Search result for

*生*

(394 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -生-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
安全衛管理[かんぜんえいせいかんり] (n ) sanitation and securement management

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
[じんせい, jinsei] ชีวิตมนุษย์
の春[じんせいのはる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว
最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
航路[じんせいこうろ, jinseikouro] เส้นทางเดินของชีวิต
労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 徒,
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
[せいと, seito] (n) นักเรียน
放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด
研修大学[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)
[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด
[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด
[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 小からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
御誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
意気[なまいき, namaiki] (adj) แก่แดด
態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
[しばふ, shibafu] (n) สนามหญ้า
留学[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
[はっせい, hassei] การเกิดขึ้น
体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
[かいせい, kaisei] (n abbrev) มาจากคำว่า 海外産 หมายถึง Overseas Production
[いんせい, insei] (n ) นักศึกษาปริญญาโท
[ショウガ、しょうが, shouga , shouga] (n ) ขิง , See also: S. ジンジャー、薑、薑,
[せいり, seiri] (n ) ประจำเดือน, รอบเดือน
[せんせい, sensei] (n ) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
[せんせい, sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
[たんじょうび, tanjoubi, tanjoubi , tanjoubi] (n ) วันเกิด
再発[さいはっせい, saihassei] (n ) การเกิดซ้ำ
再発[saihatsu nama] reoccurance
安全衛[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安全衛管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
結婚[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n ) ชีวิตแต่งงาน
届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n ) สูติบัตร
懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adv ) one's best
態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์ , See also: R. ecosystem
物物理学[せいぶつぶつりがく, seibutsubutsurigaku] (n ) ชีวฟิสิกส์ , See also: R. biophysics
化学[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical
物地理学[せいぶつちりがく, seibutsuchirigaku] (n ) ชีวภูมิศาสตร์ , See also: R. biogeography

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
新入[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้น English: to cause
ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
ける[いける, ikeru] Thai: จัด(ดอกไม้) English: to arrange (flowers)
じる[しょうじる, shoujiru] Thai: เป็นผลมาจาก English: to result from
じる[しょうじる, shoujiru] Thai: เกิดขึ้น English: to arise
じる[しょうじる, shoujiru] Thai: ก่อให้เกิด English: to be generated
中学[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
かす[いかす, ikasu] Thai: ปล่อยให้มีอยู่
かす[いかす, ikasu] Thai: ใช้ให้เป็นประโยชน์ English: to resuscitate
まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: กลับมาเกิดใหม่ English: to be born again
まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life
[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)
やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
やす[はやす, hayasu] Thai: ทำให้งอกงาม
やす[はやす, hayasu] Thai: ปลูก
立ち[おいたち, oitachi] Thai: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)
きる[いきる, ikiru] Thai: มีชีวิต English: to live
きる[いきる, ikiru] Thai: ยังเป็น
[うむ, umu] Thai: ก่อให้เกิด
[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姓, xìng, ㄒㄧㄥˋ] name, family name, surname; clan, people
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[性, xìng, ㄒㄧㄥˋ] sex, nature, character; suffix converting a verb to an adjective
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[旌, jīng, ㄐㄧㄥ] to signal; a flag adorned with feathers
Radical: Decomposition: 方 (fāng ㄈㄤ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flag
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[牲, shēng, ㄕㄥ] sacrificial animal; domestic animal
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ox
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: Decomposition: 一 (yī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] birth
[産, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth
Radical: Decomposition: 产 (chǎn ㄔㄢˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] birth
[甤, ruí, ㄖㄨㄟˊ] soft, delicate; overgrowth, drooping leaves
Radical: Decomposition: 豕 (shǐ ㄕˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] growth
[甥, shēng, ㄕㄥ] niece, nephew; sister's child
Radical: Decomposition: 生 (shēng ㄕㄥ)  男 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boy
[甦, sū, ㄙㄨ] reborn; to resuscitate, to revive
Radical: Decomposition: 更 (gèng ㄍㄥˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [ideographic] To grant an additional 更 life 生
