Search result for

*西*

(238 entries)
(0.3146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 西, -西-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
西[ซี-กวา] (n ) แตงโม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
西[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
西[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก
西[かんさい, kansai] (n) เขตสามเมืองใหญ่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น (โอซาก้า เกียวโต โกเบ) โดยมักจะเทียบกับฝั่งตะวันออกที่เรียกว่า 関東, See also: S. 関東,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
西[こうせい, kousei] (n name uniq) กว่างซี, กวางสี
Image:
西洋建築[せいようけんちく, seiyoukenchiku] (n) สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก,รูปแบบการก่อสร้างแบบตะวันตก
西[すいか, suika] แตงโม
西[すいか, suika] (n ) แตงโม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Thai: เยอรมันตะวันตก English: West Germany

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哂, shěn, ㄕㄣˇ] to smile; to laugh at; to sneer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[垔, yīn, ] to restrain; to dam a stream and change its direction; a mound
Radical: Decomposition: 西 (xī ㄒㄧ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[晒, shài, ㄕㄞˋ] to dry in the sun; to expose to the sun
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[栖, qī, ㄑㄧ] perch, roost, to stay
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[洒, sǎ, ㄙㄚˇ] to pour, to spill; to scatter, to shed; to wipe away
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[溧, lì, ㄌㄧˋ] a river in Anhui and Jiangsu provinces
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  西 (xī ㄒㄧ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[牺, xī, ㄒㄧ] to sacrifice, to give up, to die for a cause
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ox
[硒, xī, ㄒㄧ] selenium
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral
[粞, xī, ㄒㄧ] ground rice; to thresh rice
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] rice
[舾, xī, ㄒㄧ] equipment onboard a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ship
[茜, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] reed, madder; Rubia cordifolia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
西[西, xī, ㄒㄧ] west, western, westward
Radical: 西Decomposition: 兀 (wù ˋ)  囗 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictographic] A bird settling into its nest, representing sunset; compare 東

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜皮西[あびしにあ;アビシニア, abishinia ; abishinia] (n) (uk) Abyssinia (Empire of Ethiopia, 980 B.C. to 1974) [Add to Longdo]
西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
西[いせい, isei] (n,n-suf) west of; and westward [Add to Longdo]
西[かんさい(P);かんせい, kansai (P); kansei] (n) Kansai (south-western half of Japan, including Osaka); (P) [Add to Longdo]
西地方[かんさいちほう, kansaichihou] (n) Kansai region (south-western half of Japan, including Osaka) [Add to Longdo]
西[かんさいば, kansaiba] (n) Kansai horse [Add to Longdo]
西弁;関西辯(oK)[かんさいべん, kansaiben] (n) Kansai dialect [Add to Longdo]
橋の西詰め[はしのにしずめ, hashinonishizume] (n) western edge of a bridge [Add to Longdo]
古今東西[ここんとうざい, kokontouzai] (n) all times and places; all ages and countries [Add to Longdo]
種なし西瓜;種なしスイカ;種無しスイカ;種無し西[たねなしすいか(種なし西瓜;種無し西瓜);たねなしスイカ(種なしスイカ;種無しスイカ), tanenashisuika ( tane nashi suika ; tane nashi suika ); tanenashi suika ( tane nash] (n) seedless watermelon [Add to Longdo]
西[ニュージーランド;にゅうじいらんど, nyu-ji-rando ; nyuujiirando] (n) New Zealand [Add to Longdo]
