Search result for

*本*

(352 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -本-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
開発[ほんかいはつ] (n ) development

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
[ほんねん, honnen] (n) ปีนี้, See also: S. 今年,
当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?
格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[honki] (adj adv) อย่างตั้งใจ
[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
自分[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
[にほん, nihon] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[ほんめい, honmei] (n ) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
[ほん, hon, hon , hon] (n ) หนังสือ
[きほんきゅう, kihonkyuu] (n ) เงินเดือนพื้นฐาน
脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
登録資[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน
[ほんせき, honseki] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きほん, kihon] Thai: รากฐาน
[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[もとなが, motonaga] Thai: ชื่อเฉพาะของคนญี่ปุ่น English: Motonaga (pl,pn)
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent
単行[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book
[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
[ほんぎょう, hongyou] Thai: อาชีพหลัก English: principal occupation
[ほんだい, hondai] Thai: เรื่องสำคัญ
[ほんだい, hondai] Thai: ปัญหาสำคัญ
[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth
[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[体, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: []
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted
[笨, bèn, ㄅㄣˋ] stupid, foolish, dull, awkward
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[缽, bō, ㄅㄛ] earthen basin; alms bowl
Radical: Decomposition: 缶 (fǒu ㄈㄡˇ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery
[苯, běn, ㄅㄣˇ] benzene, benzol
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic]
[钵, bō, ㄅㄛ] earthen basin; alms bowl
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gold

Japanese-English: EDICT Dictionary
お金[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
お手[おてほん, otehon] (n) (See 手) example; role model [Add to Longdo]
;御[ごほん, gohon] (n) (hon) (pol) (See ・ほん・1) book [Add to Longdo]
しかけ絵;仕掛け絵;仕掛絵[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book [Add to Longdo]
ぶっつけ[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
エロ[エロほん, ero hon] (n) erotic book [Add to Longdo]
グラフィック基要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
コピー[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book [Add to Longdo]
データ付き出力基要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive [Add to Longdo]
ビニ[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and ) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic [Add to Longdo]
ページ[ページほんたい, pe-ji hontai] (n) {comp} page body [Add to Longdo]
ポップアップ絵[ポップアップえほん, poppuappu ehon] (n) (See しかけ絵) pop-up book [Add to Longdo]
マクロ[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype [Add to Longdo]
[あんぽんたん, anpontan] (n) fool; idiot [Add to Longdo]
[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book [Add to Longdo]
育児休業基給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一坪[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
一年生草[いちねんせいそうほん, ichinenseisouhon] (n) annual herb [Add to Longdo]
一般化作画基要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] (n) {comp} generalized drawing primitive [Add to Longdo]
[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
やり;一[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
グソ;一ぐそ[いっぽんグソ(一グソ);いっぽんぐそ(一ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
[いっぽんか, ipponka] (n,vs) unification; centralization; integration; drawing things together; working out a common policy [Add to Longdo]
[いっぽんぎ, ippongi] (adj-na,n) (a) one-track mind; monotony [Add to Longdo]
