Search result for

*申*

(236 entries)
(0.4558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -申-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament
許可[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
特採[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การขออนุญาิตลูกค้าส่งของในกรณีพิเศษ
所得税告書[shotokuzei shinkokusho] (n ) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร
納税[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
[もうす, mousu] Thai: พูด
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ
[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
し上げる[もうしあげる, moushiageru] Thai: ขอกล่าว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伸, shēn, ㄕㄣ] to extend, to stretch out, to open up; to trust
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [ideographic] To extend your confidence 申 to another person 亻; 申 also provides the pronunciation
[呻, shēn, ㄕㄣ] to moan, to groan; to chant
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[坤, kūn, ㄎㄨㄣ] earth; feminine
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[审, shěn, ㄕㄣˇ] to examine, to investigate; to judge; to try
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] courtroom
[抻, chēn, ㄔㄣ] to pull
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[暢, chàng, ㄔㄤˋ] freely, smoothly; unrestrained
Radical: Decomposition: 申 (shēn ㄕㄣ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] open
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning
[畅, chàng, ㄔㄤˋ] freely, smoothly; unrestrained
Radical: Decomposition: 申 (shēn ㄕㄣ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] open
[砷, shēn, ㄕㄣ] arsenic
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral
[神, shén, ㄕㄣˊ] god, spirit; divine, mysterious, supernatural
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[紳, shēn, ㄕㄣ] girdle, tie; gentry; to bend
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[绅, shēn, ㄕㄣ] girdle, tie; gentry; to bend
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[胂, shèn, ㄕㄣˋ] arsine
Radical: Decomposition: 申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] organic compound

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみし上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お願いし上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞いし上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お礼のし様;お礼のしよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
ご連絡し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
オンラインし込み[オンラインもうしこみ, onrain moushikomi] (n) {comp} online sign-up [Add to Longdo]
[かみ, kami] (n) (sl) (See 神・かみ) god [Add to Longdo]
意見具[いけんぐしん, ikengushin] (n,vs) offering one's opinion (to someone on something) [Add to Longdo]
異議[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
営業許可請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
猿楽;楽;散楽[さるがく;さるごう, sarugaku ; sarugou] (n) (1) (arch) sarugaku (form of theatre popular in Japan during the 11th to 14th centuries); (2) (さるがく only) (See 能楽) noh; (3) (さるごう only) fooling around [Add to Longdo]
過少[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
確定[かくていしんこく, kakuteishinkoku] (n) final income tax return; final declaration; final report [Add to Longdo]
求職し込み[きゅうしょくもうしこみ, kyuushokumoushikomi] (n) job application [Add to Longdo]
謹んでし上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
[ぐしん, gushin] (n,vs) offering a full report to a superior [Add to Longdo]
[ぐしんしょ, gushinsho] (n) full (detailed) report [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] (n) 57th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
待;庚待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
[きのえさる;こうしん, kinoesaru ; koushin] (n) (See 干支) twenty-first of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
事変[こうしんじへん, koushinjihen] (n) Gapsin Coup (Korea, 1884) [Add to Longdo]
査証請人[さしょうしんせいじん, sashoushinseijin] (n) visa applicant [Add to Longdo]
