Search result for

*比*

(268 entries)
(0.3662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -比-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ
[ひかく, hikaku] (n) การเปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
圧縮[あっしゅくひ, asshukuhi] (n) compression ratio,อัตราส่วนการอัด
[ひゆ, hiyu] การพูดเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย
[たいひ, taihi] (n ) การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
[ひねつ, hinetsu] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
[ひねつ, hinetsu] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㲋, chuò, ㄔㄨㄛˋ] rabbit, hare
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A rabbit looking to the left
[仳, pǐ, ㄆㄧˇ] separate, part company
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[吡, bǐ, ㄅㄧˇ] to blame
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[坒, bì, ㄅㄧˋ] to compare, to equal, to match
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Comparing 比 pottery 土; 比 also provides the pronunciation
[妣, bǐ, ㄅㄧˇ] one's deceased mother
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[屁, pì, ㄆㄧˋ] to break wind, to fart; the buttocks
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] body
[庇, bì, ㄅㄧˋ] cover, shield; to protect, to shelter; to harbor
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] house
[彘, zhì, ㄓˋ] swine
Radical: Decomposition: 彑 (jì ㄐㄧˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ)  矢 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] snout
[批, pī, ㄆㄧ] comment, criticism; batch, lot; wholesale
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[昆, kūn, ㄎㄨㄣ] elder brother; descendants
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two brothers 比 under the son 日
[枇, pí, ㄆㄧˊ] loquat tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[比, bǐ, ㄅㄧˇ] to compare, liken; comparison; than
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two spoons 匕 side-by-side; 匕 also provides the pronunciation
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] complete
[毖, bì, ㄅㄧˋ] caution; to guard against, to take care
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  必 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] compare
[毗, pí, ㄆㄧˊ] to aid, to help; to adjoin, to connect
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] field
[毙, bì, ㄅㄧˋ] to kill; to die a violent death
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  死 (sǐ ㄙˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[毚, chán, ㄔㄢˊ] greedy; cunning
Radical: Decomposition: 㲋 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  兔 (tù ㄊㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Eating two whole rabbits 㲋 and 兔
[琵, pí, ㄆㄧˊ] a guitar-like instrument (1)
Radical: Decomposition: 玨 (jué ㄐㄩㄝˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] guitar strings
[皆, jiē, ㄐㄧㄝ] all, every, everybody
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: []
[砒, pī, ㄆㄧ] arsenic
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral
[秕, bǐ, ㄅㄧˇ] chaff, husk
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[篦, bì, ㄅㄧˋ] fine-toothed comb; to comb one's hair
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ hair 囟 comb; 比 provides the pronunciation
[紕, pī, ㄆㄧ] carelessness; error, mistake; spoiled silk
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[纰, pī, ㄆㄧ] carelessness; error, mistake; spoiled silk
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[舭, bǐ, ㄅㄧˇ] bilge
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat
[芘, pí, ㄆㄧˊ] common mallow; Malva sylvestris
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蓖, bì, ㄅㄧˋ] the castor-oil plant; Ricinus commumis
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蚍, pí, ㄆㄧˊ] mussels, shellfish
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk
[貔, pí, ㄆㄧˊ] fox, leopard, panther
Radical: Decomposition: 豸 (zhì ㄓˋ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] beast
鹿[鹿, lù, ㄌㄨˋ] deer; surname