[眚, shěng, ㄕㄥˇ] cataract; fault, error, crime
Radical: Decomposition: 生 (shēng ㄕㄥ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[笙, shēng, ㄕㄥ] free reed mouth organ
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[胜, shèng, ㄕㄥˋ] victory; to excel, to truimph
Radical: Decomposition: 生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ)  一 (yī )  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
お釈迦様の誕日;御釈迦様の誕[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
;御[おなま, onama] (n,adj-na) (fem) (See ・なま) impudence; sauciness [Add to Longdo]
憎さま;御憎様;お憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お誕おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕会;御誕[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕会) birthday party [Add to Longdo]
お誕日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕日おめでとうございます;御誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
しょうが茶;薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
でもしか先[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
となりの芝は青い;隣の芝は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
なまり節;り節;[なまりぶし;なまぶし(節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
ひげをやす;鬚をやす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
アジア的産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アドレス[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
アナログ信号成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
イベントを成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
オーディオ信号発[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]
カビがえる;黴がえる[カビがはえる(カビがえる);かびがはえる(黴がえる), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
カリスマ先[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
コンピューター援用[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
シャム双[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
ストローク文字発[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
セション存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime [Add to Longdo]
ダイオード関数発[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
トークン発レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] (n) {comp} token issue rate [Add to Longdo]
トランスジェニック[トランスジェニックせいぶつ, toransujienikku seibutsu] (n) transgenic organism [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator [Add to Longdo]
ノーベル理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
パン[パンきじ, pan kiji] (n) bread dough [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
ビスケット[ビスケットきじ, bisuketto kiji] (n) cookie dough; biscuit dough [Add to Longdo]
プロセスの存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime [Add to Longdo]
ベクトル発[ベクトルはっせいき, bekutoru hasseiki] (n) {comp} vector generator [Add to Longdo]
ベンド[ベンドせいぶつ, bendo seibutsu] (n) Vendobionta [Add to Longdo]
マクロ成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル成系[メタファイルせいせいけい, metafairu seiseikei] (n) {comp} metafile generator [Add to Longdo]
メッセージ発源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
モデル[モデルせいぶつ, moderu seibutsu] (n) model organism [Add to Longdo]
ライセンス[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production [Add to Longdo]
悪性新[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
安全衛教育[あんぜんえいせいきょういく, anzen'eiseikyouiku] (n) safety education [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるよりむが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
委託[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business [Add to Longdo]
委託[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
為す(P);成す(P);[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. す) to have a child; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一年[yī nián shēng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] annual (bot.) [Add to Longdo]
一次,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life [Add to Longdo]
一世[yī shēng yī shì, ㄧ ㄕㄥ ㄧ ㄕˋ, ] a whole lifetime (成语 saw); all my life [Add to Longdo]
三江态旅游区[Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] Sanjiang ecological tourist area in Wenchuan county 汶川县, northwest Sichuan [Add to Longdo]
世界卫大会[Shì jiè Wèi shēng Dà huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Health Assembly [Add to Longdo]
世界卫组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO) [Add to Longdo]
中学[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] middle-school student; high school student [Add to Longdo]
[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪 [Add to Longdo]
中华学爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
九死一[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, ] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life [Add to Longdo]
了却此[liǎo què cǐ shēng, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄘˇ ㄕㄥ, / ] to die; to be done with this world [Add to Longdo]
二年[èr nián shēng, ㄦˋ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] biennial (bot.) [Add to Longdo]
