Search result for

*昔*

(173 entries)
(0.3828 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -昔-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかしむかし, mukashimukashi] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[借, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to borrow; to lend; excuse, pretext
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[厝, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to bury; grave, tombstone; to cut, to engrave
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A building 厂 containing the past 昔
[惜, xī, ㄒㄧ] pity, regret; to rue; to begrudge
Radical: Decomposition: 忄 (xī ㄒㄧn ㄒㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] To feel 忄 for the past 昔; 昔 also provides the pronunciation
[措, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to arrange; to execute on; to manage
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[昔, xī, ㄒㄧ] past, former; ancient
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 days ago 日
[猎, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] dog
[耤, jí, ㄐㄧˊ] to plow; to rely on
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] plow
[腊, là, ㄌㄚˋ] December; year's end sacrifice; dried meat
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A sacrifice of meat ⺼ for the past year 昔
[蜡, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[醋, cù, ㄘㄨˋ] vinegar; jealousy, envy
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Aged 昔 wine 酉; wine gone sour
[錯, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Gold 釒 that once was 昔 but is lost
[错, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Gold 钅 that once was 昔 but is lost
[鵲, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鹊, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Japanese-English: EDICT Dictionary
その;其の[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
とうの;疾うの;当の(iK);唐の(iK);遠の(iK)[とうのむかし, tounomukashi] (exp,n-t) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とくの;疾くの[とくのむかし, tokunomukashi] (exp,n-t) (obsc) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とっくの;疾っくの[とっくのむかし, tokkunomukashi] (exp,n-t) a long time ago [Add to Longdo]
[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P) [Add to Longdo]
[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age [Add to Longdo]
遠い[とおいむかし, tooimukashi] (n) remote past [Add to Longdo]
[おうせき, ouseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
久しい[ひさしいむかし, hisashiimukashi] (n) a long time ago [Add to Longdo]
[こせき, koseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
今は[いまはむかし, imahamukashi] (exp) once upon a time [Add to Longdo]
[こんじゃく(P);こんせき, konjaku (P); konseki] (n) past and present; (P) [Add to Longdo]
物語[こんじゃくものがたり, konjakumonogatari] (n) (abbr) (See 今物語集) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
物語集[こんじゃくものがたりしゅう, konjakumonogatarishuu] (n) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
十年一[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] (adj-no,n-adv,n-t) olden days; former; (P) [Add to Longdo]
々;[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time [Add to Longdo]
ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional [Add to Longdo]
のまま[むかしのまま, mukashinomama] (exp,adj-no) the way it was; the way it used be; as of old; in former times; (P) [Add to Longdo]
の事;のこと[むかしのこと, mukashinokoto] (n) old things [Add to Longdo]
今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones [Add to Longdo]
を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days [Add to Longdo]
を想う[むかしをおもう, mukashiwoomou] (exp,v5u) to recall the old days [Add to Longdo]
