Search result for

*血*

(243 entries)
(0.3537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -血-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温動物,
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷動物,
[ち, chi] (n) เลือด
[けっせい, kessei] (n) น้ำเหลือง (lymph)
[けっとう, kettou] (n) น้ำตาลในเลือด
[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけつき, kyuuketsuki] ผีดูดเลือด
[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง
[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
[けっしょく, kesshoku] (n ) เลือดขึ้นหน้า
保存[ほぞんけつえき, hozonketsueki] (n ) เลือด(ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย)
[けんけつ, kenketsu] (n ) บริจาคเลือด
[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว , See also: R. leukemia
[けつあつ, ketsuatsu] (n ) ความดันโลหิต , See also: R. blood pressure

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恤, xù, ㄒㄩˋ] to help, to relieve, to take pity on
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[洫, xù, ㄒㄩˋ] moat, ditch
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[睾, gāo, ㄍㄠ] testicle
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  幸 (xìng ㄒㄧㄥˋ) 
Etymology: []
[血, xuè, ㄒㄩㄝˋ] blood
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A chalice 皿 filled with blood 丿
[衄, nǜ, ㄋㄩˋ] a bloody nose; to be defeated
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To be shamed 丑 by a bloody 血 nose
[衅, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to quarrel, to dispute; a blood sacrifice
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  半 (bàn ㄅㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] blood
[衆, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; the public
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] side-by-side
[衊, miè, ㄇㄧㄝˋ] to smear, to slander; to defile
Radical: Decomposition: 血 (xuè ㄒㄩㄝˋ)  蔑 (miè ㄇㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] To slight 蔑 with smeared blood 血; 蔑 also provides the pronunciation
[裇, xū, ㄒㄩ] shirt
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  血 (xuè ㄒㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
MN式液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
Rh式液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
うっ性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
くも膜下出;蜘蛛膜下出[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
アルカリ[アルカリけつしょう, arukari ketsushou] (n) (obsc) (See アルカローシス) alkalosis [Add to Longdo]
アルゼンチン出[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ウイルス性出[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エボラ出[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ガラクトース[ガラクトースけっしょう, garakuto-su kesshou] (n) galactosemia [Add to Longdo]
ヒト白球抗原;人白球抗原[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白球抗原);ひとはっけっきゅうこうげん(人白球抗原), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗原) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
リンパ性白[リンパせいはっけつびょう, rinpa seihakketsubyou] (n) lymphocytic leukemia [Add to Longdo]
ロングフライト栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers [Add to Longdo]
[あくち;おけつ, akuchi ; oketsu] (n) impure blood [Add to Longdo]
悪性貧[あくせいひんけつ, akuseihinketsu] (n) pernicious anemia; pernicious anaemia [Add to Longdo]
異常色素症[いじょうけっしきそしょう, ijoukesshikisoshou] (n) hemoglobinopathy [Add to Longdo]
[いっけつ, ikketsu] (n,vs) hemorrhage; haemorrhage [Add to Longdo]
;鬱;うっ[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
[きぢ;きじ(ik), kidi ; kiji (ik)] (n) (uk) (See 縞蚯蚓) brandling (when used as fishing bait) [Add to Longdo]
[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) (See 冷動物,恒温動物) warm-blooded animal [Add to Longdo]
[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] (n) scurvy [Add to Longdo]
開放管系[かいほうけっかんけい, kaihoukekkankei] (n) open blood-vascular system [Add to Longdo]
外出[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding [Add to Longdo]
鎌形赤球貧[かまがたせっけっきゅうひんけつしょう, kamagatasekkekkyuuhinketsushou] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌状赤球症[かまじょうせっけっきゅうしょう, kamajousekkekkyuushou] (n) sickle cell disease; sickle cell anemia (anaemia) [Add to Longdo]
鎌状赤球貧[かまじょうせっけっきゅうひんけつ, kamajousekkekkyuuhinketsu] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
乾燥漿[かんそうけっしょう, kansoukesshou] (n) dried plasma [Add to Longdo]
冠状動脈栓症[かんじょうどうみゃくけっせんしょう, kanjoudoumyakukessenshou] (n) coronary thrombosis [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] (n) sweat and blood [Add to Longdo]
眼底出[がんていしゅっけつ, ganteishukketsu] (n) hemorrage in the fundus of the eye [Add to Longdo]
[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
起立性低[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,adj-no) bloodsucking; sucking blood [Add to Longdo]