[いっぽんばし, ipponbashi] (n) (a) log bridge [Add to Longdo]
建て[いっぽんだて, ippondate] (exp) (a) single standard [Add to Longdo]
建て為替[いっぽんだてかわせ, ippondatekawase] (n) single rate [Add to Longdo]
建税率;一建て税率[いっぽんだてぜいりつ, ippondatezeiritsu] (n) single-rate tariff (system) [Add to Longdo]
[いっぽんゆび, ipponyubi] (n) finger; one's finger [Add to Longdo]
[いっぽんば, ipponba] (n) tall geta with a single tooth [Add to Longdo]
取られた[いっぽんとられた, ippontorareta] (exp) touche'; you've got me there [Add to Longdo]
取る[いっぽんとる, ippontoru] (v5r) (See 一取られた) to beat; to gain a point; to upset [Add to Longdo]
勝負[いっぽんしょうぶ, ipponshoubu] (n) one-game match [Add to Longdo]
[いっぽんまつ, ipponmatsu] (n) solitary pine tree [Add to Longdo]
[いっぽんすぎ, ipponsugi] (n) (a) solitary cryptomeria tree [Add to Longdo]
調子[いっぽんぢょうし;いっぽんちょうし, ippondyoushi ; ipponchoushi] (adj-na,n,adj-no) monotone [Add to Longdo]
漬け;一[いっぽんつけ, ippontsuke] (n) pickle on a stick (usually a cucumber) [Add to Longdo]
釣り;一[いっぽんづり;いっぽんずり(ik), ipponduri ; ipponzuri (ik)] (n,vs) fishing with a pole [Add to Longdo]
[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path [Add to Longdo]
背負い[いっぽんぜおい, ipponzeoi] (n) one-armed shoulder throw (judo or sumo) [Add to Longdo]
[いっぽんまゆ, ipponmayu] (n) unibrow; monobrow [Add to Longdo]
立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n,vs) independence [Add to Longdo]
[いんぽん, inpon] (n) printed book [Add to Longdo]
引用仕様[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] (n) {comp} interface body [Add to Longdo]
[いんぽん, inpon] (n) drama; playbook [Add to Longdo]
運転資[うんてんしほん, untenshihon] (n) working capital [Add to Longdo]
影印[えいいんほん, eiinhon] (n) facsimile edition [Add to Longdo]
越年草[えつねんそうほん, etsunensouhon] (n) biennial herb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
不变资[bù biàn zī běn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] constant capital [Add to Longdo]
交粮[jiāo liáng běn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄅㄣˇ, / ] to hand in one's ration cards; to die [Add to Longdo]
人民基权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] fundamental civil rights [Add to Longdo]
代数基定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
以人为[yǐ rén wéi běn, ㄧˇ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄅㄣˇ, / ] taking people as fundamental; people-based [Add to Longdo]
低成[dī chéng běn, ㄉㄧ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] low cost; inexpensive [Add to Longdo]
[bǎo běn, ㄅㄠˇ ㄅㄣˇ, ] to break even [Add to Longdo]
[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
元元[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, ] from start to finish [Add to Longdo]
[quán běn, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] whole edition; whole performance (of Chinese opera) [Add to Longdo]
[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, ] block printed edition [Add to Longdo]
[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, ] duplicate; transcript [Add to Longdo]
[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, / ] script for play, opera, movie etc; screenplay [Add to Longdo]
助人为快乐之[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, / ] pleasure from helping others [Add to Longdo]
[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原|几何原 [Add to Longdo]
[Shū běn huá, ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄚˊ, / ] Arthur Schopenhauer (1788-1860), German post-Kantian philosopher [Add to Longdo]
合订[hé dìng běn, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, / ] bound volume; one-volume edition [Add to Longdo]
[Jí běn sī, ㄐㄧˊ ㄅㄣˇ ㄙ, ] Gibbons (name) [Add to Longdo]
哈根[gē běn hā gēn, ㄍㄜ ㄅㄣˇ ㄏㄚ ㄍㄣ, ] Copenhagen (capital of Denmark) [Add to Longdo]
商业版[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, / ] commercial version (of software) [Add to Longdo]
