Search result for

*示*

(290 entries)
(0.1278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -示-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひょうじ, ] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
[けいじ, ] (n) การติดประกาศ
[けいじばん, ] (n) กระดานข่าว, เว็บบอร์ด, บอร์ดติดประกาศ
文字[しじもじ, ] (n ) อักษรสัญลักษณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
[しめす, shimesu] Thai: บ่งบอด
[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
[しめす, shimesu] Thai: แสดง
[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佘, shé, ㄕㄜˊ] surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[奈, nài, ㄋㄞˋ] but, how; to bear, to stand, to endure
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 大 with spirit 示
[宗, zōng, ㄗㄨㄥ] ancestry, clan, family, lineage; religion, sect
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] An altar 示 to the ancestor spirits found in one's home 宀
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  示 (shì ㄕˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: []
[柰, nài, ㄋㄞˋ] crab-apple tree; to endure, to bear
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[标, biāo, ㄅㄧㄠ] mark, sign, symbol; bid, prize
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] owe
[示, shì, ㄕˋ] altar; ceremony; to show, to demonstrate
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] An altar
[祘, suàn, ㄙㄨㄢˋ] to calculate
Radical: Decomposition: 示 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: []
[祟, suì, ㄙㄨㄟˋ] evil spirit; evil influence
Radical: Decomposition: 出 (chū ㄔㄨ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[票, piào, ㄆㄧㄠˋ] bank note; ticket; vote; a slip of paper
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] Flames 覀 over an altar 示, referring to a Chinese tradition of burning fake money as an offering
[祭, jì, ㄐㄧˋ] to sacrifice to, to worship
Radical: Decomposition: 寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] Hand 寸 holding meat ⺼ over an altar 示
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] altar
[禦, yù, ㄩˋ] chariot; to drive, to ride; to manage
Radical: Decomposition: 御 (yù ㄩˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[际, jì, ㄐㄧˋ] border, boundary, juncture
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表法;二進化十進進表[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アナログ表[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation [Add to Longdo]
アンダフロー表[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] (n) {comp} underflow indication [Add to Longdo]
インターネット掲[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window [Add to Longdo]
エラー表[エラーひょうじ, era-hyouji] (n) {comp} error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
カスケード表[カスケードひょうじ, kasuke-do hyouji] (n) {comp} cascade [Add to Longdo]
カリグラフィック表装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
カンマ表[カンマひょうじ, kanma hyouji] (n) {comp} comma format [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
コンパイラ指命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立指未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
テキスト表精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
データ表[データひょうじ, de-ta hyouji] (n) {comp} data representation [Add to Longdo]
ネガティブ表[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] (n) {comp} negative expression [Add to Longdo]
ハンドシェーク指未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ファイル位置指[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] (n) {comp} file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] (n) {comp} facet indicator [Add to Longdo]
ボリューム指[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] (n) {comp} current volume pointer [Add to Longdo]
ポジティブ表[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] (n) {comp} positive expression [Add to Longdo]
ポップアップ表[ポップアップひょうじ, poppuappu hyouji] (n) {comp} pop-up display [Add to Longdo]
メモリ表[メモリひょうじ, memori hyouji] (n) {comp} memory indication; storage indication [Add to Longdo]
ヨハネ黙[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
ラスタ表装置[ラスタひょうじそうち, rasuta hyoujisouchi] (n) {comp} raster display device [Add to Longdo]
リバース表[リバースひょうじ, riba-su hyouji] (n) {comp} reverse video [Add to Longdo]
レイアウト表[レイアウトひょうじ, reiauto hyouji] (n) {comp} layout display [Add to Longdo]
レベル指[レベルしじご, reberu shijigo] (n) {comp} level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動指[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] (n) {comp} rollback-initiating indication [Add to Longdo]
[あんじ, anji] (n,vs,adj-no) hint; suggestion; (P) [Add to Longdo]
宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration [Add to Longdo]
番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] (n) {comp} implied addressing [Add to Longdo]
表現[あんじひょうげん, anjihyougen] (n) {comp} implied expression [Add to Longdo]