西[まにし, manishi] (n) due west [Add to Longdo]
西[すいす;スイス, suisu ; suisu] (n) (1) (uk) Switzerland (fre [Add to Longdo]
西[せいせい, seisei] (n) due west [Add to Longdo]
西[にし, nishi] (n) (abbr) Spain [Add to Longdo]
西[にし, nishi] (n) west; (P) [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]
西の対[にしのたい, nishinotai] (n) (See 寝殿造) western side house (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
西の方[にしのほう, nishinohou] (n) western direction [Add to Longdo]
西も東も分からない[にしもひがしもわからない, nishimohigashimowakaranai] (exp) not knowing one's way around; not familiar with the area; not knowing what to do [Add to Longdo]
西アジア[にしアジア, nishi ajia] (n) West Asia [Add to Longdo]
西アフリカ[にしアフリカ, nishi afurika] (n) West Africa [Add to Longdo]
西ゴート[にしゴート, nishi go-to] (n) Visigoth [Add to Longdo]
西サハラ[にしサハラ, nishi sahara] (n) Western Sahara [Add to Longdo]
西ドイツ[にしドイツ, nishi doitsu] (n) West Germany; (P) [Add to Longdo]
西ナイル熱[にしナイルねつ, nishi nairu netsu] (n) (See ウエストナイル熱) West Nile fever [Add to Longdo]
西ヨーロッパ[にしヨーロッパ, nishi yo-roppa] (n) Western Europe [Add to Longdo]
西ローマ帝国[にしローマていこく, nishi ro-ma teikoku] (n) Western Roman Empire [Add to Longdo]
西安事件[せいあんじけん, seianjiken] (n) Xi'an Incident (involving the arrest and confinement of Chiang Kai-shek, December 1936) [Add to Longdo]
西[せいいき, seiiki] (n) western regions of China [Add to Longdo]
西域都護府[せいいきとごふ, seiikitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Western Regions; Han-period Chinese office established in East Turkestan in 60 BCE [Add to Longdo]
西瓜(P);水瓜[すいか(P);スイカ(P), suika (P); suika (P)] (n) watermelon; (P) [Add to Longdo]
西瓜割り[すいかわり, suikawari] (n) watermelon splitting (game) [Add to Longdo]
西[せいえん, seien] (n) (See 東縁) western edge; west margin [Add to Longdo]
西[せいおう, seiou] (n,adj-no) Western Europe; (P) [Add to Longdo]
西欧化[せいおうか, seiouka] (n,vs) westernization; westernisation [Add to Longdo]
西欧諸国[せいおうしょこく, seioushokoku] (n) West European countries [Add to Longdo]
西欧人[せいおうじん, seioujin] (n) Westerner [Add to Longdo]
西欧文明[せいおうぶんめい, seioubunmei] (n) Western civilization; Western civilisation [Add to Longdo]
西王母[せいおうぼ, seioubo] (n) Queen Mother of the West (an ancient Chinese goddess) [Add to Longdo]
西[さいか, saika] (n,vs) going west; leaving for the west [Add to Longdo]
西回り[にしまわり, nishimawari] (n) west circuit [Add to Longdo]
西海岸[にしかいがん, nishikaigan] (n) west coast [Add to Longdo]
西角目鳥[にしつのめどり;ニシツノメドリ, nishitsunomedori ; nishitsunomedori] (n) (uk) Atlantic puffin (Fratercula arctica) [Add to Longdo]
西[せいかん, seikan] (n) (See 前漢) Western Han (dynasty of China) [Add to Longdo]
西[せいがん, seigan] (n) west coast; west bank [Add to Longdo]
西岩燕[にしいわつばめ;ニシイワツバメ, nishiiwatsubame ; nishiiwatsubame] (n) (uk) common house martin (species of songbird, Delichon urbica) [Add to Longdo]
西寄り[にしより, nishiyori] (exp) westerly; from the west [Add to Longdo]
西[せいき, seiki] (n) Christian era [Add to Longdo]
西[せいけい, seikei] (n) west longitude [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西[shàng xī tiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧ ㄊㄧㄢ, 西] to enter heaven; to rise to the Western Paradise [Add to Longdo]
西[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
中国西北边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 西 / 西] border area of northwest China (i.e. Xinjiang) [Add to Longdo]
西[Zhōng Xī, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ, 西] Chinese-Western (e.g. exchange) [Add to Longdo]
西合并[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]