参加し込み[さんかもうしこみ, sankamoushikomi] (n) application (to take part in); registration [Add to Longdo]
自己[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion [Add to Longdo]
修正[しゅうせいしんこく, shuuseishinkoku] (n,vs) (filing) revised (income tax) return [Add to Longdo]
暑中お見舞いし上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] (n,vs) report to a superior; (P) [Add to Longdo]
[じょうしんしょ, joushinsho] (n) written report [Add to Longdo]
[さる, saru] (n) ninth sign of Chinese zodiac (The Monkey, 3pm-5pm, west-southwest, July); (P) [Add to Longdo]
[もうし, moushi] (int) (arch) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
し越し[もうしこし, moushikoshi] (n) send word [Add to Longdo]
し越す[もうしこす, moushikosu] (v5s,vt) to send word to; to write to [Add to Longdo]
し開き[もうしひらき, moushihiraki] (n) (hum) an excuse; a defense; a defence [Add to Longdo]
し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify [Add to Longdo]
し兼ねる[もうしかねる, moushikaneru] (exp,v1) I'm sorry to trouble you; Excuse me for making such a request [Add to Longdo]
し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]
し合い;合い[もうしあい, moushiai] (n) training between rikishi of equal strength [Add to Longdo]
し合い稽古[もうしあいげいこ, moushiaigeiko] (n) training matches where the winner picks his next opponent [Add to Longdo]
し合わせ(P);合せ[もうしあわせ, moushiawase] (n) arrangement; appointment; (P) [Add to Longdo]
し合わせる[もうしあわせる, moushiawaseru] (v1) to arrange; to make an appointment; to agree upon [Add to Longdo]
し込み(P);込み(P);込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P) [Add to Longdo]
し込み順;込み順[もうしこみじゅん, moushikomijun] (n) order of applications; in order of application [Add to Longdo]
し込む(P);込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
し子[もうしご, moushigo] (n) heaven-sent child (in answer to a Shinto or Buddhist prayer) [Add to Longdo]
し受ける[もうしうける, moushiukeru] (v1,vt) to accept; to ask for; to charge (a price) [Add to Longdo]
し出(P);し出で;出で;[もうしで(し出;出)(P);もうしいで(し出で;出で), moushide ( moushide ; saru shutsu )(P); moushiide ( moushide de ; saru ide )] (n) proposal; request; claim; report; notice; (P) [Add to Longdo]
し出る[もうしでる, moushideru] (v1,vt) to report to; to tell; to suggest; to submit; to request; to make an offer; to come forward with information; (P) [Add to Longdo]
し出を断る[もうしでをことわる, moushidewokotowaru] (exp,v5r) to turn down an offer [Add to Longdo]
し述べる;述べる[もうしのべる, moushinoberu] (v1,vt) to say; to tell (somebody); to state [Add to Longdo]
し上げる(P);上げる;しあげる[もうしあげる, moushiageru] (v1,vt) (1) (hum) to say; to tell; to state; (aux-v) (2) (hon) to do for; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng shēn, ㄅㄧㄥˇ ㄕㄣ, ] thirty third year C9 of the 60 year cycle, e.g. 1956 or 2016 [Add to Longdo]
严加[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, / ] serious warning [Add to Longdo]
[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, ] ninth year I9 of the 60 year cycle, e.g. 1992 or 2052 [Add to Longdo]
贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
[gēng shēn, ㄍㄥ ㄕㄣ, ] fifty seventh year G9 of the 60 year cycle, e.g. 1980 or 2040 [Add to Longdo]
[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, ] extended meaning (of a word); to mean by extension [Add to Longdo]
[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]
[wù shēn, ˋ ㄕㄣ, ] forty fifth year E9 of the 60 year cycle, e.g. 1968 or 2028 [Add to Longdo]
[jiǎ shēn, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄣ, ] twenty first year A9 of the 60 year cycle, e.g. 2004 or 2064 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey [Add to Longdo]
[shēn lìng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˋ, ] an order; a command [Add to Longdo]
[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, ] to appeal for justice; to demand redress for a grievance [Add to Longdo]
命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]
