Search result for

*異*

(234 entries)
(0.3735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -異-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)
常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
色覚[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี
国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ
なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冀, jì, ㄐㄧˋ] to hope for; to wish; Hebei province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] north
[戴, dài, ㄉㄞˋ] to support; to respect; to put on, to wear; surname
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  異 (yì ㄧˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: []
[異, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictographic] A person with a scary face 田
[糞, fèn, ㄈㄣˋ] manure, dung; shit, excrement
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[翼, yì, ㄧˋ] wings, fins; shelter
Radical: Decomposition: 羽 (yǔ ㄩˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wings

Japanese-English: EDICT Dictionary
によってなる[によってことなる, niyottekotonaru] (exp,v5r) (See に因って) to differ depending on ...; (P) [Add to Longdo]
シストランス[シストランスいせい, shisutoransu isei] (n) cis-trans isomerism [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
なる(P);る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different [Add to Longdo]
を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
[いいき, iiki] (n) foreign lands [Add to Longdo]
[いおん, ion] (n) (1) {ling} allophone; (2) strange noise [Add to Longdo]
[いか, ika] (n,vs) (1) (See 同化) dissimilation; (2) catabolism [Add to Longdo]
化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
[いかい, ikai] (n) spirit world; underworld; the next world [Add to Longdo]
機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) (1) different meaning; (2) (See 議) different opinion [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
議なく[いぎなく, iginaku] (adv) without demur [Add to Longdo]
議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] (n) foreign country [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] (n,adj-no) paganism; heathenism [Add to Longdo]
教徒[いきょうと, ikyouto] (n) pagan; heretic [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] (n) strange land [Add to Longdo]
業種[いぎょうしゅ, igyoushu] (n) different type of business; different occupation [Add to Longdo]
型接合[いけいせつごう, ikeisetsugou] (n) (1) (See ヘテロ接合・1) heterozygosis; (adj-no) (2) (See ヘテロ接合・2) heterogamous; heterozygous [Add to Longdo]
型接合体[いけいせつごうたい, ikeisetsugoutai] (n) (obsc) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
型分裂[いけいぶんれつ, ikeibunretsu] (n) heterotypic division [Add to Longdo]
[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]
形;[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy [Add to Longdo]
形配偶子[いけいはいぐうし, ikeihaiguushi] (n) anisogamete [Add to Longdo]
系交配[いけいこうはい, ikeikouhai] (n) exogamy [Add to Longdo]
[いけん, iken] (n,vs) different opinion; objection [Add to Longdo]
[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]
言を語る[いげんをかたる, igenwokataru] (exp,v5r) to speak in tongues [Add to Longdo]
言語[いげんご, igengo] (exp) another language; different languages [Add to Longdo]
口同音(P);句同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
口同音に[いくどうおんに, ikudouonni] (adv) in one voice [Add to Longdo]
[いきょう;いこう, ikyou ; ikou] (n) (obsc) great fragrance [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] (n,adj-no) foreign country; (P) [Add to Longdo]
国の人[いこくのひと, ikokunohito] (n) foreigner [Add to Longdo]
国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
国情調[いこくじょうちょう, ikokujouchou] (n) exoticism [Add to Longdo]
国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
互异[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, / ] differing from one another; mutually different [Add to Longdo]
亚硝酸异戊酯[yà xiāo suān yì wù zhǐ, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧˋ ˋ ㄓˇ, / ] amyl nitrite [Add to Longdo]
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] surprisingly [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good [Add to Longdo]
两性异形[liǎng xìng yì xíng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] sexual dimorphism [Add to Longdo]
各异[gè yì, ㄍㄜˋ ㄧˋ, / ] all different; each unto his own [Add to Longdo]
同分异构体[tóng fēn yì gòu tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣ ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension [Add to Longdo]
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] allotropy [Add to Longdo]
