Search result for

*益*

(223 entries)
(0.459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-益-, *益*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
そんえきぶんきてん損分岐点[] (n) จุดคุ้มทุน
[しゅうえき, ] รายรับ, รายได้
計算書[そんえきけいさんしょ, ] งบกำไรขาดทุน
未収収[みしゅうりえき, ] รายได้ค้างรับ
[りえきりつ, ] อัตรากำไร
分岐点分析[そんえきぶんきてんぶんせき, ] การวิเคาระห์จุดคุ้มทุน , See also: R. break-even analysis
費用便分析[ひようべんえきぶんせき, ] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嗌, ài, ㄞˋ] throat; to quarrel, to choke
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[溢, yì, ㄧˋ] full; overflowing
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[益, yì, ㄧˋ] to profit, to benefit; advantage
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A container 皿 overflowing with water 水
[縊, yì, ㄧˋ] to hang; to strangle
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[缢, yì, ㄧˋ] to hang; to strangle
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[蠲, juān, ㄐㄩㄢ] millipede; glow-worm; bright, clear
Radical: Decomposition: 益 (yì ㄧˋ)  蜀 (shǔ ㄕㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[謚, shì, ㄕˋ] posthumous name or title
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[谥, shì, ㄕˋ] posthumous name or title
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[镒, yì, ㄧˋ] a measure of weight used for gold
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gold
[隘, ài, ㄞˋ] narrow, confined; a strategic pass
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  益 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
為替差[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange [Add to Longdo]
為替差損[かわせさそんえき(uK), kawasesason'eki (uK)] (n) foreign exchange profit or loss; foreign exchange gain or loss [Add to Longdo]
遺伝資源へのアクセスと利配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS [Add to Longdo]
逸失利[いっしつりえき, isshitsurieki] (n) lost profit [Add to Longdo]
営業利[えいぎょうりえき, eigyourieki] (n) operating profit [Add to Longdo]
[えき(P);やく;よう, eki (P); yaku ; you] (n) (1) benefit; use; good; advantage; gain; (2) profit; gains; (P) [Add to Longdo]
々(P);;;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]
を与える人[えきをあたえるひと, ekiwoataeruhito] (exp) benefactor [Add to Longdo]
[えききん, ekikin] (n) profit [Add to Longdo]
荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の人) people; subjects; populace [Add to Longdo]
体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
[やくち, yakuchi] (n) bitter seeded cardamon [Add to Longdo]
[えきちゅう, ekichuu] (n) useful insect [Add to Longdo]
[えきちょう, ekichou] (n) beneficial bird [Add to Longdo]
[えきゆう, ekiyuu] (n) good friend; useful friend [Add to Longdo]
原則[おうえきげんそく, ouekigensoku] (n) benefit principle (of taxation) [Add to Longdo]
過剰利[かじょうりえき, kajourieki] (n) excess profit [Add to Longdo]
株価収[かぶかしゅうえきりつ, kabukashuuekiritsu] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
株式譲渡[かぶしきじょうとえき, kabushikijoutoeki] (n) capital gain; profit on stock transfer [Add to Longdo]
株主資本利[かぶぬししほんりえきりつ, kabunushishihonriekiritsu] (n) return on equity; ROE [Add to Longdo]
企業収[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits [Add to Longdo]
[きょうえき, kyoueki] (n) common profit [Add to Longdo]
[きょうえきひ, kyouekihi] (n) monthly fee for common areas of an apartment building (lighting, etc.); condo fees [Add to Longdo]
業務純[ぎょうむじゅんえき, gyoumujun'eki] (n) net business profits [Add to Longdo]
経常収[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
経常利[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
[けんえき, ken'eki] (n) (one's) interests; (P) [Add to Longdo]
[げんえき, gen'eki] (n,vs) decrease in profits; (P) [Add to Longdo]
現世利[げんせりやく;げんぜりやく, genseriyaku ; genzeriyaku] (n) spiritual (material) benefit gained in this world through observance of the Buddhist teachings [Add to Longdo]