[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs) [Add to Longdo]
报单[shēn bào dān, ㄕㄣ ㄅㄠˋ ㄉㄢ, / ] declaration form [Add to Longdo]
[shēn zòu, ㄕㄣ ㄗㄡˋ, ] to present (a document); to submit (a petition) [Add to Longdo]
[Shēn tú, ㄕㄣ ㄊㄨˊ, ] two-character surname Shentu [Add to Longdo]
[Shēn zhā, ㄕㄣ ㄓㄚ, ] (N) Shenzha (place in Tibet) [Add to Longdo]
[shēn chì, ㄕㄣ ㄔˋ, ] to rebuke; to blame; to denounce [Add to Longdo]
[shēn míng, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] to declare; to aver; to state formally [Add to Longdo]
[shēn shí, ㄕㄣ ㄕˊ, / ] period 3-5 pm [Add to Longdo]
[shēn qǔ, ㄕㄣ ㄑㄩˇ, ] Shanghai opera; same as 滬劇|沪剧 [Add to Longdo]
[shēn zhuàng, ㄕㄣ ㄓㄨㄤˋ, / ] to present (a document); to submit (a petition) [Add to Longdo]
[shēn hóu, ㄕㄣ ㄏㄡˊ, ] Year 9, year of the Monkey (e.g. 2004) [Add to Longdo]
[shēn lǐ, ㄕㄣ ㄌㄧˇ, ] to right a wrong; to seek justice [Add to Longdo]
[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] cosy and comfortable; to repeat endlessly [Add to Longdo]
[shēn yán, ㄕㄣ ㄧㄢˊ, ] to profess; to declare [Add to Longdo]
[shēn tǎo, ㄕㄣ ㄊㄠˇ, / ] to denounce [Add to Longdo]
[shēn sù, ㄕㄣ ㄙㄨˋ, / ] to appeal (to sb) [Add to Longdo]
[shēn shuō, ㄕㄣ ㄕㄨㄛ, / ] to state; to assert [Add to Longdo]
[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc) [Add to Longdo]
请人[shēn qǐng rén, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄖㄣˊ, / ] applicant [Add to Longdo]
请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application [Add to Longdo]
请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form [Add to Longdo]
[shēn lùn, ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] to give a detailed exposition; to state in detail [Add to Longdo]
[shēn xiè, ㄕㄣ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express gratitude; to thank [Add to Longdo]
[shēn gòu, ㄕㄣ ㄍㄡˋ, / ] to ask to buy; to bid for purchase [Add to Longdo]
[shēn biàn, ㄕㄣ ㄅㄧㄢˋ, / ] to defend oneself; to rebute a charge [Add to Longdo]
[shēn shù, ㄕㄣ ㄕㄨˋ, ] to state; to assert; to allege; to specify [Add to Longdo]
[shēn xuě, ㄕㄣ ㄒㄩㄝˇ, ] to right a wrong; to redress an injustice [Add to Longdo]
[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc) [Add to Longdo]
[shēn chì, ㄕㄣ ㄔˋ, / ] to warn; to blame; to rebuke; also written [Add to Longdo]
卢卡[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, / ] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994 [Add to Longdo]
[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, ] reaffirm; reiterate [Add to Longdo]
阿留群岛[Ā liú shēn qún dǎo, ㄚ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄣ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Aleutian islands (trailing 2250 km southwest of Alaska almost down to Kamtchatka) [Add to Longdo]
雾锁[wù suǒ shēn chéng, ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄔㄥˊ, / ] fog-bound city [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作文はし分ありません。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズ氏がそのし出を受けたのはばかだった。
In the case of Mr A there is no excuse.A氏については何ともし訳ありません。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの込書を今持ち合わせていない。
Your English composition leaves nothing to be desired.あなたの英作文はし分がありません。
It was wise of you accept his offer.あなたがかれのし出を受け入れたのは賢明だった。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはお礼のし上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはお礼のしようもございません。
I agree to your proposal.あなたのし出に同意します。
I am willing to take your offer.あなたのし出はお受けします。
I'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.あなたのし出はよく調べた上でご返事しましょう。
I'll accept your offer.あなたのし出を承知しました。
I'm willing to accept your offer.あなたのし入れを受け入れてもよい。
I can't thank you enough for your kindness.あなたの数々のご親切に対してお礼のし上げ様もございません。
The confidence man and his blonde call girl make a perfect match in enraging his landlady.あの詐欺師と金髪のコールガールは下宿のおかみさんを怒らせるには分のない取り合わせだ。
