Search result for

*直*

(296 entries)
(0.2791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -直-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
列回路[ちょくれつかいろ] (n ) series circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), See also: A. 交流,
[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょくせつ, ] (adj adv) โดยตรง, ทางตรง
[みなおし, ] (n) ทบทวน
偏波[すいちょくへんぱ, ] (n) Vertical Polarization
噴エンジン[ちょくふんえんじん, ] (n) Direct Fuel-Injection Engine
接簡明[ちょくせつかんめい, ] cxzxx , See also: S. xzxzx,
Image:
[しょうじき, ] (n ) honesty,truthfulness
[ちょっか, ] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
[ちょっか, ] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ
もう[もうすぐ, ] ใกล้เข้ามาแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
[なおす, naosu] Thai: แก้ไขให้ถูกต้อง English: to fix
[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair
[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[值, zhí, ㄓˊ] price, value, worth
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[埴, zhí, ㄓˊ] soil with high clay content
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[植, zhí, ㄓˊ] tree, plant; to grow
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[殖, zhí, ㄓˊ] to breed, to spawn; to grow, to prosper
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几
[矗, chù, ㄔㄨˋ] straight, upright; erect, lofty
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [ideographic] Three people standing up straight 直
[稙, zhī, ] grain ready for grinding
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net

Japanese-English: EDICT Dictionary
す;仕す;為す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
すぐ側(P);ぐそば;ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ひた隠し;隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ひた隠す;隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
もう[もうじき, moujiki] (exp,adv) (uk) (See もうぐ,・じき) soon [Add to Longdo]
もう[もうすぐ, mousugu] (exp) (uk) very soon [Add to Longdo]
やりし(P);遣りし;遣[やりなおし, yarinaoshi] (n,vs) redoing; (P) [Add to Longdo]
やりす(P);遣りす;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
[あんちょく, anchoku] (adj-na,n) inexpensive; cheap; easy; simple [Add to Longdo]
一からやり[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
[いっちょく, icchoku] (n) lining out to first base [Add to Longdo]
[いっちょくせん, icchokusen] (n) straight line; (P) [Add to Longdo]
引きす;引す;引きなおす[ひきなおす, hikinaosu] (v5s,vt) to redo [Add to Longdo]
縁起[えんぎなおし, enginaoshi] (n) change of fortune; trying to change one's luck [Add to Longdo]
[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle [Add to Longdo]
[えんちょくせん, enchokusen] (n) vertical line [Add to Longdo]
[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane [Add to Longdo]
下駄[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
化粧[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]
価格の下方硬[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
価格硬[かかくこうちょくせい, kakakukouchokusei] (n) price rigidity [Add to Longdo]
海外接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
開き[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]
学び[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]
掛けす;かけす;掛けなおす[かけなおす, kakenaosu] (v5s) to call again; to call someone back [Add to Longdo]
漢字接入力[かんじちょくせつにゅうりょく, kanjichokusetsunyuuryoku] (n) {comp} (See 漢) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
[かんちょく, kanchoku] (n) (abbr) {comp} (See 漢字接入力) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
簡明[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
簡明率[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
顔をす;顔をなおす[かおをなおす, kaowonaosu] (exp,v5s) to touch up one's makeup [Add to Longdo]
機嫌をす;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
気を取りす;気を取りなおす[きをとりなおす, kiwotorinaosu] (exp,v5s) to completely rethink; to pull one's self together [Add to Longdo]
起き[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
疑似接目的語[ぎじちょくせつもくてきご, gijichokusetsumokutekigo] (n) {ling} pseudo-direct object [Add to Longdo]
急転[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]
り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]
[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
間代発作[きょうちょくかんだいほっさ, kyouchokukandaihossa] (n) (obsc) (See 大発作) tonic-clonic seizure [Add to Longdo]
矯めす;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
[きょくちょく, kyokuchoku] (n) merits (of a case); right or wrong [Add to Longdo]
筋硬[きんこうちょく, kinkouchoku] (n) muscle stiffness [Add to Longdo]
謹厳実[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんちょく, kinchoku] (adj-na,n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
九天[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
[くつなおし, kutsunaoshi] (n) shoe repair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
以来[yī zhí yǐ lái, ㄧ ㄓˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since always; until now [Add to Longdo]
往前[yī zhí wǎng qián, ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, ] straight ahead [Add to Longdo]
中央辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, / ] upright and outspoken [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] strong and upright [Add to Longdo]
勇往[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely [Add to Longdo]