[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, / ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
[rén shēng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ, ] life [Add to Longdo]
如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, / ] life is but a dream (成语 saw) [Add to Longdo]
短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
路不熟[rén shēng lù bù shú, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ, ] everything is unfamiliar [Add to Longdo]
人非而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
[jīn shēng, ㄐㄧㄣ ㄕㄥ, ] this life [Add to Longdo]
仿[fǎng shēng xué, ㄈㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, 仿 / 仿] bionics; bionicist [Add to Longdo]
休养[xiū yǎng shēng xī, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄧ, / ] recuperate [Add to Longdo]
[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas [Add to Longdo]
但尼[Dàn ní shēng, ㄉㄢˋ ㄋㄧˊ ㄕㄥ, ] Tennyson (name) [Add to Longdo]
使[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使 / 使] displease [Add to Longdo]
[lái shēng, ㄌㄞˊ ㄕㄥ, / ] next life [Add to Longdo]
个人卫[gè rén wèi shēng, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] personal hygiene [Add to Longdo]
借腹[jiè fù shēng zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ ㄕㄥ ㄗˇ, ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]
值日[zhí rì shēng, ㄓˊ ㄖˋ ㄕㄥ, ] student on duty; prefect [Add to Longdo]
[zuò shēng yì, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄧˋ, ] to do business [Add to Longdo]
[tōu shēng, ㄊㄡ ㄕㄥ, ] to live without purpose [Add to Longdo]
[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
[cuī shēng pó, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ ㄆㄛˊ, ] midwife who induces labor [Add to Longdo]
[yōu shēng xué, ㄧㄡ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] eugenics [Add to Longdo]
[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect) [Add to Longdo]
入伍[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, ] newly enlisted officer student; cadet [Add to Longdo]
[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, / ] endogenous [Add to Longdo]
公共卫[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] public health [Add to Longdo]
[gòng shēng, ㄍㄨㄥˋ ㄕㄥ, ] symbiosis [Add to Longdo]
[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate [Add to Longdo]
不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]
[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce [Add to Longdo]
再发[zài fā shēng, ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] reoccur [Add to Longdo]
命危险[mào shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] to risk one's life [Add to Longdo]
冒着命危险[mào zhe shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] at the risk of one's life [Add to Longdo]
[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] to be born [Add to Longdo]
入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは先ですか」「その通りです」
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学ですか」「はい、そうです」
"Yes, I was," said the student.「いいえ、いました」とその学は答えた。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と先は言った。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山田先です」
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と先は言った。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかで会ったことがありませんか」とその学はたずねた。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と学はたずねた。
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日本人の学ですか」「はい、そうです」 [M]
The teacher said, "That's all for today."「今日はこれまで」と先が言った。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と学がたずねた。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日行います」と先は言った。
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝に入らないで下さい」という標識があった。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこからまれる新しい産業や経済活動にある。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は千年きるのよ」とチズコは言った。 [F]
"A rolling stone gathers no moss" is a saying.「転石苔をぜず」はことわざである。
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明日テストをします」と先は言った。
"Animals in the wild are not robots," she says.「野の動物はロボットではありません」と彼女は言う。
As many as ten students failed the exam.10人もの学が試験に落ちた。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学が全く同時に立ち上がった。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕日の2、3日後に、トニーも学校を卒業しました。
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まできることはほとんど不可能ですか。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカの間で戦争が勃発した時、私はまれていなかった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学は政府に対して示威運動を起こした。
1980 was the year when I was born.1980年は私がまれた年です。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ月15万円では活できない。
A student was run over by a car on the Basin Street.1人の徒がベイスン通りで車にひかれた。
A few students were left behind.2、3人の徒が取り残された。
Out of the students, only one had read that book.20人の徒のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
