Search result for

*話*

(295 entries)
(0.2752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -話-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいわ, kaiwa] (n) บทสนทนา
携帯電[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า
[でんわ, denwa] (n) โทรศัพท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わだい, wadai] (n) หัวข้อสนทนา่
携帯電[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ
[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n ) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์
[じゅわき, juwaki] (n ) หูโทรศัพท์
[はつわ, hatsuwa] (n ) การเปล่งเสียง
番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
[しゅわ, shuwa] Thai: ภาษามือ
[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person
[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid
立ち[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk
し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[話, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 言 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP電[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
いたずら電;悪戯電[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの電[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お化けの[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け;御化け[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お伽;御伽;おとぎ;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お世;御世[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
お世さま;御世[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お世になる;御世になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お世をする;御世をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
;おし;御[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
し中(P);お中;御し中;御[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
こちらの;此方の[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの) talking to oneself [Add to Longdo]
この度は大変お世になりありがとうございました;このたびは大変お世になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
こぼし;零し[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ひそひそ[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering [Add to Longdo]
ほそぼそ[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほら;法螺[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アドオン電[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone [Add to Longdo]
アラビア夜[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
イソップ童[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
インターネット電[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP電) Internet telephony; (2) Internet telephone [Add to Longdo]
ギリシャ神;ギリシア神[ギリシャしんわ(ギリシャ神);ギリシアしんわ(ギリシア神), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
コードレス電[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] (n) cordless phone [Add to Longdo]
セル式電[セルしきでんわ, seru shikidenwa] (n) {comp} cellular phone [Add to Longdo]
テレビ電[テレビでんわ, terebi denwa] (n) visual telephone; screen-phone [Add to Longdo]
プリペイド式携帯電[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone [Add to Longdo]
モバイル電[モバイルでんわ, mobairu denwa] (n) {comp} mobile telephone [Add to Longdo]
ローマ神[ローマしんわ, ro-ma shinwa] (n) Roman mythology; Roman myths [Add to Longdo]
[あいわ, aiwa] (n) sad story [Add to Longdo]
移動電[いどうでんわ, idoudenwa] (n) mobile phone; wireless phone [Add to Longdo]
一つ[ひとつばなし, hitotsubanashi] (n) anecdote; common talk [Add to Longdo]
一口[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]
一夕[いっせきわ, issekiwa] (n) (a) short story; short-story writer [Add to Longdo]
[いつわ, itsuwa] (n,adj-no) anecdote; (P) [Add to Longdo]
;噂し;うわさ[うわさばなし, uwasabanashi] (n,vs) gossip [Add to Longdo]
英会[えいかいわ, eikaiwa] (n) (1) English conversation; (2) (abbr) school for English conversation [Add to Longdo]
英会学校[えいかいわがっこう, eikaiwagakkou] (n) English conversation school [Add to Longdo]
英語[えいごわしゃ, eigowasha] (n) English speaker [Add to Longdo]
衛星携帯電[えいせいけいたいでんわ, eiseikeitaidenwa] (n) satellite-based mobile phone [Add to Longdo]
衛星電[えいせいでんわ, eiseidenwa] (n) satellite phone [Add to Longdo]
艶笑小[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote [Add to Longdo]
穏やかに[おだやかにはなす, odayakanihanasu] (exp,v5s) to talk quietly [Add to Longdo]
下の世[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
下世[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]
[とぎばなし, togibanashi] (n) (See お伽) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
[かわ, kawa] (n) good story [Add to Longdo]
加入電[かにゅうでんわ, kanyuudenwa] (n) subscribed telephone; subscription telephone [Add to Longdo]
[かいわ, kaiwa] (n,vs) conversation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一句话[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
上海话[Shàng hǎi huà, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] Shanghainese; Shanghai dialect [Add to Longdo]
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous [Add to Longdo]
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] be nothing difficult; be a cinch [Add to Longdo]
不然的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] otherwise [Add to Longdo]
中国话[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] (spoken) Chinese language [Add to Longdo]
