Search result for

*産*

(219 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -産-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺[sekai isan] (n ) World Heritage

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ
[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก
[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
[ハサン, hasan] (n) การล้มละลาย
[ざいさん, zaisan] (n) ทรัพย์สิน,สมบัติ
価値[しさんかち, shisankachi] (n) มูลค่าสินทรัพย์
[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お土[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
[しさん, shisan] (n) ทรัพย์สิน สมบัติทรัพย์สิน
学連携[さんがくれんけい, sangakurenkei] ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา
完了[ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว
文化遺[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
固定資[こていしさん, koteishisan] สินทรัพย์ถาวร
知的財[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา
無形固定資[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง
有形固定資[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน
流動資[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] สินทรัพย์หมุนเวียน
世界遺[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก
[とくさんひん, tokusanhin] สินค้าพื้นเมือง/สินค้ามีชื่อของท้องถิ่น/ของดีประจำเมือง (สินค้าเหล่านี้ได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตผลทางการประมง และ สินค้าชนิดอื่นๆ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นต้น)
[きょうさんとう, kyousantou] (n ) พรรคคอมมิวนิสต์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา
[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด
[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剷, chǎn, ㄔㄢˇ] to raze, to pare, to level off
Radical: Decomposition: 産 (chǎn ㄔㄢˇ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[滻, chǎn, ㄔㄢˇ] a river in Shaanxi province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  産 (chǎn ㄔㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[産, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth
Radical: Decomposition: 产 (chǎn ㄔㄢˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] birth
[隡, sa, ㄙㄚ˙]
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  産 (chǎn ㄔㄢˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);御[おさん, osan] (n) (pol) (See ・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お土(P);御土[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
アジア的生様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アパレル[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
エネルギー[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
カード破[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
コンピューター援用生[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
サービス[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
システム[システムさんぎょう, shisutemu sangyou] (n) system industry [Add to Longdo]
セックス[セックスさんぎょう, sekkusu sangyou] (n) sex industry [Add to Longdo]
ソビエト共[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ネットワーク資[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] (n) {comp} network resource [Add to Longdo]
フランス[フランスさん, furansu san] (n,adj-no) French (produced); made-in-France [Add to Longdo]
ブライダル[ブライダルさんぎょう, buraidaru sangyou] (n) wedding industry [Add to Longdo]
ライセンス生[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production [Add to Longdo]
リース[リースさんぎょう, ri-su sangyou] (n) leasing industry [Add to Longdo]
リスク資[リスクしさん, risuku shisan] (n) risk asset; risk assets [Add to Longdo]
レジャー[レジャーさんぎょう, reja-sangyou] (n) leisure industry [Add to Longdo]
ロシア共[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
[あんざん, anzan] (n,vs) (ant [Add to Longdo]
案ずるよりむが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
委託生[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
管理[いさんかんり, isankanri] (n) administration of an estate [Add to Longdo]
管理人[いさんかんりにん, isankanrinin] (n) administrator of an estate [Add to Longdo]
[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
相続税[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]
一財;ひと財[いっざいさん(一財);ひとざいさん, izzaisan ( hitozaisan ); hitozaisan] (n) a fortune [Add to Longdo]
