Search result for

*更*

(243 entries)
(0.3327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -更-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さらに, sarani] อีกครั้ง , อีก , เพิ่มขึ้น , ไม่...เลย , ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น
年期[こうねんき, kounenki] (n) วัยทอง (อาการของคนในวัยหมดประจำเดือน)
かし[よふかし, yofukashi] (n ) การนอนดึก,การอยู่จนดึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
[こうしん, koushin] Thai: ต่ออายุ English: renewal (vs)
[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
便[便, biàn, ㄅㄧㄢˋ] easy, convenient; expedient
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: []
[哽, gěng, ㄍㄥˇ] to sob; to choke up
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[埂, gěng, ㄍㄥˇ] ditch (for irrigation); hole
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[更, gèng, ㄍㄥˋ] more, further; to shift, to alternate; to modify
Radical: Decomposition: 一 (yī )  曰 (yuē ㄩㄝ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: []
[梗, gěng, ㄍㄥˇ] stem, branch; to hinder, to block
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[甦, sū, ㄙㄨ] reborn; to resuscitate, to revive
Radical: Decomposition: 更 (gèng ㄍㄥˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [ideographic] To grant an additional 更 life 生
[硬, yìng, ˋ] firm, hard, strong; obstinate
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] stone
[筻, gàng, ㄍㄤˋ] a place in Hunan province
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[粳, jīng, ㄐㄧㄥ] non-glutinous rice
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rice
[绠, gěng, ㄍㄥˇ] thick rope; well-rope
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[鲠, gěng, ㄍㄥˇ] fish bones; honest, upright
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変;宛て先変;宛先変[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変の発信者による禁止;宛て先変の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
アドレス変[アドレスへんこう, adoresu henkou] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
アドレス変[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] (n) {comp} address modifier [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ファイルの[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) {comp} file updating [Add to Longdo]
衣替え(P);衣;衣[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
[いっこう, ikkou] (n) first watch; 8-10 pm [Add to Longdo]
何の変もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] (n) {comp} interchangeability [Add to Longdo]
会社生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P) [Add to Longdo]
海面[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level [Add to Longdo]
契約[けいやくこうかい, keiyakukoukai] (n) contract renewal [Add to Longdo]
[ごこう, gokou] (n) the five night watches; fifth watch of the night (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
交々;交交;交;相;[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 五) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [Add to Longdo]
々;[さらさら, sarasara] (adv) (not) at all [Add to Longdo]
々ない;ない[さらさらない, sarasaranai] (adj-i) not in the least [Add to Longdo]
かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) to sit up late [Add to Longdo]
け;;深[ふけ, fuke] (n,n-suf) growing late; latening [Add to Longdo]
ける(P);深ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to get late; to advance; to wear on; (P) [Add to Longdo]
なり[さらなり, saranari] (n) of course [Add to Longdo]
なる[さらなる, saranaru] (adj-pn) even more; still more; further [Add to Longdo]
[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]
にも言わず[さらにもいわず, saranimoiwazu] (exp) (id) It is needless to say [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) second accession of the same emperor [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n,vs) (1) changing one's clothes; (n) (2) (arch) lady court attendant; (3) (arch) second lunar month [Add to Longdo]
衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P) [Add to Longdo]
科蕎麦[さらしなそば, sarashinasoba] (n) type of high quality soba [Add to Longdo]
[こうかい, koukai] (n,vs) renewal; extension; revision; (P) [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n,vs) renewal; reform [Add to Longdo]
始一新[こうしいっしん, koushiisshin] (n,vs) undergo a complete change; turn over a new leaf [Add to Longdo]