I'm sorry I opened your mail by mistake.あなたの郵便物を間違って開けてしまってし訳ありません。
You should apply for that post.あなたはあの勤め口にし込むべきだ。
I'm sorry, sir, but a jacket and tie are required.お客様、し訳ありませんが、上着とネクタイの着用をお願いいたします。
Oh, I'm sorry.あら、し訳ございません。 [F]
You shall hear more from me by the next mail.いずれ後便でくわしくし上げます。
I am unable to say anything offhand.いますぐは何もし上げられません。
In the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."アメリカでは大学への込の手続きの一つに「なぜX大学に行きたいのか」ということに関してエッセイを書くというのがあります。
I'm always at your service.いつでも私におしつけ下さい。
I'm sorry to give you all this trouble.いろいろお手数をかけてし訳ない。
I'm very grateful for your sympathy.お心づかいに厚くお礼し上げます。
I'm sorry to trouble you.お手を煩わせてし訳ありません。
I'm sorry for the delay in my reply.お返事が遅れまして、し訳ありません。
I'm sorry for having kept you waiting.お待たせしてし訳ございません。
Under these circumstances I cannot accept the offer.こういう事情なので、私はそのし出を受け取ることはできない。
I can never thank you enough.お礼のし上げようもありません。
I cannot thank you enough.お礼のし上げようもございません。
I cannot thank you enough.お礼のし上げようもない。
I can never thank you enough.お礼のし上げ様もありません。
I cannot thank you enough.お礼のし上げ様もございません。
I regret the delay in writing to you to thank you for your hospitality on my visit to your country.お礼をし上げるのが遅くなりましたが、貴国訪問の際にはお世話になりました。
Instead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."かわりに「ある程度」「多くの」「しばしば」という言葉を使い、「私の経験では」「間違っていたらし訳ないのですが」「多くの例では」のような言葉を皮切りに話を始めなさい。
Kevin has bought a diamond ring and is going to pop the question to Kim tonight.ケビンはダイヤモンドの指輪を買って今晩キムに結婚をし込もうとしてる。
This is way I am refusing the offer.こういうわけで私はそのし出を拒否します。
I cannot thank you enough.お礼のしようもありません。
The weather was perfect yesterday.きのうの天気はし分なかった。
This table is fine except in one respect - it won't fit into my room.このテーブルは1点を除けばし分ないのだけど、部屋に入りそうにないのだ。
This is Mr Smith speaking. Is Mr Johnson in?こちらはスミスとします。ジョンソンさんはおいででしょうか。
This table is fine except in one respect - it will not fit into my room.このテーブルは一点をのぞけばし分ないそれは私の部屋に入らないのです。
This generous offer may be a mere pose.この寛大なし出は単なる見せかけかもしれない。
This offer does not meet our requirement.このし出は、われわれの要求を満たさない。
This composition leaves nothing to be desired.この作文はし分ない。
She turned down our offer of help.この所は私たちの援助のし出を断った。
Please allow me to say a few words on this occasion.この場をお借りして一言挨拶をし上げます。
Please fill in this application form.この込書に記入してください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I still needed to inform them, and I messed up.[JA] 居場所の告を怠った CounterPunch (2017)
Paid for by Gage for President.[JA] 大統領の新規し込み による支払い 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
He wasn't invited.[CN] 茨 这位是劳布 Einstein: Chapter Five (2017)
You said you were willing to make a statement.[JA] し立てをしようと言っているのね Sock Puppets (2017)
I sense a more detailed proposal is forthcoming?[JA] もう少し具体的なし出が来るだろうか? Eastwatch (2017)
This is Maria at Child Services.[JA] チャイルドサービスの マリアとします Sock Puppets (2017)
I decline your proposal.[JA] し出は拒否する Dragonstone (2017)
If I've been taking it out on you, I'm sorry.[JA] もしお前に八つ当たりしていたら し訳ない 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
But, right, Mike, we can get all the subpoenas in the world, but they're never going to hand over a smoking gun like that.[CN] 女人说 他们不会让哈利和他的妻子这种人 在请表上撒谎这种事上得逞 否则他们生意就没法做了 The Statue (2017)
Mr. Michima has received an overwhelming amount of severe criticism.[JA] 道間さんには し訳ないほど 厳しい意見が 殺到してます Disbanded (2017)
I'm sorry, son.[JA] し訳ありません、息子。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Going forward one hour.[CN] 去诉我的救济金被取消时又迟了一小时 T2 Trainspotting (2017)
I'm sorry, but I can't go along with this.[JA] し訳ありませんが,私はできません これと一緒に行く。 私は直接にアピールする 国防長官 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
No, they won't.[CN] 没错 但是他们没在请表上撒谎 是 他们没有 The Statue (2017)
Unless Benjamin can get you below 30--[CN] 本杰明去请了专利 Character and Fitness (2017)
Then where is he?[CN] 尽管有众多才华横溢的请人 但是你似乎是 我们见过的最合适的人选了 Einstein: Chapter Three (2017)