同量异位素[xiàng liàng yì wèi sù, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] nuclear isobar [Add to Longdo]
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual [Add to Longdo]
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, / ] almost similar; except slight differences [Add to Longdo]
奇异[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, / ] fantastic; bizarre; odd; astonished [Add to Longdo]
奇异夸克[qí yì kuā kè, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, / ] strange quark (phys.) [Add to Longdo]
奇异果[qí yì guǒ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] kiwi fruit; Chinese gooseberry [Add to Longdo]
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, / ] marker (writing instrument) [Add to Longdo]
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, / ] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero [Add to Longdo]
奇花异草[qí huā yì cǎo, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄧˋ ㄘㄠˇ, / ] (saying) very rarely seen, unusual [Add to Longdo]
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, / ] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive [Add to Longdo]
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, / ] difference; discrepancy [Add to Longdo]
差异性[chā yì xìng, ㄔㄚ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] difference [Add to Longdo]
怪异[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ, / ] weird [Add to Longdo]
提出异议[tí chū yì yì, ㄊㄧˊ ㄔㄨ ㄧˋ ㄧˋ, / ] to disagree; to object; to differ; to challenge (a statement) [Add to Longdo]
政治异议人士[zhèng zhì yì yì rén shì, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄧˋ ㄧˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] political dissident [Add to Longdo]
新异[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, / ] new and different; novelty [Add to Longdo]
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, / ] change with each passing day; make rapid progress [Add to Longdo]
标新立异[biāo xīn lì yì, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ ㄧˋ, / ] start sth new in order to be different; do sth unconventional or unorthodox; create sth new and original [Add to Longdo]
标新领异[biāo xīn lǐng yì, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄧˋ, / ] to bring in the new (成语 saw); new directions, different creation [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate [Add to Longdo]
求同存异[qiú tóng cún yì, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ ㄘㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] to seek common ground while holding back differences (成语 saw); to agree to differ [Add to Longdo]
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, / ] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique [Add to Longdo]
特异功能[tè yì gōng néng, ㄊㄜˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, / ] extra-sensory perception [Add to Longdo]
特异选择[tè yì xuǎn zé, ㄊㄜˋ ㄧˋ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] special choice; special reserve [Add to Longdo]
独在异乡为异客[dú zài yì xiāng wéi yì kè, ㄉㄨˊ ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄨㄟˊ ㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] a stranger in a strange land (Tang poet Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
珍异[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, / ] rare; precious and odd [Add to Longdo]
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ, / ] marvelous; magnificent [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate [Add to Longdo]
异丁苯丙酸[Yì dīng běn bǐng suān, ㄧˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄙㄨㄢ, / ] Ibuprofen or Nurofen; nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), trade names Advil, Motrin, Nuprin etc, used as analgesic and antipyretic, e.g. for arthritis sufferers; also called 布洛芬 [Add to Longdo]
异事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] sth else; a separate matter; not the same thing; with different jobs (not colleagues); a remarkable thing; sth special; an odd thing; sth strange or incomprehensible [Add to Longdo]
异亮氨酸[yì liàng ān suān, ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] isoleucine (Ile), an essential amino acid [Add to Longdo]
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] extraordinary image [Add to Longdo]
异化作用[yì huà zuò yòng, ㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] dissimilation (biol.), metabolic breaking down and disposal of waste [Add to Longdo]
异卵双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] fraternal twins [Add to Longdo]