一次[いちじさんぎょう, ichijisangyou] (n) primary industry [Add to Longdo]
一次[いちじさんぴん, ichijisanpin] (n) primary products [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうさんぎょう, uchuusangyou] (n) space industry [Add to Longdo]
迂回生[うかいせいさん, ukaiseisan] (n) roundabout production [Add to Longdo]
加工[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry [Add to Longdo]
[かさん, kasan] (n) family property [Add to Longdo]
[かさん, kasan] (n) (obsc) low fecundity [Add to Longdo]
火結神;火霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
過去の遺[かこのいさん, kakonoisan] (exp) legacy of the past [Add to Longdo]
過剰生[かじょうせいさん, kajouseisan] (n) overproduction [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] (n) (1) (See 陸) marine product; (adj-no) (2) marine (e.g. product, animal etc.) [Add to Longdo]
巻き貝;海巻貝[かいさんまきがい, kaisanmakigai] (n) sea snail [Add to Longdo]
[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry [Add to Longdo]
[かいさんぶつ, kaisanbutsu] (n) marine products; (P) [Add to Longdo]
外国[がいこくさん, gaikokusan] (adj-no) foreign (product, esp. agricultural); of foreign manufacture [Add to Longdo]
外食[がいしょくさんぎょう, gaishokusangyou] (n) food service industry [Add to Longdo]
拡大再生[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]
観光[かんこうさんぎょう, kankousangyou] (n) tourism industry; tourist industry [Add to Longdo]
含み資[ふくみしさん, fukumishisan] (n) hidden assets [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, ] Japanese variant of 產|产 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい業や経済活動にある。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車業の分野でアメリカのお株を奪った。
Alas! We are ruined.ああ、もう破だ。
I had a stillborn baby three years ago.3年前死しました。
Your help prevented me from being ruined.あなたの援助がなかったら、破したろうに。
Industrial production in July rose sharply.7月の工業生は急増した。
I'm taking maternity leave from Sep.30 to Oct.14.9月30日から10月14日まで休を取ります。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
The dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.あそこの販売店で、中古の日を20万円で売ってくれた。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。財を食い潰す気かしら! [F]
That company went bankrupt.あの会社は倒した。
Americans spend most of their lives working, being productive.アメリカ人は人生のほとんどを働き、生しながら過ごす。
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの業界は海外からの優秀な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共主義を受け入れないのと同じだ。
I'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.いつまでも思い悩まないで、とりあえず動いてみたら。案ずるよりむが易しだよ。
My cousin is having a baby next month.いとこは来月出の予定です。
The fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.いま、日本のたばこ業界は、大人の男たちのたばこ離れに頭をいためている。
The insider trading scandal put a lot of people out of business.インサイダー取引スキャンダルによって多数の人が破しました。
Our firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.うちの会社は倒寸前です。お恥ずかしい話ですが。
Edward succeeded to his uncle's estate.エドワードが叔父の財を継いだ。
Gambling brought about his ruin.かけごとのために彼は破した。
It should be emphasized that Emmet's theory yielded a number of byproducts in the process of application.エメット理論が適用のプロセスにおいて多くの副物を生み出したことは強調されなければならない。
My uncle made a fortune.おじは一財をつくった。
Do you have enough time to buy enough things for souvenirs?お土に十分なものを買うだけの十分な時間がありますか。
It is so nice of you to give me a present.お土を頂いてご親切にどうも。
I will pick up a little something for you.お土買って帰るね。
Canada produces good wheat.カナダは良質の小麦を生する。
Catholics are against birth control.カトリック教徒は児制限に反対している。
The price of cabbage fell because of overproduction.キャベツは生過剰で値をくずした。
This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.ここの工場は、部品から製品までを一貫生している。
Coffee is Brazil's main product.コーヒーはブラジルの主要物である。
Coffee is one of the staples of Brazil.コーヒーはブラジルの主要物の一つである。
This building should be kept as a national heritage.この建物は国民的遺として保存すべきだ。
These presents are really bulky.このお土かさばるなぁ。
This is a fortune for us.このことはわれわれの財となるだろう。
This will mean that growing food will become difficult.このことは食物生が困難になることを意味する。
This hen does not lay eggs at all these days.このめんどりはこの頃全然卵をまない。