[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, ] perpendicular; vertical [Add to Longdo]
和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
搜索[chuí zhí sōu suǒ, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] vertical search; semantic search; top-down search [Add to Longdo]
线[chuí zhí xiàn, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] vertical line [Add to Longdo]
起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
奋起[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, / ] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit [Add to Longdo]
[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, ] upright and honest; incorruptible; squeaky clean [Add to Longdo]
[nòng zhí, ㄋㄨㄥˋ ㄓˊ, ] straighten [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly [Add to Longdo]
口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
急转[jí zhuǎn zhí xià, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] to develop rapidly after abrupt turn (成语 saw); dramatic change [Add to Longdo]
[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, ] unyielding [Add to Longdo]
[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, ] plain straightforward [Add to Longdo]
是非曲[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons [Add to Longdo]
[Dōng zhí mén, ㄉㄨㄥ ㄓˊ ㄇㄣˊ, / ] Dongzhimen neighborhood of Beijing [Add to Longdo]
[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, ] blunt (speech); frank; honest and outspoken [Add to Longdo]
横冲[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest [Add to Longdo]
母子垂感染[mǔ zǐ chuí zhí gǎn rǎn, ㄇㄨˇ ㄗˇ ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mother-to-infant transmission [Add to Longdo]
[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, ] directly; straight; straight ahead; straightforward [Add to Longdo]
[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
[shuài zhí, ㄕㄨㄞˋ ㄓˊ, ] frank; straightforward; blunt [Add to Longdo]
气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright [Add to Longdo]
[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay [Add to Longdo]
系军阀[Zhí xì jūn fá, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] the Zhili faction of the Northern Warlords [Add to Longdo]
[zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ, ] until [Add to Longdo]
到现在[zhí dào xiàn zài, ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] even now; until now; right up to the present [Add to Longdo]
升机[zhí shēng jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] helicopter [Add to Longdo]
升飞机[zhí shēng fēi jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] variant of 升機|升机, helicopter [Add to Longdo]
[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, ] straight ruler [Add to Longdo]
[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate [Add to Longdo]
布罗陀[Zhí bù luó tuó, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] Gibraltar [Add to Longdo]
布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Gibraltar [Add to Longdo]
[zhí jìng, ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] diameter [Add to Longdo]
情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] straightforward and honest in one's actions (成语 saw) [Add to Longdo]
愣愣[zhí lèng lèng, ㄓˊ ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ, ] staring blankly [Add to Longdo]
[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
截了当[zhí jié liǎo dàng, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] direct and plain speaking (成语 saw); blunt; straightforward [Add to Longdo]
抒胸臆[zhí shū xiōng yì, ㄓˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄥ ㄧˋ, ] to speak one's mind [Add to Longdo]
[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴し は 靴型 から 離れる な[3]
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電話を掛けしてもいいですか。
The two streets are at right angle.2本の通りは角に交差している。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の角度は角と呼ばれている。
I'll call again later.あとでかけします。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考えして止めてもらえればと思います。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今忙しければ、後で掛けしますよ。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが正だと思う人の言う事を聞きなさい。
Take a fresh look at your life style.あなたのライフスタイルを見してみましょう。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までにはしておきますよ。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの都合のいい日時にミーティングを組みしてくださいませんか。
I would like to hear your honest opinion.あなたの率な意見が聞きたいのです。
You should have Mr Green correct your English pronunciation.あなたはグリーン先生に英語の発音をしてもらうべきだ。
By whom did you get this English composition corrected?あなたはこの英作文を誰にしてもらったのですか。
Do you want this watch mended?あなたはこの時計をしてもらいたいのですか。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究課題を二つ落とした、すぐにやりさなければならない。
You must answer honestly.あなたは正に答えなければなりません。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を視すべきだ。
He is directly above me.あの人が私の属の上司です。
If you are going to America, brush up your English.アメリカへ行くつもりなら、英語をしっかりとやりしなさい。
Americans are frank enough to say what they think.アメリカ人は思っている事を率に言う。
It goes without saying that honesty is the best policy.いうまでもなく、正は最良の策である。
When will you ever loosen your purse strings?いったい、いつになったらそのケチはるの?