二话[èr huà, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to demur; to object; objection; differing opinion [Add to Longdo]
二话不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur [Add to Longdo]
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] common saying; proverb [Add to Longdo]
俗话说[sú huà shuō, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] as the proverb says; as they say... [Add to Longdo]
假话[jiǎ huà, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a lie; untrue statement; misstatement [Add to Longdo]
传呼电话[chuán hū diàn huà, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to notify sb of a call; to call sb to the phone [Add to Longdo]
传话[chuán huà, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to pass on a story; to communicate a message [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] foolish talk; nonsense [Add to Longdo]
两岸对话[liǎng àn duì huà, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] bilateral talks [Add to Longdo]
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
公用交换电话网[gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
公用电话[gōng yòng diàn huà, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] public phone [Add to Longdo]
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] biting words; stinging words [Add to Longdo]
北京话[Běi jīng huà, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Beijing dialect [Add to Longdo]
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] irony; ironic remark [Add to Longdo]
台湾话[Tái wān huà, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] Taiwanese Chinese (language) [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation [Add to Longdo]
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] CCITT [Add to Longdo]
国际电话[guó jì diàn huà, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] international call [Add to Longdo]
国际电话电报谘询委员会[guó jì diàn huà diàn bào zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Consultative Committee for Telephone and Telegraph; CCITT (now ITU) [Add to Longdo]
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] walkie-talkie; portable radio transmitter [Add to Longdo]
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unpleasant talk; malicious words [Add to Longdo]
外国话[wài guó huà, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] foreign languages [Add to Longdo]
梦话[mèng huà, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to talk in one's sleep; fig. speech bearing no relation to reality; delusions [Add to Longdo]
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] speak loudly [Add to Longdo]
大陆话[dà lù huà, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mainland Chinese (language) [Add to Longdo]
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] polite talk; conventional greetings [Add to Longdo]
官话[guān huà, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] "officialese"; bureaucratic language; Mandarin [Add to Longdo]
实话[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] truth [Add to Longdo]
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog [Add to Longdo]
对话课[duì huà kè, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] conversation class [Add to Longdo]
对讲电话[duì jiǎng diàn huà, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] intercom [Add to Longdo]
屁话[pì huà, ㄆㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] shit; nonsense [Add to Longdo]
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology [Add to Longdo]
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ordinary copper telephone line [Add to Longdo]
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language [Add to Longdo]
后话[hòu huà, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] something to be taken up later in speech or writing [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこのに身震いしながら言った。
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「そのの結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心温まる結末ではありました」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会を続けるのは難しい。
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお電させましょうか」「お願いします」
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何についてしていました?」と学生はたずねた。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンがに割って入った。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世だよ」
"The phone is ringing." "I'll get it."「電が鳴っているよ」「私が出ます」
"May I use your telephone?" "By all means."「電をお借りしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."「電を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Is his story true?" "I'm afraid not."「彼のは本当かな」「本当ではないでしょう」
Can I make a phone call for ten yen?10円で電がかけられますか。
One billion people speak English.10億人の人たちが英語をしています。
Don't call me up after ten o'clock.10時過ぎには電をしないで下さい。
After ten minutes, they passed on to a new topic.10分後に彼らは新しい題に移った。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博士はココに手を教え始めた。
I will call you in an hour.1時間したら電します。
I'll call you up again in an hour.1時間後にまたお電します。