限界利[げんかいりえき, genkairieki] (n) (See 限界利潤) marginal profit [Add to Longdo]
御利;ご利[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]
[こうえき, koueki] (n,adj-no) public; public good; (P) [Add to Longdo]
を図る[こうえきをはかる, kouekiwohakaru] (exp,v5r) to labor (labour) for the public good; to work for the public good [Add to Longdo]
事業[こうえきじぎょう, kouekijigyou] (n) public utilities [Add to Longdo]
質屋[こうえきしちや, kouekishichiya] (n) public pawn shop [Add to Longdo]
通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P) [Add to Longdo]
優先[こうえきゆうせん, kouekiyuusen] (n) public interest first [Add to Longdo]
荒利;粗利[あらりえき, ararieki] (n) gross profit [Add to Longdo]
高利[こうりえき, kourieki] (n) high profit [Add to Longdo]
[こくえき, kokueki] (n) national interest; (P) [Add to Longdo]
[さえき, saeki] (n) marginal profits; (P) [Add to Longdo]
[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable) [Add to Longdo]
四半期収[しはんきしゅうえき, shihankishuueki] (n) quarterly earnings [Add to Longdo]
四半期収発表[しはんきしゅうえきはっぴょう, shihankishuuekihappyou] (n) quarterly earnings announcement [Add to Longdo]
[しえき, shieki] (n) private interest (financial) [Add to Longdo]
資産売却[しさんばいきゃくえき, shisanbaikyakueki] (n) capital gain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth [Add to Longdo]
事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
[gōng yì jīn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄣ, ] public welfare funds; community chest [Add to Longdo]
共同利[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest [Add to Longdo]
集团[lì yì jí tuán, ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] interest group [Add to Longdo]
[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to benefit from; profit [Add to Longdo]
[shòu yì rén, ㄕㄡˋ ㄧˋ ㄖㄣˊ, ] the beneficiary; the person who benefits [Add to Longdo]
国防利[guó fáng lì yì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] (national) defense interests [Add to Longdo]
[zēng yì, ㄗㄥ ㄧˋ, ] gain [Add to Longdo]
多多[duō duō yì shàn, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄕㄢˋ, ] the more the better [Add to Longdo]
延年寿[yán nián yì shòu, ㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕㄡˋ, 寿] to make life longer; to promise longevity; (this product will) extend your life [Add to Longdo]
[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease [Add to Longdo]
[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit [Add to Longdo]
[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit [Add to Longdo]
既得利[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest [Add to Longdo]
[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, ] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day [Add to Longdo]
增加[rì yì zēng jiā, ㄖˋ ㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, ] to increase daily [Add to Longdo]
最佳利[zuì jiā lì yì, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] best interests [Add to Longdo]
有害无[yǒu hài wú yì, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ ˊ ㄧˋ, / ] (set phrase) not helpful but harmful; to do harm rather than good [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, ] wholesome [Add to Longdo]
[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] beneficial [Add to Longdo]
[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits [Add to Longdo]
满招损,谦受[mǎn zhāo sǔn, ㄇㄢˇ ㄓㄠ ㄙㄨㄣˇ, qian1 shou4 yi4, / 滿] (成语 saw) complacency leads to loss, modesty brings profit; pride comes before a fall [Add to Longdo]
[wú yì, ˊ ㄧˋ, / ] no good; not good for; not beneficial [Add to Longdo]
[huò yì, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] to profit from sth; to get benefit [Add to Longdo]
[huò yì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] beneficiary [Add to Longdo]
留存收[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase [Add to Longdo]