Radical: 鹿Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A deer with an antlered head, two legs, and a tail

Japanese-English: EDICT Dictionary
べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
どんぐりの背べ;団栗の背[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
[にくらべ, nikurabe] (exp) compared to [Add to Longdo]
アスペクト[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] (n) {comp} cell loss ratio [Add to Longdo]
ヒラメ筋;平目筋;目魚筋[ヒラメきん(ヒラメ筋);ひらめきん(平目筋;目魚筋), hirame kin ( hirame suji ); hiramekin ( taira me suji ; hi me sakana suji )] (n) soleus muscle [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
亜剌亜;亜拉毘亜[あらびあ;アラビア, arabia ; arabia] (n,adj-no) (uk) Arabia [Add to Longdo]
[あび;アビ, abi ; abi] (n) (uk) red-throated loon (Gavia stellata) [Add to Longdo]
夷草;恵須草[えびすぐさ;エビスグサ, ebisugusa ; ebisugusa] (n) (uk) sicklepod (Senna obtusifolia) [Add to Longdo]
翁恵[おきなえびす;オキナエビス, okinaebisu ; okinaebisu] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii) [Add to Longdo]
翁戎貝;翁恵須貝[おきなえびすがい;オキナエビスガイ, okinaebisugai ; okinaebisugai] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii) [Add to Longdo]
黄金[おうごんひ, ougonhi] (n) golden ratio (approx. 1.6180339887) [Add to Longdo]
過圧密[かあつみつひ, kaatsumitsuhi] (n) overconsolidation ratio [Add to Longdo]
我慢[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
間隔[かんかくひりつ, kankakuhiritsu] (n) {comp} spacing ratio [Add to Longdo]
間隙[かんげきひ, kangekihi] (n) void ratio [Add to Longdo]
頑健無[がんけんむひ, gankenmuhi] (n,adj-na) being of very robust health [Add to Longdo]
寄える;える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext [Add to Longdo]
[ぎゃくひれい, gyakuhirei] (n,vs) (See 反例) (being in) inverse proportion to [Add to Longdo]
強力無[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
金毘羅;金[こんぴら, konpira] (n) guardian deity of seafaring; Kumbhira [Add to Longdo]
駆けべ;駆け競べ;駆競べ;駈け競べ[かけくらべ, kakekurabe] (n) race; footrace [Add to Longdo]
空燃[くうねんひ, kuunenhi] (n) (abbr) (from 空気と燃料の量の) fuel-air ratio; air-fuel ratio; AFR [Add to Longdo]
[しっぴ, shippi] (n,vs) lining up; packing tightly [Add to Longdo]
寿(P);恵須;戎;夷;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵寿;恵須);えべす(恵須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P) [Add to Longdo]
寿顔[えびすがお, ebisugao] (n) smiling face [Add to Longdo]
須講;恵寿講[えびすこう, ebisukou] (n) fete in honor (honour) of Ebisu [Add to Longdo]
須鮫;恵美須鮫[えびすざめ;エビスザメ, ebisuzame ; ebisuzame] (n) (uk) (See ブロードノーズ・セブンギル・シャーク) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
べる(P);見較べる[みくらべる, mikuraberu] (v1,vt) to compare with the eye; (P) [Add to Longdo]
口径[こうけいひ, koukeihi] (n) (See Fナンバー) aperture ratio (inverse of the f-number); relative aperture [Add to Longdo]
拘束名簿式例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
構成[こうせいひ, kouseihi] (n) component (distribution) ratio [Add to Longdo]
丹;甲必丹[カピタン, kapitan] (n) (obs) captain (por [Add to Longdo]
剛勇無[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
合併[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio [Add to Longdo]
頃おい;おい;頃;[ころおい, korooi] (n) time; period; days [Add to Longdo]
べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance [Add to Longdo]
三角[さんかくひ, sankakuhi] (n) trigonometric ratio [Add to Longdo]
資本[しほんひりつ, shihonhiritsu] (n) capital ratio [Add to Longdo]
自己資本[じこしほんひりつ, jikoshihonhiritsu] (n) capital adequacy ratio; capital-to-asset ratio [Add to Longdo]
縦横[じゅうおうひ;たてよこひ, juuouhi ; tateyokohi] (n) aspect ratio [Add to Longdo]
出力荷重[しゅつりょくかじゅうひ, shutsuryokukajuuhi] (n) specific power (W; kg) [Add to Longdo]
小選挙区例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
消光[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio [Add to Longdo]
[たけくらべ, takekurabe] (n,vs) (See 背べ) comparison of statures [Add to Longdo]
信号雑音[しんごうざつおんひ, shingouzatsuonhi] (n) {comp} signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
信号対ノイズ[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] (n) {comp} signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