The other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.この間はカンガルーの皮の財布を土に買ってきてくれた。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃ちっとも卵をまない。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃卵をまない。
How many eggs does this hen lay each week?この鶏は週に何個卵をみますか。
This butter is domestic, but it is in no way inferior to foreign butter.このバターは国品だが、外国とくらべて少しも劣らない。
This scheme is clumsy production wise.この企画は生の面でまずい。
This plan will bankrupt the economy of our town.この計画はわが町の経済を破させるであろう。
The output of this factory has increased by 20%.この工場の生高は20%増加している。
This factory produces CD players.この工場はCDプレーヤーを生している。
The factory turns out eight hundred motorcycles a month.この工場はバイクを月に800台生する。
This factory can turn out 200 cars a day.この工場は一日に200台の車を生できる。
This factory produces 500 automobiles a day.この工場は一日に500台の自動車を生する。
This factory's productive capacity is 250 cars a week.この工場は週に250台の車の生能力がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財を持って 警察にヤクザ 政治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
You're a good producer for us.[JA] 優秀な生者を The Other Side (2017)
It's a bit like the industrial revolution in a tin foil package.[JA] 小さな業革命と 呼んでもいい Barbecue (2017)
I know of your past fondness for the German varietals, but I can wholeheartedly endorse the new breed of Austrians.[JA] 以前はドイツがお好みでしたね ですがオーストリアの新しい品種を一番お勧めいたします John Wick: Chapter 2 (2017)
Now it's all Thatcher's fucking children, buying their own council houses, bankrupting themselves with flash cars and shitty double-glazing.[JA] サッチャー政権下で みんなが公営住宅を買い 高級車と二重ガラスで 破していく Smell the Weakness (2017)
- Hold on. He goes to a big feast in Bangkok about a year ago.[CN]  玡硂耙é 把 Zero Dark Thirty (2012)
The Tyrells have the grain, the Tyrells have the livestock.[JA] タイレル家が穀物を制し タイレル家が畜物を制している Dragonstone (2017)
All food production is exploitative.[JA] 食糧生は環境を破壊する Okja (2017)
Did you enjoy your dinner tonight, Agent Kelly?[CN] 边荷砍盾? 惩贝 Formosa Betrayed (2009)
I was born at Dragonstone.[JA] 私はドラゴンストーンでまれた The Queen's Justice (2017)
- Have a baby settle down.[JA] 子供をんで... どこかで暮らしたい Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
My mom, for example, says it is giving birth.[JA] 母は"出"と言ったわ  ()
My major is business, so once I graduate I'm gonna go into real estate.[JA] 卒業したら不動業へ After Porn Ends 2 (2017)
Healthy interest in real estate, a capitalist.[JA] 不動投資に関心がある Find This Thing We Need To (2017)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[JA] (みどり) 理由は分からないんですけど 遺の全てを私に残すって Disbanded (2017)
I hold you dear to my heart, but you have dishonored the 40-year history and meaningful legacy of the Animal Liberation Front.[JA] 君のことは好きだ でも君は動物解放戦線の 40年の歴史と遺を汚した Okja (2017)
Y-You need to send an ambulance out to the estate.[JA] Y -あなたは 不動に救急車を出す。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?[JA] 共主義のベンだけど Smell the Weakness (2017)
So I invite you to my party, and you're not gonna bring anything?[JA] 手土なしで来るのか? Once Upon a Time in Venice (2017)
Paying back double will clean us out![JA] 倍返しじゃ破する! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
All right! Let's go create a legacy.[JA] よっしゃ 遺を築こう Feed (2017)
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.[JA] ベンはどこだ? あの共主義者め Smell the Weakness (2017)
I found this little souvenir tucked away in your desk.[JA] この小さな土が お前の机から見つかった Hostiles and Calamities (2017)
We'll visit the production facility later tonight.[JA] 今夜 生工場へ行くわ Okja (2017)
Individually, we cannot create a life of meaning in the face of history, but together, your community, your family, your friends, you can build a life of meaning and leave a legacy.[JA] 1人では人生の意義を 見出すことはできない しかし地域社会や家族 友達と共にならば 人生に意義を築き 遺を残せるのだ Feed (2017)
There's a big brunch tomorrow at her parents' house.[CN] ダ產Τ繺 弧и My Best Friend's Wedding (1997)
What you see is all we have.[JA] あれが全財なんだよ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The "Ironblood System" uses hammering to push air from the air sacs through the tubes to push the propellers and move the gears to generate power then refills the air sacs and repeats the procedure that generates inexhaustible kinetic energy.[CN] 鐵血系統就是通過槌打 將氣囊的空氣迫入管道 推動風車旋轉帶動齒輪轉動生動力 Journey to the West (2013)
