Search result for

*萨*

(104 entries)
(0.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -萨-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Púsà] พระโพธิสัตว์
[Sà] พระโพธิสัตว์
林达[Sà lín dá] พระโพธิสัตว์แห่งป่า , เทพที่คุ้มครองป่า ธรรมชาติ สัตว์ป่า แม่น้ำลำธาร

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
林达 [Sà lín dá] The Bodhisatta of the forest

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[萨, sà, ㄙㄚˋ] Buddhist diety; used in transliterations
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  阝 (yì ㄧˋ)  产 (chǎn ㄔㄢˇ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊犁哈克自治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, ㄧ ㄌㄧˊ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ili Kazakh autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
伊莉[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
佛罗伦[Fó luó lún sà, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄨㄣˊ ㄙㄚˋ, / ] Florence [Add to Longdo]
布兰卡[Kǎ sà bù lán kǎ, ㄎㄚˇ ㄙㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] Casablanca (Morocco's economic capital) [Add to Longdo]
吉木[Jí mù sà ěr, ㄐㄧˊ ㄇㄨˋ ㄙㄚˋ ㄦˇ, / ] (N) Jimusa'er (place in Xinjiang) [Add to Longdo]
[Hā sà kè, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Kazakhstan; Kazakh (nationality) [Add to Longdo]
克人[Hā sà kè rén, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Kazakh person; Kazakh people [Add to Longdo]
克斯坦[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan [Add to Longdo]
克族[Hā sà kè zú, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ, / ] Kazakhs [Add to Longdo]
[Gē sà kè, ㄍㄜ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Cossack (people) [Add to Longdo]
地藏王菩[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
[kān sà sī, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Kansas (US state) [Add to Longdo]
斯州[Kān sà sī zhōu, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Kansas, US state [Add to Longdo]
大势至菩[Dà shì zhì Pú sà, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄓˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Mahasthamaprapta Bodhisattva, the Great Strength Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
奥里[Ào lǐ sà bāng, ㄠˋ ㄌㄧˇ ㄙㄚˋ ㄅㄤ, / ] Orissa, eastern Indian state bordering Bangladesh [Add to Longdo]
巴里坤哈克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
弥勒菩[Mí lè Pú sà, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Maitreya Bodhisattva [Add to Longdo]
得克[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas (US state) [Add to Longdo]
得克斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Texas, US state [Add to Longdo]
德克[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas [Add to Longdo]
德克斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] state of Texas [Add to Longdo]
[Lā sà, ㄌㄚ ㄙㄚˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区 [Add to Longdo]
[Lā sà shì, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄕˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区 [Add to Longdo]
条约[Lā sà tiáo yuē, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Lhasa (1904) between British empire and Tibet [Add to Longdo]
[Mó sà dé, ㄇㄛˊ ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ, / ] Mossad [Add to Longdo]
敖德[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]
文殊师利菩[Wén shū shī lì Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄕ ㄌㄧˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文殊菩[Wén shū Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文莱达鲁兰国[Wén lái Dá lǔ sà lán guó, ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Brunei Darussalam [Add to Longdo]
普贤菩[Pǔ xián Pú sà, ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth [Add to Longdo]
