Search result for

*軍*

(234 entries)
(0.0533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -軍-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐん, gun] (n) ทหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くうぐん, ] กองทัพอากาศเยอรมัน
事訓練[ぐんじくんれん, ] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かいぐん, kaigun] Thai: ทหารเรือ English: navy
[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[揮, huī, ㄏㄨㄟ] to direct; to squander; to wave; to wipe away
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] To direct an army 軍 by hand 扌
[暈, yūn, ㄩㄣ] dizzy, faint, foggy; to see stars
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[暉, huī, ㄏㄨㄟ] sunshine; light; bright, radiant
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[渾, hún, ㄏㄨㄣˊ] blended, mixed; muddy, turbid
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[葷, hūn, ㄏㄨㄣ] non-vegetarian food; garlic; a foul smell
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[諢, hùn, ㄏㄨㄣˋ] joke, jest; nickname; obscene joke
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[軍, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 車
[輝, huī, ㄏㄨㄟ] brightness, luster
Radical: Decomposition: 光 (guāng ㄍㄨㄤ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] light
[運, yùn, ㄩㄣˋ] to run; ship, transport; fortune, luck
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  軍 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[鄆, yùn, ㄩㄣˋ] an ancient town; surname
Radical: Decomposition: 軍 (jūn ㄐㄩㄣ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ[アメリカぐん, amerika gun] (n) U.S. forces; American military [Add to Longdo]
イラク[イラクぐん, iraku gun] (n) Iraq military [Add to Longdo]
ジュネーブ縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ソ連[ソれんぐん, so rengun] (n) Soviet army [Add to Longdo]
フランス[フランスぐん, furansu gun] (n) French military [Add to Longdo]
ローマ進[ローマしんぐん, ro-ma shingun] (n) march on Rome (1922) [Add to Longdo]
ロシア[ロシアぐんたい, roshia guntai] (n) Russian army [Add to Longdo]
[ロぐん, ro gun] (n) (abbr) (See ロシア隊) Russian army [Add to Longdo]
闇将[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P) [Add to Longdo]
を率いて[いちぐんをひきいて, ichigunwohikiite] (exp) at the head of an army [Add to Longdo]
一等曹;1等[いっとうぐんそう, ittougunsou] (n) sergeant first-class [Add to Longdo]
一泊行[いっぱくこうぐん, ippakukougun] (n) an overnight march [Add to Longdo]
英国海[えいこくかいぐん, eikokukaigun] (n) Royal Navy (UK) [Add to Longdo]
[えんぐん, engun] (n) reinforcement; (P) [Add to Longdo]
遠征[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
[かいぐん, kaigun] (n,adj-no) navy; (P) [Add to Longdo]
基地[かいぐんきち, kaigunkichi] (n) naval base [Add to Longdo]
工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
将官[かいぐんしょうかん, kaigunshoukan] (n) admiral; flag officer [Add to Longdo]
[かいぐんしょう, kaigunshou] (n) Department of the Navy [Add to Longdo]
大臣[かいぐんだいじん, kaigundaijin] (n) Minister of the Navy [Add to Longdo]
特殊部隊[かいぐんとくしゅぶたい, kaiguntokushubutai] (n) SEAL (US) [Add to Longdo]
兵学校[かいぐんへいがっこう, kaigunheigakkou] (n) naval academy [Add to Longdo]
海兵遠征[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
凱旋[がいせんぐん, gaisengun] (n) returning victorious army [Add to Longdo]
凱旋将[がいせんしょうぐん, gaisenshougun] (n) triumphant general [Add to Longdo]
[かくぐんしゅく, kakugunshuku] (n) nuclear disarmament [Add to Longdo]
革命[かくめいぐん, kakumeigun] (n) revolutionary army [Add to Longdo]
[かんぐん, kangun] (n) government forces; loyalist army [Add to Longdo]
関東[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
鬼将[おにしょうぐん, onishougun] (n) lion-hearted general [Add to Longdo]
[ぎぐん, gigun] (n) righteous army [Add to Longdo]
義勇[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army [Add to Longdo]
救援[きゅうえんぐん, kyuuengun] (n) reinforcements; relief column [Add to Longdo]
救世[きゅうせいぐん, kyuuseigun] (n) Salvation Army; (P) [Add to Longdo]
[きゅうぐんじん, kyuugunjin] (n) ex-soldier [Add to Longdo]