[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, ] good citizens; the right side in a civil war [Add to Longdo]
[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, / ] increasingly; more and more; ever more; all the more [Add to Longdo]
[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] benefit [Add to Longdo]
[Yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] Yiyang prefecture level city in Hunan [Add to Longdo]
阳地区[Yì yáng dì qū, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yiyang district (district in Hunan) [Add to Longdo]
阳市[Yì yáng shì, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Yiyang prefecture level city in Hunan [Add to Longdo]
社会公共利[shè huì gōng gòng lì yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] public interest [Add to Longdo]
符合美国利[fú hé Měi guó lì yì, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] in line with American interests [Add to Longdo]
求精[jīng yì qiú jīng, ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄥ, ] to perfect sth that is already outstanding (成语 saw); constantly improving [Add to Longdo]
经济效[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit [Add to Longdo]
总收[zǒng shōu yì, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄡ ㄧˋ, / ] total profit; aggregate return [Add to Longdo]
自身利[zì shēn lì yì, ㄗˋ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] one's own interests [Add to Longdo]
[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, / ] benefit; help [Add to Longdo]
[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; advantage; profit; to be a benefit to [Add to Longdo]
开卷有[kāi juàn yǒu yì, ㄎㄞ ㄐㄩㄢˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] lit. opening a book is progfitable (成语 saw); the benefits of education [Add to Longdo]
集思广[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 广 / ] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions [Add to Longdo]
风险与收的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation between venture and profit; risk-return relation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利を得ようとするな。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の利の高いペットフード市場に参入をねらっている。
Your comments were always very helpful to me.あなたの批評はいつも私には有でした。
Edison invented many useful things.エジソンは多くの有なものを発明した。
Let's agree to share in the profits.お互いに利の分け前にあずかることにしよう。
Service economy is a useful labor that does not produce a tangible commodity.サービス経済は物を生産しないが有な労働である。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾン層の将来についての論議は、ほとんどが利追求と政治中心のものです。
This product brought us a large margin.この製品のお陰で我が社は大きな利をあげた。
This book is at once interesting and instructive.この本はおもしろくもあり有でもある。
This book is of great use.この本はたいへん有である。
This new investment will multiply our profit.この新たな投資が利増につながるだろう。
This book will do you more harm than good.この本は君にとって有害無だろう。 [M]
I profited from reading this book.この本を読んでするところがあった。
He will give you some good advice on this matter.これについては彼が有な助言を君にしてくれるだろう。 [M]
The company's profit amounted to $250 million before tax.その会社の税引き前利は2億5000万ドルだった。
Mr Jones believes in hard work and profits.ジョーンズ氏は一生懸命働いて利を得ることを良いことだと信じている。
The project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.そのプロジェクトはよく計画されていて興味深いが、当面の利には大した結果をもたらさないと見られている。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々双方の利を増進することになろう。
The company's profitability improved.その会社の収性が改善した。
The firm has made large profits from exports.その会社は輸出によって多額の利を得た。
The investment now yields him 6%.その投資は現在6%の収を彼にもたらしている。
The loan bears an 8% interest.その貸付金は、8分の利を生む。
That's not a useful piece of information.それは有な情報ではない。
It is to his advantage.それは彼の利になる。
At best we can only hope for a small profit.われわれはせいぜいわずかな利しか望めない。