The man who telephoned an hour ago was Frank.1時間前に電して来た男の人はフランクでした。
I will call you within a week.1週間以内に電します。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全員、流暢な英語をしているようにしてあげます。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電して、そうすればもしなにか起きても連絡が保てるから。
I will call back in twenty minutes.20分たったらこちらから電をします。
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電を掛け直してもいいですか。
I want to make a person-to person call to 212-836-1725.212ー836ー1725に指名通をかけたいんだけど。
The two students will be talking to each other.2人の学生がお互いし合っているだろう。
It is difficult to speak three languages.3カ国語をすのは困難だ。
Call her up at three.3時に彼女に電しなさい。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議論したが、我々はがまとまらなかった。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国についてした。
400 million people speak English as their first language.4億人の人が英語を第一言語としてします。
Would you please call me up at five o'clock?5時にお電下さいませんか。
I'll call you around five o'clock.5時頃あなたに電しましょう。
Please call me at about 7:30.7時30分ごろに電をください。
Please call me up between seven and eight.7時から8時の間に電してください。
I'll call you at seven.7時に電します。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に電した方が安いですか。
Call up is a phrase that means telephone.Call upは電をかけるという意味の成句です。
I don't like his smart way of talking.あいつの生意気なし方が嫌いだ。
His talk bores me to death.あいつのを聞くと全くうんざりする。
Bastard hung up on me.あいつはの途中で電を切りやがった。
I'm sorry, your line is busy.あいにく、お中です。
I'm afraid the line is busy.あいにく中です。
The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.アジアからの留学生は日本語同様に英語もす。
I'll get in touch with you by phone tomorrow.あした電でご連絡いたします。
I will speak to you tomorrow.あすおします。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gladys, tell your friend she doesn't have to listen to your father's bullshit.[CN] 格拉狄斯,告訴你的朋友 她並不需要聽你父親的廢 Stella (2008)
Go ahead. I don't care if you insult me or say racist things.[CN] 隨你說,我不在乎你侮辱我... 或是說種族歧視的 Gran Torino (2008)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームとし合い 次の試合へ向けて準備する CounterPunch (2017)
We're a long way from the Mike Tyson heavyweight-knockout era, and the popularity that came with it.[JA] タイソンのKOが 人気を博したのも昔の CounterPunch (2017)
Look at me when I talk to you, homes![CN] 我跟你說時看著我 Gran Torino (2008)
-He doesn't wanna talk to you.[CN] -他不想跟你說 Gran Torino (2008)
She talks nothing but bullshit.[CN] 除了廢她什麼也不會說 Stella (2008)
Thao wants to say something.[CN] 陶有對你說 Gran Torino (2008)
Well, no matter what the work is, it becomes a hot topic when it wins a prize.[JA] (森口) まっ どんな作品でも 受賞すれば 題にはなりますからね Appeal (2017)
11th-12th grade, and I just did it for... just to lose weight.[JA] アマチュア選手 キャム・F・オーサム 高校時代のだが 始めた目的は アマチュア選手 キャム・F・オーサム CounterPunch (2017)
If you need any extra tools, you just let me know.[CN] 還需要工具的,就跟我說 Gran Torino (2008)
MICHIMA Mr. Michima, can we speak with you?[JA] (記者) 道間さん お お願いいたします Affection (2017)
- More bullshit.[CN] - 大多廢 Stella (2008)
But that's what you said. That what you said men say.[CN] 我重覆你的啊 你說男人都這樣對 Gran Torino (2008)
If I have to come back here it's gonna get fucking ugly.[CN] 我當你是答應了 不然我再來的... 你會死得很慘 Gran Torino (2008)
Oh, I've got one.[CN] 我講個笑 Gran Torino (2008)
I really appreciate that offer, but...[JA] ありがたいなんですけど Reason (2017)
Look, now, Yum Yum, if he doesn't ask you out I'm gonna ask you out.[CN] 聽好, 「癢癢」 他沒約你出去的 我就要約了喔 Gran Torino (2008)
What are you saying?[CN] 你說這是什麼意思? Gran Torino (2008)
Youa, don't listen to him, Youa. He's a white devil.[CN] 亞亞,別聽他的,他是白魔鬼 Gran Torino (2008)
Mr. Michima's novel was judged fairly, that's all.[JA] 道間さんの小説が 正当に評価されただけのです Appeal (2017)
The rambling conversations between her and her bedridden mother.[JA] 彼女と 病気で寝たきりの母親との とりとめのない会 Appeal (2017)
It was something that hadn't reached a conscious level as a possibility, it was a fantasy I reserved for my characters to use.[JA] こうなるとは 思ってなかったわ 想像すらしてなかった 漫画で描くような 空想だったの  ()
If there's a second offence, if you do it again, tomorrow or during the year,[CN] 如果事情再發生一次,如果你再這樣做的 無論明天還是這一年內, Stella (2008)
They talk. They always make sense on what they're doing, when they're gonna fight, who they're gonna fight.[JA] ヘイモンのに耳を傾け 彼と相談しながら CounterPunch (2017)
I owe a lot to Ms. Hiraki.[JA] 開さんには いろいろと お世になりましたので Reason (2017)
I want to talk to you.[JA] がしたいんだ Disbanded (2017)
Now go on out and come back in, and talk to him like a man.[CN] 現在出去再進來 像男人一樣跟他說 Gran Torino (2008)
DUKE: It's all good, huh?[CN] -有好談? Gran Torino (2008)
If you're gonna work for me, I gotta know what you're good at.[CN] 想替我工作的... 我得知道你擅長什麼? Gran Torino (2008)
-You talk to him.[CN] -你跟他講 Gran Torino (2008)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最優秀題賞 といったところでしょうか 実力でも何でもない Reason (2017)
I told them the truth.[JA] ありのままをしたよ Reason (2017)
You see? It's a horrible thing, but I did it.[JA] ひどいだけど 私もやってたのよ  ()
-Get on the phone and call right now.[CN] -打電問,快點 Gran Torino (2008)
KAREN: You talk to him. He's your father.[CN] -你跟他講,他是你爸耶 Gran Torino (2008)
Okay. lt was nice talking to you, Dad. Thanks for calling.[CN] 好,爸,很高興跟你說 謝謝打來 Gran Torino (2008)