[méi sà lín, ㄇㄟˊ ㄙㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] muslin or mousseline silk fabric [Add to Longdo]
[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, / ] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy [Add to Longdo]
[bǐ sà bǐng, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] pizza [Add to Longdo]
泥菩[ní pú sà, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] clay Bodhisattva [Add to Longdo]
泥菩过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, / ] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell [Add to Longdo]
活菩[huó pú sà, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] a living Buddha; fig. compassionate person; saint [Add to Longdo]
[ruì sà, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
[pí sà bǐng, ㄆㄧˊ ㄙㄚˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] pizza [Add to Longdo]
盎格鲁克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon [Add to Longdo]
[lú sà kǎ, ㄌㄨˊ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Lusaka (capital of Zambia) [Add to Longdo]
福摩[Fú mó sà, ㄈㄨˊ ㄇㄛˊ ㄙㄚˋ, / ] Formosa [Add to Longdo]
纳瓦[Nà wǎ sà, ㄋㄚˋ ㄨㄚˇ ㄙㄚˋ, / ] Navassa (island in Carribean Sea) [Add to Longdo]
尔瓦多[shèng sà ěr wǎ duō, ㄕㄥˋ ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄉㄨㄛ, / ] San Salvador (capital of El Salvador) [Add to Longdo]
克・牛顿[Ài sà kè, ㄞˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ· Niu2 dun4, / ] Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
[Pú sà, ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva (Buddh.) [Add to Longdo]
拉曼卡[Sà lā màn kǎ, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄇㄢˋ ㄎㄚˇ, ] Salamanca, Spain [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Norville Barnes, young president of Hudsucker Industries a boy bred in the heartland, but now the toast of New York.[CN] 诺维尔・巴恩斯 赫德克工业的年轻总裁... ...这个生长在中部的男孩 现在成了纽约的大人物 The Hudsucker Proxy (1994)
"...to end my tenure both at Hudsucker and here on earth.[CN] "... 结束我在赫德克和人世的任期 The Hudsucker Proxy (1994)
If you know everything about Hudsucker tell me why the board decided to make Norville Barnes president?[CN] 如果你觉得你对赫德克了如指掌 ... ...那就告诉我为什么董事会 决定让诺维尔・巴恩斯做总裁? The Hudsucker Proxy (1994)
It's exactly what Hudsucker lndustry needs at this juncture.[CN] 这确实就是赫德克企业 在这关键时刻所需要的 The Hudsucker Proxy (1994)
Because Hudsucker says so?[CN] 因为赫德克这么说过? The Hudsucker Proxy (1994)
"Blue letter from the desk of Waring Hudsucker...[CN] 蓝色信件 沃林・赫德克缄... The Hudsucker Proxy (1994)
I got a letter from Jenny wondering if I could come down to Savannah and see her, and that's what I'm doing here.[CN] 我收到一封珍妮的来信 问我能不能来凡纳 来看她 所以我就来了 Forrest Gump (1994)
What's the next big idea for you and Hudsucker Industries? I don't know.[CN] 你和赫德克工业的下一个奇妙创意是什么? The Hudsucker Proxy (1994)
We don't crawl here at Hudsucker Industries![CN] 用你的脚站起来! 我们不能在赫德克企业里爬来爬去! The Hudsucker Proxy (1994)
Do you mean to say that any slob in a smelly T-shirt will be able to buy Hudsucker stock?[CN] 你的意思是说... ...任何一个穿着臭汗衫的流氓 都能去买赫德克的股票? The Hudsucker Proxy (1994)
Attention Hudsucker employees:[CN] 赫德克的员工们注意: The Hudsucker Proxy (1994)
"Accordingly, I hereby bequeath...[CN] "因此,我把我在赫德克企业... The Hudsucker Proxy (1994)
It opens in nine weeks in Tulsa.[CN] 它将在9周后在塔尔首映 Ed Wood (1994)
Thanks, Sally[CN] 谢谢 ,  Nell (1994)
He'll meet me at the airport, we'll have some pizza then we'll have dinner in bed with Shelly.[CN] 他会到机场接我, 我们还会吃些比饼... He'll meet me at the airport, we'll have some pizza... ...我们不得不在床上和雪莉吃饭。 My Girl 2 (1994)
It's perfect for Hudsucker, not that I'm any great genius.[CN] 这对赫德克来说非常理想 倒不是因为我是什么伟大的天才 The Hudsucker Proxy (1994)
Your listening to K.S.A.D. All depressing, all the time.[CN] 你们现在收听卡电台 经常都是失落的 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
