Search result for

*行*

(379 entries)
(0.4806 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -行-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中央銀[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀
猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์
[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
[きゅうこう, kyuukou] (n) รถด่วน
[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว
日本銀[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[ほこう, hokou] (n) การเดิน
[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
政学[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ
[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
連れて[つれていく, tsureteiku] (vt) พา(คน)ไป
自由[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[どうこう, doukou] การไปด้วย
[はっこう, hakkou] (vi) การออก(สิ่งพิมพ์)
[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
[すいこう, suikou] การทำให้บรรลุลุล่วง, การปฎิบัติให้สำเร็จ
き場[いきば, ikiba] (n) ikiba] (n) place to go, destination
俺に会いたがったら 地獄にけ Baby[ore ni ai tagattara jigoku ni ike Baby] นรก
[そこう, sokou] พฤติกรรม
き成り[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด
錯誤[しこうさくご, shikousakugo] (n) การลองผิดลองถูก
実力使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase ) ใช้กำลัง
善い[よいおこない, yoiokonai] (n ) กุศลกรรม
[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร
きます[いきます, ikimasu, ikimasu , ikimasu] (vt ) ไป
[ひこうき, hikouki, hikouki , hikouki] (n ) เครื่องบิน
[きょうこう, kyoukou, kyoukou , kyoukou] (n ) รถด่วน
商業銀[しょうぎょうぎんこう, shougyouginkou] ธนาคารพาณิชย์
委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน
けず[いけず, ikezu] (ภาษาถิ่นโอซาก้า) ใจร้าย ชอบกลั่นแกล้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน
[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
持って[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
[ゆくえ, yukue] Thai: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่ English: whereabouts
[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
東京[とうきょういき, toukyouiki] Thai: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว English: Tokyo-bound
[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
[はっこうしょ, hakkousho] Thai: สำนักพิมพ์
[ゆく, yuku] Thai: ใช้เขียนเป็นฮิรางานะเท่านั้น
[ゆく, yuku] Thai: เดิน
[ゆく, yuku] Thai: ผ่าน
[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
[つうこう, tsuukou] Thai: ผ่านไปมา
[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing
き方[いきかた, ikikata] Thai: ทางไป(ยังจุดหมาย)
[はっこう, hakkou] Thai: ตีพิมพ์(ออกจำหน่าย)
[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยมไปทั่ว English: to flourish
[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular
[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport
なう[おこなう, okonau] Thai: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน English: to carry out

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桁, héng, ㄏㄥˊ] the cross-beams of a roof
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[珩, háng, ㄏㄤˊ] central gem; crown jewel
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade
[筕, háng, ㄏㄤˊ] woven bamboo mat
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[絎, háng, ㄏㄤˊ] to quilt
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[绗, háng, ㄏㄤˊ] to quilt
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[荇, xìng, ㄒㄧㄥˋ] a water plant, Nymphoides peltalum
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[行, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  亍 (chù ㄔㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳
[衍, yǎn, ㄧㄢˇ] to overflow; to spread out
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 going in all directions 行
[術, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  术 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation
[衔, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  钅 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[衕, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To walk 行 with 同 someone; 同 also provides the pronunciation
[衖, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[街, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[衙, yá, ㄧㄚˊ] public office; official residence
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  吾 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] go
[衚, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[衛, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[衝, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  重 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] go
[衡, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation
[衢, qú, ㄑㄩˊ] highway; thoroughfare, intersection
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  瞿 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[銜, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[鴴, héng, ㄏㄥˊ] plover, wading bird
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A wading 行 bird 鳥; 鳥 also provides the pronunciation