紗(ateji)[サラサ, sarasa] (n,adj-no) cotton print (por [Add to Longdo]
紗灯台[さらさどうだん;サラサドウダン, sarasadoudan ; sarasadoudan] (n) (uk) redvein enkianthus (Enkianthus campanulatus) [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
新世[こうしんせい, koushinsei] (n) Pleistocene epoch [Add to Longdo]
新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history [Add to Longdo]
新料[こうしんりょう, koushinryou] (n) renewal charge; renewal fee [Add to Longdo]
新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 新履歴) change log; record of updates; update history; what's new [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (n,vs) correction; revision; rectification; (P) [Add to Longdo]
正施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) correctional facility [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
生会社[こうせいがいしゃ, kouseigaisha] (n) company needing reorganization (reorganisation) [Add to Longdo]
生期[こうせいき, kouseiki] (n) change of life; menopause [Add to Longdo]
生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
生品[こうせいひん, kouseihin] (n) recycled goods [Add to Longdo]
生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]
[こうたい, koutai] (n,vs) exchange (something) [Add to Longdo]
地;新地[さらち, sarachi] (n) empty lot; vacant plot of land [Add to Longdo]
訂;校訂[こうてい, koutei] (n,vs,adj-no) revision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充满希望的跋涉比到达目的地能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / 滿] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
半夜三[bàn yè sān gēng, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ ㄙㄢ ㄍㄥ, ] in the depth of night; late at night [Add to Longdo]
国际日期变线[guó jì rì qī biàn gēng xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄖˋ ㄑㄧ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] international date line [Add to Longdo]
[shǒu gēng, ㄕㄡˇ ㄍㄥ, ] to keep watch during the night [Add to Longdo]
带着希望去旅行,比到达终点美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, / ] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
[Huì gēng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥ ㄙ, ] Hyugens (name); Christiaan Huygens (1629-1695), Dutch mathematician and astronomer [Add to Longdo]
[dǎ gēng, ㄉㄚˇ ㄍㄥ, ] to sound the night watches (on clappers or gongs, in former times) [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] to change [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more [Add to Longdo]
[gēng dài, ㄍㄥ ㄉㄞˋ, ] substitution; replacing former general; change of leader [Add to Longdo]
仆难数[gēng pú nán shǔ, ㄍㄥ ㄆㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] too many to count; very many; innumerable [Add to Longdo]
[gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] more (than sth else); even more [Add to Longdo]
[gēng dòng, ㄍㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] to change; to replace; to alter [Add to Longdo]
[gēng zú, ㄍㄥ ㄗㄨˊ, ] soldier (serving alternate watch) [Add to Longdo]
[gēng míng, ㄍㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] to change name [Add to Longdo]
[gèng huài, ㄍㄥˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] worse [Add to Longdo]
[gèng duō, ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ, ] more; even more [Add to Longdo]
[gèng dà, ㄍㄥˋ ㄉㄚˋ, ] bigger; even bigger [Add to Longdo]
[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, ] night watchman (in former times) [Add to Longdo]
[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more [Add to Longdo]
[gēng shǐ, ㄍㄥ ㄕˇ, ] to make a new start; to regenerate [Add to Longdo]
年期[gēng nián qī, ㄍㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] menopause [Add to Longdo]
[gēng zhāng, ㄍㄥ ㄓㄤ, / ] lit. to restring one's bow; to reform and start over again [Add to Longdo]
[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, / ] replace [Add to Longdo]
[gēng gǎi, ㄍㄥ ㄍㄞˇ, ] alter [Add to Longdo]
[gēng xīn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, ] to replace the old with new; to renew; to renovate; to upgrade; to regenerate [Add to Longdo]
新世[Gēng xīn shì, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pleistocene (geological epoch from 2m years ago, covering the most recent ice ages) [Add to Longdo]