療法[あんじりょうほう, anjiryouhou] (n) suggestive therapy [Add to Longdo]
意思表[いしひょうじ, ishihyouji] (n,vs) declaration of intention; (P) [Add to Longdo]
意思表カード[いしひょうじカード, ishihyouji ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
溢れ表;あふれ表[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
液晶表装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
下位けたあふれ表[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] (n) {comp} underflow indication [Add to Longdo]
可変小数点表[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] (n) {comp} variable-point representation system [Add to Longdo]
解を[かいをしめす, kaiwoshimesu] (exp,v5s) to show the solution [Add to Longdo]
回送IPメッセージ表[かいそうアイピーメッセージひょうじ, kaisou aipi-messe-ji hyouji] (n) {comp} forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
[かいじ, kaiji] (n,vs) disclosure (legal); (P) [Add to Longdo]
階層表[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] (n) {comp} hierarchical display [Add to Longdo]
観点表[かんてんひょうじ, kantenhyouji] (n) {comp} node label [Add to Longdo]
関係指記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] (n) {comp} relation indicator [Add to Longdo]
基本要素の表様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
機能指記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] (n) {comp} role indicator [Add to Longdo]
記憶装置表[きおくそうちひょうじ, kiokusouchihyouji] (n) {comp} memory indication; storage indication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] exemplify [Add to Longdo]
公然表[gōng rán biǎo shì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to state openly [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to show; to take out and show to others; to display [Add to Longdo]
[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement [Add to Longdo]
[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse [Add to Longdo]
[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] revelator [Add to Longdo]
[Qǐ shì lù, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄌㄨˋ, / ] the Revelation of St John the divine; the Apocalypse [Add to Longdo]
安民告[ān mín gào shì, ㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] a notice to reassure the public; advance notice (of an agenda) [Add to Longdo]
[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, ] to vow; to pledge [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal [Add to Longdo]
[pī shì, ㄆㄧ ㄕˋ, ] to comment on and criticize a lower government report; written comments from higher authorities [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] to point out; to indicate; (give) directives or instructions [Add to Longdo]
代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc) [Add to Longdo]
[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] indicator [Add to Longdo]
[zhǐ shì qì, ㄓˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, ] indicator [Add to Longdo]
[zhǐ shì fú, ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, ] indicator [Add to Longdo]
[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth [Add to Longdo]
[jiē shì, ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] to show; to make known [Add to Longdo]
[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] drop a hint; hint; suggest; suggestion [Add to Longdo]
[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, / ] to tell; to notify [Add to Longdo]
[biāo shì, ㄅㄧㄠ ㄕˋ, / ] indicate [Add to Longdo]
液晶显[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] LCD; liquid crystal display [Add to Longdo]
液晶显[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]
浅滩指浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, / ] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar [Add to Longdo]
[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, ] to demonstrate; to show [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] to show; reveal [Add to Longdo]
[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] to illustrate; to give a typical example [Add to Longdo]
[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force [Add to Longdo]
威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester [Add to Longdo]
威游行[shì wēi yóu xíng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] a (protest) demonstration [Add to Longdo]
威运动[shì wēi yùn dòng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] rally [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] to pass away (of a monk or nun) [Add to Longdo]
[shì ruò, ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ, ] to show weak; the impression of weakness [Add to Longdo]
性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, / ] characteristic class (math.) [Add to Longdo]
[shì ēn, ㄕˋ ㄣ, ] to show kindness [Add to Longdo]
[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, ] to hint; to indicate (an idea to sb) [Add to Longdo]
