Search result for

*豆*

(212 entries)
(0.4677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -豆-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうふ, toufu] (n) เต้าหู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
莢豌[さやえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
[まめ, mame] (n ) ถั่ว
[だいず, daizu] (n ) ถั่วเหลือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building
[壹, yī, ] one (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: []
[戲, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: []
[痘, dòu, ㄉㄡˋ] smallpox
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[登, dēng, ㄉㄥ] to rise, to mount, to board, to climb
Radical: Decomposition: 癶 (bō ㄅㄛ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] legs
[短, duǎn, ㄉㄨㄢˇ] brief, short; deficient, lacking
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dart
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一
[豇, jiāng, ㄐㄧㄤ] kidney bean; black-eyed pea
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] beans
[豈, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: []
[豉, shì, ㄕˋ] fermented beans
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] beans
[豊, lǐ, ㄌㄧˇ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A stalk bent crooked 曲 by the weight of its beans 豆
[豌, wān, ㄨㄢ] peas
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] peas
[豎, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: Decomposition: 臤 (qiān ㄑㄧㄢ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] stern
[豐, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  丰 (fēng ㄈㄥ)  丰 (fēng ㄈㄥ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A bean plant 豆 with much fruit 丰; 丰 also provides the pronunciation
[豔, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, plump, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  盍 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] lush
[逗, dòu, ㄉㄡˋ] to entice, to tempt; to arouse, to stir
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごま腐;ゴマ腐;胡麻[ごまどうふ(ごま腐;胡麻腐);ゴマどうふ(ゴマ腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
そら;空;蚕[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
コーヒー[コーヒーまめ, ko-hi-mame] (n) coffee bean [Add to Longdo]
マメ科;科;荳科[マメか(マメ科);まめか(科;荳科), mame ka ( mame ka ); mameka ( mameka ; mame ka )] (n) (See ・1) Fabaceae (pea family of plants) [Add to Longdo]
レンズ[レンズまめ;レンズマメ, renzu mame ; renzumame] (n) lentil [Add to Longdo]
阿多福;お多福[おたふくまめ, otafukumame] (n) (1) large broad bean; (2) (boiled and sweetened) broad bean [Add to Longdo]
杏仁[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
隠元;いんげん[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean [Add to Longdo]
烏野豌[からすのえんどう, karasunoendou] (n) vetch; tare [Add to Longdo]
[しおまめ, shiomame] (n) salted beans [Add to Longdo]
[はなまめ, hanamame] (n) (1) scarlet runner bean; (2) flower bean [Add to Longdo]
甘納[あまなっとう, amanattou] (n) sugared red beans [Add to Longdo]
金時[きんときまめ, kintokimame] (n) red kidney bean [Add to Longdo]
[ちまめ, chimame] (n) blood blister [Add to Longdo]
絹ごし腐;絹漉し腐;きぬごし[きぬごしどうふ, kinugoshidoufu] (n) silken tofu; soft tofu [Add to Longdo]
狐に小[きつねにあずきめし, kitsuneniazukimeshi] (exp) (id) (See 猫に鰹節) risky thing to do (like feeding a fox) [Add to Longdo]
高野[こうやとうふ;こうやどうふ, kouyatoufu ; kouyadoufu] (n) freeze-dried tofu [Add to Longdo]
[くろまめ, kuromame] (n) black soy bean [Add to Longdo]
四角[しかくまめ;シカクマメ, shikakumame ; shikakumame] (n) (uk) winged bean (Psophocarpus tetragonolobus) [Add to Longdo]
[えだまめ, edamame] (n) edamame (green soybeans); (P) [Add to Longdo]
[にまめ, nimame] (n) cooked beans [Add to Longdo]
[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]
[あずき(gikun), azuki (gikun)] (n) adzuki beans; (P) [Add to Longdo]
[あずきがゆ, azukigayu] (n) rice gruel with adzuki beans [Add to Longdo]