新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] reform and renewal; generational change [Add to Longdo]
新版[gēng xīn bǎn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄅㄢˇ, ] new edition; new version; update [Add to Longdo]
[gēng tì, ㄍㄥ ㄊㄧˋ, ] to take over (from one another); to alternate; to replace; to relay [Add to Longdo]
[gēng lóu, ㄍㄥ ㄌㄡˊ, / ] watch tower; drum tower marking night watches [Add to Longdo]
[gēng cì, ㄍㄥ ㄘˋ, ] one watch (i.e. two hour period during night) [Add to Longdo]
[gēng zhèng, ㄍㄥ ㄓㄥˋ, ] to correct; to make a correction [Add to Longdo]
[gēng shēn, ㄍㄥ ㄕㄣ, ] deep at night [Add to Longdo]
深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs [Add to Longdo]
[gēng lòu, ㄍㄥ ㄌㄡˋ, ] water clock used to mark night watches [Add to Longdo]
[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, ] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life [Add to Longdo]
[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, ] alternately; by turns [Add to Longdo]
[gēng yī, ㄍㄥ ㄧ, ] to change clothes; to go to the toilet (euphemism) [Add to Longdo]
衣室[gēng yī shì, ㄍㄥ ㄧ ㄕˋ, ] change room; dressing room; locker room; toilet [Add to Longdo]
[gēng dié, ㄍㄥ ㄉㄧㄝˊ, ] to alternate; to change [Add to Longdo]
[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, / ] to change; to substitute [Add to Longdo]
[gèng yuǎn, ㄍㄥˋ ㄩㄢˇ, / ] farther [Add to Longdo]
[gèng chí, ㄍㄥˋ ㄔˊ, / ] later [Add to Longdo]
[gèng gāo, ㄍㄥˋ ㄍㄠ, ] higher; even higher [Add to Longdo]
高性能[gēng gāo xìng néng, ㄍㄥ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ, ] high performance [Add to Longdo]
[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, ] drum marking night watches; night watchman's clapper [Add to Longdo]
最后[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, / ] latest update; most recent update [Add to Longdo]
百尺竿头,尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]
[zhī gēng niǎo, ㄓ ㄍㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] redbreast; robin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
You had better not sit up late up night.あなたはあまり夜かしをしない方がいい。
I would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.3月6日の午後3時に変していただければ幸いです。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変を余儀なくさせられるかもしれない。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変を郵便局に通知したか。
You had better not sit up late at night.あなたは夜かししないほうがよい。
The makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.イスラエル側の心変わりのために、中東和平交渉の構成国に変があるかもしれません。
At any rate, we can't change the schedule.いずれにしてもスケジュールは変できない。
How long are you going to keep whimpering about that? You can't change the past.いつまでメソメソしてるんだ。過ぎてしまったこと今どうにもならないだろう。
No, I changed it.おかしくない。変した。
If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.これ以上の値引きがご要望でしたら、支払い条件の変をご提案させていただかなくてはなりません。
Could you change the departure date for this ticket?この切符の出発日を変できますか。
This winter the record for snowfall was broken.この冬は降雪量の記録を新した。
At this rate, we'll have to change the schedule.この分では予定を変せざるをえないだろう。
Don't tell me you're going to back out (of the plan) after all the plans we've made.ここまで計画したのに、今やめるって言わないでよ。
What kinds of changes are needed to address these problems?これらの問題に対処するにはどのような変が必要ですか。
The rule is utterly inflexible.その規則は絶対変できない。
I'm sorry, we can't make flight changes on this ticket.すみません、このチケットは変できません。
Columbus sailed farther west to look for a new continent.コロンブスは新しい大陸を探し、に西へと航海した。
It is not safe for a girl to go out by herself so late at night.こんな夜けに女の子の一人歩きは危ない。
And to make matters worse, he met with a traffic accident.そしてに困ったことは、彼自身交通事故の遭ってしまった。
To make matters worse, her husband died.その上に悪いことには、彼女の夫が亡くなった。
The program does not allow for changes at this point in time.その計画は現在では全く変の余地がない。
The plan is incapable of alteration.その計画は変の余地がない。
The novel added to his reputation.その小説は彼の名声をに高めた。
The burglar is used to staying up late.その泥棒は夜かしすることに慣れている。
You ought not to say stay up so late.そんなに夜かしするべきでないよ。
Do not vary your plan so often.そんなに計画を変するな。
I'm not used to sitting up late at night.ぼくは夜かしする事に慣れていない。 [M]
You ought not to sit up so late.そんな夜かしするべきではない。