[鸻, héng, ㄏㄥˊ] plover, wading bird
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A wading 行 bird 鸟; 鸟 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線をく) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線をく;良い線をく;好い線を[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線く;良い線く;好い線[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いって来る;って来る;ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
うまくやってく;旨くやって[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
うまくく(P);上手くいく(P);上手くく;旨くいく;旨く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
しっくり[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
しつつなう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
ないとけない(P);無いといけない;無いとけない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないとけません;無いといけません;無いとけません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないとけない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないとけない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
はって[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
はやり目;流り目;流目;流[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
みずほ銀[みずほぎんこう, mizuhoginkou] (n) Mizuho Bank [Add to Longdo]
やってく;遣って[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
ゆうちょ銀(P);郵貯銀[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀を除く;郵貯銀を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
よい旅[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
よそき(P);余所[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アクセス方式実プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アジア開発銀[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アメリカ輸出入銀[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
イングランド銀[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実[エナジーセーブのそくじじっこう, enaji-se-bu nosokujijikkou] (n) {comp} quick energy saver [Add to Longdo]
オリエント急[オリエントきゅうこう, oriento kyuukou] (n) Orient express [Add to Longdo]
オンライン銀業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities [Add to Longdo]
[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
コード進[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music) [Add to Longdo]
コマンド[コマンドぎょう, komando gyou] (n) {comp} command line [Add to Longdo]
コマンド引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument [Add to Longdo]
[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ステータス[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] (n) {comp} status line [Add to Longdo]
スパイ[スパイこうい, supai koui] (n) espionage [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] (n) {comp} zero matrix [Add to Longdo]
ソフト[ソフトぎょうまつ, sofuto gyoumatsu] (n) {comp} soft line terminator [Add to Longdo]
[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ダイオキシン法施規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins [Add to Longdo]
[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ツェッペリン飛[ツェッペリンひこうせん, tsuepperin hikousen] (n) Zeppelin airship [Add to Longdo]
テクシーで[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
デバッグ[デバッグぎょう, debaggu gyou] (n) {comp} debugging line [Add to Longdo]
デモ[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ノミ為;呑み[ノミこうい(ノミ為);のみこうい(呑み為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation [Add to Longdo]
三人,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
三人,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三思而后[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
上海浦东发展银[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank [Add to Longdo]
不明飞[bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ, / ] unidentified flying object (UFO); flying saucer [Add to Longdo]
不着陆飞[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] nonstop flight [Add to Longdo]
不虚此[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip [Add to Longdo]
[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable [Add to Longdo]
[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, ] on the point of death; dying [Add to Longdo]
世界银[Shì jiè Yín háng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] World Bank [Add to Longdo]
[shì háng, ㄕˋ ㄏㄤˊ, ] World Bank (abbr.) [Add to Longdo]
[bìng xíng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] in parallel [development, implementation, etc] [Add to Longdo]
不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] parallel program [Add to Longdo]
计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing [Add to Longdo]
中国人民银[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
中国光大银[Zhōng guó guāng dà yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Everbright Bank [Add to Longdo]
中国建设银[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Construction Bank [Add to Longdo]
中国农业银[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China [Add to Longdo]
中国银[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of China [Add to Longdo]
中央执委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