象虫[あずきぞうむし;アズキゾウムシ, azukizoumushi ; azukizoumushi] (n) (uk) adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis) [Add to Longdo]
[あずきいろ, azukiiro] (n) reddish-brown [Add to Longdo]
[あずきめし, azukimeshi] (n) rice boiled with adzuki beans [Add to Longdo]
[あずきます, azukimasu] (n) rock cod; black-saddled grouper [Add to Longdo]
焼き[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu [Add to Longdo]
;ひよこ[ひよこまめ, hiyokomame] (n) chickpea (Cicer arietinum); garbanzo bean [Add to Longdo]
[あおまめ, aomame] (n) variety of soy bean; green bean [Add to Longdo]
青豌[あおえんどう, aoendou] (n) green peas [Add to Longdo]
煎り;炒り;炒(io)[いりまめ, irimame] (n) parched or roasted beans (or soybeans) [Add to Longdo]
煎り腐;炒り腐;煎腐(io)[いりどうふ, iridoufu] (n) boiled and seasoned tofu [Add to Longdo]
大角;豇(oK)[ささげ(gikun), sasage (gikun)] (n) black-eyed pea (Vigna unguiculata); cowpea [Add to Longdo]
[だいず, daizu] (n) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (P) [Add to Longdo]
[だいずかす, daizukasu] (n) soybean cake [Add to Longdo]
[だいずこ, daizuko] (n) soy flour [Add to Longdo]
[だいずゆ;だいずあぶら, daizuyu ; daizuabura] (n) soybean oil [Add to Longdo]
弾け[はじけまめ, hajikemame] (n) pop beans [Add to Longdo]
[ちょうまめ;チョウマメ, choumame ; choumame] (n) (uk) butterfly pea (Clitoria ternatea); Asian pigeonwings [Add to Longdo]
[そこまめ, sokomame] (n) blister (on the sole of the foot); corn [Add to Longdo]
田楽[でんがくどうふ, dengakudoufu] (n) skewered pieces of tofu baked and coated with miso [Add to Longdo]
[やっこどうふ, yakkodoufu] (n) cubed tofu (often served cold) [Add to Longdo]
腐;氷[こおりどうふ;しみどうふ(凍腐), kooridoufu ; shimidoufu ( tou toufu )] (n) (1) frozen tofu; (2) dried bean curd [Add to Longdo]
[ゆどうふ, yudoufu] (n) boiled tofu [Add to Longdo]
湯葉;湯波;油皮;腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk [Add to Longdo]
;鵲[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus) [Add to Longdo]
(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P) [Add to Longdo]
の筋を取る[まめのすじをとる, mamenosujiwotoru] (exp,v5r) to string peas [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī dòu fu, ㄔ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to eat tofu; to flirt; to tease [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, / ] coffee beans [Add to Longdo]
四季[sì jì dòu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ, / ] kidney bean [Add to Longdo]
四季[sì jì dòu fu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] four seasons beancurd [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato [Add to Longdo]
[tǔ dòu ní, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄋㄧˊ, ] mashed potato [Add to Longdo]
[tǔ dòu sī, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ, / ] shredded potato [Add to Longdo]
[dà dòu, ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] soy bean [Add to Longdo]
家常[jiā cháng dòu fu, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] home-style tofu [Add to Longdo]
小扁[xiǎo biǎn dòu, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] lentil [Add to Longdo]
[xiǎo dòu kòu, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] Indian cardamom (Amomum cardamomum) [Add to Longdo]
[bā dòu, ㄅㄚ ㄉㄡˋ, ] (purging) croton [Add to Longdo]
[biǎn dòu, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] hyacinth bean; haricot [Add to Longdo]
[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, / ] cooked black soya bean as animal fodder [Add to Longdo]
杏仁[xìng rén dòu fu, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] almond junket [Add to Longdo]
[máo dòu, ㄇㄠˊ ㄉㄡˋ, / ] green soy bean [Add to Longdo]
[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum) [Add to Longdo]
目光如[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, / ] short-sighted; limited vision [Add to Longdo]