No matter how late you may stay up, get up by seven in the morning.どんなに夜かししても、朝は7時までに起きなさい。
If I had known about it, I would have changed my plan.もし私がそのことを知ったら、計画を変していただろうに。
You must keep this plan a secret as there may be some changes yet.まだ変があるかもしれないので、この計画は秘密にしてください。
If I had known about it, I would have changed my plan.もし私がその事を知っていたら、計画を変していただろう。
My nephew was accustomed to sitting up late.甥は夜かしになれていた。
It is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.ランダーが当初からエメットのスタイルを変する意図を持っていたかどうかは明らかでない。
From the fullness of his grace we have all received one blessing after another.わたし達は皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にに恵みを受けたのである。
We've set the meeting tentatively on Monday. It's subject to change.われわれはその会合を暫定的に月曜日ときめています。それは変することがあります。
I used to sit up late night.以前はよく夜かしをしたもんだ。
Prices are subject to change without notice.価格は予告なく変されることがあります。
Had he known what was about to happen, he would have changed his plan.何が起こるのかを知っていたとしたら、彼は計画を変しただろうに。
The prices are subject to change without notice.価格は予告なしに変されることがあります。
There has been an alteration in our plans.我々の計画に変があった。
Please note the change in the meeting agenda.会議の議題に変がありましたので、ご注意下さい。
We discussed the problem far into the night.我々は夜けまでその問題について議論した。
We talked late into the night.我々は夜けまで語り合った。
We cannot make a change in our schedule.我々の予定は変できない。
You had better not sit up late at night.君は夜かししない方がよい。 [M]
Please change your database to reflect the new address as follows.貴社のデータベースにある私どもの住所を、下記新住所に変してください。
You need not have called me up so late at night.君はあんな夜けに私に電話をかける必要はなかったのに。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have a little more confidence in yourself.[CN] 要对自己有信心 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
Also, sir, your call with party headquarters is in five minutes, but they said they're fine to reschedule.[JA] また、 パーティーでのあなたの電話 本部は5分で、 しかし、彼らは彼らが 予定を変してください。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Yeah, well, all the new meds make us far more acceptable.[CN] 在一个角落里撑起 与猫了很多! - 是的,所有的新药物 使我们容易接受。 Elena Undone (2010)
And I'm sick![JA] に病にかかり! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Affirmative. The deal has changed.[JA] 契約変です Everybody Dies in the End (2016)
Second....[JA] に... Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Thanks to "coupon privatization" there is hope for a better future.[CN] '感谢'优惠券, 私有化有一个好未来的希望。 Kajinek (2010)
...they will continue to keep us updated on the situation as they ascertain whether...[JA] ...彼らは 私たちは状況を新 彼らが確認するかどうかは... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
It really doesn't need to come visit us every year like this. but I'm worried about mother nature.[CN] 何必年年都来这边报到呢 管它是不是地球公转周期越来越混乱了 我担心的是咱们大地母亲的健康 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
Change of plans, Dom[JA] 計画変よ ドム The Fate of the Furious (2017)
You're saying this now?[JA] (慎)今ですか? Appeal (2017)
[channels changing][JA] [チャンネル変] 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
He is your second loss.[JA] " 君のなる喪失になるぞ " The Wall (2017)
it must be pretty painful to even face me today.[CN] 加上他昨天刚跟我炫耀过 今天见到我肯定心酸了 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
I mean, we take more baths and eat more chocolate bars, for gosh sakes![CN] 我的意思是,我们经常沐浴。 而吃多的巧克力, 为啧啧名称。 Elena Undone (2010)
They jumped ship further up the coast and they are on their own little tour home.[JA] 彼らは海岸の上で なる船に跳び乗った そして 彼らは小さなツアーにいる The Legend of Tarzan (2016)
You bang her table and ask her to hit you and call her an asshole.[JA] 食卓を叩き 殴れと強要し... に アホ呼ばわりとは Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
He's jealous of you being better than he is.[CN] 他的嫉妒你被比他好。 Kajinek (2010)
Change the subject.[JA] 話題の変をしましょう The Flag House (2017)
We've already revoked Ms. Ingram's provisional status, and we're updating security passwords and codes that she may have been exposed to today.[JA] 私たちはすでにMs. イングラムの暫定的な地位、 私たちは新中です セキュリティパスワードとコード 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
"Once upon a midnight dreary...[JA] "ある寂しい夜け時─" The Wall (2017)
Changed course?[JA] コース変 Everybody Dies in the End (2016)