こうもり;吸蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
動物[きゅうけつどうぶつ, kyuuketsudoubutsu] (n) bloodsucker [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょけつせい, kyoketsusei] (adj-no) ischemic [Add to Longdo]
[きょうけつ, kyouketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor [Add to Longdo]
[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) blood clot; curdle [Add to Longdo]
[きんけつしょう, kinketsushou] (n) bacteremia; bacteraemia (presence of bacteria in the blood) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) blood; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
が繋がる;がつながる[ちがつながる, chigatsunagaru] (exp,v5r) to be related [Add to Longdo]
が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
だまり;溜まり;溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood [Add to Longdo]
と汗の結晶[ちとあせのけっしょう, chitoasenokesshou] (exp) result of one's blood, sweat, and tears; fruits of one's labour [Add to Longdo]
に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī xuè yā, ㄉㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] low blood pressure [Add to Longdo]
[gōng xuè, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood [Add to Longdo]
[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, ] blood donor [Add to Longdo]
便[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便] having blood in one's stool [Add to Longdo]
[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion [Add to Longdo]
内出[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage [Add to Longdo]
兵不[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory [Add to Longdo]
再生不良性贫[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
[lěng xuè, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ, ] cold-blood; cold-blooded (animal) [Add to Longdo]
动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person [Add to Longdo]
[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot [Add to Longdo]
[níng xuè méi, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄇㄟˊ, ] thrombin [Add to Longdo]
脢原[níng xuè méi yuán, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄇㄟˊ ㄩㄢˊ, ] prothrombin [Add to Longdo]
[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money [Add to Longdo]
[chū xuè xìng, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, ] hemorrhagic [Add to Longdo]
性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
[chū xuè rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄜˋ, / ] hemorrhage fever [Add to Longdo]
半乳糖[bàn rǔ táng xuè zhèng, ㄅㄢˋ ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, ] galactosemia [Add to Longdo]
[xī xiě, ㄒㄧ ㄒㄧㄝˇ, ] to suck blood [Add to Longdo]
[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers [Add to Longdo]
呕心沥[ǒu xīn lì xuè, ㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] lit. to spit out one's heart and spill blood (成语 saw); to work one's heart out; blood, sweat and tears [Add to Longdo]
地中海形贫[dì zhōng hǎi xíng pín xuè, ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia; Mediterranean anemia [Add to Longdo]
[huài xuè bìng, ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] scurvy [Add to Longdo]
[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, ] blood loss [Add to Longdo]
性贫[shī xuè xìng pín xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood loss anemia [Add to Longdo]
[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] capillary [Add to Longdo]
[xīn xuè, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ, ] heart's blood; expenditure (for some project); meticulous care [Add to Longdo]
来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ, / ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm [Add to Longdo]
[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular [Add to Longdo]
管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] cardiovascular disease [Add to Longdo]
抗凝[kàng níng xuè jì, ㄎㄤˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] anticoagulant [Add to Longdo]
抗坏[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, / ] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy) [Add to Longdo]
[kàng xuè qīng, ㄎㄤˋ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] antiserum [Add to Longdo]
[chōu xuè, ㄔㄡ ㄒㄩㄝˋ, ] to take blood; to draw blood (e.g. for a test) [Add to Longdo]
[juān xuè, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood; also written 供 [Add to Longdo]
[juān xuè zhě, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, ] blood donor; also called 供[Add to Longdo]
[bài xuè zhèng, ㄅㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] septicaemia [Add to Longdo]