西[zhōng xī bù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄅㄨˋ, 西] midwest [Add to Longdo]
西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 西 / 西] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
亚达薛西[Yà dá xuē xī, ㄧㄚˋ ㄉㄚˊ ㄒㄩㄝ ㄒㄧ, 西 / 西] Artaxerxes [Add to Longdo]
西结书[Yǐ xī jié shū, ㄧˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨ, 西 / 西] Book of Ezekiel [Add to Longdo]
伊普西[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]
西阿书[hé xī ā shū, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄚ ㄕㄨ, 西 / 西] Book of Hosea [Add to Longdo]
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007 [Add to Longdo]
西[kè Xī, ㄎㄜˋ ㄒㄧ, 西] xi or ksi (Greek letter Ξξ) [Add to Longdo]
切尔西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea [Add to Longdo]
加利西[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain [Add to Longdo]
西[Jiā xī yà, ㄐㄧㄚ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Garcia (person name) [Add to Longdo]
北大西[Běi Dà xī yáng, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] North Atlantic [Add to Longdo]
北大西洋公约组织[Běi Dà xī yáng Gōng yuē Zǔ zhī, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ ㄗㄨˇ ㄓ, 西 / 西] the North Atlantic Treaty Organization (NATO) [Add to Longdo]
博伊西[Bó yī xī, ㄅㄛˊ ㄧ ㄒㄧ, 西] Boise, Idaho [Add to Longdo]
卡波西氏肉瘤[kǎ bō xī shì ròu liú, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄒㄧ ㄕˋ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 西] Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
西[Kǎ xī ní, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ, 西] Cassini (proper name) [Add to Longdo]
西[Kǎ xī ōu, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄡ, 西 / 西] Casio [Add to Longdo]
西莫夫[Kǎ xī mò fū, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄈㄨ, 西] Kasimov (town in Russia) [Add to Longdo]
印度尼西[Yìn dù ní xī yà, ˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Indonesia [Add to Longdo]
印度尼西亚语[Yìn dù ní xī yà yǔ, ˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩˇ, 西 / 西] Indonesian language [Add to Longdo]
西[Tái xī xiāng, ㄊㄞˊ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ, 西 / 西] (N) Taihsi (village in Taiwan) [Add to Longdo]
西[xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ, 西] westward [Add to Longdo]
西[xiàng xī nán, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ ㄋㄢˊ, 西] southwestward [Add to Longdo]
呋喃西[fū nán xī lín, ㄈㄨ ㄋㄢˊ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 西] furacilinum [Add to Longdo]
哈普西科德[hā pǔ xī kē dé, ㄏㄚ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 西] harpsichord [Add to Longdo]
西北风[hē xī běi fēng, ㄏㄜ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄈㄥ, 西 / 西] lit. drink the northwest wind (成语 saw); cold and hungry [Add to Longdo]
西[dì xī pàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧ ㄆㄢˋ, 西] Valium; diazepam [Add to Longdo]
西[Mò xī gē, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ, 西] Mexico [Add to Longdo]
西哥人[Mò xī gē rén, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄖㄣˊ, 西] Mexican [Add to Longdo]
西哥城[Mò xī gē chéng, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄔㄥˊ, 西] Mexico City (capital of Mexico) [Add to Longdo]
西哥湾[Mò xī gē wān, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄨㄢ, 西 / 西] Gulf of Mexico [Add to Longdo]
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] bastard; scoundrel; rogue [Add to Longdo]