気質;かたぎ;堅気[むかしかたぎ, mukashikatagi] (n) (1) old-fashioned way of thinking; old-fashioned spirit; (adj-no,adj-na) (2) old-fashioned [Add to Longdo]
語り[むかしがたり, mukashigatari] (n) old story; reminiscence [Add to Longdo]
[せきじ, sekiji] (n-adv,n-t) old times; former times [Add to Longdo]
[むかししき, mukashishiki] (n) old fashioned; in ancient style [Add to Longdo]
[むかしもの, mukashimono] (n) old person; old-fashioned person [Add to Longdo]
取った杵柄;とった杵柄[むかしとったきねづか, mukashitottakineduka] (exp) skill learned in one's former days; using one's experience from the past; you never forget your own trade [Add to Longdo]
[むかしうさぎ;ムカシウサギ, mukashiusagi ; mukashiusagi] (n) (uk) paleolagine lagomorph (Paleolaginae spp., inc. the Amami rabbit and the red rock hares) [Add to Longdo]
馴染み[むかしなじみ, mukashinajimi] (n) old friend; familiar face [Add to Longdo]
[せきじつ, sekijitsu] (n) old days [Add to Longdo]
[せきねん, sekinen] (n) old times; antiquity; former years [Add to Longdo]
[むかしふう, mukashifuu] (adj-na,n,adj-no) old fashioned [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] (n) folklore; legend; reminiscence; (P) [Add to Longdo]
蜻蛉[むかしとんぼ;ムカシトンボ, mukashitonbo ; mukashitonbo] (n) (uk) Epiophlebia superstes (species of living-fossil dragonfly endemic to Japan) [Add to Longdo]
蜥蜴[むかしとかげ;ムカシトカゲ, mukashitokage ; mukashitokage] (n) (uk) tuatara (primitive lizardlike reptile endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] (n-adv,n-t) great antiquity; old-fashioned; long ago; (P) [Add to Longdo]
遥か[はるかむかし, harukamukashi] (n) long ago [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today [Add to Longdo]
今非[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, ] milkshake [Add to Longdo]
宿[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past [Add to Longdo]
[wǎng xī, ㄨㄤˇ ㄒㄧ, ] in the past [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] past; former [Add to Longdo]
[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] former years; previous years [Add to Longdo]
[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]
[Xí yáng, ㄒㄧˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Xiyang (place in Shanxi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私はの級友に会ったことがない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。はとても内気な女の子だったからね。
You are just the same as you always were.あなたはと全然変わっていない。
You and I are old friends.あなたと私はからの友達です。
You remind me of a boy I used to know.あなたは私に知っていた少年のことを思い出させる。
Keep in mind that you're not so young as you used to be.あなたはのように若くはないということを良く覚えておきなさい。
You never used to treat me like this.あなたは私をこんなふうに扱わなかった。
The mountain used to send out clouds of smoke.あの山は煙を吐いていた。
The economic strength of the USA is not what it was.アメリカ合衆国の経済力は日のようではない。
That castle was built in ancient times.あの城は大の時代に建てられた。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私のの男友達を想い起こさせた。
The Greeks used to hold a big athletic meet.ギリシア人は大競技会を開いていた。
That is shop where I used to work.あれは私が働いていた店だ。
Mr Smith is poor but he has seen better days.いまはおちぶれているがスミスさんは、たいしたものだったんだ。
Our class reunion brought back my dear old school days.クラス会に出席して、懐かしい学生時代の思い出があれこれとよみがえった。
Whales are said to have lived on land long ago.クジラは陸に住んでいたと言われている。
That's the mind-set of a previous time. The current generation doesn't think that way.こういう考え方っての人の考えだと思う。今の世代の人はこうは思わないと思うけど。
It's almost hard to believe all these beautiful things were made by hand such a long time ago.こうした美しいものがそんなにみんな手で作られたとは、ほとんど信じられない感じです。
This is where my family used to live.ここは、私に家族が住んでいた所です。
This place used to be a field.ここは、畑だった。
There used to be rice fields around here.このあたりは、田んぼだったんだよ。
This song always makes me think of my good old days.この歌はいつも私にのよい時代を思い出させる。