意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema [Add to Longdo]
波器[shì bō qì, ㄕˋ ㄅㄛ ㄑㄧˋ, ] oscillograph; oscilloscope [Add to Longdo]
[shì zhòng, ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] publicly expose [Add to Longdo]
[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example [Add to Longdo]
[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, ] to warn; a warning sign [Add to Longdo]
[biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [Add to Longdo]
[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ, / ] presentation layer [Add to Longdo]
敬意[biǎo shì jìng yì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respectful; to show respect [Add to Longdo]
[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] ask for instructions [Add to Longdo]
长度指[cháng dù zhǐ shì fú, ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, / ] length indicator [Add to Longdo]
[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, / ] to indicate; to foretell; to forebode; to betoken [Add to Longdo]
[bān shì, ㄅㄢ ㄕˋ, / ] to make public; to display [Add to Longdo]
[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate [Add to Longdo]
[xiǎn shì kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] graphics card [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に唆していたのであった。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して威運動を起こした。
"Road under Repair."「道路修理中」<掲>。 [Notice]
No Trespassing.<掲>立ち入り禁止。
Can you show me any evidence for your statement?あなたの陳述になにか証拠をしていただけますか。
The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.あなたが私の指に従わなかっただけでその問題は生じたのです。
Let me give you an example.あなたに例をしましょう。
I'll do it according to your instructions.あなたの指どおりにやります。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実誤認の数は、アベルが唆した数よりも相当に少ない。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分にしてもらいたいと思うような思いやりを他人の感情に対して必ずしもしなさい。
I wish I had obeyed his directions.あの時彼の指に従っておけばよかったなあ。
We deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.ここでは60年代後半のエメットの実験的な作品で初めて提されたダイアド・スタイルを扱う。
The calorie is an exact measure of the energy in food.カロリーは食物が持つエネルギーを正確にす尺度である。
I'm being good to you this morning.けさはみなさんに思いやりをしますよ。
This line marks your height.この線があなたの身長をします。
This shows his loyalty to his friends.このことは友人に対する彼の誠実さをすものだ。
You are asked to produce your permit to get in this center.このセンターに入るには許可証を提するよう求められている。
What does this sign say?この掲はなんと書いてあるのですか。
Please stick this notice to the door.この掲をドアにはってください。
The illustration shows the deep interior.この図解は地球の深い内部をしている。
It has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.このテーマに関するほとんどの研究では、立法府の介入が悪影響をもたらしたということがされている。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が展されている。
This is because they are trying to prove they are somewhat independent.このような(子供の)態度は、自分たちがある程度独立していることをそうとしての結果なのである。
Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.この共同体においても変化への刺激が一連の変化をしていた点に注目してみよう。
I think this novel shows the author at his best.この小説は作家の最高の出来栄えをしているようだと思う。
The figures in this table are shown in thousands.この表の数値は千単位でされている。
This serves to show how honest she is.これは彼女がいかに誠実であるかを良くしている。
This is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.これはエメットがいかに伝統的な建築デザインを修正したかをすすばらしい例である。
It is not enough to show that these two particles are moving at different speed.これらの2つの分子が異なったスピードで動いていることをすだけでは不十分である。
Keep to these instructions carefully.これらの指をよく守りなさい。
There is evidence to the contrary.そうでないことをす証拠がある。
These patterns show you how to make sentences.これらの文型は文の作り方をしている。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点で珍しい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力をしているのである。
The speedometer is recording 100 mph now.スピードメーターは現在毎時百マイルをしている。
These diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.これらの図式は求職に関する様々なアプローチをしている。
These figures indicate three in five college first-year students are indifferent to politics.これらの数字がすのは、大学1年生の5人中3人が政治に無関心だということだ。
Mrs. Jones ordered the room to be swept by noon.ジョーンズさんは部屋を昼までに掃除しておくように指した。
It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.ジョンソンの研究では受動喫煙が非常に有害であることが明確にされている。
All the evidence points to his guilt.すべての証拠は彼の有罪をしている。
All the sign are that she is getting better.すべては彼女がよくなっていることをしている。
The result of the test brought home to me how little I had learned.そのテストの結果は彼がどれぐらい勉強したかをした。
The figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.その数字は新入生の約3分の2が政治に無関心であることをしている。
The sign on the board put me in mind of something I had to do.そのボードに書かれていた表を見て、僕はやらなければならないことを思い出した。 [M]
The notice in the park said "Keep off the grass."その公園の掲には「芝生に入らぬこと」と書いてあった。
There are many signs in the park that said, "Keep off the grass."その公園の多くの掲板に芝生内立ち入り禁止と書いてあった。
That boy displayed no fear.その子は何の恐怖もさなかった。
The thermometer read 30 then.そのとき温度計は30度をしていた。