Once you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.いったん悪い癖がつくと、容易にすことは出来ない。
It's not honest being honest all the time.いつも正であるというのは、容易なことではない。
To be always honest is not easy.いつも正でいることはたやすくない。
It isn't as if I'm learning by being corrected all the time.いつもされることによって学ぶわけではない。
It's is no use trying to fix it now.いまそれをそうったって無駄だ。
It goes without saying that honesty is the best policy in many ways.いろいろな意味で、正が最善の策であることは言うまでもない。
Don't tell a lie. Be honest.うそをつくな、正であれ。
Tell me truly what you think.おもうことを正に話してごらん。
Have a satsuma for dessert.お口しにミカンをどうぞ。 [M]
You had better take this medicine if you want to get well.お前は病気がりたいのならこの薬を飲んだ方がいいよ。
The mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.お母さんはいらいらし始めると、率にでもやさしく、部屋から出て行くようにベスに言います。
I'll ring you back.かけすよ。
He came to see you right after you left.きみが出かけた後に彼が訪ねてきた。 [M]
We've been moping around too much. It's time to pull ourselves together and keep trying.クサクサすることばっかりだけど、気を取りして頑張っていきましょう!
Chris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.クリスはとてもむなしく思い、立ちれないほどに、心に大きな傷を受けました。
Draw a straight line here.ここに線を引け。
We should take matter into our own hands.こちらで接やったほうがいい。
These two lines are at right angles.この2つの線は角に交わっている。
Please fix the iron.このアイロンをして下さい。
Honesty seems to be rather at a discount today.このごろ正さがかなり軽んじられているようだ。
Can you fix this door? It's creaking.このドア、キーキー音がするけど、してくれない。
You can believe me, because I heard this news first hand.このニュースは接聞いたから間違いない。
These things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.このようなことについては接お会いして、図面に書いたり、ロジックアナライザやオシロでタイミングを見たりしながら話し合ったほうが解決が速いです。
Let's get this proposal down in black and white before we submit it to the boss.この案をボスに提出する前に書きしておこう。
Kindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.この会に出席している他の代表者に接話すのではなく、どうか議長に話して下さい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose I'll be able to ask him myself soon enough.[JA] まあ すぐに接聞けるけどね The Queen's Justice (2017)
But to be perfectly honest,[JA] でも 正に言います Ready (2017)
- Oh, Jesus. My bad back.[CN] 上帝 我腰 Bringing Out the Dead (1999)
You are the football, spiraling through the air into the waiting hands of the groom.[CN] 幻想你是一个足球 以螺旋形凌空飞 投入新郎期待已久的手里 Runaway Bride (1999)
I mean, he was actually dating Maggie at the time.[CN] 那段时间他一跟美姬有约会 Runaway Bride (1999)
I've been thinkin' about things, you know?[CN] 我一在想着一些事 知道吗? Bringing Out the Dead (1999)
All those things you don't believe in, he faced those things.[JA] 陛下の信じないそれを― 彼は実際に面した The Queen's Justice (2017)
As long as we keep moving. No standing still.[CN] 一开吧 别停下来 Bringing Out the Dead (1999)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
Listen, I'll be completely straight with you, if your sales figures and your references back up what my gut tells me about you, then this interview is already two minutes too long.[JA] 率に言わせてもらう 営業成績と推薦状は 期待どおりだから この面接は長すぎる Sexy Rollercoasters (2017)
Oh, on our feet. There we go.[CN] 站 Runaway Bride (1999)
Leaves you with no idea what's underneath. Not even a suggestion.[CN] 你简想像不出来 她们里面是什么样 Bringing Out the Dead (1999)
Get him to stand up, Night Shift.[CN] 让他站了,夜班兄弟 Chill Factor (1999)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 火で焼く料理 昔は たき火であぶってた Barbecue (2017)