[mò dòu fu, ㄇㄛˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to grumble; to chatter away incessantly [Add to Longdo]
种瓜得瓜,种[zhòng guā dé guā, ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄚ, zhong4 dou4 de2 dou4, / ] lit. Sow melon and you get melon, sow beans and you get beans (成语 saw); fig. As you sow, so shall you reap.; One must live with the consequences of one's actions.; You've made your bed, now must lie on it. [Add to Longdo]
[hóng dòu, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ, / ] azuki bean; red bean [Add to Longdo]
[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭[Add to Longdo]
[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]
绿[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿 / ] mung bean [Add to Longdo]
罗汉[luó hàn dòu, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] broad bean (Vicia faba); fava bean; same as 蠶|蚕 [Add to Longdo]
[ròu dòu kòu, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] nutmeg (Myristica fragrans Houtt); mace; Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils) [Add to Longdo]
蔻料[ròu dòu kòu kè, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄎㄜˋ, ] Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils, including nutmeg) [Add to Longdo]
[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納|纳); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] bean; peas [Add to Longdo]
[dòu bī, ㄉㄡˋ ㄅㄧ, / ] (dialect) one pea or bean [Add to Longdo]
[dòu jiǎo, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bean [Add to Longdo]
角儿[dòu jiǎo r, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bean [Add to Longdo]
[cán dòu, ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ, / ] broad bean (Vicia faba); fava bean [Add to Longdo]
[cán dòu zhèng, ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥˋ, / ] G6PD deficiency [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] bean; sacrificial vessel [Add to Longdo]
[dòu nǎi, ㄉㄡˋ ㄋㄞˇ, ] soy milk [Add to Longdo]
[dòu zi, ㄉㄡˋ ㄗ˙, ] bean; pea [Add to Longdo]
[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, ] soya bean milk [Add to Longdo]
[dòu yóu, ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ, ] soy bean oil [Add to Longdo]
[dòu zhā, ㄉㄡˋ ㄓㄚ, ] soya bean dregs [Add to Longdo]
渣脑筋[dòu zhā nǎo jīn, ㄉㄡˋ ㄓㄚ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] brain of soya bean dregs; idiot; porridge head [Add to Longdo]
[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk [Add to Longdo]
[dòu kē, ㄉㄡˋ ㄎㄜ, ] fabaceae [Add to Longdo]
[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] tofu; bean curd [Add to Longdo]
腐渣[dòu fu zhā, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ, ] soya bean dregs [Add to Longdo]
腐渣工程[dòu fu zhā gōng chéng, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] jerry-built building project; lit. built on soya bean dregs [Add to Longdo]
[dòu huā, ㄉㄡˋ ㄏㄨㄚ, ] douhua; type of bean curd [Add to Longdo]
[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, ] bean sprout [Add to Longdo]
芽菜[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, ] bean sprouts [Add to Longdo]
[dòu miáo, ㄉㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] pea shoots; bean seedling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you know which of okra and natto are more gooey?あなたはオクラと納はどちらがよりねばねばしているかわかりますか。
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Kate stays in Izu over the weekend.ケイトは週末の間、伊に滞在する。
Emily ate tofu at dinner.エミリーは夕食に腐をたべた。
The twins are as like as two peas in a pod.その双子はさやの中の2つのえんどうのように似ている。
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、納だけは食べません。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌汁と納です。
I really shouldn't ask, but could you go get some tofu for me?悪いけどお腐買ってきてくれない?
