Search result for

*留*

(242 entries)
(0.2784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -留-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほりゅうち、horyuuchi] (n ) reservation, reserve

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩まり(Yield) = 98%

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうねん, ryuunen] การเรียนซ้ำชั้น
[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ
学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
[くらめ, kurame] (name ) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู , See also: R. 福冈

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[榴, liú, ㄌㄧㄡˊ] pomegranate
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[溜, liū, ㄌㄧㄡ] to slip, to slide, to glide; slippery
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[熘, liū, ㄌㄧㄡ] to steam, to stir-fry
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: []
[瘤, liú, ㄌㄧㄡˊ] tumor, lump, goiter
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[籀, zhòu, ㄓㄡˋ] to read, to recite; a style of calligraphy
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 writing 留 with a bamboo ⺮ brush
[遛, liú, ㄌㄧㄡˊ] to walk, to stroll
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[鎦, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 still 留; 留 also provides the pronunciation
[镏, liú, ㄌㄧㄡˊ] to distill; lutetium; surname
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 still 留; 留 also provides the pronunciation
[餾, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 飠; 留 also provides the pronunciation
[馏, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 饣; 留 also provides the pronunciation
[騮, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[骝, liú, ㄌㄧㄡˊ] a legendary horse
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[鶹, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鹠, liú, ㄌㄧㄡˊ] owl
Radical: Decomposition: 留 (liú ㄌㄧㄡˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌多(ateji);以呂波歌多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
お高くまる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お目にまる;お目にとまる;御目にまる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
けた上げ保加算機;桁上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎめる[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ぱちんめ;ぱちん[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n,vs) bequest [Add to Longdo]
[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share [Add to Longdo]
引き止める(P);引止める(io)(P);引きめる[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
駅止め;駅[えきどめ, ekidome] (n) delivery of freight to a station [Add to Longdo]
駅前[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
押しめる;押しとどめる[おしとどめる, oshitodomeru] (v1,vt) to stop [Add to Longdo]
歌ガルタ;歌加[うたガルタ(歌ガルタ);うたがるた(歌加多), uta garuta ( uta garuta ); utagaruta ( uta ka ryuu ta )] (n) (1) cards with stanzas of waka written on them; (2) card-matching game played with these cards [Add to Longdo]
多(ateji);骨牌;加多(ateji);嘉太(ateji)[かるた;カルタ, karuta ; karuta] (n) (uk) playing cards (por [Add to Longdo]
海外在邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
外国人学生[がいこくじんりゅうがくせい, gaikokujinryuugakusei] (n) foreign (exchange) student; international student [Add to Longdo]
[けいりゅう, keiryuu] (n) music suspension [Add to Longdo]
乾溜;乾[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation [Add to Longdo]
官費[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]
官費学生[かんぴりゅうがくせい, kanpiryuugakusei] (n) student studying abroad at government expense [Add to Longdo]
[きりゅう, kiryuu] (n,vs) temporary residence; sojourn [Add to Longdo]
[きりゅうしゃ, kiryuusha] (n) temporary resident [Add to Longdo]
[きりゅうち, kiryuuchi] (n) one's temporary residence [Add to Longdo]
気にもめない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気にめる) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of [Add to Longdo]
気にめる;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
記憶にとどめる;記憶にめる[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
[きょりゅう, kyoryuu] (n,vs) residence; reside [Add to Longdo]
[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre [Add to Longdo]
[いるす, irusu] (n) pretending to be out [Add to Longdo]
守を使う[いるすをつかう, irusuwotsukau] (exp,v5u) to pretend to be out [Add to Longdo]
[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
[きょりゅうみん, kyoryuumin] (n) a resident [Add to Longdo]
共同居[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] (n) general delivery; counter collection; poste restante; (P) [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] (n) {comp} poste restante address [Add to Longdo]
め;玉止め;玉どめ[たまどめ, tamadome] (n) French knot [Add to Longdo]
靴下止め(iK);靴下め;靴下[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders [Add to Longdo]
;繋[けいりゅう, keiryuu] (n,vs) mooring; anchorage [Add to Longdo]
撃ち止める(P);打ち止める;打ちめる;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ちめる, 打止める, 打める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
原級にめる[げんきゅうにとどめる, genkyuunitodomeru] (exp,v1) to keep (a student) back (to repeat a grade) [Add to Longdo]
