[JA] CTUの代理人が中です。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
"If you step on enough toes, one day you'll trip."[CN] "腐化年轻人的最佳 Einstein: Chapter One (2017)
We want the same thing, you know.[CN] 离开中 On the way out, Paradigm Shift (2017)
Those were murderers.[CN] 如果塞古收这笔钱真是为了这个用 And if that's what the money was for and Sekou took it, 那就实话告诉我和西蒙 tell Simone and tell me, and we'll listen. The Man in the Basement (2017)
He received absolution from the priest and, this morning, the priest received his reward from the Honourable East India Company.[CN] 今早 一只走失的羔羊迷知返 Episode #1.6 (2017)
In the beginning of your career, you always have that little hill you've gotta get over.[JA] 乗り越えるべき山に 登ってる中だ CounterPunch (2017)
Speaking of connections, did I ever mention that I'm acquainted with Fritz Haber, at the Prussian Academy?[CN] 我觉得你在回家的 Einstein: Chapter Five (2017)
-No, it's the Mac Mini that's not.[CN] -但这就是那东西的用  ()
Either -- or indeed both of them -- had reason to kill her.[CN] 你想想也知道,因为他是你婚姻和前的威胁。 The Secret of the Flame Tree (2017)
Air lock is sealed.[CN] - 我在 Life (2017)
Were those people you lost on the way to D.C.?[JA] 旅の中で失った? The Other Side (2017)
Picked up some scars along the road.[JA] 中で傷を負ったようだ The Queen's Justice (2017)
Yes. But when I enter the room, laughter dies.[JA] あの笑い声も 私が入った端に止んでしまう Beauty and the Beast (2017)
But those heated lunch meetings must have been about something.[CN] 而这块地原是专属给天文台做研究用的。 Erupting in Murder (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特定用向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜんと, zento] Zukunft, Aussicht [Add to Longdo]
[きと, kito] Heimweg [Add to Longdo]
発展上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[と, to] STRASSE, WEG [Add to Longdo]
上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[とちゅう, tochuu] unterwegs, auf_halbem_Wege [Add to Longdo]
絶える[とだえる, todaeru] aufhoeren, -enden [Add to Longdo]
開発上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top