Search result for

*血*

(243 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -血-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温動物,
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷動物,
[ち, chi] (n) เลือด
[けっせい, kessei] (n) น้ำเหลือง (lymph)
[けっとう, kettou] (n) น้ำตาลในเลือด
[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけつき, kyuuketsuki] ผีดูดเลือด
[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง
[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
[けっしょく, kesshoku] (n ) เลือดขึ้นหน้า
保存[ほぞんけつえき, hozonketsueki] (n ) เลือด(ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย)
[けんけつ, kenketsu] (n ) บริจาคเลือด
[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว , See also: R. leukemia
[けつあつ, ketsuatsu] (n ) ความดันโลหิต , See also: R. blood pressure

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[血, xuè, ㄒㄩㄝˋ] blood
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A chalice 皿 filled with blood 丿,  Rank: 658
[衅, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to quarrel, to dispute; a blood sacrifice
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  半 (bàn ㄅㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] blood,  Rank: 3,146
[恤, xù, ㄒㄩˋ] to help, to relieve, to take pity on
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,214
[睾, gāo, ㄍㄠ] testicle
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  幸 (xìng ㄒㄧㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,529
[衄, nǜ, ㄋㄩˋ] a bloody nose; to be defeated
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To be shamed 丑 by a bloody 血 nose,  Rank: 5,839
[洫, xù, ㄒㄩˋ] moat, ditch
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 6,901
[衆, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; the public
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] side-by-side
[衊, miè, ㄇㄧㄝˋ] to smear, to slander; to defile
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  蔑 (miè ㄇㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] To slight 蔑 with smeared blood 血; 蔑 also provides the pronunciation
[裇, xū, ㄒㄩ] shirt
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
MN式液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
Rh式液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
うっ性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
くも膜下出;蜘蛛膜下出[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
アルカリ[アルカリけつしょう, arukari ketsushou] (n) (obsc) (See アルカローシス) alkalosis [Add to Longdo]
アルゼンチン出[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ウイルス性出[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エボラ出[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ガラクトース[ガラクトースけっしょう, garakuto-su kesshou] (n) galactosemia [Add to Longdo]
ヒト白球抗原;人白球抗原[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白球抗原);ひとはっけっきゅうこうげん(人白球抗原), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗原) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
リンパ性白[リンパせいはっけつびょう, rinpa seihakketsubyou] (n) lymphocytic leukemia [Add to Longdo]
ロングフライト栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers [Add to Longdo]
[あくち;おけつ, akuchi ; oketsu] (n) impure blood [Add to Longdo]
悪性貧[あくせいひんけつ, akuseihinketsu] (n) pernicious anemia; pernicious anaemia [Add to Longdo]
異常色素症[いじょうけっしきそしょう, ijoukesshikisoshou] (n) hemoglobinopathy [Add to Longdo]
[いっけつ, ikketsu] (n,vs) hemorrhage; haemorrhage [Add to Longdo]
;鬱;うっ[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
[きぢ;きじ(ik), kidi ; kiji (ik)] (n) (uk) (See 縞蚯蚓) brandling (when used as fishing bait) [Add to Longdo]
[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) (See 冷動物,恒温動物) warm-blooded animal [Add to Longdo]
[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] (n) scurvy [Add to Longdo]
開放管系[かいほうけっかんけい, kaihoukekkankei] (n) open blood-vascular system [Add to Longdo]
外出[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding [Add to Longdo]
鎌形赤球貧[かまがたせっけっきゅうひんけつしょう, kamagatasekkekkyuuhinketsushou] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌状赤球症[かまじょうせっけっきゅうしょう, kamajousekkekkyuushou] (n) sickle cell disease; sickle cell anemia (anaemia) [Add to Longdo]
鎌状赤球貧[かまじょうせっけっきゅうひんけつ, kamajousekkekkyuuhinketsu] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
乾燥漿[かんそうけっしょう, kansoukesshou] (n) dried plasma [Add to Longdo]
冠状動脈栓症[かんじょうどうみゃくけっせんしょう, kanjoudoumyakukessenshou] (n) coronary thrombosis [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] (n) sweat and blood [Add to Longdo]
眼底出[がんていしゅっけつ, ganteishukketsu] (n) hemorrage in the fundus of the eye [Add to Longdo]
[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
起立性低[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,adj-no) bloodsucking; sucking blood [Add to Longdo]