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.[JA] (慎) 僕が携帯電を持たない本当の理由 それは 連絡を取るべき家族がいないこと そして何より 友達がいない The Mysterious Million Yen Women (2017)
In fact, speaking of busy, I got a lot on my plate right now so if there's not something pressing....[CN] 事實上,說到忙... 我現在手邊正在忙 所以沒有急事的... Gran Torino (2008)
-Hey. Watch your language, lady.[CN] -別說粗,小妞 Gran Torino (2008)
I have to look after all the women.[JA] 女たちの世は 全部僕がすること The Mysterious Million Yen Women (2017)
She gets nasty.[CN] 她罵髒 Stella (2008)
Even my dad shouting "Fuck you all" makes her laugh.[CN] 儘管老爸大喊大罵髒,引她發笑 Stella (2008)
That's all she ever says.[CN] 她所說過的都是廢 Stella (2008)
Now go out, come back and talk to him.[CN] 現在出去,回來跟他說 Gran Torino (2008)
I take care of them.[JA] 僕はその世をする Reason (2017)
Bullshit's typical of her.[CN] 她是廢的代言人 Stella (2008)
No, but having breasts, having... Not wanting that person's breasts, but wanting breasts for yourself.[JA] 相手の胸じゃなくて 自分の胸の  ()
A story where nothing happens, I guess.[JA] 何も起こらない... かな Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードレス電[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
セル式電[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
テレビ電[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
モバイル電[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone [Add to Longdo]
モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
簡易型携帯電[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
基本電サービス[きほんでんわサービス, kihondenwa sa-bisu] basic telephone service [Add to Longdo]
携帯電[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
固定電[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆電[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]
公衆電[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public telephone network [Add to Longdo]
構内電交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
国際通[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
国際電信電諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
三者通機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
指名通[しめいつうわ, shimeitsuuwa] person-to-person call [Add to Longdo]
準市内通[じゅんしないつうわ, junshinaitsuuwa] message area call [Add to Longdo]
[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
[たいわかた, taiwakata] interactive (a-no) [Add to Longdo]
型プログラム[たいわかたプログラム, taiwakata puroguramu] interactive program [Add to Longdo]
[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
[たいわしき, taiwashiki] interactive (a-no) [Add to Longdo]
処理[たいわしょり, taiwashori] interactive processing [Add to Longdo]
[たいわてき, taiwateki] interactive [Add to Longdo]
方式[たいわほうしき, taiwahoushiki] interactive mode [Add to Longdo]
地域ベル電会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域電サービス[ちいきでんわサービス, chiikidenwa sa-bisu] local telephone service [Add to Longdo]
地域電会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
長距離電会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距離電事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
接続[すうわせつぞく, suuwasetsuzoku] call completion [Add to Longdo]
料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no) [Add to Longdo]
電信電会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]
ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire [Add to Longdo]
応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine [Add to Longdo]
加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]
回線[でんわかいせん, denwakaisen] telephone line [Add to Longdo]
機器[でんわきき, denwakiki] telephone equipment [Add to Longdo]
交換局[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] telephone exchange [Add to Longdo]
[でんわせん, denwasen] telephone line [Add to Longdo]
線貸与[でんわせんたいよ, denwasentaiyo] leased (telephone) line [Add to Longdo]
[でんわもう, denwamou] telephone network [Add to Longdo]
料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]
番号通[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms) [Add to Longdo]
非会モード[ひかいわモード, hikaiwa mo-do] non-interactive mode [Add to Longdo]
無線電[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone [Add to Longdo]
無通[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]
作り[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
公衆電[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] oeffentliches_Telefon [Add to Longdo]
[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
[そうわ, souwa] Episode, Nebenhandlung [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]
[しんわ, shinwa] Mythos, Goettersage [Add to Longdo]
立ち[たちばなし, tachibanashi] Unterhaltung_im_Stehen [Add to Longdo]
[どうわ, douwa] Maerchen [Add to Longdo]
英会[えいかいわ, eikaiwa] englische_Konversation [Add to Longdo]
[はなし, hanashi] Gespraech, Geschichte [Add to Longdo]
し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
し手[はなして, hanashite] Sprecher [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
[わだい, wadai] Gespraechsstoff, Thema_der_Unterhaltung [Add to Longdo]
[だんわ, danwa] Gespraech, Unterhaltung [Add to Longdo]
[いつわ, itsuwa] Anekdote [Add to Longdo]
[でんわ, denwa] Telefon [Add to Longdo]
[でんわちょう, denwachou] Telefonbuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top