I'd only confuse you.[CN] 会让你加混乱的 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
} And there are even more mystery powers out there too![CN] 而且还散发着为强大的神秘力量哦 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
Oh, my God. Could she be any more stunning?[CN] 难道她漂亮吗? Elena Undone (2010)
or the one now without her?[CN] 有春日的从前 和春日消失了的现在 到底哪边才是为开心的状态? The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
No. No changes. I don't want to tip our hand.[JA] いや、変はなしよ 手の内を知られたくないわ Sock Puppets (2017)
One attack won't change history.[JA] 1回の攻撃で履歴が 変されることはない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Your Majesty has favoured Felicity.[JA] 陛下のお気に入り に名誉なこと Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The police want to get tougher in the fight against organized crime[CN] 警方希望严厉的打击有组织犯罪 Kajinek (2010)
I am familiar with the greater good speech.[CN] 我很熟悉 好地神。 Elena Undone (2010)
That is my decision, and my decision is final.[JA] それが私の決定だ 変はない Dragonstone (2017)
You mean, aside from being mortified?[JA] 任務変のことか? The Space Between Us (2017)
Not to mention how unbelievable it is for her to be actually succumb to one.[CN] 让人难以想象的是 春日居然会成为细菌或病毒的手下败将 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
I would be given a much easier sentence if I pled guilty and said that a cop was shooting too.[CN] 我会容易得到一个句子 如果我认罪,并表示,一个警察正在拍摄了。 Kajinek (2010)
I got some more good news.[CN] 我还有好的消息 Basilone (2010)
You're to prep your team for a cleanup operation.[JA] DNIは注文の変を出しました。 あなたはチームを準備する必要があります クリーンアップ操作用。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Not to mention psycho-chick cheating on you with my girlfriend![CN] 不用提 心理新娘 是在欺骗你, 我的女朋友! Elena Undone (2010)
I bet. Must have been up late.[JA] そうだろうな 夜かししちゃうよな A Flash of Light (2017)
# And mold it into something better #[CN] 和模具 到好的东西 Elena Undone (2010)
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours,[JA] チームが完成 俺たちにふさわしく 上等な内装に変 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Senator Donovan can call the clean-up team and try to get them to back off Carter.[JA] ドノバン上院議員 クリーンアップチームに電話する それらをカーターから取り戻すようにしてください。 あなたが聞くとすぐに新を私に撃つ 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Just when you think you've done the dumbest thing you could possibly do... You find something even dumber and you do it.[JA] お前は くだらないことを次々とやって にくだらないことを見つけてくる Power Rangers (2017)
It should have been easy for them to give Nagato more character.[CN] 你就不能给我们长门一副正常点的性格吗? The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
He wants more bread.[CN] 他希望有多的面包。 Kajinek (2010)
More than I should.[CN] - 应该比我多。 Elena Undone (2010)
Isn't there a more refined method?[CN] 没有稳当的方法吗? The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
Unfortunately this venue change for Fitzpatrick's depravity didn't go unnoticed.[JA] だが 会場を変したせいで 悪事に気付かれた The Widow Maker (2017)
My guy was able to hack the ATM camera, change the time stamp.[JA] 私の男はATMカメラをハックすることができましたが、 タイムスタンプを変してください。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Change of plans.[JA] 作戦変 The Other Side (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アドレス変[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
ファイルの[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
何の変もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
構成変[こうせいけんこう, kouseikenkou] configuration change [Add to Longdo]
自動変[じどうへんこう, jidouhenkou] automatic conversion [Add to Longdo]
受信者指定あて先変[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
出力先変[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction [Add to Longdo]
遅延[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump [Add to Longdo]
可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]
名称変[めいしょうへんこう, meishouhenkou] name change [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へんこう, henkou] Veraenderung, Aenderung [Add to Longdo]
[さら, sara] von_neuem, noch_einmal, wieder [Add to Longdo]
かす[ふかす, fukasu] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
ける[ふける, fukeru] spaet_werden [Add to Longdo]
年期[こうねんき, kounenki] Wechseljahre [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Wiedergeburt [Add to Longdo]
衣室[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top