Robert got a small proportion of the profit.ロバートは利のほんの一部しかもらわなかった。
Worms are sometimes beneficial to soil.ミミズも時には土壌に有です。
Ichiro puts friendship above profit.一郎は利よりも友情を大切にする。
Too much exercise can do more harm than good.運動のしすぎは有害無に成りうる。
Exercise, if carried to excess, will do you more harm than good.運動も過度になると有害無である。
Advances in science don't always benefit humanity.科学の進歩は必ずしも人類に利を与えるとは限らない。
The rise in house prices enabled him to sell his house at a big profit.家の価値が上がったおかげで、彼は家を売って大きな利を得た。
You will derive great benefits from learning English.英語の学習から大いに利を得るだろう。
Let no one appropriate a common benefit.何人たりとも公共の利を独占すべきではない。
Our interests clash with theirs.我々の利は彼らの利と相容れない。
We shared the profit among us all.我々は全員で利を分け合った。
We shared in the benefit together.我々はその利を分け合った。
Rocks and minerals are useful for us in many ways.岩石や鉱物はいろいろな面で私たちに有である。
The company's profits soared.会社の収は飛躍的に増加した。
The company's profits soared.会社の利は飛躍的に増加した。
Stock investments do not always yield profit.株式投資は必ずしも利を生むとは限らない。
The deterioration of corporate earnings is yet to bottom out.企業収の悪化はまだ底を打っていない。
Corporate earnings in the first quarter improved sharply.企業収は第1四半期に大きく改善した。
Smoking will do more harm than good.喫煙は有害無であるだろう。
Corporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.企業は規模を縮小し、研究開発にふりむける利分も減らしています。
The management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.経営陣は収の短期的改善に気を取られすぎて、長期的な将来計画に気が回らない傾向があった。
Ultimately, space flight will be beneficial to all mankind.究極的には宇宙飛行は全人類に有なものとなろう。
No gains without pains.苦しみなくして利なし。
No pain, no gain.骨折りなければ利なし。
We expect rapid growth of the utilities sector.事業部門の急成長を見込んでいます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mom said that pain would be useful someday.[JA] 母はいつか痛みは 有になると Sing Me a Song (2016)
I find a little perspective can be helpful, which is why this week you will learn the ins and outs of how people are smuggled across borders.[JA] そういう知識を得るのも 有だろう 人身の密輸入が いかに行われているか 一部始終を 学んで欲しい Care (2016)
My best interests?[CN] 我最好的利 Cookie's Fortune (1999)
And a husband shouldn't profit from his wife's death.[JA] そして夫は利を得るべきではない 彼の妻の死から。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Do you know how much money this gave before I got here?[JA] 私がここに来た時 収がいくらか知っていますか? Live by Night (2016)
-What does he want? -To advance his interests.[CN] 而是拓展利 The Winslow Boy (1999)
Well, think of the benefits in terms of design time, maintenance, costs.[JA] そのほうが有です 設計 メンテナンスも 経費面でも The Original (2016)
I would choose for my sake alone.[JA] 私は自分の利のために選択します The Whole Truth (2016)
We [...], cattle, dairy, but they are not for profit.[JA] 牧畜ですが 利目的ではない Midnight Special (2016)
You must never use your powers for personal gain.[JA] 個人的な利のために 力を使ってはいけない Power Rangers (2017)
Being Kit Ramsey's brother sometimes it has its fringe benefits.[CN] 告诉你吧,做柯特雷伊的哥哥... 有时也大有处。 Bowfinger (1999)
- It's a conflict of interest.[CN] - 这样会有利冲突 Election (1999)
" Let right be done." " Let right be done." I like that phrase, sir.[CN] 一〞使人民權得以伸張〞 一我喜歡這句話 The Winslow Boy (1999)
Personal grudges hold no sway where profit is concerned.[JA] 俺に大事なのは 個人的な感情より利 Contrapasso (2016)
It's your best interest, Bobby. I understand.[CN] 一自身利才是最重要的 一我了解 The Winslow Boy (1999)
I didn't commit my men to your cause 'cause I didn't want more Manderlys dying for nothing.[JA] 無に死なせたくないがために この義のために兵を出さなかった The Winds of Winter (2016)
It is for your own good.[JA] それはあなた自身の利のためです。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Doesn't it say, " Let right be done"? Then we must endeavour to see that it is.[CN] 一〞使人民權得以伸張〞 一等著看結果如何 The Winslow Boy (1999)
Willis, it's in your best interests to remains silent.[CN] 威利斯,这是您的最佳利 要保持沉默。 Cookie's Fortune (1999)
I wept because right had been done.[CN] 我流淚是因為 人民權已得伸張 The Winslow Boy (1999)