杜鹃啼[dù juān tí xuè, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] the cuckoo cries blood; fig. plaintive lament [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug) [Add to Longdo]
[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] dressing; pad to stop bleeding [Add to Longdo]
[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, ] plug to stop bleeding; tampon [Add to Longdo]
[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine) [Add to Longdo]
[liú xuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˋ, ] to bleed; to shed blood [Add to Longdo]
[yù xuè, ㄩˋ ㄒㄩㄝˋ, ] blood-soaked [Add to Longdo]
海洋性贫[hǎi yáng xìng pín xuè, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia [Add to Longdo]
[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] bruise; patch of bruising [Add to Longdo]
[hùn xuè, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˋ, ] hybrid [Add to Longdo]
[hùn xuè ér, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˋ ㄦˊ, / ] multiracial [Add to Longdo]
[wēn xuè, ㄨㄣ ㄒㄩㄝˋ, / ] warm blooded (animal) [Add to Longdo]
[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are bleeding at the nose.あなたは鼻がでているよ。
You'll have bleeding for a few hours.2、3時間出が続きます。
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは圧に何ら影響はない。
Your left eye is congested.あなたの左目は充していますよ。
What's your blood group?あなたの液型は何ですか。
You are a cold-blooded person, aren't you?あなたはも涙も無い人ね。
Cooking runs in my family.うちの家族には料理人のがながれているの。
First cousins are too close kin for marriage.いとこ同士は結婚するにはが近すぎる。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは液の循環を妨げる。
The knife was covered in blood.そのナイフはにまみれていた。
Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.この人々は、によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分がつながっているんだ。
The patient fainted at the sight of blood.その患者はを見て卒倒した。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分のを提供までした。
My blood curdled at that sight.その光景を見ての凍る思いがした。
The writer was descended from the Greek royal family.その作家はギリシャの王家の統を引いていた。
The sight made my blood freeze.その光景を見てが凍った。
Diane is your half sister too, George.ダイアナもな、お前と半分がつながってるんだ。
At last they purchased freedom with blood.ついに彼らはの犠牲によって自由を獲得した。
The pin pierced his finger and it began to bleed.ピンが彼の指に突き刺さり、が出始めた。
I sometimes have abnormal vaginal bleeding.ときどき不正出があります。
Fish are cold-blooded animals.魚は冷動物である。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の鼓動と圧をモニターで監視した。
The doctor analyzed the blood sample for anemia.医者は貧の検査をするためサンプルを分析した。
Maintaining a high salt diet may contribute to high blood pressure.塩分の高い食事をとると、高圧の原因になるかもしれない。
With a weak beat, it continues to bleed.臆病な鼓動とともにはにじみ続ける。
Talent for music runs in their blood.音楽の才能が彼らのに流れている。
Wipe my bloody face.顔のを拭いて欲しい。
The vampire legend flourishes in the Balkans.鬼伝説はバルカン地方に流布している。
Let me take your blood pressure.圧を計りましょう。
The blood ran red.があかあかと流れた。
Blood ran from the wound.が彼の傷口から流れた。
Blood is flowing down.が流れている。
My phlegm has blood in it.たんが出ます。
Blood will have blood.を洗う。
A bloody contest for power.なまぐさい権力闘争。
I passed clots.のかたまりが出ました。
The blood was a dark color.はどす黒かったです。
Blood runs in the veins.管の中を流れる。
The police wanted to avoid bloodshed.警察は流を避けたかった。
What's the reading on the blood pressure monitor?圧計の数値は?
Blood stains don't usually disappear.液のしみはたいてい落ちない。
The cycle of blood.液の循環。
Blood circulates through the body.液は体内を循環する。
I'm anxious to know the results of the blood test.液検査の結果が気になります。
I'd like to have my blood examined.液検査をしてもらいたいんです。
I'd like you to have a blood test.液検査をしましょう。
The blood test is normal.液検査結果は正常です。
Blood is thicker than water. [Proverb]筋は争えない。 [Proverb]
I had blood in my urine.尿が出ました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The hero of Hunter's Cove, who recently helped rescue a young girl from the jaws of a bloodthirsty shark is going out to search for the massive predator.[JA] に飢えたサメから 若い女性を救った この町のヒーローが Stalker's Prey (2017)
Just... [sighs][JA] 私はこのをすべて手に入れた 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
One more thing, salesmen are like vampires. Never invite one into your home.[JA] セールスマンは 吸鬼に似ている Salesmen Are Like Vampires (2017)
That's nonsense. Vampires don't seek to control human policy[CN] 这是胡说 吸鬼并不寻求操控人类政治 The First Taste (2008)
Defendant murdered a man in cold blood.[CN] 法官阁下 被告是个冷杀手 Miracle at St. Anna (2008)
- for vampire rights.[CN] - 对吸鬼权利的支持 The First Taste (2008)
Blood pressure's 90/60.[JA] 圧は90/60です。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
B gyemotologiyu.[JA] 輸室へ! Attraction (2017)
Blood is needed, I lost a lot.[JA] 失がひどい... 輸だな Attraction (2017)
You must certainly cannot feed on me.[CN] 你当然不能吸我的 Mine (2008)
Order two pints of blood.[JA] 2ピントのを注文する。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