No, you have your dinner. I'll call back another day.[JA] では 出します Salesmen Are Like Vampires (2017)
Okay. I'll have a chopper meet you at the top.[CN] 我派升机在上面等你们 Chill Factor (1999)
Every one of those times, I was being supportive.[CN] 我一都赞同 Runaway Bride (1999)
I've been running Maggie through visualization exercises.[CN] 我和美姬一学"影像联想法" Runaway Bride (1999)
Sorry, but I'll call you back.[JA] ごめん ちょっと あとで かけすわ Absolute (2017)
I've been having bad thoughts.[CN] 我一有个很糟的想法 Runaway Bride (1999)
You know what? We have all been friends our entire lives.[CN] 我们一都是好朋友 Runaway Bride (1999)
- He's running after her.[CN] 他一跑着追她 Runaway Bride (1999)
It'll just... make you have to keep starting over.[JA] やりすだけよ 耐えて CounterPunch (2017)
I've been trying to tell you that, man.[CN] 我一在努力 告诉你 老兄。 Drive Me Crazy (1999)
To be honest, I don't have a clue either.[JA] 正 僕にも分からない Choices (2017)
I'm spiraling through the air.[CN] 我以螺旋形凌空 Runaway Bride (1999)
I'm tryin' to watch my weight, and look what happens.[CN] 我一注意体重 可结果是这样 Bringing Out the Dead (1999)
To be honest, it was tiring.[JA] 正 疲れました Affection (2017)
Good. Now that you're being reasonable, why don't you compose yourself and we'll start again.[JA] 道理をわきまえたようだから やりそう Sexy Rollercoasters (2017)
Our technology's come so far over the years making a sample doesn't take that long.[JA] 見本なんてぐできるわ Resident Evil: Vendetta (2017)
I've always dreamed of coming here, to see what Darwin saw and to continue the work he began.[CN] 我一梦想着能够来到这里 看看达尔文当年到底见到了什么... 并且将他开始的工作继续下去 Galapagos (1999)
And It's an unbelievable experience to hold in my hands a creature that until now, no one has ever seen alive.[CN] 而且这是一次不可置信的 经历手中拿着一种生物 "到现在,没有人曾看到 过活着的它" Galapagos (1999)
But, see, you just ain't gonna believe how relaxing' that shit really is, all right?[CN] 你简不敢相信 它的效力有多大 Bringing Out the Dead (1999)
Did you see Little Theon's face right before he jumped overboard?[JA] シーオンの顔を見たか 飛び降りる前の顔だ The Queen's Justice (2017)
If you said yes, I wouldn't be able to do this next part and I've been practicing, so let me--[CN] 我可以说我一练习讲的话了 Runaway Bride (1999)
I have to be honest, this is making me hard.[JA] 正 硬くなってる The Queen's Justice (2017)
- Good. Gomez, I want two birds back to Missoula.[CN] 我要两架升机回米苏拉 Chill Factor (1999)
Very good, so you were in Paul Young's band just before he made it big?[JA] 最高だ ブレイク前まで ポール・ヤングのバンドに? Smell the Weakness (2017)
Eyeball?[JA] "接会う"だ The Widow Maker (2017)
I have been accused of using this column to direct bitter diatribes at the opposite sex.[CN] 有人指控我利用这个专栏 向异性接作出猛烈的抨击 Runaway Bride (1999)
You should be the one telling her in person.[JA] 娘に接言うべきだわ Stalker's Prey (2017)
Even with everything that's happened, I have still never been married.[CN] 自此我一都没有结婚了 Runaway Bride (1999)
Yeah, really. It's something I've always wanted to do, and--[CN] 有一件事我一想做 Runaway Bride (1999)
Now, I'm always interested in people with stressful occupations.[CN] 我一对那些从事高度 紧张职业的人感兴趣 Bringing Out the Dead (1999)
Tell us your honest feelings about being...[JA] (記者) 今回 受賞された 率なお気持ちを... Appeal (2017)
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正 施設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)
Is that what you're gonna do now? Follow me around everywhere I go?[CN] 你打算一跟踪着我吗? Runaway Bride (1999)