信号対雑音[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] (n) {comp} SNR; signal to noise ratio [Add to Longdo]
[せいひ, seihi] (n) sex ratio [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠哥伦[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
[bù bǐ, ㄅㄨˋ ㄅㄧˇ, ] unlike [Add to Longdo]
[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, ] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros [Add to Longdo]
利尼[Yà bǐ lì ní, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ, / ] Abilene [Add to Longdo]
[Yà bǐ yù, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄩˋ, / ] Abiud (son of Zerubbabel) [Add to Longdo]
今非昔[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
利亚[Yī bǐ lì yà, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Iberia; the Iberian peninsula [Add to Longdo]
利亚半岛[Yī bǐ lì yà bàn dǎo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Ibérian peninsula [Add to Longdo]
佐格国际[zuǒ gé bì guó jì, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Zogby International (polling company) [Add to Longdo]
信噪[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, ] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
充满希望的跋涉到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / 滿] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
出席表决[chū xí biǎo jué bǐ lì, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] proportion of those present and voting [Add to Longdo]
[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya [Add to Longdo]
里亚[Lì bǐ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Liberia [Add to Longdo]
剥采[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
力大无[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, / ] having matchless strength [Add to Longdo]
加勒[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, ] Caribbean [Add to Longdo]
加勒国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Association of Caribbean States [Add to Longdo]
加勒[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, ] Caribbean Sea [Add to Longdo]
[Nǔ bǐ yà, ㄋㄨˇ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Nubia [Add to Longdo]
化学色法[huà xué bǐ sè fǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] chemical colorimetry [Add to Longdo]
卡拉[Kǎ lā bǐ lā, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄚ, ] Karabilah (Iraqi city) [Add to Longdo]
[fǎn bǐ, ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ, ] inversely proportional; inverse ratio [Add to Longdo]
古巴[gǔ bā bǐ lún, ㄍㄨˇ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] ancient Babylon [Add to Longdo]
[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, ] comparable [Add to Longdo]
哥伦[Gē lún bǐ yà, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Colombia; Columbia (District of, or University etc) [Add to Longdo]
哥伦亚大学[Gē lún bǐ yà dà xué, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Columbia University [Add to Longdo]
哥伦亚广播公司[Gē lún bǐ yà guǎng bō gōng sī, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] Columbia Broadcasting System (CBS) [Add to Longdo]
在天愿做翼鸟,在地愿做连理枝[zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo, ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ, zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1, / ] In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss [Add to Longdo]
埃塞俄[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia [Add to Longdo]
压缩[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio [Add to Longdo]
寿南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿 / ] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them. [Add to Longdo]
目鱼[dà bǐ mù yú, ㄉㄚˋ ㄅㄧˇ ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] halibut [Add to Longdo]
大脑[dà nǎo bǐ yù, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧˇ ㄩˋ, / ] brain metaphor [Add to Longdo]
天涯若[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad) [Add to Longdo]
奇丑无[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