現金書[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
呼び止める;呼びめる[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt [Add to Longdo]
交換[こうかんりゅうがく, koukanryuugaku] (n) (See 交換学生) (student) exchange; study abroad [Add to Longdo]
交換学生[こうかんりゅうがくせい, koukanryuugakusei] (n) exchange student [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance) [Add to Longdo]
剧目[bǎo liú jù mù, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ, / ] repertory; stock (in theater) [Add to Longdo]
[bǎo liú qū, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] a reservation (for an ethnic minority) [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over [Add to Longdo]
剃发[tì fà liú biàn, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to shave the head but keep the queue [Add to Longdo]
半保复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] semiconservative replication [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] residence; to reside [Add to Longdo]
[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
[Tún liú, ㄊㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, ] (N) Tunliu (place in Shanxi) [Add to Longdo]
[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] seriously ill and about to die [Add to Longdo]
[Zhì liú jì, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] Silurian (geological period 440-417m years ago) [Add to Longdo]
根纳[Ài liú gēn nà, ㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄣ ㄋㄚˋ, / ] Eriugena, John Scottus (c. 810-880) Irish poet, theologian, and philosopher of Neoplatonism [Add to Longdo]
手下[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts. [Add to Longdo]
[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] detain; hold in custody [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] to detain (a prisoner); to keep sb in custody [Add to Longdo]
[jū liú suǒ, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] detention center; prison [Add to Longdo]
[wǎn liú, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to persuade sb to stay [Add to Longdo]
[tí liú, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to withdraw (money) and retain it [Add to Longdo]
[shōu liú, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ, ] to offer shelter; to have sb in one's care [Add to Longdo]
[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] barrack [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant [Add to Longdo]
[zhì liú, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] be detained [Add to Longdo]
无保[wú bǎo liú, ˊ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] without reservation; not holding anything back; unconditional [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve [Add to Longdo]
一手[liú yī shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄧ ㄕㄡˇ, ] to hold back a trick; not to divulge all one's trade secrets [Add to Longdo]
[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain [Add to Longdo]
[liú rèn, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄣˋ, ] to remain in office; to hold on to one's job [Add to Longdo]
[liú zuò, ㄌㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to set apart [Add to Longdo]
[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] a legacy; to bequeath (to later generations) [Add to Longdo]
[liú bié, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] a departing gift; a souvenir on leaving; a poem to mark one's departure [Add to Longdo]
[Liú bà, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄚˋ, / ] (N) Liuba (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
[liú cún, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ, ] to keep; to preserve; extant; to remain (from the past) [Add to Longdo]
存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]
[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad [Add to Longdo]
学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student [Add to Longdo]
[liú shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ, ] to stay behind to take care of things [Add to Longdo]
宿[liú sù, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨˋ, 宿] to put up a guest; to stay overnight [Add to Longdo]
尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, ] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department) [Add to Longdo]
尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, ] loose ends; to leave matters unresolved [Add to Longdo]
[liú yǐng, ㄌㄧㄡˊ ˇ, ] to take photos as a souvenir; a souvenir photo [Add to Longdo]
[liú dài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ, ] to leave sth for later; to postpone (work, a decision etc) [Add to Longdo]
后路[liú hòu lù, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄡˋ ㄌㄨˋ, / ] to leave oneself a way out [Add to Longdo]
[liú xīn, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ, ] to keep a lookout; careful [Add to Longdo]
[liú niàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˋ, ] to keep as a souvenir; to recall fondly [Add to Longdo]