大唐西域记[Dà Táng Xī yù jì, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ ㄒㄧ ㄩˋ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Report of the regions west of Great Tang; travel record of Xuan Zang 玄奘 [Add to Longdo]
西[Dà xī guó, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄛˊ, 西 / 西] Atlantis [Add to Longdo]
西[Dà xī yáng, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] Atlantic Ocean [Add to Longdo]
西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 西 / 西] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon [Add to Longdo]
宇普西[yǔ pǔ xī lóng, ㄩˇ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西 / 西] upsilon (Greek letter Υυ) [Add to Longdo]
西[Ān xī, ㄢ ㄒㄧ, 西] (N) Anxi (place in Gansu) [Add to Longdo]
西[Dìng xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧ, 西] Dingxi prefecture level city in Gansu [Add to Longdo]
西地区[Dìng xī dì qū, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 西 / 西] (N) Dingxi district (district in Gansu) [Add to Longdo]
西[Dìng xī shì, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧ ㄕˋ, 西] Dingxi prefecture level city in Gansu [Add to Longdo]
西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane [Add to Longdo]
西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.3世紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだ指を使っていた。
I'm quite a stranger in this town.この町は西も東も分かりません。
Cultures of the East and the West are mixed in this country.この国では東西の文化が交じり合っている。
This is a universal truth that transcends time.これは古今東西に通ずる真理である。
Columbus sailed farther west to look for a new continent.コロンブスは新しい大陸を探し、更に西へと航海した。
Columbus argued that he could reach India by going west.コロンブスは西へいけばインドへ到着すると主張した。
San Francisco is on the West Coast of the U.S.サンフランシスコはアメリカの西海岸にある。
Chicago is the principal city of the Middle West.シカゴは、米国中西部の主要な都市である。
The canal connects the Atlantic with the Pacific.その運河は大西洋と太平洋をつないでいる。
John covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.ジョンは関東地区、そして太郎は関西地区を担当している。
The students were for the most part from the West Coast.その学生達は大部分が西海岸地域の出身者だった。
The company is locate on the West Coast.その会社は西海岸にあります。
The road curves gently towards the west.その道は緩やかに西にカーブしている。
The fork made its way to Western tables several hundred years later, but it was not immediately accepted.その数百年後に、フォークが西洋のテーブルに現れることになるが、ただちに受け入れられたわけではなかった。
The island lies to the west of Japan.その島は日本の西方にある。
The plane should have arrived at Kansai Airport by now.その飛行機は今ごろは関西空港に当然着いているはずだ。
They are much better than Western baths.それらは西洋の風呂よりずっといいです。
A long train of camels was moving to the west.ラクダの長い列が西に向かって移動していた。
Were the sun to rise in the west, she would not change her resolution.たとえ、太陽が西から昇ったとしても、彼女は決心を変えないだろう。
If the sun were to rise in the west, I would not break my word.たとえ太陽が西から出るようなことがあっても、決して約束は破りません。
If the sun were to rise in the west, I would never agree to your plan.たとえ太陽が西から昇っても、君の計画には同意しないだろう。 [M]
Even if the sun were to rise in the west, I would not change my mind.たとえ太陽が西から昇っても、私は決心を変えません。
Charles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.チャールズ=リンドバーグは1927年にはじめて大西洋単独横断飛行に成功した。
The Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.パナマ運河は大西洋と太平洋をつないでいる。
France is in western Europe.フランスは西ヨーロッパにある。
If the sun were to rise in the west, I would never give up the plan.もし太陽が西から上がっても、私は計画をあきらめない。
Past the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.ヨーロッパとアフリカの西海岸をとおりすぎ、アフリカ南部の先端までとびます。
In most cases, modernization is identified with Westernization.ほとんどの場合、近代化は西欧化と同一のものとみなされる。