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、濃い緑色の葉の野菜・・木の実・全粒穀類がある。
Lisa told me that she had tried nattou.リサは納を食べたことがあると私に伝えた。
Chocolate is made from cocoa beans.チョコレートはココアのから作られる。
Brazil supplies the world with coffee beans of quality.ブラジルは世界に良質のコーヒーを供給しています。
As is often the case with foreigners, John dislikes nattou.外人にはよくあることだが、ジョンは納が好きではない。
There's a pea in my right nostril.右の鼻にが入ってしまいました。
He looked blank when he heard the announcement of his promotion.突然の昇進の発表で、彼、鳩が鉄砲を食らったような顔をしていたよ。
I'm going to Izu over the weekend.私は週末にかけて伊へ行くつもりだ。
I'll boil you the beans.君にを煮てあげよう。 [M]
Look. This is natto.見て、これは納です。
A can of beans.のかん詰め。
Tofu is a good accompaniment for sake.腐は良い酒の肴になる。
Natto reminds me of a bad experience.には嫌な思い出があってね。
"Natto" smells awful but tastes terrific.の匂いは酷いけれど味は最高。
Natto smells awful but tastes delicious.は、臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Although natto smells awful, it is delicious.はくさいが、美味い。
Natto is sticky.はねばねばしている。
I am looking forward to walking around the Ise Peninsula with some of my friends during summer vacation.僕はこの夏休みに数人の友達と、伊半島を歩いて一周するのを楽しみにしています。 [M]
He is roasting coffee beans.彼はコーヒーをいっている。
A blister rose on one of her left fingers.彼女は左手の指にができてしまった。
We roast just enough beans for the amount we're going to drink, and grind them in the coffee mill.飲む分だけをローストして、ミルで挽くんです。
Please simmer the beans for a while over a low heat.とろ火で時間をかけてを炊いてください。
Trivia of the day.今日の知識。
Lightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.腐は軽く重しをして、20分ほどおいて水切りする。
Today's trivia corner! Today it's about the origin of Calpis.今日の知識コーナー! 今日は「カルピス」の由来について。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How does Peter know that she's cooking dongquai ... she also knows Peter is cooking green bean soup[CN] 那為什麼Peter會知道她在熬當歸 她又知道Peter在煮綠湯呢? Tai cheung lo dau (1985)
You is barking up the wrong dog, There ain't no bean here.[JA] 見当違いだ ここにはない The BFG (2016)
Before the war, she picked potatoes.[CN] 战争前,她是摘土 Shoah (1985)
I hates vegeterribles. I eats only beans.[JA] そうだ 野菜は嫌いだ しか食べない The BFG (2016)
Next year we'll grow chick peas.[CN] 明年我要种些鹰嘴了。 Manon of the Spring (1986)
Oh, crops-- soy, corn, hemp, sorghum.[JA] 収穫は... 大 コーン 麻 モロコシ Knots Untie (2016)
Really?[JA] (みのり)で その後 伊大島 行って Late Night Poolside (2015)
Just as we went by, they were opening the gas chamber doors, and people fell out like potatoes.[CN] 就当我们正在参观的时候 毒气室的门已经被打开 死尸像土一般地滚出来 Shoah (1985)
The ones wrapped in red?[CN] 那种用纸包的红冰棒吗 A Time to Live and a Time to Die (1985)
She put a carrot in one, an egg in another, and ground coffee beans in the last one.[JA] 一つにはニンジン 他のには卵 最後のには 挽いたコーヒー The Same Boat (2016)
-We'll take a ferry to Izu Oshima.[JA] フェリーで 伊大島のほうかな Eenie Meenie Miney Mo (2015)
My dad is a gambler and my mother seduce another man[CN] 我老爛賭,老母去咗勾佬 Huan chang (1985)
I cooked this for myself[CN] 這鍋綠湯我是煮給自己喝的 Tai cheung lo dau (1985)
After having the green bean soup[CN] 喝了綠湯就拉了一個月的肚子 Tai cheung lo dau (1985)
They's swallowpin' up human beans like they's sugar lumps.[JA] 彼らは 角砂糖のように 人間を飲み込む The BFG (2016)
How come she knows you're cooking green bean soup?[CN] 她怎麼知道你在煮綠湯呢? Tai cheung lo dau (1985)
-The first day...[JA] (をひく音) (アルマン)最初はね (政子)え? (をひく音) Rocket Girl Dives Into Love (2016)
-What? I can't hear.[JA] (をひく音) Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Each and every of you looks[CN] 你地做乜個個好似死老咁樣嗜 Huan chang (1985)
