Search result for

*海边*

(52 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 海边, -海边-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海边[hǎi biān, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ, / ] seaside [Add to Longdo]
海边疆区[Bīn hǎi biān jiāng qū, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Primorsky Krai (Russian province around Vladivostok 符拉迪沃斯託克|符拉迪沃斯托克) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, no. To the right.[CN] 我们走吧,朝海边走,如果我们能走到的话 Houston, We Have a Problem! (2016)
He's had that smile on his face all week.[CN] 爱丽丝设法逃走,来到了这地,但她却迷路了,不断探索通往海边的路。 容我从这里开始读原文。 The Secret of the Flame Tree (2017)
Abraham.[CN] 还好今天不去海边 Luckily, the seaside ain't on the agenda today. The First Day of the Rest of Your Life (2017)
This... This is for my son![CN] 分头跑 往海边 The Fate of the Furious (2017)
-Sure. Thank you.[CN] -亚鲁曼也会去海边吧? Midsummer Intimacy (2016)
I'll try to find a good time. I'll try.[CN] -不是说你们会一起去海边吗? -海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
And so it begins.[CN] 这是一条通道 起点在海边一个不起眼的小湾 止于主哨塔的底部 The Queen's Justice (2017)
Hayato's haunting her.[CN] 因此 和亚鲁曼的海边约会暂时延期 Quick to Say I Love You (2016)
I'm planning on going after I get back from Hong Kong.[CN] 海边呢? Bye Bye Mr. Perfect (2016)
You'll die when I catch you.[CN] 来海边 应该玩玩抓人游戏啊 Episode #1.16 (2016)
Come on.[CN] 看来已经快到海边 Kong: Skull Island (2017)
The Princess is supervised very closely.[CN] 在第二据点海边的隧道里 坐上运输行李的货车 The Last Princess (2016)
Anyway, one night, my unit hit a Taliban house.[CN] 决定到这里来 看看海边 Shot Caller (2017)
"Let's discover them together then."[CN] 当她说她对日本的海边也不熟时 Scissorhands (2016)
-So you're going to the beach?[CN] 我们都喜欢海 所以她提议我们一起去海边 Scissorhands (2016)
Are you alright?[CN] 去海边的所有道路都被封锁了 The Last Princess (2016)
The edge of the sand makes these little fjords.[CN] 我以前去海边玩的时候 看到河流  ()
Hey, look, it's on me. This is fucking on me.[CN] 跟海边的黑帮结了仇 Shot Caller (2017)
-Oh, right.[CN] -海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Anything on her phone?[CN] 放学后我们老喜欢去海边 The Secret of the Flame Tree (2017)
Layin' your ass on the line for someone else, tearing' it to shreds for 'em...[CN] 不管是在战场 还是在海边 Whether it's on the battlefield or the beach 还是别的什么地方 or somewhere out there today. 玛姬 Maggie The First Day of the Rest of Your Life (2017)
I'm gonna go get ready.[CN] 其实我对海边完全没有头绪 Midsummer Intimacy (2016)
Yes, Chief?[CN] 爱丽丝一早起床,走到海边 The Secret of the Flame Tree (2017)
I'm sorry.[CN] 所以如果在比赛前夕去海边 Slow Down Your Love (2016)
You're thinking of leading the Hilltop over there to fight.[CN] 我们没争取到海边旅馆 但我们有他们的枪 So we don't have Oceanside, but we have their guns. 而尼根手里有萨沙 Negan has Sasha. The First Day of the Rest of Your Life (2017)
-Okay.[CN] -去海边之后 Case of Poke Bowl (2016)
Sure.[CN] -百花约亚鲁曼去海边 Byrnes Sandwich (2016)
-Okay, please take me.[CN] -她说想去海边 Byrnes Sandwich (2016)
-Bye.[CN] 我们下次可以一起去巴西 或是夏威夷的海边游玩 Shall We Pas de Deux? (2016)
Wait.[CN] 如果我们能够到达海边 小心点 Houston, We Have a Problem! (2016)
My goodness.[CN] 在海边有美酒 有美人 Episode #1.16 (2016)
-Okay, cool. Thanks.[CN] -我们下礼拜去海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
We talked about going to the beach, but now I have practice on the weekends.[CN] 不是说要去海边... 抱歉 Slow Down Your Love (2016)
-I'm going to Hong Kong and Macau.[CN] -最好是 我们打算去海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
-I've been curious.[CN] 约他去海边? 我应该叫他带我去海边吗? Bye Bye Mr. Perfect (2016)
-It's warm today.[CN] -去海边 Case of Poke Bowl (2016)
-Yeah, a boat.[CN] -会 我在海边长大 Always Smiling with You (2016)
-It's a deal.[CN] 我们找个时间一起去海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
They'll win, Tara. I've seen it.[CN] 还有其他社区加入我们 And we have other communities beside us, 有了海边旅馆 我们就有了一支军队 and with Oceanside, we would have an army. Something They Need (2017)
Oh, there's a screening of Moulin Rouge![CN] 嘿 去海边裸泳怎么样? Hey, how about skinny dipping at the beach? The Valentino Submergence (2016)
-We talked about it before.[CN] 我们找个时间一起去海边 Byrnes Sandwich (2016)
-In that direction.[CN] -到海边 Case of Poke Bowl (2016)
The walkers in the field, they're not closed in.[CN] 所以她们只能和我们战斗 So they'll just fight us. 如果我告诉大家海边旅馆的事 就会这样 I tell everyone about Oceanside, that's what happens. Say Yes (2017)
Time is running out. Please leave quickly.[CN] 去往海边的道路上也设置了检查站 The Last Princess (2016)
And now the snakes are on the alert.[CN] 它们必须到海边与成年海鬣蜥汇合 Islands (2016)
you may have to flee into exile by yourself.[CN] 两天后正午在海边的藏身处见面 The Last Princess (2016)
-Whenever you have time.[CN] 你对日本的海边熟吗? Scissorhands (2016)
-What's in Hong Kong?[CN] -海边 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Good luck. We can go after.[CN] -不是说要去海边吗? -嗯 -可是周末我要练习 Slow Down Your Love (2016)
-Oh, yeah?[CN] 你可以跟他说 "你说过要一起去海边 记得吗?" Bye Bye Mr. Perfect (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top