单行[dān xíng běn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] single volume edition; offprint [Add to Longdo]
[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] basic; fundamental; main; elementary [Add to Longdo]
[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole [Add to Longdo]
原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, ] fundamental principle [Add to Longdo]
多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] basic multilingual plane BMP [Add to Longdo]
定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] fundamental theorem [Add to Longdo]
概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] basic concept [Add to Longdo]
[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ, ] Basic Law [Add to Longdo]
粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, ] elementary particle [Add to Longdo]
要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] a basic requirement; prerequisites [Add to Longdo]
词汇[jī běn cí huì, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] basic word [Add to Longdo]
需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] basic necessity; fundamental need [Add to Longdo]
增订[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, / ] revised and enlarged edition [Add to Longdo]
墨尔[Mò ěr běn, ㄇㄛˋ ㄦˇ ㄅㄣˇ, / ] Melbourne, capital of Victoria, Australia [Add to Longdo]
外国资[wài guó zī běn, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] foreign capital [Add to Longdo]
涅盘经[dà běn Niè pán jīng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ㄋㄧㄝˋ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] the great Nirvana sutra: every living thing has Buddha nature. [Add to Longdo]
[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, / ] headquarters; base camp [Add to Longdo]
天然[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, ] natural background [Add to Longdo]
[tā běn shēn, ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself [Add to Longdo]
家家有难念的经[jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ ㄧㄡˇ ㄅㄣˇ ㄋㄢˊ ㄋㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥ, / ] Every family goes through its problems. (俗语 common saying) [Add to Longdo]
[duì běn, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄣˇ, / ] (a return) equal to the capital; 100 percent profit [Add to Longdo]
[xiǎo běn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄣˇ, ] small capital; on a shoestring [Add to Longdo]
[Shān běn, ㄕㄢ ㄅㄣˇ, ] Yamamoto (name) [Add to Longdo]
五十六[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral [Add to Longdo]
[Gāng běn, ㄍㄤ ㄅㄣˇ, / ] Okamoto (Japanese name) [Add to Longdo]
布莱克[Bù lái kè běn, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] Blackburn [Add to Longdo]
几何原[Jǐ hé yuán běn, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] Euclid's Elements [Add to Longdo]
影印[yǐng yìn běn, ˇ ˋ ㄅㄣˇ, ] a photocopy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is a book.それはです。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたのはどこですか」「それらは机の上です」
"I want that book", he said to himself.「あのがほしい」と彼は心の中で思いました。
"Are those your books?" "No, they aren't."「あれらはあなたのですか」「いいえ、違います」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスの上にがありますか」「はい、あります」
"Whose books are these?" "They are Alice's."「これらのは誰のですか」「アリスのです」
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「そのを机の上に戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."「ビルは日にいましたか」「はい、いました」
Give me a fresh bottle, he said.「もう一くれ」と彼が言った。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."「机の中にがありますか」「いいえ、ありません」
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]
I am Japanese, answered the boy.「私は日人です」とその少年は答えた。
"Who wrote this book?" "John did."「誰がこのを書いたのですか」「ジョンです」
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊のジョン・バニヤン著作集だった。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日の経営陣は米国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