奉辛克党[fèng xīn bǐ kè dǎng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄤˇ, / ] Funcinpec (royalist Cambodian political party) [Add to Longdo]
契沙克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, / ] Chesapeake bay [Add to Longdo]
[hǎo bǐ, ㄏㄠˇ ㄅㄧˇ, ] be just like; can be compared to [Add to Longdo]
威廉・莎士[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, / ] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright [Add to Longdo]
密西西[Mì xī xī bǐ, ㄇㄧˋ ㄒㄧ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 西西] Mississippi [Add to Longdo]
密西西[Mì xī xī bǐ zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧ ㄒㄧ ㄅㄧˇ ㄓㄡ, 西西] Mississippi, US state [Add to Longdo]
密西西[Mì xī xī bǐ hé, ㄇㄧˋ ㄒㄧ ㄒㄧ ㄅㄧˇ ㄏㄜˊ, 西西] Mississippi River [Add to Longdo]
[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance [Add to Longdo]
[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast [Add to Longdo]
温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]
联想[duì bǐ lián xiǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] word association; association of ideas [Add to Longdo]
[duì bǐ sè, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ, / ] color contrast [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前とべると、今日の航空技術はずいぶん発達したものだ。
My grades have improved since first semester.1学期にべて成績がよくなった。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前にべ20%の上昇を記録した。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月にべ20%の増加だった。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前にべれば価格は大きく落ち込んでいる。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を較すると彼の方が形勢不利だった。
You should compare the two motorcycles.2台のオートバイを較するべきだ。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは較的裕福である。
Compare your translation with his.あなたの訳を彼の訳とべてみなさい。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に例して給料が払われます。
Compare your answer with Tom's.あなたの答えとトムの答えと較しなさい。
Compare your paper with the model one.あなたの答案を模範答案と較しなさい。
Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.アメリカの場合にべれば、日本人の結婚は、離婚に終わることはまれである。
Can you tell me how this compares to that?あれとこれとを較するとどちらがいいですか。
CEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.アメリカ企業のトップは日本企業のトップにべ何倍もの報酬をもらっている。
This hotel is relatively expensive for this town.このホテルはこの町にしては較的高い。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人とべてみると、我々は近視眼的すぎる。
This was quite primitive compared to that.こちらはあちらにべれば全く原始的だった。
Compared with his brother, he is a poor athlete.お兄さんとべて、彼は運動神経が鈍い。
This is superior beyond comparison.このほうがべものにならないほど優れている。
This work is an improvement on your last.この作品は君の前のにべて進歩している。 [M]
This furniture is superior beyond comparison.この家具のほうが較にならないほど上等である。
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は各国の移民政策を較するものである。
This car is better as compared with that one.この車はあれにべればよい。
Let's compare this dictionary with that one.この辞書とあの辞書をべてみよう。
When you compare this dictionary with that one, you can easily see which is better.この辞書とあの辞書をべると、どちらがいいか容易にわかるだろう。
Try on both these coats and compare them.この上着を両方とも着てべてごらんよ。
It is great improvement as compared with what it was last year.それは去年のとべて一段の進歩だ。
Our city's transport problems are minor when measured against capitals like London and New York.この町の交通機関の問題はロンドンやニューヨークなどの海外の大都市の問題とべれば、大した事はない。
In this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.この論文では、ドイツとオランダの民間伝承を較する。
In comparison with this, that is far better.これと較すると、あのほうがはるかによい。
Compared to a computer, a word processor has a single purpose.コンピューターにべて、ワープロは一つの目的にしか使えない。
The computer is a relatively recent invention.コンピューターは較的最近の発明品だ。
The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.そのビルはニューヨークの摩天楼とべると小さい。
It seemed that that house was small if it was compared with the cottage which he lived in even recently.その家は、彼が最近まで住んでいた別荘にべれば小さく思えた。
The province is relatively rich in mineral resources.その州は鉱物資源が較的豊富だ。
The region is relatively rich in mineral resources.その地域は鉱物資源が較的豊かだ。
The figurative meaning is no longer in current use.その喩的意味はもはや使われていない。