They are going to exhibit many famous old paintings at the gallery.その画廊では多くの古い名画を展することになっている。
The sign means that the answer is correct.その記号は答えが正しいことをす。
The writer's furniture is all shown in this museum.その作家の家具は全部この博物館に展されている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put this in your ear, you'll be able to hear me talking to you the whole time.[JA] これを耳に入れれば 俺からの指が聞こえる Once Upon a Time in Venice (2017)
Your team is in play, now meet Rhodes and follow my instruction[JA] あなたの仲間が乱入したのよ 離脱して指に従いなさい The Fate of the Furious (2017)
The kind of apocalypse Bin-Khalid promised.[JA] 黙録の種類 ビン・ハリドは約束した。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
- Sworn affidavit by a Salvatore Lopez the graffiti artist that you hired to paint all over Lew the Jew's buildings so the Chinese would drop their offer and you could buy for less.[JA] 署名入りの宣誓供述書だ 彼を雇って落書きさせ 中国人が提額を下げれば Once Upon a Time in Venice (2017)
But hysterical is a concept that actually was applied to women in the 19th century.[CN] 不过这个词在19世纪 其实 其实是被用来表女人的歇斯底里症 The Expendables 3 (2014)
Well, this should be good for a nice, long suspension.[CN] 嗯,这表将会有一段很长的停学处分 Behaving Badly (2014)
I'm looking at the docket now, it says they were fitted this afternoon.[JA] 指書によると 本日の午後です Sexy Rollercoasters (2017)
Show me proof that my husband is free and safe, and I'll walk into that field.[JA] 私に証拠をす 夫は自由で安全です 私はその畑に歩いていくつもりです。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
You are gonna show me that you understand by bringing the balance of what you owe tomorrow.[JA] 保留はない 明日 不足分を補充し 理解したと Bury Me Here (2017)
Not in Apocalypse Now, not in The Deer Hunter?[CN] 《现代启录》、《猎鹿人》里没见过? Life Itself (2014)
The highlighted subroutine contains the wit-sec information on those rangers.[JA] 強調表された サブルーチン 秒記録を含む それらのレンジャーに関する情報 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Well, Jane is demonstrating many of them.[CN] 好吧,简正在展很多。 Deliver Us from Evil (2014)
Oh, you look exhausted.[CN] 该指灯会闪烁。 Days and Nights (2014)
You don't want to show up unannounced.[JA] あなたは予告なしに表したくありません。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Show your father some respect.[CN] 拜托尊重你父亲的指 The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
That means receipts here better go up, Jimbo, or you're gonna be out of a job.[CN] 这表你最好搞好这里,吉宝 要不然换你没工作 Behaving Badly (2014)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 指に従うよ 壁を打てと 言われたら一日中打ち続ける CounterPunch (2017)
You say you were out there jogging, but it shows you at the exact place at the exact moment when the data on those Rangers was stolen.[JA] あなたはそこにいると言う ジョギングしますが、それはあなたをしています 正確な時点での正確な場所 それらのデータ レンジャーズが盗まれた 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
it's that, when you find yourself in a place like this, you must never be a candy-ass.[CN] 如果身陷这种地方 决不能做弱做小甜心 The Grand Budapest Hotel (2014)
You got to show I.D. at security.[CN] 过安检的时候要出身份证的 字幕OCR: 贾 宝 玉 字幕校对: 贾 宝 玉 Barefoot (2014)
Everybody'd be a hell of a lot better if ... if we could present a-a united front.[JA] 彼らをなだめるには 協力態勢をさないと Something They Need (2017)
It looks like... he's ordering people around.[JA] そう見える... 人に指を出してるみたい The Other Side (2017)
You know, for example, like telling a mother that her missing son would return alive or breaking up a family by advising for divorce.[CN] 告诉母亲,她的儿子 失落的是回来活着 或放缓至一个家庭 做一些事情的警 The Possession of Michael King (2014)
Uh, some stringer must've posted it.[JA] いくつかのストリーナーがそれを掲していたはずです。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Now here, when those four children were killed in the church bombing in Birmingham, there was a huge protest around the country.[CN] 这篇 在阿拉巴马州伯明翰的教堂爆炸案中 四个孩子遇难身亡 全国上下都有大规模的抗议 Life Itself (2014)
It was her operation. She made the call.[JA] 彼女の作戦だ 彼女がそう指した The Covenant (2017)
It's gonna be boring waiting for them to leave the apartment.[CN] 指等他们离开公寓,很无聊的 Behaving Badly (2014)
I read the books and followed the instructions.[JA] 本を読んで指に従いました The Queen's Justice (2017)
You know I'm just showing the apartment, right?[CN] 你知道,我只是展 公寓的,对不对? Imagine I'm Beautiful (2014)
Removed all of his clothes, තාපසතුමන්ට show signs that religion is what they have done.[CN] 来吧 脱下你们的衣服 向塔帕兹展你们的印记 PK (2014)
An additional codicil, delivered into my possession by post only this morning, and, by all indications, sent by Madame D during the last hours of her life, contains an amendment to the original certificate, which, as prescribed by law, I will read to you now.[CN] 还有一项遗嘱附件 今早刚刚邮寄到我手中 且各种迹象显 The Grand Budapest Hotel (2014)
- Documents, please.[CN] - 请出文件 The Grand Budapest Hotel (2014)
See you there removed the clothes.[CN] 脱下衣服 展你的印记 PK (2014)
What few guests we were had quickly come to recognize one another by sight as the only living souls residing in the vast establishment, although I do not believe any acquaintance among our number had proceeded beyond the polite nods we exchanged as we passed[CN] 我们为数不多的几个客人 迅速就混了脸熟 毕竟这么大的宅子里 只有我们几个活物 不过我相信我们的交情 绝没有超过擦身而过时的点头 The Grand Budapest Hotel (2014)