巨人[きょじんぐん, kyojingun] (n) Giants (Japanese baseball team) [Add to Longdo]
共産[きょうさんぐん, kyousangun] (n) communist army [Add to Longdo]
共同事演習[きょうどうぐんじえんしゅう, kyoudougunjienshuu] (n) joint military exercise [Add to Longdo]
強行;強硬(iK)[きょうこうぐん, kyoukougun] (n) forced march [Add to Longdo]
[ごうぐん, gougun] (n) veteran; reservist; ex-soldier [Add to Longdo]
極東国際事裁判[きょくとうこくさいぐんじさいばん, kyokutoukokusaigunjisaiban] (n) (See 東京裁判) International Military Tribunal for the Far East; IMTFE; Tokyo Trials [Add to Longdo]
[くうぐん, kuugun] (n,adj-no) Air Force; (P) [Add to Longdo]
基地[くうぐんきち, kuugunkichi] (n) air (force) base [Add to Longdo]
大尉[くうぐんたいい, kuuguntaii] (n) air force captain [Add to Longdo]
[くうぐんりょく, kuugunryoku] (n) air power [Add to Longdo]
連絡将校[くうぐんれんらくしょうこう, kuugunrenrakushoukou] (n) air liaison officer [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n,n-suf) army; force; troops; (P) [Add to Longdo]
の庭[いくさのにわ, ikusanoniwa] (n) (arch) battlefield [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中央军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC) [Add to Longdo]
中华人民共和国中央军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission [Add to Longdo]
丹瑞将军[Dān Ruì jiāng jūn, ㄉㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] General Than Shwe (1933-), Myanmar army officer and politician, president of Myanmar (Burma) from 1992 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]
以军[yǐ jūn, ㄧˇ ㄐㄩㄣ, / ] Israeli soldiers [Add to Longdo]
倭军[wō jūn, ㄨㄛ ㄐㄩㄣ, / ] Japanese army (old derogatory term) [Add to Longdo]
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army [Add to Longdo]
元军[Yuán jūn, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] Mongol army; army of Yuan dynasty [Add to Longdo]
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] to banish (to an army post, as a punishment) [Add to Longdo]
全军[quán jūn, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] all-army; all-military [Add to Longdo]
八国联军[bā guó lián jūn, ㄅㄚ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Eight Power Allied Force [Add to Longdo]
八路军[bā lù jūn, ㄅㄚ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Eighth Route Army [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
北京军区[Běi jīng Jūn qū, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] Beijing Military Region [Add to Longdo]
北伐军[běi fá jūn, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Northern Expeditionary Army [Add to Longdo]
北洋军[Běi yáng jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] north China army, a modernizing Western-style army set up during late Qing, and a breeding ground for the Northern Warlords after the Qinghai revolution [Add to Longdo]
北洋军阀[běi yáng jūn fá, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] the Northern Warlords (1912-1927) [Add to Longdo]
北洋陆军[Běi yáng lù jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] north China army (esp. during the warlords period) [Add to Longdo]
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, / ] crusaders; army of crusaders; the Crusades [Add to Longdo]
十字军东征[shí zì jūn dōng zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄥ ㄓㄥ, / ] the Crusades; crusaders' eastern expedition [Add to Longdo]
十字军远征[shí zì jūn yuǎn zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄩㄢˇ ㄓㄥ, / ] the Crusades [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men [Add to Longdo]
参军[cān jūn, ㄘㄢ ㄐㄩㄣ, / ] to join the army [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies [Add to Longdo]
叛军[pàn jūn, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] rebel army [Add to Longdo]
可供军用[kě gōng jūn yòng, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] having possible military application [Add to Longdo]
各大军区[gè dà jūn qū, ㄍㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] "the greater military areas" [Add to Longdo]