It is a great improvement as compared with what it was last year.それは昨年のとべると格段の進歩だ。
This book is not only more instructive but more interesting than that book.この本はあの本にべて、ためになるばかりでなくおもしろい。
Compare this genuine jewel with that imitation.この本物の宝石とその偽物とを較してみなさい。
Compare the two carefully, and you will see the difference.その2つをよくべてみなさい。そうすれば違いがわかります。
It has greatly improved compared with what it was.それは以前にべて格段に進歩した。
They are all alike.どんぐりの背べ。
Compare the style of those letters.それらの手紙の文体を較しなさい。
Compare the style of those three letters.それら三通の手紙の文体を較しなさい。
A bear is a friendly beast in comparison with a tiger.トラにべれば熊は優しい動物です。
Set your translation against the original once again.もう一度翻訳を原文と較してみなさい。
As compared with New York, Tokyo is a much safer place.ニューヨークとべると東京はずっと安全なところだ。
New York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.ニューヨークの五番街は銀座と較される。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone says I can't compare to my mother.[JA] 誰も私の母親とべることは できないと言います The Handmaiden (2016)
We will weigh your warrior's worth.[JA] 私たちは、あなたの戦士の価値を較検討します。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Your brother must be a lot older.[CN] 你哥一定你大很多 The Last Days of Disco (1998)
I don't know how I'll afford it, but my sanity and my integrity[CN] 虽然我负担不起 但人格和尊严对我来说金钱重要 The Last Days of Disco (1998)
Was sparked by the re-Release of bambi In the late 1950s.[CN] 是由五十年代晚期的电影 <小鹿班>引发的 The Last Days of Disco (1998)
On the violin, yours truly, Phil Douglas![CN] 小提琴手,尔·道格拉斯! The Legend of 1900 (1998)
Prep the patient for a bi-cranial trans-orbital resection and lobotomy.[JA] 2名の患者を較するの トランス軌道切除とロボトミーのため 待てよ! Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
So, you really want to go to a beef house? A beetha. A beefha.[CN] 一你真的想去艾萨 一艾萨 一艾萨 一那里有上空美女 The Last Days of Disco (1998)
What if we marry some meatball like you?[CN] 而是嫁给某个废物,如你这样的 The Last Days of Disco (1998)
Listen, it's much better you're with Tom than Jimmy.[CN] 听着,你跟汤姆在一去跟 吉米好多了 The Last Days of Disco (1998)
Well, relatively.[JA] まぁ 較的 Wonder Woman (2017)
I'm sure it doesn't compare to you.[JA] でも 全然 多分 べものになんないと思うよ Midsummer Intimacy (2016)
Compared to who?[JA] 誰とべて? Murphy's Miracle (2016)
And the book can't compare to the experience itself.[JA] 本は体験と較はできない The Channel (2016)
-That's right! It looked good for Arman. -We're sorry![JA] アーマンは恵寿でいい感じでした (YOU)ごめん ごめん Kiss and Tell (2016)
Take the tortoise and the hare. Ok, the tortoise won one race.[CN] 如龟兔赛跑的故事 乌龟赢了一局 The Last Days of Disco (1998)
Her waist doesn't fit her frame.[JA] 彼女のウエストは骨格にべて細すぎる The Autopsy of Jane Doe (2016)
What I found terribly encouraging[CN] 让我感到无振奋的是 The Last Days of Disco (1998)
My own cities pale in comparison.[JA] 私自身の都市は較に淡いです。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Maybe, in physical terms, I'm a little cuter than you, but you should be much more popular than I am... it would be such a shame[CN] 也许,在外表上 我是你要漂亮一点 但你应该我更受欢迎 The Last Days of Disco (1998)
Well, you were a lot more active than I was.[CN] I性方面你应该我更活跃啊 The Last Days of Disco (1998)
Compared with boobs are we here![JA] おっぱいとべると! Planetarium (2016)
Just the two of us. I want to compare strength.[JA] 二人で力べだよ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I don't attach any affection to a name.[JA] (佑希) 愛情と名前は例しませんので The Mysterious Million Yen Women (2017)
Well, as safe as anyone can be now.[JA] その 較的安全 The Spoils of War (2017)
For instance, you have no idea What men really think about women's breasts.[CN] 如,你绝想不到 男人对女性胸部的真实看法 The Last Days of Disco (1998)
Oh, and we're so interesting. You can dance at rex's.[CN] 一是,我们是较有趣 一雷克斯夜总会可以跳舞的 The Last Days of Disco (1998)
It's far more complicated and nuanced than that.[CN] 绝对这要复杂微妙得多 The Last Days of Disco (1998)
I'm talking standability, drought tolerance, grain-to-stover ratio that is the envy of all corns.[JA] 自立についての話だ 干ばつに対する耐久力 穀物とわらの率 モロコシは羨望の的だ The Next World (2016)
It's kind of a signal. Like, um...[CN] 这是一种暗示, The Last Days of Disco (1998)