This shows great artistic promise.[CN] 显出巨大的艺术潜能 The Grand Budapest Hotel (2014)
As an actress, she said she could identify with them.[JA] 彼女は女優として 共感をしてくれました Disbanded (2017)
Or was that just all part of her show?[CN] 或者是它的展只是其中的一部分 The Possession of Michael King (2014)
On whose authority?[JA] 誰の指だ? The Return (2017)
I hope, through this, I inspire people that hard work can get you anywhere in life.[JA] 努力は報われることを せたと思う CounterPunch (2017)
What sort of offer do you think she'd make?[JA] 一体何を掲すれば止められるの? Eastwatch (2017)
Pray that the apocalypse doesn't come knocking on your mama's front door?[JA] 黙録が降掛らないように 祈るだけか? The Fate of the Furious (2017)
It flagged a string of unsolved homicides.[CN] 显为一起未解杀人案 Reasonable Doubt (2014)
Did he say anything that suggested he was about to take his life?[JA] 彼は唆した何かを言いましたか? 彼は彼の人生を取ろうとしていたのですか? 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Igor Semenovich said, just take in the VIP. Without registration.[JA] セミョノビッチ先生の指で! Attraction (2017)
In America, we use 3-D satellite LED displays.[CN] 我们在美国都用 三维卫星LED显屏了 Muppets Most Wanted (2014)
Wanted to show you...[JA] そうとした Bury Me Here (2017)
Every minute we wait, we show kindness to these people...[JA] 毎分 私たちは待って、優しさをす これらの人々に... 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
I doubt it.[CN] 我对此表怀疑。 Muffin Top: A Love Story (2014)
And the contingency plans we need if, as you've suggested, they are cheating on the nuclear deal.[JA] 必要な非常事態の計画は 仮にあなたの指通りなら 核取引に違反しているかもということね Sock Puppets (2017)
You treat 'em with agro, you're going to get agro back.[JA] 敵意をせば敵になる Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あふれ表[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アナログ表[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
アンダフロー表[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
エラー表[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
カリグラフィック表装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コンパイラ指命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立指未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
テキスト表精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
データ表[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ネガティブ表[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ハンドシェーク指未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ファイル位置指[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
ボリューム指[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
ポジティブ表[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
メモリ表[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
ラスタ表装置[らすたひょうじそうち, rasutahyoujisouchi] raster display device [Add to Longdo]
リバース表[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
レベル指[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
ロールバック起動指[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]
表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
下位けたあふれ表[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
可変小数点表[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
回送IPメッセージ表[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
階層表[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] hierarchical display [Add to Longdo]
観点表[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
関係指記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
基本要素の表様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
機能指記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
記憶装置表[きおくそうちひょうじ, kiokusouchihyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
強調表[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
形状明配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]
[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]
原符号化情報種別表[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
言語表[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]
固定小数点表[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
誤り表[あやまりひょうじ, ayamarihyouji] error indication [Add to Longdo]
公開文指シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
公開文表[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
行先指コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
差し替え表[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Anschlag, Plakat, Bekanntmachung [Add to Longdo]
[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]
[きょうじ, kyouji] Unterricht, Belehrung [Add to Longdo]
[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
[しめす, shimesu] zeigen [Add to Longdo]
[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]
[じだん, jidan] aussergerichtlicher_Vergleich [Add to Longdo]
[ひょうじばん, hyoujiban] Anzeigetafel [Add to Longdo]
[こじ, koji] zur_Schau_stellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top