中央银[zhōng yāng yín háng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ˊ ㄏㄤˊ, / ] central bank [Add to Longdo]
[Zhōng háng, ㄓㄨㄥ ㄏㄤˊ, ] abbr. for Bank of China (BOC) 中国银 [Add to Longdo]
[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水 [Add to Longdo]
八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] all the trades; people of all trades and professions [Add to Longdo]
亚洲开发银[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Asian Development Bank [Add to Longdo]
交通银[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications [Add to Longdo]
人民动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
人民银[rén mín yín háng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] the People's bank of China [Add to Longdo]
[rén xíng qū, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian precinct [Add to Longdo]
地下通道[rén xíng dì xià tōng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] pedestrian underpass [Add to Longdo]
横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, / ] pedestrian crossing [Add to Longdo]
[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk [Add to Longdo]
人车混[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
代数流[dài shù liú xíng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] (math.) manifold [Add to Longdo]
禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
使徒[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使 / 使] Acts of the Apostles [Add to Longdo]
[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] routine [Add to Longdo]
侵权[qīn quán xíng wéi, ㄑㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] tort [Add to Longdo]
便宜[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便] act at one's discretion; act as one sees fit [Add to Longdo]
便车旅[biàn chē lǚ xíng zhě, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄜ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 便 / 便] hitch-hiker [Add to Longdo]
[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, ] religious practice (Buddh.) [Add to Longdo]
[xiū xíng rén, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] a person pursuing religious practise (Buddh.) [Add to Longdo]
逆施[dào xíng nì shī, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄧˋ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things [Add to Longdo]
[jiàn xíng, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to hike [Add to Longdo]
[xiān xíng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, ] to precede others; in advance [Add to Longdo]
[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] forerunner [Add to Longdo]
[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, / ] expert; adept; experienced [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Beat it.どっかけ。
I'm coming.今、くわ。 [F]
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医者にきなさい。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛物体のことだと思う」
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅記」を読んだことがありますか。
He suggested to me that we should go.「さあきましょう」と彼は私に言った。
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへってきたのですか」「床屋へってきたところです」
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへってきましたか」「友人を見送りに駅へってきました」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまでかれるのですか」「私はシカゴに向かっています」
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公園にきましたか」「バスできました」
"Why aren't you going?" "Because I don't want to."「なぜかないの」「きたくないからさ」
"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."「ニューヨークへったことがありますか」「ええ2、3度ったことがあります」
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう我慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこにくから。」
"May I go with you?" "By all means."「一緒にってもいいですか」「どうぞ」
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".「映画にきませんか」「ええきましょう」
"Where have you been?" "I've been to the dentist."「何処にっていたの?」「歯医者にっていたのだ」
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'「外へってクッキーを買ってくるわ」、と彼女は私に言った。 [F]
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が今、流っている。
"Performed" is the right word.った」というのは適切な言葉だ。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森の中に小熊を探しにくつもりはない」と兄がいった。
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は来週ハワイへくつもりよ」「ほんと?」
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日います」と先生は言った。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨くき着くことができる」と彼は考えた。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に映画を見にくのはどうですか」「きたいですね」
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と銀強盗は叫んだ。
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛機に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
"Do you like traveling?" "So I do."「旅が好きですか」「その通りです」
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅の費用としては十分だろう。
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100里をく者は99里を半ばとする。 [Proverb]
Let's begin with the fifth line on page 10.10ページの5目をみなさい。