The two students will be talking to each other.2人の学がお互い話し合っているだろう。
Love began to grow between the two.2人の間に愛が芽えた。
There is a wide gap in the opinions between the two students.2人の徒の意見には大きな隔たりがある。
Both are alive.2人共きている。
After three months, he got used to the life in the town.3ヶ月後、彼はその町での活に慣れた。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の徒が短いスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学がその大学に入学が許された。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学が学大会に欠席した理由がわかりますか。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの徒が大学に進学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の徒が大学に進学する。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人はまだ半分残っていることを心に留めよ。
The birthstone of April is diamond.4月の誕石はダイヤモンドです。
No fewer than five hundred students were present.500人もの学が出席した。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学が彼の講義を聞きに集まった。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいから鍵っ子活だったんだから。
Industrial production in July rose sharply.7月の工業産は急増した。
Not a few people live to be over eighty.80歳以上に長きする人は少なくありません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there was a terrible accident.[CN] 发了一场可怕的事故 Scary Movie 4 (2006)
I think I've seen enough to contradict your family doctor.[CN] 我不同意家庭医的诊断 Tell No One (2006)
Well, not a complete stranger- Sammy Sosa.[CN] 也许不完全是陌人 塞米 索沙 Scary Movie 4 (2006)
It's the Norris house, Mr. Koji. They say it's cursed.[CN] 柯吉先 有人说诺里斯的房子闹鬼 Scary Movie 4 (2006)
Mr. President, the aliens? We're under attack.[CN] 总统先 那些外星人 我们正遭受攻击 Scary Movie 4 (2006)
And that's when I lost my cool and made the biggest mistake of my life.[CN] 就在那时我失去了冷静 犯了一中最大的错误 Scary Movie 4 (2006)
I am so looking forward to his next one.[JA] (女子高2) 超 新作 楽しみなんだけど Emotions (2017)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (千葉(ちば)) どうきていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
Mr. Koji, looks like we need someone new for the Norris account.[CN] 柯吉先 我想我们需要派一个新人到诺里斯家去 Scary Movie 4 (2006)
Doctor![CN] 医 Tell No One (2006)
These nasty news reports would end her acting career.[JA] 変に報道されたら 女優命 終わっちゃうもの Affection (2017)
But he is the kind of guy that I'd like to share the rest of my life with.[CN] 他是那种我愿意托付终的人 Scary Movie 4 (2006)
There is a gentle truce between our village and the creatures beyond their borders.[CN] 我们与那些外面的物 有一个停火协议 Scary Movie 4 (2006)
-Yes. -How was it?[JA] (女子高2)うん (女子高1)どうだった? Emotions (2017)
So, it's all a bit fuzzy, Doctor.[CN] 现在案情还不明朗,医 Tell No One (2006)
Do you need reasons or logic in order to live?[JA] そんなに理由や理屈がないと きてちゃいけないの? Emotions (2017)
-What a creep. -That's scary.[JA] (女子高1)えっ キモい (女子高2)ハハッ 怖っ Emotions (2017)
Since we don't live together, the rules don't apply anymore, right?[JA] 共同活も終わって もうルールはなくなったよね Disbanded (2017)
Ever since the divorce, it's like my life has no purpose.[CN] 离婚以后 我简直就觉得我的活失去了意义 Scary Movie 4 (2006)
Don't ever think you can live all on your own.[JA] 自分1人できていこうなんて考え やめなさい Ready (2017)
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.[JA] いろいろな場所に行って たくさんの人のき方を 自分の目で見てみたいなって Emotions (2017)
Sir? They've already wiped out some of our cities.[CN] 先 他们已经摧毁了我们的一些城市 Scary Movie 4 (2006)
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高2) でも 何か言葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない理屈を み出すためです Emotions (2017)
Damn it, Tom! What the hell happened back there?[CN] 妈的 汤姆 刚才发了什么 Scary Movie 4 (2006)
- Don't get mad.[CN] - 别 Tell No One (2006)
If I hadn't have thrown that punch, none of it would've happened.[CN] 如果不是我出了那一拳 这些事就不会发 Scary Movie 4 (2006)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高1) あっ 「漂う感情」じゃん Emotions (2017)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 随分 シンプルな活を選びましたね Confrontation (2017)
-I don't know.[JA] 知らない (女子高2)分かる? Emotions (2017)
What will help her... is if you let your child enjoy her life.[CN] 但是如果你们... 叫她尽情享受童年活 会对她的病情有帮助 Tell No One (2006)
Mr. President, we've just received word... the planet is under attack by aliens.[CN] 总统先 我们接到消息 星球正遭受攻击 Scary Movie 4 (2006)
Sir, this woman was an eyewitness to one of the attacks.[CN] 先 这位太太看见了攻击的场景 Scary Movie 4 (2006)
None can threaten our existence, none can challenge our spirit.[CN] 没人能威胁我们的存 没人能挑战我们的精神 Scary Movie 4 (2006)
Maybe I'll read it, too.[JA] (女子高1) じゃあ 私も読んでみよっかな〜 Emotions (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.[JA] 施設育ちの女子高が焼死 世間はもっと喜んだし 食いついたでしょうね Confrontation (2017)
Mr. President, the nation is under attack.[CN] 总统先 我们国家正遭受攻击 Scary Movie 4 (2006)
- Sir, you're naked, too.[CN] -先 你也是裸体的 Scary Movie 4 (2006)
I will live on my own.[JA] 自分1人できていきます Confrontation (2017)
We would announce the World Theory movie, and it would be broadcast live.[JA] 「セカイロン」映像化 公式発表に合わせて 配信するんです Disbanded (2017)
You should live the way you like.[JA] 思ったようにきればいいんだよ Confrontation (2017)
Mr. Koji?[CN] 柯吉先 Scary Movie 4 (2006)