How would it have been, back in Communist Party times, for you?[JA] 共党政権の時代には  ()
The world hadn't seen a dragon in centuries until my children were born.[JA] 世界はドラゴンを何世紀も見ていなかった― 我が子がまれるまで The Queen's Justice (2017)
But first I gotta go shake up these real estate assholes.[JA] 不動野郎を脅したあとで Once Upon a Time in Venice (2017)
I'm gonna talk to our blacksmith about making more spears.[JA] 鍛治工に刃を 増してもらう The Other Side (2017)
My wife just had our first baby.[JA] 俺の嫁さんは第一子を出したところだ Dragonstone (2017)
Naseri used them to get to their highest-value intel asset.[JA] ネルセイはそれらを使って 彼らの最高価値のIntel資 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
They came to the conclusion that man are essential for procreation but when it comes to pleasure Unnecessary.[JA] それらは 人間には出が 必須だと結論を出しています しかし 快楽に関する限り ... それは不要ですから Wonder Woman (2017)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.[JA] 家族の面倒を見られるぐらい 稼いでる 引退後の生活を考えて 専門家に相談しながら 資を運用してる CounterPunch (2017)
She wants full assets and alimony, too.[JA] 全財と扶養料を要求されてる Once Upon a Time in Venice (2017)
Walshy signed the business over to Ronnie for a coin.[JA] ウォルシュは 破を避けるため The Secret of Sales (2017)
No. Why did you tell me that Wolfgang Puck was catering?[CN] 蛤и弧Wolfgang Puck璶耚皊  ()
Above everything else, the beef.[JA] 特に牛肉生量が多い Barbecue (2017)
And if you think you deserve everything I've ever worked for then I want you to have it, including the surf shop.[JA] 俺がこれまで築いてきた 全財を 受け取って当然だと思うなら もらってくれ Once Upon a Time in Venice (2017)
Oh, you'll miss the banquet![CN] - ê碞岿筁穦 Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The faster we get this mass-produced, the more lives we can save.[JA] 大量生すれば 多くの命を救えるわ Resident Evil: Vendetta (2017)
On a night like this, you came into the world.[JA] こんな夜にあなたはまれた Stormborn (2017)
Supposedly a local charity to thank her for hosting a fund-raiser.[CN] 崩代琌讽產稯到诀篶 氮谅初膚蹿 Fatal (2014)
How far is our team from the Donovan estate?[JA] チームとの距離 ドノバンの不動から? 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Makes some babies and grow old together.[JA] 子どもをみ 一緒に年を取るんです Wonder Woman (2017)
Uruguay's greatest wealth, undoubtedly, is its agriculture and its beef.[JA] ウルグアイの 経済を支える主要業は 農業と畜業だ Barbecue (2017)
He killed the asset's family.[JA] 彼は資の家族を殺した。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
We were facing a catastrophic production shortfall, and my regional director cut a deal.[JA] 我々は大惨事に直面していた 生不足、 私の地域ディレクターは契約を切った。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューター援用生[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
ネットワーク資[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource [Add to Longdo]
共有資[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]
社団法人情報サービス業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
多品種中少量生システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不動[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
[きょうさんけん, kyousanken] die_kommunistischen_Laender [Add to Longdo]
[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]
国民総生[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
大量生[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
[にんさんぷ, ninsanpu] hochschwangere_Frauen_und_stillende, Muetter [Add to Longdo]
[せいさん, seisan] Produktion, Erzeugnis [Add to Longdo]
[さん, san] Geburt, Baby [Add to Longdo]
[さん, san] GEBURT, PRODUKTION, VERMOEGEN [Add to Longdo]
児制限[さんじせいげん, sanjiseigen] Geburtenbeschraenkung [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] Eierlegen, Laichen [Add to Longdo]
[さんば, sanba] Hebamme [Add to Longdo]
婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] Gynaekologe [Add to Longdo]
[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
[ちくさん, chikusan] Viehzucht [Add to Longdo]
[はさん, hasan] Bankrott, Konkurs [Add to Longdo]
[ざいさん, zaisan] Vermoegen, Hab_und_Gut, Besitz [Add to Longdo]
[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
[いさん, isan] -Erbe, Hinterlassenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top