On condition you are back by ten o'clock, you may go to the dance.10時までに帰ってくるならば、ダンスにってもよい。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミきの電車を乗り過ごしてしまいます。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀と埼玉銀は合併してあさひ銀になった。
I can walk to school in ten minutes.10分で学校まで歩いてける。
Eleven o'clock is good for me.11時でしたらけます。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめにこうとも君の親切を決して忘れないでしょう。 [M]
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流は胸の部分を強調していた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見にった。
It happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.1984年の8月、私は仕事でたまたま沖縄にく事になった。
Does the 19 bus go to Main Street?19番バスはメイン大通りへきますか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルもかないうちに雨が降り出した。
A new dictionary has been projected.1冊の新しい辞書の発が計画されている。
I will come to you in an hour.1時間して君のところにきます。 [M]
I would like to travel alone.1人で旅がしたいものだ。
I go shopping every other day.1日おきに買い物にく。
How often do you go scuba diving in a year?1年にどれくらい頻繁にスキューバダイビングにきますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was it really done by the crazy fan?[JA] 熱狂的なファンの犯... ですか Reason (2017)
Are there girls as good as her at the whorehouse you go to?[JA] あんたのってる ソープランドにもいる? (美波)このレベルの子 (慎)えっ? Values (2017)
Somebody has to do these things but, in your case, now that I know you better...[CN] 必须有人干这一 但是说到妳 我知道妳最好... Irma la Douce (1963)
Do y'all take traveller's cheques?[CN] 妳收旅支票吗 Irma la Douce (1963)
He is in the courtyard having his luggage unloaded.[CN] 他在花园里卸 The Leopard (1963)
I shall put my plan into operation straightaway.[CN] 我立刻实我的计划 From Russia with Love (1963)
Evidently our permit is no good.[CN] 通证也不 The Leopard (1963)
Not me. And according to the law, you're supposed to keep it on a leash.[CN] 我不 根据法律 妳应该给它绑皮带 Irma la Douce (1963)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日われた 開 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
If we weren't here, that lot would soon foist the republic on you.[CN] 不动的话 他们就将共和政体强加于人 The Leopard (1963)
In fact, I never drink when I'm off duty. Maybe just a little glass of Vichy water.[CN] 事实上我不履职责时也不 也许只要一小杯维希矿泉水 Irma la Douce (1963)
Okay, I'll get going.[JA] じゃ 先 ってるよ? Ready (2017)
All right, I'm leaving now.[JA] (美波)はいはい 今 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm going to clean the bathroom.[JA] お風呂掃除にってきます Absolute (2017)
Soon I'ma get tired of it and not go back.[JA] またきたくなくなる CounterPunch (2017)
Besides, they don't take anybody with luggage.[CN] 此外 他们不收任何有李的人 Irma la Douce (1963)
It's all right. Just go, Kitano.[JA] 北野君 いいからって Choices (2017)
Colonel Klebb,[CN] 史密殊动指挥 From Russia with Love (1963)
- All right, we were just talking.[CN] - 了 我们只是聊天 Irma la Douce (1963)
I just realized that when you make your way up, you gotta start stepping it up.[JA] 気づいたよ 成長するには動あるのみ CounterPunch (2017)
Yes, it is, because I have anticipated every possible variation of countermove.[CN] 肯定 我已预计过有可能出现的 每个对抗 From Russia with Love (1963)
I thought you needed it for the ID.[JA] IDの発は? CounterPunch (2017)
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.[JA] いろいろな場所にって たくさんの人の生き方を 自分の目で見てみたいなって Emotions (2017)
Do not lose your goodwill towards me.[CN] 在我面前请注意自己言 The Leopard (1963)
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?[JA] 道間達之さんの刑が 執されたことについて 何かひと言ありますか? Ready (2017)
No. Only this.[CN] 这个 From Russia with Love (1963)
Mind your own business. I don't need your lip.[JA] (美波) うるっさいわね 言われなくてもくわよ Values (2017)
Get him, Pete![JA]  CounterPunch (2017)
Make her disappear.[JA] 方不明にしてください Emotions (2017)
I was happy those orders were so close to my own sentiments.[CN] 所幸的是我的动与感情一致 The Leopard (1963)
Not littering the sidewalks, that's section 43. This is lewd and immoral conduct.[CN] 不是人道上乱扔垃圾 那是第43款 这是淫荡不道德 Irma la Douce (1963)
What, I can't fight?[JA] 続不可能だと? CounterPunch (2017)
Blood is the best security in this business.[CN] 在这一,血缘关系是最可靠的 From Russia with Love (1963)
- It's all right. Not now.[CN] - 没关系 现在不 以后来吧 Irma la Douce (1963)
But what separates us is there are people who can activate it... and become champion.[JA] だが その信念を 動に移せた者だけが チャンピオンになれる CounterPunch (2017)
She takes her orders from Colonel Klebb.[CN] 她奉卡勒布上校的命令事的 From Russia with Love (1963)
And send up a porter for the luggage. Thank you.[CN] 请派服务生来搬李,麻烦你 From Russia with Love (1963)
Yes, I have been.[JA] ちゃんとってるよ Values (2017)
Not now.[CN] 现在不 From Russia with Love (1963)
It was your plan. They followed it implicitly.[CN] 计划是你的,他们完全依计划 From Russia with Love (1963)
So, where is the cause of all this bullshit?[JA] で 迷惑の元凶は どこってんの? Affection (2017)
You're very fortunate to have been chosen for such a simple, delightful duty.[CN] 你非常幸运被挑选为 执这样简单愉快的任务 From Russia with Love (1963)
Do you know how many people go missing every year in Japan?[JA] あんた知ってる? 日本で毎年 何人の人間が 方不明になってるか Absolute (2017)
At least, not when I am present.[CN] 至少我在场时就不 The Leopard (1963)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.[JA] 死刑判決を受けた 道間達之(たつゆき)死刑囚の刑が 昨日 執されました Ready (2017)