We're very serious about protecting our interests.[CN] 我们很小心保护自己权 The Insider (1999)
Makes more fiscal sense selling the land to a supermarket chain.[JA] 大手スーパーに 土地を売る方が有だとね Smell the Weakness (2017)
Bean sprouts are good for you![CN] 豆芽对身体很有 Heavy Metal Queen (1998)
All we have to do is convince your daughter that she, the Academy, the army and the cause of equality would be best served if she just forgot about the whole thing.[CN] 我们只要说服你女儿 为了她个人、军校和部队的利 她最好忘了这件事 The General's Daughter (1999)
It has a certain ring about it, has it not? " Let right be done."[CN] 這句話具有深意 使人民權得以伸張 The Winslow Boy (1999)
Alex was an asset to this program... way beyond his professional expertise.[CN] 我们将永远怀念这位良师 The Astronaut's Wife (1999)
To help him control the now-vast interests of the Umbrella Corporation,[JA] アンブレラ社の巨大な利を 管理するために Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Too much instant noodles isn't good for you.[CN] 吃太多方便面没处的 Hitman (1998)
Time is against you and you are being careless with it.[JA] 時の流れに逆らっても 無ですよ Alice Through the Looking Glass (2016)
Only in L.A. are desperation and insanity a public interest story.[CN] 只有在湖人的绝望和 精神错乱而公共利的故事。 Billboard Dad (1998)
It's good for you![CN] 活性乳酸菌嘛! 有 The Conman (1998)
Profit from the addictions of others.[JA] 人の違法的な中毒を 利用して利を得ているじゃないですか Live by Night (2016)
We'd be much better off.[JA] より有 Hearts Still Beating (2016)
She's getting worse.[JA] 々悪い Last Day on Earth (2016)
Not an unprofitable 20 years, if I may say so.[CN] 要我说的话 这20年也不是毫无收 Topsy-Turvy (1999)
I know you're very strict, but I think that Cecilia would benefit by having a social outlet outside of the codification of school.[CN] 我知道你們非常嚴格 不過我想如果西西莉亞 接受一些學校繁文縟節外的 社交經驗會獲頗多 The Virgin Suicides (1999)
And they all benefit from the nutrients that well up from the deep.[CN] 而且它们都受于从海底 涌上来的丰富的营养物质 Galapagos (1999)
You put a gun to my head and threatened to expose me to my own service.[JA] おれの頭に銃をつきつけて 自分の利のために脅かしただけだ A Flash of Light (2017)
We're gonna find us a win-win.[JA] お互い有になるように Something They Need (2017)
I'm sure we shall reap the benefits of your remonstrations in time.[CN] 获良多 Topsy-Turvy (1999)
What's good for Detroit is good for America.[JA] デトロイトの利はアメリカの利 The Nice Guys (2016)
There is no interest in the common good.[CN] 他们根本不关心人民的利 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Here's our profit chart.[JA] これは収表だ Storks (2016)
My best interests is sitting here in this room.[CN] 我最好的利 坐在这里,在这个房间里。 Cookie's Fortune (1999)
If you don't believe Sandy Leung, you should consider all possible doubtful points stated, and grant all benefits to the accused.... and to reach a verdict beneficial to the accused.[CN] 但如果你不相信SANDY LEUNG的供词 就要认真考虑所有合理的疑点 将所有疑点的利归于被告 A True Mob Story (1998)
I'm an active renter at Blockbuster and I attend the Film du Cinema as much as possible.[CN] 我也去电影院看电影... 多多善。 Bowfinger (1999)
- And you are the beneficiary?[CN] -你是他的保险受 Double Jeopardy (1999)
Meanwhile I had to generate more and more business to justify my cash calls, and for that I needed customers.[CN] 其间 我要找更多生意来证明 我是为顾客利要求现金资助 Rogue Trader (1999)
Her decision not amenable to analysis.[JA] その"無な"行動 _BAR__BAR__BAR__BAR_ Attraction (2017)
The economy has to take a turn.[JA] 利を出す必要がある Sully (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうえき, koueki] Gemeinnutz, Gemeinwohl [Add to Longdo]
[りえき, rieki] Vorteil, Nutzen, Gewinn [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] Ertrag, Gewinn [Add to Longdo]
[ゆうえき, yuueki] nuetzlich, vorteilhaft, eintraeglich [Add to Longdo]
[むえき, mueki] nutzlos, vergeblich [Add to Longdo]
[えき, eki] VORTEIL, NUTZEN [Add to Longdo]
[えきちゅう, ekichuu] nuetzliches_Insekt [Add to Longdo]
[じゅんえき, jun'eki] Reingewinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top