"Where is his book?" "It is on the table."「彼のはどこですか」「それはテーブルの上です」
"Is his story true?" "I'm afraid not."「彼の話は当かな」「当ではないでしょう」
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼女はうまくやるよ、きっと」「当に心配だわ」 [F]
"Is she reading a book?" "Yes, she is."「彼女はを読んでいますか」「はい」
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.当に警察を呼びたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに日を離れた。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日は外国料理に対して門戸を閉ざした。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日にアメリカへの門戸を開くように要求した。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、日は選手をオリンピックに送ってる。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日とアメリカの間で戦争が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1943 Japan was at war.1943年に日は戦争をしていた。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日は水と米不足だった。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日の輸出が輸入を778億ドル上回った。
The downstairs was rented to a bookseller.1階は屋に貸してあった。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日人が神社にお参りする日です。
The news turned out true in a week.1週間してそのニュースは当になった。
One is in Kumamoto and the other in Tokyo.1人は熊に、もう1人は東京にいます。
One is Japanese and the other is Italian.1人は日人で、もう1人はイタリア人です。
Each package contains a score of cigarettes.1箱は20入りである。
Can you pick out a few good books to read?2、3冊の読むべきいいを選び出せますか。
Out of the students, only one had read that book.20人の生徒のうちたった一人しかそのを読んだことがなかった。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日の外国人労働者の帰化に関するものである。
The two streets are at right angle.の通りは直角に交差している。
The two roads cut across the street from us.の道が十文字に交差している。
The two streets run parallel to one another.の道路は平行に走っている。
I couldn't drink both bottles, so I left one for you.も飲めなかったから、1はあなたに残しておきました。
You must return the book by the end of April.4月の終わりまでにそのを返しなさい。
Can you sell the book to me for 500 yen?500円でそのを私に売って下さい。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPでを作れば、安いし早いし、まさに一挙両得だ。
International Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.IBMはニューヨーク州のアーモンクに社がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, sir, should expect a very strongly worded letter from the Magicians Local 77.[CN] 你将会收到地魔术师协会的 措辞非常严厉的信 The Top Hat Job (2009)
Colonel Volton's getting serious.[CN] 瓦尔顿上校要拿出真事了 Redline (2009)
They're just reading it because it's a hot topic right now.[JA] (慎) みんな 興味位で読んでるだけだよ Affection (2017)
North owns the largest software company in the state.[CN] North拥有州最大的软件公司 The Two Live Crew Job (2009)
We were gonna take cooking lessons together and we were gonna go on camping trips together and then we were gonna sit around telling funny stories about our cooking lessons and our camping trips.[CN] 我们来可以一起上烹饪课 一起去露营 然后坐在一起 讲我们烹饪课和露营时的笑料 Definitions (2009)
My instinct was stop a robbery in progress.[CN] 我的能就是阻止正在进行的抢劫 The Ice Man Job (2009)
Same drill as the last time.[CN] 赌盘基上跟上次一样 Redline (2009)
Your book's selling, right?[JA] 売れてるんでしょ? Affection (2017)
Are you serious?[JA] それ心? Reason (2017)
It's nothing personal and you know it![CN] 这根和你没关系好不好! Redline (2009)
I've always lived with books.[JA] とばっかり向き合ってきたから Confrontation (2017)
Business has basically collapsed, and, uh, we, uh...[CN] 生意基破产了 The Ice Man Job (2009)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 日行われた 開 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
And now, ladies and gentlemen, to deliver this year's state of the company address, I've chosen a rising star.[CN] 现在 女士们先生们 我选择了一颗冉冉升起的新星 来作年度"公司咨文"报告 The Top Hat Job (2009)
Oh, right. Look, don't even worry about it. It's... oh.[CN] 没事的 听着 根不用担心这个 这是... Definitions (2009)
See he has to find and delete all the copies.[CN] 他得找到报告的所有副 然后删了它们 The Top Hat Job (2009)
Hitomi Tsukamoto's true identity.[JA] 塚(つかもと)ひとみの素性 Confrontation (2017)
There's plenty of affordable colleges here too.[CN] 地有很多学院,学费也不贵 At the End of Daybreak (2009)