国家军品贸易局[guó jiā jūn pǐn mào yì jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄩㄣ ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄩˊ, / 貿] State Bureau of Military Products Trade (SBMPT) [Add to Longdo]
国家军品贸易管理委员会[guó jiā jūn pǐn mào yì guǎn lǐ wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄩㄣ ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / 貿] State Administration Committee on Military Products Trade (SACMPT) [Add to Longdo]
国民革命军[Guó mín Gé mìng jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] National Revolutionary Army [Add to Longdo]
国民党军队[guó mín dǎng jūn duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] nationalist forces [Add to Longdo]
夜行军[yè xíng jūn, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] a night march [Add to Longdo]
奉系军阀[Fèng xì jūn fá, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
季军[jì jūn, ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] third in a race; bronze medallist [Add to Longdo]
官军[guān jūn, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄣ, / ] official army government army [Add to Longdo]
将军[jiāng jūn, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] (army) general [Add to Longdo]
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, / ] beer belly (complimentary) [Add to Longdo]
将军乡[Jiāng jūn xiāng, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiangchun (village in Taiwan) [Add to Longdo]
废除军备[fèi chú jūn bèi, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] disarm [Add to Longdo]
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] rearguard [Add to Longdo]
复活的军团[Fù huó de jūn tuán, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Resurrected Army (CCTV documentary series about the Terracotta army) [Add to Longdo]
志愿军[zhì yuàn jūn, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえのなど我がに対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
If he could pass for eighteen years old, he'd join the army.18歳だとごまかしても通るのなら彼は隊にはいりたいのだが。
The site is used for military purpose.その敷地は事上の目的で利用されている。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
There is a military base near here.この近くにの基地がある。
The parade was led by an army band.そのパレードは楽隊に先導された。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
The troops easily put down the rebellion.その隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The troops had plenty of arms.その隊は十分な武器を持っていた。
The army slowly advanced across the river.その隊は川を渡ってゆっくりと前進した。
The army made inroads into the neighboring country.その隊は隣国に侵入した。
The army was involved in a number of brilliant actions during the battle.その団は戦闘中多くの輝かしい作戦に従事した。
These houses were burnt down to the ground by the enemy.これらの家は敵の手で焼き払われた。
The general lived the rest of his life peacefully after his retirement.その将は退役後ひっそり余生を送った。
The army was called to suppress the revolt.その反乱を鎮圧するために隊の出動が要請された。
The Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.ソ連はアフガニスタンからの撤退を開始した。
It was a big black American warship.それは大きくて黒いアメリカの艦だった。
Macbeth raised an army to attack his enemy.マクベスは敵を襲撃するために隊を召集した。
The Germans took to flight.ドイツは敗走した。
Napoleon's army now advanced and a great battle begins.ナポレオンの勢は今や進撃し、大きな戦いが始まる。
Napoleon's army lost the battle of Waterloo in 1815.ナポレオンの隊は1815年にワーテルローの戦いに敗れた。
Napoleon's army has advanced to Moscow.ナポレオンの隊はモスクワに進した。
Napoleon marched his armies into Russia.ナポレオンは隊をロシアに進めた。
The French were defeated at Waterloo.フランスはワーテルローの戦いで敗北した。
Completely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.我々の隊に完全に包囲されてしまって敵はとうとう降伏した。
Our troops engaged with the enemy.わがは敵と交戦した。
We administered a drubbing to the enemy.わがは敵に痛撃を与えた。
Our army attacked the enemy during the night.わがは敵に夜襲をかけた。
The great statesman and general is still living.偉大な政治家でもあり将である人はまだ生きている。
The king crushed his enemies.王は敵を壊滅させた。
Our army took the kingdom by surprise.我がはその王国を不意打ちにした。
Our troops were constantly harassed by the guerrillas.我がは絶えずゲリラの攻撃を受けた。