こうもり;吸蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
動物[きゅうけつどうぶつ, kyuuketsudoubutsu] (n) bloodsucker [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょけつせい, kyoketsusei] (adj-no) ischemic [Add to Longdo]
[きょうけつ, kyouketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor [Add to Longdo]
[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) blood clot; curdle [Add to Longdo]
[きんけつしょう, kinketsushou] (n) bacteremia; bacteraemia (presence of bacteria in the blood) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) blood; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
が繋がる;がつながる[ちがつながる, chigatsunagaru] (exp,v5r) to be related [Add to Longdo]
が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
だまり;溜まり;溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood [Add to Longdo]
と汗の結晶[ちとあせのけっしょう, chitoasenokesshou] (exp) result of one's blood, sweat, and tears; fruits of one's labour [Add to Longdo]
に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
[xuè qīng, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] serum; blood serum, #5,127 [Add to Longdo]
[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] high blood pressure; hypertension, #5,832 [Add to Longdo]
[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] blood pressure, #6,451 [Add to Longdo]
[xiān xuè, ㄒㄧㄢ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood, #7,502 [Add to Longdo]
[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular, #9,533 [Add to Longdo]
小板[xuè xiǎo bǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] blood platelet, #9,641 [Add to Longdo]
[liú xuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˋ, ] to bleed; to shed blood, #10,243 [Add to Longdo]
[pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] anemia, #10,487 [Add to Longdo]
[bái xuè bìng, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] leukemia, #10,699 [Add to Longdo]
[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]
[xīn xuè, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ, ] heart's blood; expenditure (for some project); meticulous care, #11,370 [Add to Longdo]
[rè xuè, ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] hot blood; warm-blooded (animal); endothermic (physiology), #11,430 [Add to Longdo]
[xiàn xuè, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] to donate blood, #11,452 [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug), #11,513 [Add to Longdo]
[xuè xíng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, ] blood group; blood type, #12,246 [Add to Longdo]
[xuè shuān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, ] blood clot; thrombosis, #12,420 [Add to Longdo]
[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, ] to make blood (function of bone marrow), #12,962 [Add to Longdo]
[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine), #13,242 [Add to Longdo]
[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers, #14,225 [Add to Longdo]
[shū xuè, ㄕㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] to transfuse blood; to give aid and support, #14,236 [Add to Longdo]
[xuè jī, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ, / ] bloodstain, #14,421 [Add to Longdo]
[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage, #15,007 [Add to Longdo]
[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion, #15,712 [Add to Longdo]
[bǔ xuè, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] enrich the blood, #17,385 [Add to Longdo]
吸虫[xuè xī chóng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, / ] schistosoma, #17,403 [Add to Longdo]
[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction, #17,407 [Add to Longdo]
[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot, #17,832 [Add to Longdo]
[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] blood vessels, #18,476 [Add to Longdo]
[xuè yuán, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] bloodline, #19,454 [Add to Longdo]
[xuè sè, ㄒㄩㄝˋ ㄙㄜˋ, ] color (of one's skin, a sign of good health); red of cheeks, #22,334 [Add to Longdo]
[xuè ròu, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ, ] flesh, #22,344 [Add to Longdo]
[gōng xuè, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood, #22,744 [Add to Longdo]
脑出[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]
红蛋白[xuè hóng dàn bái, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin, #23,062 [Add to Longdo]
[xuè àn, ㄒㄩㄝˋ ㄢˋ, ] murder case, #24,044 [Add to Longdo]
[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, ] blood loss, #24,434 [Add to Longdo]
[xuè qì, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] blood and vital breath; bloodline (i.e. parentage); valor, #25,228 [Add to Longdo]