Robert was an improvement on your father, to be sure.[JA] ロバートはお父上にべれば前進でした Stormborn (2017)
On the other hand, there is the author Shin Michima.[JA] "それにべて" "道間 慎という作家はどうだ?" Values (2017)
It's never been sold, so there's no reference.[JA] 売買された事がないから 較もできない The Curse of Sleeping Beauty (2016)
Is it me or is Murphy getting smarter?[JA] マーフィーとの知恵べよ Murphy's Miracle (2016)
Carol thinks it could be worse Than the Clifford Irving case.[CN] 卡罗觉得这件事 克利福德·埃文案更严重 The Last Days of Disco (1998)
They would never compare themselves to Jesus.[JA] 彼らは自分を イエスとべたりしない Silence (2016)
Are we talking metaphorical testicles here?[JA] タマって喩だよな? The Secret of Sales (2017)
Carol thinks it's as bad as the Clifford Irving case.[CN] 卡罗觉得这件事 克利福德·埃文案更严重 The Last Days of Disco (1998)
Can you tell me if My Mama's racing? No, it's your sister![CN] 能告诉我"妈妈"参加赛吗? The Legend of 1900 (1998)
Her artistry is magnificent.[JA] 類ない芸術じゃ! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Let's go, Ebisu...[JA] (女性) いくぞー! 恵寿 Hamburg × Hamburg (2016)
You know something about banking, don't you?[CN] 你对银行业较了解对吧? The Last Days of Disco (1998)
My office has commissioned its own environmental review to compare with the epa's audit.[JA] 事務所は独自に環境再調査の 委託をしています EPAの評価と 較するために I Am Wrath (2016)
As you can see, I'm more beautiful and brilliant than whatever-her-name-is.[CN] 正如你可以看到,我更美丽 任何她的名字是和辉煌。 How Stella Got Her Groove Back (1998)
-But I'm sure it doesn't compare to you.[JA] (政子)でも 全然 多分 べものになんないと思うよ Rocket Girl Dives Into Love (2016)
And get ready because that is nothing compare to what he will do to you.[JA] そして彼はあなたに何をするか それと較できないので 準備してた方がいいわ The Legend of Tarzan (2016)
Then you're way ahead of us 'Cause we don't even have an apartment.[CN] 那你已经我们强了 我们连自己的公寓都没有 The Last Days of Disco (1998)
Just what I said. It's true, des. Your mouth does look gay.[CN] 一就我说那意思 一是真的,德斯,你的嘴是长得较那个 The Last Days of Disco (1998)
That's why my office has commissioned its own environmental review to compare with the e.P.A.'S audit.[JA] だからこそ 私の事務所は 独自に環境再調査の 委託をしています EPAの評価と 較するために I Am Wrath (2016)
I'm guessing a good deal more than we have at the kingdom.[JA] 王国のではないだろう Hearts Still Beating (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル損失[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
間隔[かんかくひりつ, kankakuhiritsu] spacing ratio [Add to Longdo]
縦横[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦横[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
消光[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio [Add to Longdo]
信号対ノイズ[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] comparison (vs) [Add to Longdo]
較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation [Add to Longdo]
較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]
較器[ひかくき, hikakuki] comparator [Add to Longdo]
較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
較条件[ひかくじょうけん, hikakujouken] relation condition [Add to Longdo]
較文字[ひかくもじ, hikakumoji] relation character [Add to Longdo]
略記組合せ較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
論理[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison [Add to Longdo]
信号対雑音[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio [Add to Longdo]
例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
べる[くらべる, kuraberu] vergleichen [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
[ひりつ, hiritsu] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
[ひけん, hiken] Ebenbuertigkeit [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] Vergleich [Add to Longdo]
較文学[ひかくぶんがく, hikakubungaku] vergleichende_Literaturwissenschaft [Add to Longdo]
較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
較級[ひかくきゅう, hikakukyuu] Komparativ [Add to Longdo]
較言語学[ひかくげんごがく, hikakugengogaku] vergleichende_Sprachwissenschaft [Add to Longdo]
[ひじゅう, hijuu] spezifisches_Gewicht, Wichte [Add to Longdo]
べる[みくらべる, mikuraberu] vergleichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top