异口同声[yì kǒu tóng shēng, ㄧˋ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] lit. different mouths, same voice (成语 saw); to speak in unison; unanimous [Add to Longdo]
异咯嗪[yì gē qín, ㄧˋ ㄍㄜ ㄑㄧㄣˊ, / ] isoalloxazine (name of organic chemical) [Add to Longdo]
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.趣味はなる。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くのなったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が口同音に言う。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音義語である。
A face with too much make-up looks strange.こってり化粧した顔は様である。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写真で状が認められます。
I'm afraid I differ with you on this point.あなたとはこの点で意見がなっていると思います。
These two are very different from each other.この2つはお互いに非常になっている。
The reason for this is that we found no variation of those morphemes.このことの理由は、それらの形態素に変形がまったく見出されなかったからである。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女は五つのなる国で暮らしてきた。
Your opinion is quite different from mine.あなたの意見は私のとは全くなる。
British English differs from American English in many ways.イギリス英語はアメリカ英語といろいろな点でなる。
Christianity and Islam are two different religions.キリスト教とイスラム教はなった2つの宗教だ。
We've been having strange weather the past few years.ここ何年か常気象がつづいている。
It is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.このカテゴリーには他にも常が存在すると考えることが妥当である。
We need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.これらのすべての現象を説明するにはまったくのなるパラダイムを立てる必要がある。
Do you have any objection to this plan?この計画に議はありますか。
Opinions vary on this point.この点に関しては意見がなっている。
There is not much difference between the two.この二つは大同小だ。
This offer is not subject to the usual discounts.これは、通常の値引きとはなります。
These are all much the same.これらはみな大同小だ。
These customs differ from those our country.これらの慣習は、わが国の慣習となる。
It is not enough to show that these two particles are moving at different speed.これらの2つの分子がなったスピードで動いていることを示すだけでは不十分である。
That's where I can't agree with you.そこがあなたと意見をにするところです。
This warm weather is abnormal for February.こんな暖かい陽気は2月にしては常だ。
The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.ストレスを解消するための方法は男性と女性とではなり、男性が使う主な手段は飲酒であるが、女性は雑談によってストレスを処理している。
Smith's approach differs greatly from others in that he did not take the affixation into consideration.スミスのアプローチは、接辞付加ということを考慮に入れない点でほかと非常になっている。
However, the color was different from the sample color in your catalog.しかしながら、色が貴社のカタログのサンプルの色となっていました。
However, the amount of wind available varies with the location and the season of the year.しかしながら、利用する風の量は場所や季節によってなる。
The gas gives off a strong, bad smell.その気体は強い臭を放つ。
The sight struck me with wonder.その光景を見て私は驚の念にうたれた。
The uniforms are different from those of our school.その制服は私たちの制服となっている。
We were faced with an unusual situation because of the accident.その事故によって私たちは状事態に陥った。
That's an unusual thing, undoubtedly.それは全く例のことだ。
In that respect my opinion differs from yours.その点では私の意見は君のとはなる。 [M]
We differed as to the solution to the problem.その問題の解決策について我々は意見をにした。
Each way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.それぞれの眠り方がそれぞれなった種類の大人を作る可能性はある。
It was an event that proved extraordinary.それは常な展開を見せた出来事でした。
They went ahead with the plan since there were no objections.議がなかったので、彼らはその計画を進めた。
There was a minute difference between them.それらの間には、ごくわずかな差があった。
Mr Thomas was willing that Mr White be elected chairman.トーマス氏はホワイト氏が議長に選出されるのに存はなかった。
Mice are distinct from rats.ハツカネズミとドブネズミはなる。
You stood our in our circle.われわれの仲間ではあなたは色の存在だった。
The explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.以下の説明は多くのなる理論を比較的対照することによって得られたものである。
It is abnormal to eat so much.そんなにたくさん食べるのは常だ。
It is abnormal to eat so much.そんなに食べるのは常だ。
Darwin studied the animals and birds different from those he knew in England.ダーウィンはイギリスで知っていたのとはなる動物や鳥を研究した。
Not that I have any objection.だからといって議があるわけではない。
They are merely different.ただ互いになっているというだけだ。
Table manners vary from one country to another.テーブルマナーは国によってなる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's weird, because it's not a fixed state.[CN] 嗯 我不知道,這很奇 因為似乎沒有一個固定的狀態 Waking Life (2001)
- Clear![JA] - 常なし! Casus Belli (2017)
The Lord would never allow such an aberration.[CN] 上帝絕不允許這種 The Others (2001)
Been transferred to the New York showroom now.[JA] 動で今頃はNYです Sexy Rollercoasters (2017)
Hearing no opposition, the motion is carried.[CN] 無議 動議通過 The Majestic (2001)
Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual...[JA] "ユダヤ人も邦人も 宗派にかかわらず" "手を取り" "古き黒人霊歌を 共に歌う" Rock in the Road (2017)
Ethnic diversity.[CN] 種族差 How High (2001)
Fucking aliens. What is their game?[JA] 星人は何をたくらんでる? Close Encounters (2017)