[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient [Add to Longdo]
[liú yì, ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, ] to take care; mindful [Add to Longdo]
[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly [Add to Longdo]
[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]
成儿[liú chéng r, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄖ˙, / ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]
[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, ] please stay; no need to see me out [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心にめよ。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家を訪ねたが、彼は守だった。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人学生がその大学に入学が許された。
The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.アジアからの学生は日本語同様に英語も話す。
I'm sorry my father is out.あいにく父は今守です。
I am sorry father is out.あいにく父は守です。
I'm sorry my mother is not at home.あいにく母は守です。
I have to put down your new address.あなたの新しい住所を書きめなくては。
A man who wanted to see you came while you were out.あなたに会いたいと言う人が、あなたの守中に来ました。
A Mr Jones came while you were out.あなたの守の間にジョーンズさんとおっしゃる方が来られました。
I will write down your name and address.あなたの名前と住所を書きめておきましょう。
I'll look after your child while you are away.あなたの守中は、私がお子さんの世話をします。
Well, my family's away and I can't afford to do much.いやあ、家族は守だし、あんまりたいしたことは出来ないのさ。
You should buy an answering machine.あなたは守番電話を買うべきだ。
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で守にしている間、隣の人たちが犬の面倒をみてやった。
Change buses at that stop.あの停所でバスを乗り換えなさい。
Don't take any notice of those rude boys.あんな不作法な少年たちのことなど気にめるな。
I've been to Italy on a study abroad program.イタリアに学していたことがあります。
Whenever I call, he is out.いつ電話しても彼は守にしている。
Whenever you may call on him, you will find that he is out.いつ彼を訪ねても彼は守だろう。
I cannot leave home even for a moment.うっかり守にできない。
In all likelihood we shall be away for a few days.おそらくわれわれは数日守をするでしょう。
I mean this money for your study abroad.このお金はお前の外国学にあてるつもりだ。
I will look after your cat while you are away.守中あなたの猫を世話して上げましょう。
A gentleman called in your absence, sir.守中に男の方がお見えになった。
While they are away, let's take care of their cat.守中の猫の世話をして上げましょう。
Something else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.ここで意しなければいけないことは、ウイルスが繁殖するスピードが速いという点である。
You had better get this letter registered for fear it should be lost.この手紙は紛失すると行けないから、書にするがよい。
This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.このプロジェクトは去年あるパーティーでナプキンに書きめた草案から生まれた。
This lesson should be kept in mind.この教訓は記憶にめておくべきだ。
Please bear this fact in mind.この事実を心にめておいて下さい。
I want to have this letter registered.この手紙を書にしたい。
I want this letter registered.この手紙を書にしてもらいたい。
The scholarship enabled him to study abroad.この奨学金のおかげで彼は学できた。
This document is for your eyes only.この文書はあなたのお目にだけめていただきたい。
The last time I called him, he was out.この前に電話したときは彼は守でした。
Take a no. 5 bus at this bus stop.この停所から5番目のバスに乗りなさい。
I'd like to have this parcel registered.この小包を書にしたいのですが。
This clasp won't fasten.この金がどうしてもかからない。
He might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.しかし、彼は違った大きさや色の木製のめくぎを見たことはあるかもしれない。
Please write this it down.これを書きめて下さい。
I would like to send this by register registered mail.これを書でお願いします。
How many days will it take if I send this as registered mail?これを書で送ると何日くらいかかりますか。
We will leave this question aside for the moment.さしあたりこの問題は保としよう。
Jane offered to take care of our children when we were out.ジェインは私たちが守のとき子供たちの世話をしてくれると申し出た。
Jim stayed with us while he was in Japan as an exchange student.ジムは交換学生として日本にいたとき、私たちの家に滞在した。
A Mr Smith came to see you during your absence.スミスさんとか言う人があなたの守の間に訪ねてきました。
The doctor advised her that she stay at home.その医者は彼女が家にまるように忠告した。
Excuse me, I have to get off at the next stop.すみません、次の停所で降りなければならないのです。
That's why he did not go overseas to study.そういうわけで、彼は海外学しなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed and produce less excretions.[JA] スーパーピッグは 大きく美しいだけでなく 環境への影響も 最小限にめます エサや排泄物が 少ないだけでなく Okja (2017)
Exit security, I need a 20 on Tony Almeida[CN] 出口的警卫,立刻扣托尼 阿尔梅达 Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2004)
Someone also wants to say sorry for not being around lately.[JA] 守にしがちだったから 謝りたい Salesmen Are Like Vampires (2017)
He walked back into custody, went into the cell there.[CN] 他回到拘所 进了号子 Change of Course (2004)
Her fingerprints on this prescription bottle prove otherwise.[CN] 她在这瓶子上的指纹能证明你在说谎 Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2004)
We believe it's likely due to the clamp failure in the lab, which caused a temporary change of air pressure in Calvin's box.[JA] おそらくラボのめ具の故障による カルヴィンの箱の空気圧の変化のため Life (2017)
You are gonna show me that you understand by bringing the balance of what you owe tomorrow.[JA] 保はない 明日 不足分を補充し 理解したと示せ Bury Me Here (2017)
- Well, as it happens, my nine-year-old daughter was at home on her own expecting the window cleaner.[JA] その時は 9歳の娘が守番していて Sexy Rollercoasters (2017)
Perimeter security, I need a 20 on Chloe O'Brian.[CN] 警卫, 扣克洛伊 奥布莱恩. Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2004)