So then why would they think she lied on her application?[CN] 一个月后 我收到了保险公司的来信 说香农在请时撒谎了 The Statue (2017)
This court deserves to know.[CN] 我们修改过诉 法官大人 The complaint has been amended, Your Honor. The Man in the Basement (2017)
I was. I tried.[CN] 我得重 抱歉让你久等了 Chapter 55 (2017)
Sorry, Tom.[JA] し訳ありません ,トム。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Again, I'm sorry, but please try not to scream.[JA] し訳ありませんが 叫ばないで下さい Stormborn (2017)
Therefore, I propose we reject his application right now because Mr. Ross is a felon and the New York Bar does not accept felons.[CN] 但是 罗斯先生并非完全符合请人标准 Character and Fitness (2017)
Sorry I can't take your call right now, but leave a message, I'll get back to you as soon as I can.[JA] ドナン: し訳ありませんが,私はできません 今すぐお電話ください。 メッセージを残して,私は取得します できるだけ早くあなたに戻ってください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
- What does it look like I'm doing?[CN] 所以 我提议立刻拒绝他的请 因为罗斯先生是罪犯 纽约律师协会不接受罪犯 Character and Fitness (2017)
Save yourself the trouble of me wiping the floor with you in court.[CN] 不 罗斯先生 我们的政策是照章办事 如果我们让一个客户在请表上撒谎 而毫发无损地拿赔偿的话 The Statue (2017)
He said he's very sorry.[JA] し訳ないとのことです The Flag House (2017)
You could've got someone cheaper.[CN] 需在网上提出 T2 Trainspotting (2017)
There's a whole process to get on that committee.[CN] 我来这里是因为联邦检察官办公室要求 一旦迈克・罗斯请要成为律师 必须通知他们 Character and Fitness (2017)
Being a greedy cocksucker, Walshy jumped on my offer to invest.[JA] ウォルシュは 投資のし出に飛びついた The Secret of Sales (2017)
Because nationalism is an infantile disease.[CN] 请通过了 Einstein: Chapter One (2017)
My condolences, Your Grace, on the death of your son.[JA] お悔やみし上げます ご子息の逝去 The Queen's Justice (2017)
Advise you to.[JA] し上げたいですな The Flag House (2017)
Why would you do that?[CN] 放弃德国国籍的请书 Einstein: Chapter One (2017)
Yes, you have the strange familiar, Julia Valentinovna.[CN] 是的 否则我会报你违反戒严令 Attraction (2017)
Gage's campaign is releasing an attack ad tomorrow... about you.[JA] 新規し込みキャンペーンがリリースされてる 明日の攻撃広告... あなたについて 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
If you hadn't done that-- I know.[CN] 也许是因为从来没有请人被迫 由送自己进监狱的人品评过 Character and Fitness (2017)
"I apologize for being a scumbag father."[JA] "最低な人間が父親で し訳なかった" Ready (2017)
What's going on here?[CN] 我们在请专利前 从未看过你们的基本原则 Character and Fitness (2017)
I hate to do this now, Mr. Michima, but I have a few questions for you.[JA] 道間さん こんなときにし訳ないんですが いくつかお伺いしますね Disbanded (2017)
It was taken eight months ago.[CN] 那他们为什么认为她请时撒谎了 The Statue (2017)
Excuse me for interrupting.[JA] し訳ありません。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Better faith than a man that pretended to be an attorney for the better part of three years.[CN] 她在请的时候撒谎了 这和她的死因毫无关系 The Statue (2017)
I need to confirm her contacts and travel for the 10 days prior.[CN] 我请的是查阅托娃·里夫林的 I put in a request for a surveillance file... The Return (2017)
Oh, I'm so sorry.[JA] ああ、大変し訳ありません。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Go and sit down.[CN] 对 不 我只是重一次 Sexy Rollercoasters (2017)
Listen, all we did was honestly judge his work.[CN] 早些时候 审查委员会 再次重不会撤销其得奖资格 Affection (2017)
Now, I appreciate the last few days have probably been a bit... unsettling, but as far as you boys are concerned it's business as usual.[CN] 否则他就得请破产 并失去一切 The Secret of Sales (2017)
So you just called me down here to tell me no to my face?[CN] 那祝你好运重复这种辩一千次 因为我会尽全力 -逐一回击的 Admission of Guilt (2017)
I'm sorry, but I'm married.[JA] し訳ありません 私 結婚してるので Absolute (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] inoffizieller_Bericht, geheimer_Bericht [Add to Longdo]
し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] Anmeldung, Angabe [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Gesuch, Antrag [Add to Longdo]
[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]
[とうしん, toushin] Bericht, Gutachten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top