Search result for

*起*

(247 entries)
(0.3613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -起-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น
[きあん, kian] (n) การร่าง (เพื่อนำเสนอ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[] (n) การฟ้องร้อง
[きよう, ] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
飛びきる[とびおきる, ] (vt ) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)
引きこす[ひきおこす, ] (vt ) ทำให้เกิด
きます[おきます, okimasu, ] (vi ) ตื่นนอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こる[おこる, okoru] Thai: เกิดขึ้น English: to occur
こす[おこす, okosu] Thai: ก่อให้เกิด English: to cause
こす[おこす, okosu] Thai: ปลุก
こす[おこす, okosu] Thai: ตั้งขึ้น
きる[おきる, okiru] Thai: ตื่น
きる[おきる, okiru] Thai: ตั้งตรง English: to rise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけをこす;自棄をこす;焼けをこす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
アソシエーション動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] (n) {comp} association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
ロールバック動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
ロールバック動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] (n) {comp} rollback-initiating indication [Add to Longdo]
ロールバック動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] (n) {comp} rollback-initiating request [Add to Longdo]
一念発;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
引きこす(P);引きす(io)(P);引きおこす[ひきおこす, hikiokosu] (v5s,vt) to cause; to induce; (P) [Add to Longdo]
烏口突[うこうとっき, ukoutokki] (n) coracoid process [Add to Longdo]
[えんぎ, engi] (n) (1) omen; (2) (See 因果関係) origin; causation; (P) [Add to Longdo]
が悪い[えんぎがわるい, engigawarui] (exp) of bad omen; ill augur; boding evil; bad fortune [Add to Longdo]
が良い;縁がよい;縁がいい[えんぎがよい(縁が良い;縁がよい);えんぎがいい(縁が良い;縁がいい), engigayoi ( engi ga yoi ; engi gayoi ); engigaii ( engi ga yoi ; engi gaii )] (exp,adj-i) of good omen; augur well (for); boding well for; good fortune [Add to Longdo]
でもない[えんぎでもない, engidemonai] (exp) ill omened (as in "Don't say such an ill omened thing!"); unlucky [Add to Longdo]
の悪い[えんぎのわるい, enginowarui] (adj-i) ominous; ill-omened; sinister [Add to Longdo]
を担ぐ[えんぎをかつぐ, engiwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
直し[えんぎなおし, enginaoshi] (n) change of fortune; trying to change one's luck [Add to Longdo]
物;縁もの[えんぎもの, engimono] (n) talisman; lucky charm [Add to Longdo]
会社をこす[かいしゃをおこす, kaishawookosu] (exp,v5s) to set up a company [Add to Longdo]
海馬状隆[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
巻きこす;巻き[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy) [Add to Longdo]
[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
き掛け[おきがけ, okigake] (n) first thing after rising [Add to Longdo]
き出す[おきだす, okidasu] (exp,v5s) to get out of bed; to show a leg [Add to Longdo]
き上がり小法師;き上り小法師;上小法師[おきあがりこぼし, okiagarikoboshi] (n) (See 不倒翁) tumbler; self-righting doll [Add to Longdo]
き上がる(P);きあがる;き上る;上がる;上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P) [Add to Longdo]
き直る[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
き抜け;抜け;きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up [Add to Longdo]
き伏し[おきふし, okifushi] (adv,n) rising and going to bed; daily life [Add to Longdo]
き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See き上がる) to rise; to erect; to get up [Add to Longdo]
こす(P);[おこす, okosu] (v5s,vt) to raise; to cause; to wake someone; (P) [Add to Longdo]
こり;り;(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis [Add to Longdo]
こりうる;こり得る[おこりうる, okoriuru] (exp) to be possible to occur [Add to Longdo]
こる(P);[おこる, okoru] (v5r,vi) to occur; to happen; (P) [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (v5t,vi) to rise up; to initiate (political) action [Add to Longdo]
[むくり, mukuri] (n) (uk) camber [Add to Longdo]
[きあん, kian] (n,vs) drafting; draughting [Add to Longdo]
[きいん, kiin] (n,vs) cause; (P) [Add to Longdo]
[きが, kiga] (n,vs) daily life [Add to Longdo]
[ききょ, kikyo] (n,vs) behavior; behaviour; one's daily life [Add to Longdo]
居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
[きぎょう, kigyou] (n,vs) starting a business; promotion of enterprise [Add to Longdo]
業家[きぎょうか, kigyouka] (n) entrepreneur; person who starts a new business [Add to Longdo]
業家精神[きぎょうかせいしん, kigyoukaseishin] (n) entrepreneurial spirit [Add to Longdo]
[きく, kiku] (n) opening line; opening line of a (Chinese) poem [Add to Longdo]
[きけつ, kiketsu] (n) beginning and end [Add to Longdo]
源(P);[きげん, kigen] (n,adj-no) origin; beginning; rise; (P) [Add to Longdo]
源説[きげんせつ, kigensetsu] (n) theory of origins; origin hypothesis [Add to Longdo]
[きこう, kikou] (n,vs) setting to work; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未平,一波又[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together [Add to Longdo]
一跃而[yī yuè ér qǐ, ㄧ ㄩㄝˋ ㄦˊ ㄑㄧˇ, / ] to jump up suddenly; to bound up; to rise up in one bound [Add to Longdo]
[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about [Add to Longdo]