Come on, you have a brother in Melbourne.[CN] 不一样! 你哥哥在墨尔 At the End of Daybreak (2009)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
Europass[CN] (卫星欧罗巴斯) 区间舰即将进入机器人星领空 抵达卫星欧罗巴斯 Redline (2009)
According to our research, this man with a nickname of "Sweet JP"[CN] 根据节目的调查 "超温柔男""超温柔诚实男" 有此称号的JP Redline (2009)
It's proof you have talent, Shin Michima![JA] 道間 慎の実力は 物ってことですよ Confrontation (2017)
And Hitomi Tsukamoto?[JA] 塚ひとみはどうです? Confrontation (2017)
For real?[CN] 咦? 是人吗? Redline (2009)
You read all my books and encouraged me.[JA] いつも 僕のを読んで 応援してくれて... Emotions (2017)
Are you really dating Shin Michima?[JA] (花木) 道間 慎とは 当につきあってるんですか? Affection (2017)
Do you think you will take back the Japan Outstanding Literature Prize from Shin Michima?[JA] (記者) 道間 慎さんの 日最優秀文学賞受賞の取り消しは ありえるんでしょうか? Affection (2017)
Do you... honestly love novels?[JA] 当に 小説のこと 好きなんですか? Affection (2017)
I coulda just hooked it to the rail. - My bad.[CN] 来可以绑到扶手上 The Top Hat Job (2009)
Okay, we're ready to roll.[JA] (監督) じゃあ そろそろ番いくよ Affection (2017)
I've gotta say you're pretty good for making me use my hand.[CN] 能逼我出手还是有点事的嘛 One Piece: Strong World (2009)
I never thought anyone would actually die.[JA] 当に人が死んでしまうとは 思ってなかったので Emotions (2017)
If you're looking for a long shot, he's your man![CN] 次赔率最高的就是 Redline (2009)
Crashed at 300 km per hour, he was miraculously uninjured.[CN] 虽然翻覆时,时速超过三百公里 他人却毫发无伤地逃出车外 Redline (2009)
Oh, yeah, that. Uh, that could have gone better, no question.[CN] 毫无疑问 来可以避免的 The Ice Man Job (2009)
So, massively there will be no magic show.[CN] 下载那份报告 然后折返回来 所以 很有可能 根不用表演魔术 The Top Hat Job (2009)
But I don't have the resources myself.[CN] 可是你又不是不知道,我哪有事! At the End of Daybreak (2009)
I love books, so I'm working at a book store.[JA] が好きだから屋さん Emotions (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日最優秀話題賞 といったところでしょうか 実力でも何でもない Reason (2017)
I'm not even looking.[CN] 我根没看 The Top Hat Job (2009)
Look, I could be drinking champagne with a tall brunette sitting in my lap right now.[CN] 听着 这个时候我应该 坐拥棕发美女 品尝香槟滋味 The Ice Man Job (2009)
You can read?[JA] (女子高生2) あんた とか読めんの? Appeal (2017)
Now, the world will finally realize how little talent Shin Michima really has.[JA] これで世間も 道間 慎の 当の実力に気が付くだろうね Disbanded (2017)
The ship is approaching Roboworld's satellite, Europass.[CN] 区间舰即将进入机器人星领空 抵达卫星欧罗巴斯 Redline (2009)
Tons of people were lined up at the bookstore.[JA] 屋さんに たくさん並んでたよ Affection (2017)
Can you tell me your real name and age?[JA] 名と年齢 聞いてもいい? Disbanded (2017)
When I write my memoirs you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.[CN] 但是在我撰写回忆录的时候 我会在脚注中大幅提及 也许还会每人送一 签上大名 The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
"Who is the novelist that Nanaka recognized as a real talent?"[JA] "菜々果さんが当に認めたのは どちらの小説家か?" Disbanded (2017)
No, it's just...[CN] 不, 原... Lebanon (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
データ付き出力基要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ページ[ページほんたい, pe-ji hontai] page body [Add to Longdo]
マクロ[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
一般化作画基要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
引用仕様[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
開発基[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]
拡張日語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
[きほん, kihon] basic (a-no) [Add to Longdo]
SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method [Add to Longdo]
ウィンドウ[きほんウィンドウ, kihon uindou] base window [Add to Longdo]
サービス[きほんサービス, kihon sa-bisu] basic service [Add to Longdo]
[きほんがい, kihongai] non-basic [Add to Longdo]
割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality [Add to Longdo]
記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol [Add to Longdo]
技術[きほんぎじゅつ, kihongijutsu] basic technology [Add to Longdo]
型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