That reputation of his isn't going anywhere. Cheese, please.[CN] 他一默默无闻,乳酪 American Pie (1999)
No, no, no. I call it like I see it, that's all. I'm a journalist.[CN] 不,我只是言无讳 我是记者,要讲事实 Runaway Bride (1999)
I'm not paying for this until it's been corrected.[JA] 今すぐ印刷業者にさせろ The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
高速列インターフェイス[こうそくちょくれつインターフェイス, kousokuchokuretsu inta-feisu] high speed serial interface [Add to Longdo]
タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity [Add to Longdo]
パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]
冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC [Add to Longdo]
[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line [Add to Longdo]
結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access [Add to Longdo]
接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] Direct Access Storage Device, DASD [Add to Longdo]
接アドレス[ちょくせつアドレス, chokusetsu adoresu] direct address [Add to Longdo]
接アドレスファイル[ちょくせつアドレスファイル, chokusetsu adoresufairu] direct address file [Add to Longdo]
接メモリアクセス[ちょくせつメモリアクセス, chokusetsu memoriakusesu] Direct Memory Access, DMA [Add to Longdo]
接記憶アクセス[ちょくせつきおくアクセス, chokusetsukioku akusesu] direct memory access, DMA [Add to Longdo]
接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
接色指定[ちょくせついろしてい, chokusetsuiroshitei] direct colour (specification) [Add to Longdo]
接入力[ちょくせつにゅうりょく, chokusetsunyuuryoku] direct input [Add to Longdo]
接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
接編成ファイル[ちょくせつへんせいファイル, chokusetsuhensei fairu] direct file [Add to Longdo]
接利用者[ちょくせつりようしゃ, chokusetsuriyousha] direct user [Add to Longdo]
前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element [Add to Longdo]
定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal [Add to Longdo]
[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
[ちょくりゅう, chokuryuu] DC, direct current [Add to Longdo]
[ちょくれつ, chokuretsu] serial [Add to Longdo]
列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit [Add to Longdo]
列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
列加算器[ちょくれつかさんき, chokuretsukasanki] serial adder [Add to Longdo]
列伝送[ちょくれつでんそう, chokuretsudensou] serial transmission [Add to Longdo]
[ひちょっけつ, hichokketsu] offline, off-line [Add to Longdo]
描き[えがきなおし, egakinaoshi] new frame action [Add to Longdo]
列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
[ちょっこう, chokkou] orthogonal [Add to Longdo]
交系列[ちょっこうけいれつ, chokkoukeiretsu] orthogonal sequences [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷り[すりなおす, surinaosu] (ein_Buch) neu_drucken [Add to Longdo]
[すいちょく, suichoku] senkrecht, vertikal [Add to Longdo]
書き[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
[ぼくちょく, bokuchoku] schlicht, einfach, aufrichtig [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]
[ちょく, choku] ehrlich, offen, direkt [Add to Longdo]
[なおす, naosu] reparieren, korrigieren [Add to Longdo]
ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] Durchmesser [Add to Longdo]
[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
[ちょくせん, chokusen] gerade_Linie, Gerade [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
矯め[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top