了不[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] amazing; terrific; extraordinary [Add to Longdo]
仰卧[yǎng wò qǐ zuò, ㄧㄤˇ ㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit-up (physical exercise) [Add to Longdo]
任凭风浪,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
全世界无产者联合[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
公孙[Gōng sūn Qǐ, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄣ ㄑㄧˇ, / ] Gongsun Qi (-258 BC), famous general of Qin 秦國|秦国, the victor at 長平|长平 in 260 BC; same as Bai Qi 白 [Add to Longdo]
[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, ] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards [Add to Longdo]
[bó qǐ, ㄅㄛˊ ㄑㄧˇ, ] have an erection; erection [Add to Longdo]
[shēng qǐ, ㄕㄥ ㄑㄧˇ, ] to raise; to hoist; to rise [Add to Longdo]
[juǎn qǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄧˇ, ] to swirl up (e.g. a sandstorm); to roll up (e.g. to cook a spring roll) [Add to Longdo]
炉灶[lìng qǐ lú zào, ㄌㄧㄥˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨˊ ㄗㄠˋ, / ] to start from scratch; to set up a separate kitchen [Add to Longdo]
[diào qǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˇ, ] to hoist [Add to Longdo]
[huàn qǐ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˇ, / ] to waken (to action); to rouse (the masses); to evoke (attention, recollection etc) [Add to Longdo]
[sì qǐ, ㄙˋ ㄑㄧˇ, ] to spring up everywhere; from all around [Add to Longdo]
垂直和短距落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
垂直落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
尾巴[jiā qǐ wěi ba, ㄐㄧㄚ ㄑㄧˇ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, / ] to tuck one's tail between one's legs; fig. to back down; in a humiliating situation [Add to Longdo]
[fèn qǐ, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ, / ] to rise vigorously; a spirited start [Add to Longdo]
直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, / ] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit [Add to Longdo]
对不[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me [Add to Longdo]
对不,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
对得[duì de qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] not to let sb down; to treat sb fairly; be worthy of [Add to Longdo]
重机[xiǎo qǐ zhòng jī, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] jack [Add to Longdo]
[jué qǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˇ, ] to rise; the emergence (e.g. of a power) [Add to Longdo]
[yǐn qǐ, ˇ ㄑㄧˇ, ] to give rise to; to lead to; to cause; to arouse [Add to Longdo]
之秀[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation [Add to Longdo]
[xiǎng qǐ, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ, ] to recall [Add to Longdo]
[xiǎng qi lai, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧ˙ ㄌㄞ˙, / ] to remember; to recall [Add to Longdo]
[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, ] provoke, incite; stir up; arouse (attention) [Add to Longdo]
瞌睡[dǎ qǐ kè shuì, ㄉㄚˇ ㄑㄧˇ ㄎㄜˋ ㄕㄨㄟˋ, ] to doze off; to fall asleep [Add to Longdo]
[tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ, ] uplift [Add to Longdo]
[pīn qi lai, ㄆㄧㄣ ㄑㄧ˙ ㄌㄞ˙, / ] to put together [Add to Longdo]
[ná qǐ, ㄋㄚˊ ㄑㄧˇ, ] pick up [Add to Longdo]
按下葫芦浮[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, / ] solve one problem only to find another cropping up [Add to Longdo]
[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite [Add to Longdo]
[xiān qǐ, ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ, ] to lift; to raise in height; to begin; upsurge; to set off (a campaign) [Add to Longdo]
[jiǎn qǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧˇ, / ] to pick up [Add to Longdo]
提前[tí qián qǐ bào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] "fizzle" (atomic bomb misfire); preinitiation [Add to Longdo]
[tí qǐ, ㄊㄧˊ ㄑㄧˇ, ] to raise [Add to Longdo]
[yáng qǐ, ㄧㄤˊ ㄑㄧˇ, / ] to raise one's head; to perk up [Add to Longdo]
支付不[zhī fù bù qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, ] to be unable to pay; unaffordable [Add to Longdo]
支付得[zhī fù dé qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ, ] to be able to pay; affordable [Add to Longdo]
[zǎo qǐ, ㄗㄠˇ ㄑㄧˇ, ] to get up early [Add to Longdo]
[shēng qǐ, ㄕㄥ ㄑㄧˇ, ] variant of 升, to raise; to hoist; to rise [Add to Longdo]
东太平洋隆[Dōng Tài píng yáng lóng qǐ, ㄉㄨㄥ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, / ] East Pacific rise (a mid-oceanic ridge stretching from California down to Antarctica) [Add to Longdo]
东山再[dōng shān zài qǐ, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. to return to office after living as a hermit on Mount Dongshan (成语 saw); fig. to make a comeback [Add to Longdo]
武昌[Wǔ chāng qǐ yì, ˇ ㄔㄤ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] the Wuchang Uprising of 10th October 1911 that led to Sun Yat-sen's Xinhai revolution and the fall of the Qing dynasty [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get up!きなさい!