I can tell from your novels.[JA] 先の小説読んで思った Affection (2017)
Do we need any reason or logic to live?[JA] (ひとみ) そんなに理由や理屈がないと きてちゃいけないの? Confrontation (2017)
Even if things don't go well, that's all part of life.[JA] もし うまくいかなかったとしても それが人ってもんだ Confrontation (2017)
Our bizarre lives together came to an end.[JA] 奇妙な共同活は 終わりを迎えた Confrontation (2017)
Lately, I like reading books.[JA] (女子高2) 最近 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
It was difficult, and I didn't really understand it.[JA] (女子高2) まあ 難しくて よく分かんなかった Emotions (2017)
Mr. Koji, is there something you're not telling me about this?[CN] 柯吉先 你是不是在对我隐瞒什么 Scary Movie 4 (2006)
- Dad, talk to me. What's happening?[CN] -爸爸 快告诉我发什么了 Scary Movie 4 (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
コンピューター援用[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ストローク文字発[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
セション存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
ダイオード関数発[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
トークン発レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
プロセスの存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
ベクトル発[べくとるはっせいき, bekutoruhasseiki] vector generator [Add to Longdo]
マクロ成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル成系[めたファイルせいせいけい, meta fairu seiseikei] metafile generator [Add to Longdo]
メッセージ発源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
可変関数発[かへんかんすうはっせいき, kahenkansuuhasseiki] variable function generator [Add to Longdo]
関数発[かんすうはっせいき, kansuuhasseiki] function generator [Add to Longdo]
記録再[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
曲線発[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator [Add to Longdo]
固定関数発[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]
保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
自動[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation [Add to Longdo]
信号再[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]
人工[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
データ[なまデータ, nama de-ta] raw data [Add to Longdo]
映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]
線分文字発[せんぶんもじはっせいき, senbunmojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
多品種中少量産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
打診発源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document [Add to Longdo]
源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence [Add to Longdo]
文字発[もじはっせいき, mojihasseiki] character generator [Add to Longdo]
報告発源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]
乱数[らんすうせいせい, ransuuseisei] random number generation [Add to Longdo]
線形二元系列成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
[じんせい, jinsei] das_menschliche_Leben, das_Leben [Add to Longdo]
[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Geburten [Add to Longdo]
過剰[しゅっせいかじょう, shusseikajou] Geburtenueberschuss [Add to Longdo]
[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]
[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
同窓[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
同級[どうきゅうせい, doukyuusei] Klassenkamerad, Mitschueler [Add to Longdo]
国民総[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
大量[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
奨学[しょうがくせい, shougakusei] Stipendiat [Add to Longdo]
[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]
[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
[りょうせい, ryousei] Bewohner_eines_Studentenwohnheims [Add to Longdo]
[ねんせい, nensei] Schueler_im .. Schuljahr, Student_im .. Studienjahr [Add to Longdo]
[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]
[せっせい, sessei] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
日常[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Wiedergeburt [Add to Longdo]
[なま, nama] -rein [Add to Longdo]
[なま, nama] -roh [Add to Longdo]
[おう, ou] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
える[はえる, haeru] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
き残る[いきのこる, ikinokoru] ueberleben [Add to Longdo]
ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
け垣[いけがき, ikegaki] -Hecke [Add to Longdo]
け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]
け花[いけばな, ikebana] Blumenstecken [Add to Longdo]
まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
やす[はやす, hayasu] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]
[せいめい, seimei] Leben [Add to Longdo]
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] Lebensversicherung [Add to Longdo]
[せいち, seichi] Stoff, Kleiderstoff [Add to Longdo]
[せいち, seichi] Geburtsort [Add to Longdo]
[せいぞん, seizon] Dasein, Existenz, Leben [Add to Longdo]
年月日[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
[せいと, seito] Schueler [Add to Longdo]
[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]
[せいしょく, seishoku] Zeugung, Fortpflanzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top