If you like your streets covered in shit and pig's blood, it's the town for you.[JA] クソと豚ので塗れた道が好きならいい街だぜ Dragonstone (2017)
Because if these attacks happen, whatever blood is on your hands will be on mine, too.[JA] これらの攻撃が発生した場合、 どんながあなたの上にあるか 手も私の上にあるでしょう。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
A demon's blood will vaporise on the mirror.[JA] 妖怪のは 鏡で蒸発する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Do you want a vampire sucking blood out of you?[CN] 你希望被吸鬼吸吗? The First Taste (2008)
The loser will be covered in blood.[CN] 失败者将倒在泊里 The Machine Girl (2008)
Fire and blood.[JA] 火とを... Stormborn (2017)
Bill, you were just licking blood out of my head.[CN] Bill 你刚刚舔干净我脑袋上的 The First Taste (2008)
You are my flesh and blood.[CN] 你是我的肉与 The Machine Girl (2008)
My blood sugar.[JA] 私の糖値。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Humans are usually more squeamish about vampires than you are.[CN] 大部分人类都比你更厌恶吸 The First Taste (2008)
He's like mad money.[CN] 他就像移动 Mine (2008)
Three years of blood.[CN] 流了三年的 Miracle at St. Anna (2008)
You drank a lot of my blood.[CN] 你可喝了我不少 The First Taste (2008)
You're my family, the men who helped me slaughter the Starks at the Red Wedding.[JA] お前達は家族だ の婚儀でスタークを虐殺した Dragonstone (2017)
And as I expect the VRA to pass...[CN] 只要吸鬼权利修正案能通过... The First Taste (2008)
"The Seven Kingdoms will bleed as long as Cersei sits on the Iron Throne.[JA] 七王国はを流し続ける サーシーが鉄の玉座に座る限り Stormborn (2017)
So she dug at that rock in the road with her hands till they bled, used everything she had to pull it out.[JA] 岩を掘り出そうと 彼女の手はまみれ だが必死に掘り続けた Rock in the Road (2017)
The main one was massive cerebral hemorrhage.[JA] 主に脳内出 Imminent Risk (2017)
You're 20 years old and angry, so I'm gonna forgive you for saying that.[JA] あなたは20歳で気盛ん だから許せるわ A Flash of Light (2017)
Was his blood running everywhere?[JA] 奴のが 四方に飛び散ったかい? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I never met any vampire, I hope to hell I never do.[CN] 我一个吸鬼都没有见过 也不希望见到 The First Taste (2008)
There's Tru Blood.[CN] 有真可以喝 The First Taste (2008)
Her work's in her blood, you know?[JA] 彼女の作品は彼女のの中にあります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
And to think just five minutes ago you were telling us how you were living mainly on synthetic blood.[CN] 想起几分钟前 你刚对我们说过你是怎么靠人造生活的 Mine (2008)
...all of these UN summits, and she shakes their dirty hands, soaked in American blood.[JA] ...国連サミットのすべてで 彼女はアメリカのに浸った 汚い手と握手している Casus Belli (2017)
After I'd given you my blood, while you were healing.[CN] 给你喝过我的 等你恢复的时候 The First Taste (2008)
Wash your hair with your son's blood![CN] 用你儿子的洗你的头吧! The Machine Girl (2008)
Did you feed on the Rattrays?[CN] 你有吸过Rattray家人的吗? [? ] The First Taste (2008)
Once you do, we won't leave your side until we taste blood. Not even for a piss.[JA] 招き入れたら を吸うまで帰らない Salesmen Are Like Vampires (2017)
She's just gonna draw a little bit of blood and run a couple of tests.[JA] 彼女はただ描くつもりだ ちょっとした 2つのテストを実行します。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Take this, for this is my body and this is my blood.[CN] 拿去 拿去 因为这是我的身体 这是我的 Séraphine (2008)
¤~ True Blood ~¤ Season 1 Episode 02[CN] 真爱如 第一季第2集 The First Taste (2008)
The scrotum shading, the veins and it's like the whole thing just follows you.[JA] 作品として 10点満点で7点ですね 陰嚢の濃淡とか 管とか 全体的にみても 本当に目を引くし Once Upon a Time in Venice (2017)
Your grandmother lets you associate with a vampire?[CN] 你奶奶同意你和吸鬼来往? The First Taste (2008)
You don't seem like a very good vampire.[CN] Bill 你这个吸鬼可不怎么样 The First Taste (2008)
And now that I know it works, my team has my research and my blood.[JA] 実験データと その液がチームの元にある Resident Evil: Vendetta (2017)
We need to go! He's bleeding out![JA] 早く 失死する! Bury Me Here (2017)
I got to close him up, get him to CTU.[JA] - 彼は出してます。 私は彼を閉じて、彼をCTUに連れて来なければならない。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I never met the other vampire.[CN] 我从没见过其他吸 The First Taste (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
内出[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] Skorbut [Add to Longdo]
[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
[りゅうけつ, ryuuketsu] Blutvergiessen [Add to Longdo]
の人[こんけつのひと, konketsunohito] Mischling [Add to Longdo]
[けんけつ, kenketsu] Blutspende [Add to Longdo]
[ち, chi] Blut [Add to Longdo]
[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]
[けつえき, ketsueki] -Blut [Add to Longdo]
液型[けつえきがた, ketsuekigata] Blutgruppe [Add to Longdo]
液循環[けつえきじゅんかん, ketsuekijunkan] Blutkreislauf [Add to Longdo]
[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]
[けっとう, kettou] Blutzucker [Add to Longdo]
[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top