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動をこせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
What would happen?何がこるだろう。
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつきますか」「8時です」
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電話して、そうすればもしなにかきても連絡が保てるから。
"If there is an accident," he says, "they will know right away."「事故がきれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何がこるだろうか。
War broke out in 1941.1941年に戦争がこった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府に対するデモがきた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威運動をこした。
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の爆剤となってくれればと思う。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何がこっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
1990 saw many incidents.1990年はいろんな事がこった。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には事業革命がこった。
I got up at about six.6時ごろきた。
Call me at four; I must take the first train.4時にこしてください、一番電車に乗らなければならないんです。
I had retinal detachment five years ago.5年前に網膜剥離をこしました。
Two is an unlucky number in English.2は英語では縁の悪い数字だ。
I don't mind getting up at six.6時にきるのはかまわない。
Please wake me at six.6時にこして下さい。
Got up at six, and left home at seven.6時床、7時家を出る。
Seven is a lucky number.7は縁のいい番号だ。
What followed was still worse.あとでこったことはなお悪かった。
I got up at seven.7時にきました。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合にこるものである。
There is no telling what will happen tomorrow.あした何がこるかわかったものではない。
I thought you had to get up by 7:30.7時半にはきなければいけなかったんじゃないの。
Get me up at eight.8時にこして。
What is going on there now?あそこで今何がこっているんだ?
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや厄介なことを引きこした。
You must get up at six.あなたは6時にきなければなりません。
You had better keep early hours so you will be in good health.あなたは健康のために早ね早きをしたほうがよい。
It is time you should get up.あなたはもうきるべき時間だ。
It is time that you got up.あなたはもうきる時間だ。
What time do you get up?あなたは何時にきますか。
You don't have to get up so early.あなたはそんなに早くきる必要はない。
You don't have to get up early.あなたは朝早くきる必要がない。
What time did you get up this morning?あなたは今朝何時にきましたか。
You have to get up early.あなたは早くきなければなりません。
You get up early, don't you?あなたは早きでしょうね。
You are an early riser, aren't you?あなたは早きなんでしょう。
You get up at 5 o'clock every morning.あなたは毎朝5時にきます。
What time do you usually get up every morning?あなたは毎朝たいてい何時にきましたか。
What time do you get up every morning?あなたは毎朝何時にきますか。
What time do you get up every day?あなたは毎日何時にきますか。
You will have to get up early tomorrow morning.あなたは明日の朝早くきなくてはいけません。
I think it strange that he should lose his temper over that.あの人がそのことでかんしゃくをこすとは不思議だと思う。
What happened at that crossing?あの交差点で何がこったのか。
It is impossible to tell what will happen in that country.あの国では何がこるか分からない。
Do you know what time that accident happened?あの事故がいつこったのかしっていますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get up.[CN]  War and Peace (1956)
I'm sorry.[CN] 对不. Stuck on You (2003)
The Greyjoys rebelled against the throne for the right to be monarchs, but as I recall, you were soundly defeated.[JA] グレイジョイ家は正統な王家に対して反逆をこした しかし俺の記憶では あんたらは大敗した Dragonstone (2017)
Get up.[CN]  A Chaos of Flowers (1988)
He's up[CN] 好,来了 Hong Kong, Hong Kong (1983)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Up![CN]  Prison on Fire II (1991)
I'm sorry it had to happen here in our home.[JA] 僕達の故郷できてしまった The Queen's Justice (2017)
Get up, now.[JA] さっさときて Affection (2017)
Ah, Vincent Swan. Who did you pay off at The Chronicle to get an invite?[JA] この男たちが這いつくばると 思うと勃しちまう The Widow Maker (2017)
Attacks are happening all over the place.[JA] いたる所できてる Resident Evil: Vendetta (2017)
I'm sorry.[CN] 对不 Man on the Moon (1999)
Yeah, that's how my day starts, man. Get up at 5:30, get ready for work.[JA] 1日の始まりだ 5時半にきて出勤する CounterPunch (2017)
Say...[CN] 说来... Love Letter (1995)
Excuse me...[CN] 对不 Tom Jones (1963)