尿[xuè niào, ㄒㄩㄝˋ ㄋㄧㄠˋ, 尿] hematuria, #25,628 [Add to Longdo]
[chōu xuè, ㄔㄡ ㄒㄩㄝˋ, ] to take blood; to draw blood (e.g. for a test), #26,447 [Add to Longdo]
[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] capillary, #27,378 [Add to Longdo]
淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
[xuè bó, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄛˊ, ] bloodbath; pool of blood, #29,109 [Add to Longdo]
来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ, / ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm, #29,701 [Add to Longdo]
[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
内出[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage, #30,490 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You'll have bleeding for a few hours.2、3時間出が続きます。
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは圧に何ら影響はない。
You are a cold-blooded person, aren't you?あなたはも涙も無い人ね。
What's your blood group?あなたの液型は何ですか。
Your left eye is congested.あなたの左目は充していますよ。
Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.この人々は、によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。
You are bleeding at the nose.あなたは鼻がでているよ。
First cousins are too close kin for marriage.いとこ同士は結婚するにはが近すぎる。
Cooking runs in my family.うちの家族には料理人のがながれているの。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは液の循環を妨げる。
The sight made my blood freeze.その光景を見てが凍った。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分がつながっているんだ。
The knife was covered in blood.そのナイフはにまみれていた。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分のを提供までした。
The patient fainted at the sight of blood.その患者はを見て卒倒した。
My blood curdled at that sight.その光景を見ての凍る思いがした。
At last they purchased freedom with blood.ついに彼らはの犠牲によって自由を獲得した。
Diane is your half sister too, George.ダイアナもな、お前と半分がつながってるんだ。
The writer was descended from the Greek royal family.その作家はギリシャの王家の統を引いていた。
With a weak beat, it continues to bleed.臆病な鼓動とともにはにじみ続ける。
The pin pierced his finger and it began to bleed.ピンが彼の指に突き刺さり、が出始めた。
Maintaining a high salt diet may contribute to high blood pressure.塩分の高い食事をとると、高圧の原因になるかもしれない。
I sometimes have abnormal vaginal bleeding.ときどき不正出があります。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の鼓動と圧をモニターで監視した。
The doctor analyzed the blood sample for anemia.医者は貧の検査をするためサンプルを分析した。
The vampire legend flourishes in the Balkans.鬼伝説はバルカン地方に流布している。
Wipe my bloody face.顔のを拭いて欲しい。
Talent for music runs in their blood.音楽の才能が彼らのに流れている。
The blood ran red.があかあかと流れた。
The police wanted to avoid bloodshed.警察は流を避けたかった。
Fish are cold-blooded animals.魚は冷動物である。
Let me take your blood pressure.圧を計りましょう。
Blood ran from the wound.が彼の傷口から流れた。
Blood is flowing down.が流れている。
My phlegm has blood in it.たんが出ます。
Blood will have blood.を洗う。
A bloody contest for power.なまぐさい権力闘争。
I passed clots.のかたまりが出ました。
The blood was a dark color.はどす黒かったです。
Blood runs in the veins.管の中を流れる。
Blood is thicker than water.は水よりも濃し。
Blood is thicker than water.は水より濃い。
The blood was bright red.は鮮でした。
Blood will tell. [Proverb]は争えない。 [Proverb]
Blood will tell. [Proverb]は争えぬものだ。 [Proverb]
He was surprised at the sight of blood.を見て彼はびっくりした。
The sight of blood turned his stomach.を見て彼は胸が悪くなった。
The blood made her excited.を見て彼女は興奮した。
I feel sick whenever I see blood.を見ると具合が悪くなる。
Blood pressure is important as a barometer of health.圧は健康のバロメーターとして重要である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The hero of Hunter's Cove, who recently helped rescue a young girl from the jaws of a bloodthirsty shark is going out to search for the massive predator.[JA] に飢えたサメから 若い女性を救った この町のヒーローが Stalker's Prey (2017)
Just... [sighs][JA] 私はこのをすべて手に入れた 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
One more thing, salesmen are like vampires. Never invite one into your home.[JA] セールスマンは 吸鬼に似ている Salesmen Are Like Vampires (2017)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[CN] 我会帮助他 但他每隔一两个星期就去库卖 CounterPunch (2017)
Blood pressure's 90/60.[JA] 圧は90/60です。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
B gyemotologiyu.[JA] 輸室へ! Attraction (2017)
I can't even remember what my wife looked like.[CN] 上一次他们倾巢而出 洗了我们的村子 The Village of No Return (2017)
Well, that's tragic.[CN] 会上那些吸鬼总算得逞了 Smell the Weakness (2017)
Blood is needed, I lost a lot.[JA] 失がひどい... 輸だな Attraction (2017)
Order two pints of blood.[JA] 2ピントのを注文する。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
If you like your streets covered in shit and pig's blood, it's the town for you.[JA] クソと豚ので塗れた道が好きならいい街だぜ Dragonstone (2017)
Because if these attacks happen, whatever blood is on your hands will be on mine, too.[JA] これらの攻撃が発生した場合、 どんながあなたの上にあるか 手も私の上にあるでしょう。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