I was an altar boy.[CN] 我从小可是个小神童 墨尔? 是啊! The Cotton Club (1984)
I forget it's no fun to joke with you.[CN] 我忘了你的麻婆腐很辣,不容易吃的 Yes, Madam! (1985)
With the peas and onions?[JA] - エンドウとオニオンのやつ? - うん Book of the Stranger (2016)
You old boozer, your brain's full of mush.[CN] 你这个糟老头 你一脑袋腐渣 You old boozer, your brain's full of mush. The Natural (1984)
Mr dad died very early and mom ran away with another man[CN] 我老死得早,我老母又跟咗佬 Huan chang (1985)
Couple of days out, all we got to show are two guns, dented cans of beans, and some football jerseys, pretty much.[JA] この数日で見つかったのは 銃2丁と潰れたの缶詰 ジャージだけ Say Yes (2017)
- You're named Myrtle?[CN] 墨尔? 你叫墨尔 The Cotton Club (1984)
Coffee beans?[JA] (繭子(まゆこ))えっ コーヒー Ranwei shô (2015)
We're talking beans, we're talking broccoli.[JA] やブロッコリー Silent Night (2015)
But after seeing me go to Izu Oshima with Uchi, he no longer felt the same way.[JA] "ウッチーと 伊大島 行ったりしたの見て" "気持ちなくなっちゃったんだよね っていう話を..." Late Night Poolside (2015)
I wish we'd ordered beans, instead of caviar.[CN] 真希望我们订的是子,不是鱼子酱 Fandango (1985)
Sofia, I need apples, raisins, cinnamon, currants, lemons crackers, brown sugar, oranges, nutmeg, flour, salt, pepper cloves, eggs, and some candy for the children.[CN] 苏菲亚,我需要苹果、葡萄干 肉桂、红醋栗、柠檬... 饼干、红糖、柳橙、肉壳、面粉 盐、胡椒... 丁香、蛋,还有一些给孩子的糖果 The Color Purple (1985)
Are you cooking green bean soup?[CN] 你煮綠湯? Tai cheung lo dau (1985)
I take it back. That thing is useful.[JA] 鉄砲も役に立つな Justice League Dark (2017)
"Hand-in-hand we're glued together"[CN] "两家如糖耦同你拖拉手" Mr. Vampire II (1986)
Well, chige and natto, both are soybeans, so I'm sure it went together.[JA] チゲと納やから 大であれやから 合わないはずはないけどね Anywhere for You (2016)
And if those whuppsie belly poppers out there does their job, then I think we stands a chance.[JA] そして 武器と人間が 自分の仕事をうまくできればと 私たちは チャンスがあると思う The BFG (2016)
Bean.[JA]  The BFG (2016)
Potatoes![CN] 土 Vagabond (1985)
Then why make such a big pot of green bean soup?[CN] 熬這麼大鍋綠湯幹什麼? Tai cheung lo dau (1985)
Why are you drinking that soup? For heat?[CN] 你喝綠湯呀,你上火呀? Tai cheung lo dau (1985)
-Chige and natto. -Yeah.[JA] (山里)チゲと納ですよ? Anywhere for You (2016)
I hand-pressed it myself using beans grown in the shade of guava trees on the slope of Mount Baru in Panama.[JA] パナマのバル山の傾斜で日陰で 大きくなるグァバ木のを、 自分で挽いてきました。 Truth, Justice and the American Way (2016)
laminaria japonica, seaweeds, green bean[CN] 昆布、海藻、綠 Tai cheung lo dau (1985)
Why responsible? It's just tofu.[JA] お腐ごときに 責任も何もないでしょ! Bakêshon (2015)
The Black Bean.[JA] 〈黒だ〉 CounterPunch (2017)
But the coffee beans changed the water itself."[JA] コーヒーは水を変えた The Same Boat (2016)
Uncle Ho, would you like some bean curds. Be sure not to choke yourself[CN] 何伯,食件腐先啦,因住哽親呀 Huan chang (1985)
Croton oil bean, saffron, dongquai[CN] 巴、紅花、歸尾 Tai cheung lo dau (1985)
I'll drink to you[CN] 来! 土我敬你 Dust in the Wind (1986)
I always thought human beans was full of brains, but you is not very clever.[JA] 本能か 私は人間は 考える脳があると思った しかし お前さんは賢くない The BFG (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
コーヒー[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
[だいず, daizu] Sojabohne [Add to Longdo]
[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
[まめほん, mamehon] Miniaturausgabe_eines_Buches [Add to Longdo]
[とうふ, toufu] Bohnengallerte (Tofu) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top