Why the noodle tastes so weird?[CN] 怎麼面的味道有 Your Place or Mine (1998)
- Base is clear.[JA] - 常なし Casus Belli (2017)
Not for her a watery end, but a new life beginning on a stranger shore.[CN] 她沒被淹沒... ...而在地展開新的生活 Shakespeare in Love (1998)
Dr. Melfi said it had different side effects.[CN] 麥爾菲醫生說這種藥 產生的作用因人而 Pax Soprana (1999)
When Jackie was boss, it all evened out at the end of the day.[CN] 傑奇當代理老大時 沒有人會提出議 因為有錢大家賺 Pax Soprana (1999)
Joffrey never let anyone question his authority.[JA] ジョフリーは決して論を許さなかった Dragonstone (2017)
This is such a weird neighborhood.[CN] 這個社區真詭 Ghost World (2001)
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.[JA] ヒューゴに女装をさせたわ 〝同性愛者 性愛者 両性愛者〞 〝同性愛者 性愛者 両性愛者〞  ()
Dothraki heathens who will burn your villages to the ground, rape and enslave your women, and butcher your children without a second thought.[JA] ドスラクの教徒は 村々を焼き尽くし― 女を強姦し 奴隷にする― そして 迷いもなく子供を虐殺する Stormborn (2017)
Of all the finocchi priests, why did I get the one who's straight?[CN] 世上的同性戀神父那麼多 我為何偏偏挑上一個性戀者 College (1999)
Dream? I forget.[CN] 可能是那怪的夢. Love & Pop (1998)
The pressure is on alert in the cargo hold[JA] 貨物室の圧力常です The Fate of the Furious (2017)
- Inhale. It hurts.[JA] 物吸入は"痛い" Attraction (2017)
How weird.[CN] 真詭 Thir13en Ghosts (2001)
We fled to foreign lands, to live among strangers![CN] 我們逃亡到國他鄉的土地 生活在陌生人中間! Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
We don't have to talk if you don't want to.[JA] 無理に話さなくていい ここは常だ Feed (2017)
I have to die in this strange country.[JA] 私は国の地で死ななければならない The Queen's Justice (2017)
I respect your wishes.[JA] 私に存はありません Stormborn (2017)
You'll contest it?[CN] 你有議嗎? The End of the Affair (1999)
"We're from Harvard, and what do you think of... . ..this depressing barn and this rotted-out tree here?"[CN] 它說「我們來自哈佛 這棟詭而消沉的穀倉」 「和這顆腐朽的枯木 給你什麼感受? 」 Denial, Anger, Acceptance (1999)
After all, the truth is that a stranger, from the distant cosmos, he believed in us.[JA] それは、遠い銀河から来た... 人間以上に人間を信じた たったひとりの星人 Attraction (2017)
"If you want to make a difference, you got to bring it home."[JA] 行いたい場合は なる違いを作りなさい あなたはそうしなければなりません それを家に持ち帰りなさいと あなたのサポートで 11月私たちは... 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Did he seem strange to you at all?[CN] 你是否覺得他有樣? The Thirteenth Floor (1999)
I'd say, the heteros against the homos![CN] - 性戀對戰同性戀! - 好主意! Gigantic (1999)
You'll have your chance to address the court, Ms. Mathison.[JA] 裁判所に議を唱える 機会がありますよ Imminent Risk (2017)
Wait for interracial. That was a big thing.[JA] 人種性交も待て 大イベントだ After Porn Ends 2 (2017)
-That's odd.[CN] -真怪 Thir13en Ghosts (2001)
Calvin's ability to survive in that vacuum and temperature is astonishing.[JA] カルヴィンが真空とこの温度で 生き伸びる能力は驚的だ Life (2017)
I'm going to teach the infidels a lesson.[JA] 私は教えるつもりです 教徒はレッスンをする。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
She's a very impressive woman.[JA] 驚的な女性だ Dragonstone (2017)
Which is weird.[CN] 很怪 因為多數時候 Waking Life (2001)
Random, like different tattoos.[JA] 違う刺青があるような 適当な差 The Discovery (2017)
Still it was rather a surprise, hearing it from Violet that way.[CN] 但當荒莉告訴我時 我還是很訝 The Winslow Boy (1999)
You wondered if you'd know the difference.[CN] 你想知道其中的差 Hollow Man (2000)
That's strange.[CN] 真詭 Thir13en Ghosts (2001)
This is so... freaky.[CN] 這真是太詭 The Parent Trap (1998)
And not as a specialist in extraterrestrial cultures.[JA] 星人の専門家じゃない Attraction (2017)
-...infidel.[CN] -.. 教徒. The Majestic (2001)
I do not know, our camera will be able to pass it.[JA] 監視映像とは なり... Attraction (2017)
- Che good?[JA] ─ 常だろ! ? Attraction (2017)
Anything else?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}有沒有議? Chinese Torture Chamber Story 2 (1998)
So much of the information these people have been imparting has got this really heavy connotation to it.[CN] 很怪 那些人給予我的 如此多的資訊 我不知道 這其中真的有很深的內涵 Waking Life (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]
常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]
常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
同音義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
同形義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] koto- sich_unterscheiden, anders_sein [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] Ausland, Fremde [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
[いたん, itan] Ketzerei, Irrlehre [Add to Longdo]
[いぎ, igi] Einwand, Einspruch [Add to Longdo]
[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] das_Erstaunen, das_Wunder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top