I'm not saying that. We've been told all civilian permits are suspended.[CN] 我可没这么说 所有平民的通证都要暂缓 The Leopard (1963)
If you think you can.[CN] 只要你认为可以便 From Russia with Love (1963)
Get going.[JA] 先 ってろ Emotions (2017)
People believe her murder was caused by jealousy.[JA] ファンの嫉妬による犯という 説も出てますが Reason (2017)
It ran away.[JA] っちゃった Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブの即時実[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
コマンド[コマンドぎょう, komando gyou] command line [Add to Longdo]
コマンド引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
ステータス[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
ソフト[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
デバッグ[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
ハード[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator [Add to Longdo]
パラメタ化された実可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ビュー写像変換[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix [Add to Longdo]
ビュー方向変換[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]
[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
印字後送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
印字前送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing [Add to Longdo]
き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode [Add to Longdo]
き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
画素進方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
解釈実[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈実プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character [Add to Longdo]
拡大[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix [Add to Longdo]
強制改[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
係数[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix [Add to Longdo]
継続[けいぞくぎょう, keizokugyou] continuation line [Add to Longdo]
の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
現在の実[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
現在番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number [Add to Longdo]
[ぎょう, gyou] line [Add to Longdo]
の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
ベクトル[ぎょうベクトル, gyou bekutoru] row vector [Add to Longdo]
位置[ぎょういち, gyouichi] line number [Add to Longdo]
印字装置[ぎょういんじそうち, gyouinjisouchi] line printer [Add to Longdo]
間隔[ぎょうかんかく, gyoukankaku] line spacing [Add to Longdo]
起点[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]
始端[ぎょうしたん, gyoushitan] home position of line [Add to Longdo]
方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter [Add to Longdo]
先指示コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
送り幅[ぎょうおくりはば, gyouokurihaba] line spacing [Add to Longdo]
端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっこう, ikkou] eine_Zeile [Add to Longdo]
[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[しゅぎょう, shugyou] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]
[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
団体旅[だんたいりょこう, dantairyokou] Gruppenreise [Add to Longdo]
[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
宇宙旅[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
宇宙飛[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
[じっこう, jikkou] verwirklichen, in_die_Tat_umsetzen [Add to Longdo]
[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]
[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[じょこう, jokou] langsam_fahren [Add to Longdo]
[きゅうこう, kyuukou] Eilzug [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
[なりゆき, nariyuki] Verlauf, Fortgang [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
新婚旅[しんこんりょこう, shinkonryokou] Hochzeitsreise [Add to Longdo]
[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
[りょこう, ryokou] Reise [Add to Longdo]
[りょこうしゃ, ryokousha] Reisender [Add to Longdo]
未刊[みかんこう, mikankou] unveroeffentlicht [Add to Longdo]
[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]
[りゅうこうか, ryuukouka] Schlager [Add to Longdo]
[はんこう, hankou] Verbrechen [Add to Longdo]
犯で[げんこうはんで, genkouhande] auf_frischer_Tat [Add to Longdo]
[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
直情径[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[とっこう, tokkou] gute_Tat [Add to Longdo]
[きこう, kikou] Reisebeschreibung, Reisebericht [Add to Longdo]
[きこうぶん, kikoubun] Reisbeschreibung, Reisebericht [Add to Longdo]
[ぞっこう, zokkou] Fortsetzung [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Auffuehrung, Schau [Add to Longdo]
[だこう, dakou] gewunden, maeandrig [Add to Longdo]
[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
[だい, dai] Zeile, durchfuehren [Add to Longdo]
[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]
き先[いきさき, ikisaki] Reiseziel, Aufenthaltsort [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ゆく, yuku] -gehen, -fahren [Add to Longdo]
[ぎょうれつ, gyouretsu] -Zug, Prozession, Schlange [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top