When I see this picture, I always think of the old days.この絵を見る度に、私はを思い出す。
This song reminds me of the good old days.この歌は私に懐かしいを思い出させる。
There used to be a bake-shop on this corner.この角には、パン屋があった。
This old building has seen better days.この古い建物は、きれいだった。
This was built long ago.これからずっと、建てられた。
These pictures always remind me of the old days.この写真を見るといつもを思い出す。
I never read this book without being reminded of my old days.この本を読むたびにを思い出す。
Women did not use to talk polities in this country.、この国では女性は政治の話をしなかった。
This town still retains something of the old days.この町はいまだにの面影をとどめている。
Sarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.サラは祖父母が話をくどくどとしゃべるのを聞くとうんざりする。
This was built long ago.これはずっと建てられた。
This is a letter from my old teacher.これはの先生からの手紙です。
Jim is not what he was.ジムは、の彼ではない。
However, this has not always been true.しかしこれはから常にそうであったわけではない。
The town was exactly the same as before.そのまちはのままだった。
Stan has always carried a torch for Liz.スタンはリズにから片思いしてきた。
You left me standing here a long, long, time agoずっとずっとにきみがぼくをひとり残したこの道。 [M]
Years ago this principle was widely recognized.ずっとからこの原則は認められてきた。
Spain once governed the Philippine Islands.スペインはフィリピン諸島統治していた。
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.その肖像画を見ると私は知っていた人を思い出す。
The music evokes memories of an earlier time.その音楽を聞くとのことを思い出す。
The college song reminds me of the good old days.その校歌を聞くと私は楽しいの日々を思い出す。
The picture reminds me of my happy old days.その写真を見ると私は楽しかったの日々を思い出す。
Once there lived an old man in a village.そのある村にある老人が住んでいた。
That old tradition has disappeared.そのからの伝統はすたれてしまった。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説はからこの地方に伝わっている。
The village is now different from what it used to be.その村にはもうの面影はない。
The old teacher began to talk about the good old days.その年老いた先生はのよき時代について話しはじめた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't like milkshakes, I love them.[CN] 我不喜欢奶,我是爱它们 Identity Thief (2013)
Handsome as ever, I see.[CN] 英俊如 Episode #1.2 (2013)
A rowan ... or a malteada, that amount of sugar and fat ingested, and the body wants more, because it is acostumbrado to behave in ...[CN] 或有一个奶 吃这一数额 糖和脂肪 她偏偏想要更多 Hungry for Change (2012)
We're a long way from the Mike Tyson heavyweight-knockout era, and the popularity that came with it.[JA] タイソンのKOが 人気を博したのもの話 CounterPunch (2017)
I got this a long time ago... and kept as a reminder of what I am.[JA] 見ただけだ おれが誰なのか 忘れないでいようと努力した Logan (2017)
I guess I prefer to make people the old-fashioned way.[JA] 子を作るのは の方式がはるかにいいです Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
People can drink you in their milkshake and imagine you as they wish.[CN] 人们可以把你混进奶里喝下去 按他们的意愿重塑你的模样 The Congress (2013)
Uh, it used to be a summer camp for "troubled youths."[JA] は"困った若者たち"のためのサマーキャンプ場だ The Discovery (2017)
Drew you had the mango lassi, so that's an extra three pounds.[CN] 德鲁 你点了芒果奶 另外三英镑 I Give It a Year (2013)
You want to see the old Dom?[JA] のドムに会いたいか? 見せてやる The Fate of the Furious (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 直火で焼く料理 は たき火であぶってた Barbecue (2017)
♪ Oh, just the same ♪[CN] 一如往 Begin Again (2013)
I used to like...[JA] 海に行った時―  ()
I was told that I demonstrated an early ability to recognize spatial patterns, whatever that means.[JA] どんな意味か知らないけど 空間的な状況を即座に見分けることが 出来ると  言われた The Discovery (2017)
When you can live your whole life that way?[JA] 生きていることを実感できた The Fate of the Furious (2017)
They want nothing to do with each other.[JA] はエスコートやると After Porn Ends 2 (2017)
In the old days, the elders would give a gold pig to their daughters as a wedding gift.[JA] 〈その 親は娘に 金の豚を与えたんだ〉 〈結婚のお祝いにな〉 Okja (2017)