Our army broke through the enemy defenses.我がは敵の防御を突破した。
Easy living corrupted the warrior spirit.安逸の生活が人精神をだめにした。
The use of space must be limited to non-military purposes as far as Japan's involvement is concerned.宇宙の利用は、日本の参加に関する限りでは、非事的目的に限定されるべきである。
It seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.のジェット機はとんでもない方向に飛行して、味方の隊を誤爆した模様だ。
The President says we must beef up our military forces.我々は事力を強化すべきだと、大統領は言っている。
We hope to come to an accord with them about arms reduction.我々は縮に関して彼らと意見が一致したいと望んでいる。
We crept toward the enemy.我々は敵に向かってほふく前進した。
We prevailed over our enemy.我々は敵に勝った。
The army took over the government.が政府を乗っ取った。
The town was defended by a large army.街は大によって守られた。
You should advocate disarmament.君は備縮小を支持すべきだ。 [M]
The army surrendered its arsenal to the enemy.は敵に弾薬庫を引き渡した。
You aren't cut out for the military because of its rigid discipline.の規律は厳格だから、あなたはそっちの世界には向いていない。
The army abandoned the town to the enemy.はその町から兵を引いて敵に明け渡した。
The armed forces succeeded in occupying the entire territory.は全領土を支配するのに成功した。
The army had to retreat.は退却しなければならんかった。
It goes without saying military discipline is literally rigid.言うまでもなく、隊の規律は文字通り厳しい。
Military training is training given to soldiers.事訓練とは兵士たちが受ける訓練である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Army of the Dead?[JA] 死者の団? The Queen's Justice (2017)
A real soldier should have a complex mind but a simple life[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}真正的人 思想要複雜,生活要簡單 The Soong Sisters (1997)
Not the same as our men, but they'll fight if they're well paid, which they will be.[JA] 自と同じとはいかないけど 戦える お金さえ払えばね Eastwatch (2017)
Army of the Dead...[JA] 死者の The Queen's Justice (2017)
My army of the dead will change the world for the better.[JA] 死者の隊が... 世界を変えます より良く Resident Evil: Vendetta (2017)
We can never hope to defeat the army of the dead alone.[JA] 我々単独では死者の団に敵わない The Queen's Justice (2017)
Euron Greyjoy's navy burned their ships, we emptied the larders before we left.[JA] ユーロン・グレイジョイの海が 奴等の船を焼いた 食料庫も空にしてある The Queen's Justice (2017)
She has a powerful army at her back and, if this message is to be believed, three dragons.[JA] 彼女は強大な隊を背景にしており― この内容が正しければ― 3頭のドラゴンを有する Stormborn (2017)
To fight, we need an army[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}要打仗,先要有 The Soong Sisters (1997)
Smoke when you meet with the damn warlords and Communists[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}跟北方閥開會時抽 跟土匪的時候抽 The Soong Sisters (1997)
Because an army of dead men is marching on the Seven Kingdoms.[JA] なぜなら死者の団が― 七王国に向けて進しているからだ Eastwatch (2017)
The Army of the Dead.[JA] 死者の団を Dragonstone (2017)
And because of the climate in Lhasa, General Tan requests..[CN] - 是 "鑒於西藏的局勢,譚將要求 Kundun (1997)
We'd better move to a safer spot[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我們還是把艦開到安全的地方 The Soong Sisters (1997)
We have decided that the Tibetan army must be used against the Khamba guerrillas.[CN] 我們決定用藏來反擊康巴遊擊隊 Kundun (1997)
The news of the People's Liberation Army's march into Tibet..[CN] 人民解放進駐西藏的消息 Kundun (1997)
We still have enough ships to carry the Dothraki to the mainland.[JA] ドスラクを本土へ上陸させる船はまだある The Spoils of War (2017)
I am instructed to tell you today that plans for the Tibetan Army..[CN] 今夭我奉命告知您西藏隊... Kundun (1997)
I've always admired your military skills[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你的幹勁和事才華 我一向非常欣賞 The Soong Sisters (1997)
And then he rode south and lost his kingdom.[JA] 彼は南へ進し 王国を失った Stormborn (2017)
To have an army we need a military school[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}要有隊,先要有事學校 The Soong Sisters (1997)
Cersei thinks the Army of the Dead is nothing but a story made up by wet nurses to frighten children.[JA] サーシーは死者の団を 子供を怖がらせるためのおとぎ話だと思っている Eastwatch (2017)
I need to expand my armies, my navies.[JA] 陸と海を拡張する必要がある The Spoils of War (2017)