Few people know that Mr Itsumi is from Kansai.ほとんどの人は逸見氏が関西出身だとは知らない。
The station is to the west of the hotel.駅はホテルの西の方にある。
If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.リンドバーグが幸運に恵まれず、飛行機の操縦に明るくなかったならば、かれは大西洋横断飛行に成功することはできなかっただろう。
Lindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.リンドバーグの大西洋横断無着陸単独飛行はめざましい手柄であった。
Lindbergh was the first man to fly across the Atlantic.リンドバーグは大西洋を横断飛行した最初の人だった。
This is true partly because non-Westerners have begun to take pride in their own cultures and partly because those areas of the world where forks are not used have some of the highest birth rates.一つには、西洋人ではない人々が自分たち独自の文化に誇りを持ち始めてきたためと、また一つには、フォークを使わないそれらの地域は最も高い出生率の地域を抱えているという理由から、このことは当たっている。
Generally speaking, Westerners don't eat fish raw.一般的に言えば、西欧人は魚を生では食べない。
Many men went west in search of gold.金を探し求めて大勢の人々が西にむかった。
There were almost no railroads out west.遠い西部にはほとんど鉄道がなかった。
In foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.外国、特に西洋の諸国では、学生は個人として自己を表明したり完成させるようにし向けられる。
Some scholars ascribe the settlement of America to social unrest in Western Europe.学者の中には、アメリカ入植を西ヨーロッパの社会不安のせいにする者もいる。
The balloon floated off in the west.気球は西の方へ漂っていった。
Many men went west in search of gold.黄金を捜し求めて多くの男たちが西部へと出かけていった。
If the sun were to rise in the west, I wouldn't change my mind.仮に太陽が西から昇ることがあっても、私は決心を変えません。
Kasai was credited with 30 saves.西は30セーブをあげた。
I was on the go all day today looking for a loan.今日は借金の工面で東奔西走した。
In all times and places many examples of good relations between wives and mothers-in-law can be seen.古今東西、嫁と姑の仲は上手くいかぬ例が多いと見える。
No matter where in the world or when a parent's love for a child is the same.古今東西、親の子供に対する愛情に変わりはない。
It's a shoot-'em-up western.撃ち合い場面の多い西部劇ですよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a white box truck coming from the west.[JA] それは白い箱のトラックだ 西から来る。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Mr. Face, you the West.[CN] 菲斯先生你去西 Dark City (1998)
What has fallen?[CN] 什麽东西掉了? Black Cat, White Cat (1998)
I toured as a backup dancer with Jin Akanishi.[JA] 赤西 仁君のバックダンサーで ずっとツアーついてて Byrnes Sandwich (2016)
How do I know? Never seen anything like it before.[CN] 不知道,我没看过那东西 Deep Rising (1998)
Journey to the West: The Demons Strike Back[JA] 西遊2・伏妖篇 Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
You know Romley Avenue's split into East and West, don't you?[JA] ロムリーは東西に分かれてる Sexy Rollercoasters (2017)
78 Romley Avenue West.[JA] 西ロムリー通り78 Sexy Rollercoasters (2017)
Pack up and move to the west gate![JA] 荷物をまとめて西門に行くんだ Warcraft (2016)
We'll cross through and make it to the highest point west.[JA] 我々は通じ交差し、最高点の西にそれを作ってあげます。 Kong: Skull Island (2017)
But he can also lead us to what we seek.[CN] 但也能够带来我们所要的东西 Dark City (1998)
- I don't know, sir, but whatever it is, it's big.[CN] 什么东西 不知道,不过这玩意很大 Deep Rising (1998)
Now, we're hitting your area of expertise, huh?[CN] 这东西你是专家 Fallen (1998)
I got something for you.[CN] 这东西给你 Fallen (1998)
It's West. Okay? It's fucking West.[JA] 西だよ 間違いない Sexy Rollercoasters (2017)
Well, you shouldn't have been in the west wing.[JA] 西棟に行くべきじゃなかった Beauty and the Beast (2017)
Here you go.[CN] 东西来了 Fallen (1998)
Something threatened me.[CN] 有东西... 在威胁我 Fallen (1998)
The Director's asked me to debrief you on your recent visit to the West Bank.[JA] 最近のあなたのヨルダン川西岸地区への 訪問について局長から報告依頼があるの Imminent Risk (2017)
Except the west wing.[JA] ただし西棟以外です Beauty and the Beast (2017)
What are you?[CN] 你们是什么东西 Dark City (1998)
What's in the west wing?[JA] 西棟になにがあるの? Beauty and the Beast (2017)