A demon's blood will vaporise on the mirror.[JA] 妖怪のは 鏡で蒸発する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Fire and blood.[JA] 火とを... Stormborn (2017)
It's by means of the process of science.[CN] 完全不動,因為液雖然含鐵 但那和紅素結合成複合物 所以沒有磁性 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
You saw a dead person...[CN] 那里是不是很多? Skins (2017)
- Who's that for?[CN] 当他们的头发着火 肉燃烧的焦糊味充满整个王座厅 Eastwatch (2017)
My blood sugar.[JA] 私の糖値。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
I think there's also unintended consequences, right?[CN] 可是我想象未来人工智能 可以读懂我的核磁共振造影 我的乳房X光片 我的验报告 也许还有感应器 Machines Take Over the World (2017)
"Do they wanna know math?" "No, they don't want to know it.[CN] 每天都有新加入,明知這有多爛 Louis C.K. 2017 (2017)
He did it because he loved you. And he loved his brother.[CN] 这里的地板上有迹,查理一定是在藏的时候滴下的。 The Impossible Murder (2017)
Using the homeowner's loo is a cardinal sin, no matter how desperate you are.[CN] 否则我们只有尝到后 才会离开你身边 Salesmen Are Like Vampires (2017)
You're my family, the men who helped me slaughter the Starks at the Red Wedding.[JA] お前達は家族だ の婚儀でスタークを虐殺した Dragonstone (2017)
"The Seven Kingdoms will bleed as long as Cersei sits on the Iron Throne.[JA] 七王国はを流し続ける サーシーが鉄の玉座に座る限り Stormborn (2017)
So she dug at that rock in the road with her hands till they bled, used everything she had to pull it out.[JA] 岩を掘り出そうと 彼女の手はまみれ だが必死に掘り続けた Rock in the Road (2017)
The main one was massive cerebral hemorrhage.[JA] 主に脳内出 Imminent Risk (2017)
I don't know...[CN] 到处都是... Skins (2017)
You're 20 years old and angry, so I'm gonna forgive you for saying that.[JA] あなたは20歳で気盛ん だから許せるわ A Flash of Light (2017)
Was his blood running everywhere?[JA] 奴のが 四方に飛び散ったかい? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Come on.[CN] "崩警告"是什么? Chapter 54 (2017)
Her work's in her blood, you know?[JA] 彼女の作品は彼女のの中にあります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
...all of these UN summits, and she shakes their dirty hands, soaked in American blood.[JA] ...国連サミットのすべてで 彼女はアメリカのに浸った 汚い手と握手している Casus Belli (2017)
Now I should be the one who is supposed to heal all the wounds of the war?[CN] 爱尔莎 我知道你不是冷之人 Einstein: Chapter Eight (2017)
And on we're off on a grand adventure.[CN] 在蛹里面痛苦地挣扎 是蝴蝶为翅膀充让它变坚实的过程 Here There Be Dragons (2017)
Dwayne said there were[CN] 长官,今天早上4点报告出来了,确认了死者是桶穿腹部,急性内出死亡。 The Impossible Murder (2017)
But killing yourself solves all your problems.[CN] 你知道一扇用垃圾袋封住的窗 背後有多少辛酸淚嗎? Louis C.K. 2017 (2017)
This is called the paradox of protection.[CN] 一旦遇到確實感染身體的病菌 白球就會想起如何應對 Do Some Shots, Save the World (2017)
Once you do, we won't leave your side until we taste blood. Not even for a piss.[JA] 招き入れたら を吸うまで帰らない Salesmen Are Like Vampires (2017)
She's just gonna draw a little bit of blood and run a couple of tests.[JA] 彼女はただ描くつもりだ ちょっとした 2つのテストを実行します。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
But it's not magic, it's...[CN] 使用磁鐵的概念是液含鐵 磁鐵可將液引到特定部位促進療癒 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
But...[CN] 会需要很长时间才会失过多 The World Council of Churches (2017)
I didn't even know CDC saw patients.[CN] 达拉斯死了一个 五天的时间 那个人就肉模糊地死去了 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
The scrotum shading, the veins and it's like the whole thing just follows you.[JA] 作品として 10点満点で7点ですね 陰嚢の濃淡とか 管とか 全体的にみても 本当に目を引くし Once Upon a Time in Venice (2017)
All I have to do is hide under the sofa until she moves on to the next sap.[CN] 让我思考一下如何摆脱 这条该死的寻猎犬 我有个主意 你何不和我们一样乖乖缴税? Close Encounters (2017)
I much prefer the high-octane thrill of an awards dinner in a Ramada hotel on the edge of Chelmsford.[CN] 米尔曼杨总是在招募 合适的新鲜 The Widow Maker (2017)
My hair used to be curly, but I found out they can apply implants, anything you want.[CN] 你不是害怕和手术那些东西吗? Skins (2017)
And now that I know it works, my team has my research and my blood.[JA] 実験データと その液がチームの元にある Resident Evil: Vendetta (2017)
No bullets[CN] 淑熙 我不能让淑熙一辈子都过这种腥的日子 The Villainess (2017)
We need to go! He's bleeding out![JA] 早く 失死する! Bury Me Here (2017)
Go the hospital[CN] 她出不止 The Villainess (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
内出[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] Skorbut [Add to Longdo]
[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
[りゅうけつ, ryuuketsu] Blutvergiessen [Add to Longdo]
の人[こんけつのひと, konketsunohito] Mischling [Add to Longdo]
[けんけつ, kenketsu] Blutspende [Add to Longdo]
[ち, chi] Blut [Add to Longdo]
[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]
[けつえき, ketsueki] -Blut [Add to Longdo]
液型[けつえきがた, ketsuekigata] Blutgruppe [Add to Longdo]
液循環[けつえきじゅんかん, ketsuekijunkan] Blutkreislauf [Add to Longdo]
[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]
[けっとう, kettou] Blutzucker [Add to Longdo]
[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top