General Tan, our people would never..[CN] 譚將,我們的人民決不... Kundun (1997)
As well as a military school[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}成立一所事學校 The Soong Sisters (1997)
at the newly erected Great Hall of the Liberation Army.[CN] 歌舞晚會在新落成的 人民解放大禮堂舉行" Kundun (1997)
Bran saw the Night King and his army marching towards Eastwatch.[JA] ブランが夜の王とその団が 東砦に向かっているところを見た The Spoils of War (2017)
No, Buddha is our physician, General Tan. He will heal us.[CN] 不,佛陀才是我們的醫師 譚將,只有佛陀才能拯救我們 Kundun (1997)
I think you should fight the Japanese first[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}介石,你還是先解決日的問題吧 The Soong Sisters (1997)
Your Holiness, may I present General Chang Chin-Wu.[CN] 殿下,這位是張經武將 Kundun (1997)
You cannot liberate me, General Tan.[CN] 你不可能解放我,譚將 Kundun (1997)
We have an army, a fleet, and three dragons.[JA] 隊も 艦隊も 三頭のドラゴンもいる Stormborn (2017)
I can go and find the master of arms for you, my lady.[JA] 曹を探してきましょうか The Spoils of War (2017)
Daenerys has her own army and she has dragonfire.[JA] デネリスには隊があり ドラゴンの火がある Stormborn (2017)
The People's Liberation Army pays for all food and lodging.[CN] 人民解放支付了所有的糧食 和寄宿費用 Kundun (1997)
Hurry, Holiness. The Chinese are close.[CN] 快點,殿下,中國隊來了 Kundun (1997)
- I'm not abandoning my army.[JA] - を見捨てられるか The Spoils of War (2017)
Holiness, the Chinese have moved their camp.[CN] 殿下,中國的營搬走了 Kundun (1997)
The Army of the Dead is on the march.[JA] 死者の団が進している The Queen's Justice (2017)
Bran saw the Night King and his army marching towards Eastwatch.[JA] ブランは夜の王と団が 東砦へ向かうのを目撃した Eastwatch (2017)
Since when are three local homicides a military deal ?[CN] 從什麼時候開始三個地方上的殺人事件 會讓方介入? Mimic (1997)
And you say you can't defeat them without my armies and my dragons?[JA] 私の隊とドラゴンなしでは 勝てないと言うのか? The Spoils of War (2017)
So can the wife of the head of the military school[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}校校長夫人也行呀 The Soong Sisters (1997)
With the Tyrell army and the Dornish on our side, we have powerful allies in the south.[JA] タイレルとドーンが我が方にある事は― 大きな強みです Stormborn (2017)
The People's Liberation Army were kind and helpful.[CN] 人民解放既親切又熱心助人 Kundun (1997)
You claim to be soldiers[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}算什麼人? The Soong Sisters (1997)
It's also possible that this message is part of a ploy by the Dragon Queen to lure southern armies away from the lands they are currently defending to open those lands to easy conquest.[JA] この知らせが南の隊を誘い出すための 竜の女王の策略であることもまたありえる Eastwatch (2017)
Forgive me for asking, but why did you bother to bring your own?[JA] 悪いけど それならなぜわざわざ自分の隊を連れてきたの? Stormborn (2017)
But my sister's armies fight for her out of fear.[JA] しかし姉の隊は恐怖に突き動かされている The Queen's Justice (2017)
So you believe me, then, about the Night King and the Army of the Dead?[JA] それでは 夜の王と死者の団も信じるのですね? The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょうぐん, shougun] General, Shogun [Add to Longdo]
[えんぐん, engun] Hilfstruppen, Verstaerkung [Add to Longdo]
救世[きゅうせいぐん, kyuuseigun] Heilsarmee [Add to Longdo]
[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]
[かいぐん, kaigun] Marine [Add to Longdo]
[くうぐん, kuugun] Luftwaffe [Add to Longdo]
[ぞくぐん, zokugun] Rebellenheer, Rebellen [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
[ぐんじ, gunji] Militaerangelegenheit, Militaer-, Kriegs- [Add to Longdo]
[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]
[ぐんび, gunbi] militaerische_Ruestung, militaerische_Bereitschaft [Add to Longdo]
国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
[ぐんこう, gunkou] Kriegshafen [Add to Longdo]
[ぐんしゅく, gunshuku] Abruestung [Add to Longdo]
[ぐんかん, gunkan] Kriegsschiff [Add to Longdo]
[ぐんばつ, gunbatsu] Militaerclique [Add to Longdo]
[ぐんたい, guntai] Truppen, Armee, Militaer [Add to Longdo]
需品[ぐんじゅひん, gunjuhin] Kriegsmaterial, Munition [Add to Longdo]
[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top