Bounce.[CN] 弹 She's All That (1999)
Hide.[CN] 躲 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Everything that's ever happened to everyone.[JA] 今までにこった事 The Queen's Justice (2017)
I'm sorry.[CN] 对不 Bad Moon (1996)
One of two things will happen...[JA] どちらか一つがきる The Queen's Justice (2017)
I think I'll see her get up, yawning that huge yawn of hers.[JA] あの大きなあくびしながら きてきそうですよね Reason (2017)
Sorry.[CN] 对不 The Young Master (1980)
Wake everyone up right now.[JA] (美波) 今すぐ みんなこしてきて Affection (2017)
Even before your arrival, they plotted against her.[JA] 陛下の到着を待つまでもなく 反乱がきかねない Stormborn (2017)
A fear. Something horrible...[JA] 何か恐ろしいことが きそうで...  ()
Hiding out.[CN] 藏来。 Silverado (1985)
Excuse me.[CN] 对不 The Unsaid (2001)
Hi. Sorry.[CN] 嗨 对不 Cookies (2002)
Let him stand before you and tell you the things that have happened to him, the things that he has seen with his own eyes.[JA] 陛下の御前に立たせ― 彼にこった事を話させるのです 彼の目で見たことを Stormborn (2017)
Let him stand before you and tell you the things that have happened to him.[JA] 彼から話を聞けば 彼にこった事を話してくれます The Queen's Justice (2017)
Bag it.[CN] 包 Die Hard (1988)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 火災がきたのは 小説家 道間(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
Excuse me.[CN] 对不 The Counteragent (2002)
Nothing will ever happen again in my son's life.[JA] こっちの息子には もう何にもこらない Reason (2017)
- Nothing.[JA] - 何もきない Life (2017)
I need to see what's happening![JA] 何がきてるか見せて Life (2017)
Excuse me.[CN] 对不 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Sorry.[CN] 对不 Space Jam (1996)
I'll just... we'll have to reboot it.[JA] 再動だな Sexy Rollercoasters (2017)
Sorry?[CN] 对不 The Organ (1965)
Sergeant Russo, Teddy Atlas, and the NYPD Boxing Team understand that every kid kept off the street is a kid who doesn't end up in trouble.[JA] ルッソやテディ ニューヨーク市警は 居場所がある子供は問題を こさないと知っていた CounterPunch (2017)
Sorry.[CN] 对不 The Perfect Storm (2000)
then I can revisit everything.[JA] それがわかれば変化がきる  ()
What is going on?[JA] 何がきてるんだ? Life (2017)
Sorry[CN] 对不 Yuen fan (1984)
A story where nothing happens, I guess.[JA] 何もこらない話... かな Values (2017)
Cheers.[CN] 你会好来的 Scenes from a Marriage (1973)
- Sorry.[CN] - 对不 Succubus (1968)
Move![CN] 快来! Get Carter (2000)
Elsewhere, the Swan family Beano was underway and nothing says quality time like a visit to the spot where it all began.[JA] 別の場所ではスワン家が 家族の源を 訪ねる道中だった Close Encounters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
ロールバック動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
ロールバック動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
ロールバック動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request [Add to Longdo]
[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]
動者[きどうしゃ, kidousha] invoker [Add to Longdo]
動側[きどうがわ, kidougawa] initiator [Add to Longdo]
動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]
[さいきどう, saikidou] re-starting (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かんき, kanki] (Aufmerksamkeit) erwecken, erregen [Add to Longdo]
[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
揺すりこす[ゆすりおこす, yusuriokosu] wachruetteln [Add to Longdo]
揺りこす[ゆりおこす, yuriokosu] wachruetteln [Add to Longdo]
[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]
[き, ki] Aufstehen, Stehen, Beginn [Add to Longdo]
きる[おきる, okiru] aufstehen, auf_sein [Add to Longdo]
き上がる[おきあがる, okiagaru] aufstehen, sich_aufrichten [Add to Longdo]
こす[おこす, okosu] verursachen, wecken [Add to Longdo]
こる[おこる, okoru] entstehen [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] aufstehen [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
[きてん, kiten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[きそ, kiso] Anklage [Add to Longdo]
重機[きじゅうき, kijuuki] Kran [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] Erhoehung, Hoecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top