Well, I had to drink another milkshake to wash the taste out of my mouth.[CN] 呃 我必须再喝另一个奶 来冲掉我嘴巴里味道 The Kenzi Scale (2013)
Now things are so bad, I even had to eat my own sheep.[CN] 现在今非比... 我甚至要吃掉自己的羊 Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
My name is Brian Fitzpatrick and I used to be morbidly obese.[JA] フィッツパトリックは 病的に太ってた Smell the Weakness (2017)
We're trying to figure out how to make the news less boring, and you act like we peed in your milkshake.[CN] 想办法别让新闻这么无聊 你的反应好像 我们在你的奶里撒尿 Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You go to the top, it's exactly 5 miles. I used to run it every morning.[JA] 頂上まで5マイル は毎朝走ってた Feed (2017)
Do you know where l can get a smoothie around here?[CN] 在附近有卖奶的吗 In a World... (2013)
I would see those days return.[CN] 我会让这里重现日的辉煌 而你们,是否希望,依靠着矮人的本领 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Division is different now.[CN] "组织"已今非 True Believer (2012)
I mean, this is Silicon Beach now.[JA] とは時代が違う Once Upon a Time in Venice (2017)
Back then it was classier than I think it is now.[JA] は品があった After Porn Ends 2 (2017)
But he can.[JA] だがの君なら John Wick: Chapter 2 (2017)
I remember a time when you and I...[JA] を思い出します... The Space Between Us (2017)
We weren't really that close anymore, but I've never known anyone who's died.[JA] ほど仲良くなかったけど これまで身近な人を 亡くしたことがなかった Feed (2017)
He's been important in the past, moving money for your nuclear weapons program.[JA] は重要人物だった 君のところの核兵器プログラムのために 金を動かすとかしてね A Flash of Light (2017)
I'm an old spy, Madame. I trust old friends.[JA] 私は老いぼれのスパイですよ の友人を信じています The Covenant (2017)
I'm not the same person I used to be.[CN] 但 我确实已经今非 An Innocent Man (2012)
So, how did a bounty hunter like you end up being a cop?[CN] - 没错 那么 怎么一个(日)的赏金猎人会沦落到去当警察呢 这里... The Kenzi Scale (2013)
Step right up, ladies and gentlemen, and come with us to yesteryear.[CN] 瞧一瞧,女士们先生们 跟我们一起回到往 The Lone Ranger (2013)
Once I departed, carrying the woe of the willows.[CN] 我往矣 杨柳依依 Painted Skin: The Resurrection (2012)
So it ever was. So will it always be.[CN] 亦如往,亦如将来。 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Green's for elves, blue's for warriors of yesteryear, and black's for shadow orcs... total d-bags.[CN] 绿色代表精灵 蓝色是日勇士 黑色代表影子兽人 都是笨蛋 LARP and the Real Girl (2013)
I had visions of becoming a doctor.[JA] は医師を目指してた Barbecue (2017)
You want to see the old Dom?[JA] のドムに会いたいか? The Fate of the Furious (2017)
And I started years ago, the United States Navy, 1982.[JA] 大の1982年 米軍海軍入隊した After Porn Ends 2 (2017)
Dying wouldn't be so bad right now.[CN] 王旯在死空卓也不金 Evil Dead (2013)
This old mate of mine from Chelmsford Grammar works for the council and he made sure the order came our way.[JA] の学友が理事だから 確約してくれたんだ Smell the Weakness (2017)
Do you like milkshakes?[CN] 你喜欢奶吗? Identity Thief (2013)
But before that, every other weekend, every other week, fight, fight, fight. Now he's good.[JA] はケンカばかりだったが 落ち着いた CounterPunch (2017)
I laid low your warriors of old.[CN] 日,我杀光了你的大军 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Still living each day like his last.[CN] 他光腳騎著一台輪胎漏氣的單車 依然過著日的浪蕩生活 Rush (2013)
Nurse. Right, sorry.[CN] 言蔓士, 抱歉空高金 Evil Dead (2013)
How are you feeling after your milkshake?[CN] 喝完你的奶之后感觉怎样 The Kenzi Scale (2013)
I used to kill the marmot, and sell the fur and meat, in order to survive.[JA] はよく マーモット狩りをした 毛皮と肉を売って 生計を立てていたんだ Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] Urzeit, graues_Altertum [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] Altertum, Vorzeit [Add to Longdo]
の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
[むかしむかし, mukashimukashi] Es_war_einmal..., in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top