形リンク制御[きほんがたリンクせいぎょ, kihongata rinku seigyo] basic mode link control [Add to Longdo]
形式[きほんけいしき, kihonkeishiki] basic format [Add to Longdo]
原則[きほんげんぞく, kihongenzoku] general principle [Add to Longdo]
構成部品[きほんこうせいぶひん, kihonkouseibuhin] basic component [Add to Longdo]
項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]
制御プログラム[きほんせいぎょプログラム, kihonseigyo puroguramu] BCP, Basic Control Program [Add to Longdo]
相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] basic interconnection tests [Add to Longdo]
測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit [Add to Longdo]
多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
[きほんち, kihonchi] basic value [Add to Longdo]
電話サービス[きほんでんわサービス, kihondenwa sa-bisu] basic telephone service [Add to Longdo]
入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
[きほんぶん, kihonbun] basic statement [Add to Longdo]
文書型[きほんぶんしょがた, kihonbunshogata] base document type [Add to Longdo]
文書要素[きほんぶんしょようそ, kihonbunshoyouso] base document element [Add to Longdo]
変数[きほんへんすう, kihonhensuu] basic variable [Add to Longdo]
[きほんめい, kihonmei] primitive name [Add to Longdo]
目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective [Add to Longdo]
要素の表示様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge [Add to Longdo]
論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
見計らい送[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
稿[こうほん, kouhon] manuscript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[きほん, kihon] Grund, Grundlage, Fundament, Norm [Add to Longdo]
[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
[しょうほん, shouhon] Auszug [Add to Longdo]
[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
捜査[そうさほんぶ, sousahonbu] zustaendige_Kriminalabteilung [Add to Longdo]
文庫[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
[にほん, nihon] Japan [Add to Longdo]
[にほんじゅう, nihonjuu] (in) ganz_Japan [Add to Longdo]
[にほんじん, nihonjin] Japaner, Japanerin [Add to Longdo]
[にほんがわ, nihongawa] die_japanische_Seite, die_Japaner [Add to Longdo]
[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
[にほんし, nihonshi] japanische_Geschichte [Add to Longdo]
学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
[にほんばし, nihonbashi] (Stadtteil in Tokio) [Add to Longdo]
[にほんかい, nihonkai] Japanisches_Meer [Add to Longdo]
[にほんが, nihonga] Bild_im_japanischen_Stil [Add to Longdo]
[にほんし, nihonshi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
[にほんせい, nihonsei] japanisches_Produkt, "Made_in_Japan" [Add to Longdo]
[にほんご, nihongo] Japanisch [Add to Longdo]
語ワープロ[にほんごワープロ, nihongo wa-puro] Japanische_Textverarbeitung [Add to Longdo]
[にほんしゅ, nihonshu] japanischer_Reiswein [Add to Longdo]
[にほんふう, nihonfuu] japanische_Art, japanischer_Stil [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[もと, moto] Ursprung [Add to Longdo]
[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
[ほんとう, hontou] Wahrheit, wirklich [Add to Longdo]
[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]
[ほんしょう, honshou] der_wahre_Charakter, Natur [Add to Longdo]
[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[ほんじつ, honjitsu] -heute, heute [Add to Longdo]
[ほんし, honshi] Hauptzweck, -Ziel, Geist [Add to Longdo]
[ほんらい, honrai] urspruenglich, eigentlich [Add to Longdo]
[ほんだな, hondana] Buecherregal, Buecherbrett [Add to Longdo]
[ほんき, honki] Ernsthaftigkeit [Add to Longdo]
[ほんもの, honmono] Original, -echt [Add to Longdo]
[ほんだ, honda] Honda (Name) [Add to Longdo]
[ほんしゃ, honsha] unsere_Firma, Hauptsitz [Add to Longdo]
[ほんばこ, honbako] Buecherkiste, Buecherschrank, Buecherregal [Add to Longdo]
[ほんせき, honseki] familienrechtlicher_Wohnort [Add to Longdo]
[ほんのう, honnou] Trieb, Instinkt [Add to Longdo]
[ほんごし, hongoshi] ernsthaft, wirklich [Add to Longdo]
[ほんしつ, honshitsu] Wesen, Substanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top