You don't believe me, ask Waring Hudsucker.[CN] 不相信的话,去问问沃林・赫德克. The Hudsucker Proxy (1994)
Next thing you know, you'll be ordering pizza and talking about your favourite movie stars.[CN] 接下来的事情你知道,会订购比饼... Next thing you know, you'll be ordering pizza... ...谈论最喜欢的电影明星。 My Girl 2 (1994)
I suspect Old Moses knows just about everything Ieastways if it concerns Hudsucker.[CN] 我猜老摩西知道所有的事... ...至少是和赫德克有关的 The Hudsucker Proxy (1994)
That's the story of how Norville Barnes climbed way up to the 44th floor of the Hudsucker building and then fell all the way down, but didn't quite squish himself.[CN] 这个故事讲述了诺维尔・巴恩斯 如何爬上... ...赫德克大大厦44楼... ...然后直线下坠 但没有粉身碎骨 The Hudsucker Proxy (1994)
-I told you yesterday, Sal.[CN] - 昨天告诉你了, It Could Happen to You (1994)
It's addressed to Sid Mussburger, Hudsucker's right-hand man![CN] 要送给席德・穆斯伯格 这位赫德克的得力助手! The Hudsucker Proxy (1994)
We'll see how Wall Street likes the news that the president of Hudsucker is heading for the booby hatch.[CN] 我们将看到华尔街对这条... ...赫德克总裁 正步入禁闭房的新闻作何反应 The Hudsucker Proxy (1994)
Waring Hudsucker.[CN] 是沃林・赫德 The Hudsucker Proxy (1994)
This is Zebulon Cardozo one of Hudsucker's largest and most loyal stockholders.[CN] 这位是泽比龙・卡尔多索... ...赫德克最大也是最忠诚的股东之一 The Hudsucker Proxy (1994)
Even Mother Teresa[CN] 甚至特里修女也不例外 Nell (1994)
This letter was sent this morning by the big man himself, Waring Hudsucker![CN] 这封信是早上由大人物沃林・赫德克 亲自寄来的! 没错,就是他! The Hudsucker Proxy (1994)
Waring Hudsucker![CN] 是沃林・赫德克! The Hudsucker Proxy (1994)
Ladies and gentlemen, distinguished members of the Hudsucker Board I give you the Rajah of Romance, the Ministereo of Moonlight the incredible, the unforgettable Mr. Vic Tenetta![CN] 女士们先生们 赫德克董事会的著名成员... ...我向你们介绍"罗曼史酋长" "月光之迷你立体声"... ...无法想象的,难以忘怀的... The Hudsucker Proxy (1994)
By anyone's account I single-handedly have saved Hudsucker Industries.[CN] 所有人都知道我单手挽救了赫德克工业 The Hudsucker Proxy (1994)
When it's wearing Hudsucker![CN] 当它穿上赫德克! The Hudsucker Proxy (1994)
We don't crawl here at Hudsucker Industries![CN] 我们不能在赫德克企业里爬来爬去! The Hudsucker Proxy (1994)
Then it's Sid Caesar, next day you see...[CN] 有一次席德凯 隔一天你看见... Love Affair (1994)
Mr. Hudsucker?[CN] 赫德克先生? The Hudsucker Proxy (1994)
Somewhere over Kansas,[CN] 托比会在堪斯的什么地方哭 Nobody's Fool (1994)
That's his office.[CN] ...是赫德克公司总裁的办公室 The Hudsucker Proxy (1994)
This sweet baby will put Hudsucker right back on top.[CN] 这个可爱的小东西 会重新把赫德克推向巅峰 The Hudsucker Proxy (1994)
Who's Tirzah?[CN] 谁是 "蒂" ? Nell (1994)
We regretfully announce that at 30 seconds after the hour of noon Hudsucker time Waring Hudsucker, Founder, President and Chairman of the Board of Hudsucker Industries merged with the infinite.[CN] 我们遗憾地宣布在赫德克时间... ... 午时30秒... ...沃林・赫德克 这位赫德克企业董事会的... The Hudsucker Proxy (1994)
They're going to discharge 8% of the workforce here![CN] 他们打算要解雇赫德克8%的员工! The Hudsucker Proxy (1994)
I wrote to my cousins, Theresa and Josephine.[CN] 我写信给我的兄妹,特瑞和约瑟芬。 Immortal Beloved (1994)
Waring Hudsucker never did anything the easy way. Why?[CN] 沃林・赫德克做事总是出人意料 The Hudsucker Proxy (1994)
So, you boys from Arkansas, huh?[CN] 那么你们几个是堪斯人 是吗? Forrest Gump (1994)
Waring Hudsucker...[CN] "... 沃林・赫德克... The Hudsucker Proxy (1994)
I'm telling you, the Hudsucker Board's up to something.[CN] 我告诉你赫德克董事会肯定在搞什么事 The Hudsucker Proxy (1994)
Just ask Waring Hudsucker![CN] 去问问... ...沃林・赫德克吧! The Hudsucker Proxy (1994)
You get your homework together, and the next thing you know you're ordering pizza and talking about your favourite movie stars.[CN] 你们一起做功课,接下来的事情你懂得... You get your homework together, and the next thing you know... 你们订购比,谈论最喜欢的电影明星。 My Girl 2 (1994)
Waring Hudsucker is abstract art on Madison Avenue.[CN] 沃林・赫德克是麦迪逊大街的抽象艺术 The Hudsucker Proxy (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top