Our guest stars are travellers heading west.[JA] "演じるは西方への旅の者達" Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
We'll make our entry through the northwest trade tunnels, over.[JA] 北西トレードトンネルに 向かう The Mummy (2017)
You know, where is it written that I have to go out there and work?[CN] 谁规定是我必须出去修东西 Deep Rising (1998)
It was downtown in the lobby... till they remodeled.[CN] 在警政大楼改建前 这东西一直放在大厅门口 Fallen (1998)
East coast, west coast, let's unite![CN] 东岸,西岸,大集合 Doctor Dolittle (1998)
Rebecca and Carter are traveling west on King's Highway.[JA] レベッカとカーターは西を旅している キングのハイウェイで 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Yet there he was, in the West Bank,[JA] しかし彼はそこにいた ヨルダン川の西岸にね A Flash of Light (2017)
Enemies to the west...[JA] 西の敵 Dragonstone (2017)
- Stick 'em up, you little rat.[CN] 揍扁你 臭东西,你这鼠辈 Doctor Dolittle (1998)
They could've got them when I was at the store or something.[CN] 他们可以趁我买东西时 随便就拿到了 Fallen (1998)
I can be anything from Kazaktan west, someone uploads a video that contains someone who moves as fast as the wind,[JA] カザフスタンの西部で 風のように速く動く人を 含むビデオがアップロード Guardians (2017)
Well, let me see. - W-Wait![CN] 什么东西给我看... Deep Rising (1998)
- All right, West. Got it.[JA] 西だな 分かった Sexy Rollercoasters (2017)
A little southwest...[JA] 少し南西... Kong: Skull Island (2017)
Three km west of LD.[JA] 三キロ西LDの。 Kong: Skull Island (2017)
They grilled you about your trip to the West Bank, huh?[JA] 西岸について尋問されたのか? Imminent Risk (2017)
From the west came the dense layers of the object. Now just to the north of Finland.[JA] 物体は西から侵入 ...フィンランド北方 Attraction (2017)
Not something.[CN] 不是有东西 Deep Rising (1998)
The Western Front in France is 400 miles long, from the Alps to the North Sea.[JA] フランス西部最前線は 400マイル離れています アルプスから北海にわたってです Wonder Woman (2017)
I can't be having the same thing every day.[CN] 每天吃一样的东西我受不了 Fallen (1998)
"East is best, west is worst!".[JA] 「東が最善である、西は最悪です! 」。 Kong: Skull Island (2017)
I can get you anything you need. Saucers, coasters...[CN] 我能得到各种东西,像碟子、杯垫 Doctor Dolittle (1998)
Baby, come on, go ahead light up my life![CN] 来吧! 快动手吧! 快送我上西天吧! Fallen (1998)
Ma, I'm following a monk west to find sutras.[JA] お母さん 私 お坊さんと お経を捜しに西へ行くの Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
West?[JA] 西 Kong: Skull Island (2017)
Seduced by the West.[JA] 西側に魅了された。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
4 klicks west, the highest peak in..[JA] 西4 klicks、最高峰. . Kong: Skull Island (2017)
When Aegon Targaryen turned his eye westward and flew his dragons to Blackwater Rush...[JA] エイゴン・ターガリエンが西方を見、 ドラゴンをブラックウォーターラッシュへ飛ばした時 Dragonstone (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西[たいせいよう, taiseiyou] der_Atlantische_Ozean [Add to Longdo]
西[とうざい, touzai] Ost_und_West [Add to Longdo]
西[たいせい, taisei] Abendland, Okzident, der_Westen [Add to Longdo]
西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]
西[せいなん, seinan] Suedwest(en) [Add to Longdo]
西[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
西[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
西[にしび, nishibi] Nachmittagssonne [Add to Longdo]
西[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]
西[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]
西[せいよう, seiyou] Abendland, Westen [Add to Longdo]
西[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]
西[かんさい, kansai] (Gebiet um Kyoto und Osaka) [Add to Longdo]
西[かんさいべん, kansaiben] Kansai_Dialekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top