This is reservation property.[JA] そこはインディアン居地です The Space Between Us (2017)
I repeat, I need a 20 on Tony Almeida[CN] 重复,扣托尼 阿尔梅达 Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2004)
The queen is gone.[JA] 女王は守だ The Spoils of War (2017)
Attention.. Attention in detention![JA] 注目 勾された君たち Power Rangers (2017)
Her fingerprints on this prescription bottle prove otherwise.[CN] 她在这药瓶上的指纹能证明你在说谎 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)
We're not going to stay and wait for the Americans to find us.[JA] アメリカ人が我々を見つけるのを まって待つつもりはない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
I gotta go away for a few days. Okay?[JA] 数日守にするが いいか? Logan (2017)
But they could have stopped on their way home from the restaurant... had dessert or something?[CN] 但是他们可以在从餐馆回家的路上停 吃些点心什么的 Hired Guns (2004)
Is registered as unknown. Warriors give, let him understand.[JA] 保、暴漢どもに面通しだ Attraction (2017)
- Hi. Um... I was just gonna leave you a message.[JA] また守電かと思った Feed (2017)
Stay still, okay?[JA] まだまる,大丈夫? 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I can't let you stay in place.[CN] 我不能再让你在岗位上了 Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2004)
There are "happily ever after" guys, and there are those who leave girls in a heap.[CN] 有些男人分手后下快乐 有些却只给女生下痛苦 Change of Course (2004)
That's impossible. He's under arrest.[JA] それは不可能よ 彼は拘中よ The Flag House (2017)
Do you have an alien certificate?[CN] 你有... 居证了吗? Zee-Oui (2004)
We might have to put Rebecca on hold... - ...until we find that vaccine.[JA] ワクチンを見つけるまで レベッカは保 Resident Evil: Vendetta (2017)
Keep it.[CN] 着吧 Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2004)
But if you stay here, I need you to focus.[CN] 但是如果你下,我就要你集中精神 Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
hold your position.[CN] 在原地 Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2004)
His love for his girl, his determination to find that planet, his desperation led the ship there.[CN] 在地球上的戀人沒有能夠和自己一起來的后悔之情 讓他拼命度過了難關 Mind Game (2004)
She stays here[CN] 把她在这里 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)
If you can't give it to me, go home or maintain a vigil at the hotel.[CN] 如果你没办法做到全力以赴, 就回家或者随时意酒店的情况 Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
When he's done uptown, you think he's gonna stop at 14th street?[JA] アップタウンを手にいれたヤツが 14番街まででまると思うか? John Wick: Chapter 2 (2017)
Stopping someone from going upstairs to end their life.[JA] 人生を終わらせるのを止めるために 誰かを階段で引きめたりする違いだ The Discovery (2017)
I will do whatever I can to keep her there with me[CN] 我会尽量把她住的 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)
He's a harmless kid accused of terrible things that he didn't do, alone in a cell.[JA] 害のない子供で やってもないことで告訴されてる 置場にひとりぼっちよ The Man in the Basement (2017)
"We're really sorry, but the doctor's not in."[JA] "お気の毒に 先生は守です" After Porn Ends 2 (2017)
- Are you trying to keep me?[CN] 那你想住我? Change of Course (2004)
Like if it caught the eye of a prominent person.[JA] 例えば 誰か著名な方の 目にまったり Confrontation (2017)
All teachers and students are instructed to remain in their classrooms and lock their doors.[CN] 所有的教师和学生请在你们的教室里,并锁上门 Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2004)
Raised hell from Vienna to Los Angeles, with a two-year stop in London.[CN] 他是一个受过挫折德生物学家, 并打算成为一个恐怖分子 把恐怖从维也纳带到洛杉矶, 并在伦敦停了2年 Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2004)
he's left the case containing the virus with Nina.[CN] 他把装有病毒的手提箱给了尼娜 Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2004)
But I guess he's not home.[JA] でも守じゃ仕方ないわね A Dog's Purpose (2017)
We can talk back in custody.[CN] 我们到拘所里再谈 Change of Course (2004)
We worked up the money trails that Chappelle had on his system.[CN] 我们跟踪了 薛皮尔下的资金流动情况 Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2004)
One goes with her to New York. I keep the other one.[CN] 一个跟你去纽约 一个跟我 Head Cases (2004)
I thought even you had left me.[CN] 她也在收我的那家裡一起生活 Elfen Lied (2004)
Are you staying or not?[CN] 要下么? Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
A clamp. It failed.[JA] め金だ しっかり掛けてなかった Life (2017)
I got busted with that gang, and Conlin came into my cell.[JA] ギャングと警察に捕まって コンリンが置場に来た The Man in the Basement (2017)
All teams remain in your zones.[CN] 所有小组在你们的区域 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
通知付き局[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
配信保[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
[ほりゅう, horyuu] pending [Add to Longdo]
エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area [Add to Longdo]
守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
[よくりゅう, yokuryuu] Internierung, Gefangenschaft [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] -Haft, Verhaftung [Add to Longdo]
[かきとめ, kakitome] Einschreiben [Add to Longdo]
まる[とまる, tomaru] bleiben, sich_niederlassen [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
[りゅうがく, ryuugaku] Studium_im_Ausland [Add to Longdo]
[るす, rusu] Abwesenheit (von zu Hause) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top