Search result for

*既*

(166 entries)
(0.3529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -既-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きしゅつ, kishutsu] (n adj) การนำเสนอแล้ว ยื่น(เอกสาร)ก่อนหน้านี้แล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きせい, kisei] Thai: ที่มีอยู๋ปัจจุบัน ที่มีอยู่เดิม
[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default
[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厩, jiù, ㄐㄧㄡˋ] stable; barnyard
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building
[嘅, kǎi, ㄎㄞˇ] the sound of a sigh
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[廄, jiù, ㄐㄧㄡˋ] stable; barnyard
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building
[慨, kǎi, ㄎㄞˇ] sigh, regret, lament; generosity
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[既, jì, ㄐㄧˋ] already, since, then; both; de facto
Radical: Decomposition: 旡 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 旡 turning away from food 皀; compare 即
[暨, jì, ㄐㄧˋ] and; to reach, to attain; limits, confines
Radical: Decomposition: 既 (jì ㄐㄧˋ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dawn
[概, gài, ㄍㄞˋ] generally, probably, approximately
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[溉, gài, ㄍㄞˋ] to water, to irrigate, to flood; to wash
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[鱀, jì, ㄐㄧˋ] Chinese river dolphin
Radical: Decomposition: 既 (jì ㄐㄧˋ)  魚 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんでの所で;の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
一粒子[いちりゅうしきやく, ichiryuushikiyaku] (n) one particle irreducible (physics) [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality [Add to Longdo]
月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon [Add to Longdo]
食;皆[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality [Add to Longdo]
日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse [Add to Longdo]
に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P) [Add to Longdo]
にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
の事[すんでのこと;すってのこと, sundenokoto ; suttenokoto] (adv) almost; very nearly [Add to Longdo]
[きおう, kiou] (n,adj-no) the past [Add to Longdo]
往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past [Add to Longdo]
往症[きおうしょう, kioushou] (n) medical history; anamnesis; (P) [Add to Longdo]
往歴[きおうれき, kioureki] (n) case or medical history [Add to Longdo]
[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published [Add to Longdo]
[きけつ, kiketsu] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]
[きこん, kikon] (n,adj-no) (ant [Add to Longdo]
婚者[きこんしゃ, kikonsha] (n) married person [Add to Longdo]
婚男性[きこんだんせい, kikondansei] (n) married man [Add to Longdo]
[きさい, kisai] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
視感[きしかん, kishikan] (n) deja vu [Add to Longdo]
[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned [Add to Longdo]
[きしゅつ, kishutsu] (n,adj-no) something previously covered (e.g. topic, question) [Add to Longdo]
[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime) [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (n,adj-no) established; completed; existing; (P) [Add to Longdo]
成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] (n) established fact [Add to Longdo]
成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
成観念[きせいかんねん, kiseikannen] (n) ready-made ideas [Add to Longdo]
成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] (n) established fact; fait accompli; (P) [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (n,adj-no) ready-made; off the shelf; (P) [Add to Longdo]
製品[きせいひん, kiseihin] (n) ready-made goods [Add to Longdo]
製服[きせいふく, kiseifuku] (n) (See 注文服) ready-made clothes; (P) [Add to Longdo]
[きせつ, kisetsu] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
設線[きせつせん, kisetsusen] (n) lines in operation [Add to Longdo]
[きそつ, kisotsu] (adj-no,n) previously graduated [Add to Longdo]
卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate [Add to Longdo]
[きそん(P);きぞん(ik), kison (P); kizon (ik)] (n,adj-no) existing; (P) [Add to Longdo]
存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment [Add to Longdo]
[きち, kichi] (adj-no,adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
知数[きちすう, kichisuu] (n) {math} (See 未知数) known quantity [Add to Longdo]
[きてい, kitei] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
定値[きていち, kiteichi] (n) default value [Add to Longdo]
定路線[きていろせん, kiteirosen] (n) established (existing) policy (procedure(s)) [Add to Longdo]
[きとう, kitou] (n) falling suddenly [Add to Longdo]
[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired [Add to Longdo]
得権[きとくけん, kitokuken] (n) vested rights; (P) [Add to Longdo]
得単位[きとくたんい, kitokutan'i] (n) advanced standing (in school or college); credit for prior studies [Add to Longdo]
[きどく, kidoku] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
発表[きはっぴょう, kihappyou] (adj-no) already published [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一言出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
不咎[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] already; since; both... (and...) [Add to Longdo]
来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
往不咎[jì wǎng bù jiù, ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to forget and not bear recriminations (成语 saw); to let bygones be bygones; There is no point in crying over spilt milk. [Add to Longdo]
[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, ] vested in; already obtained; vesting [Add to Longdo]
得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest [Add to Longdo]
得期间[jì dé qī jiān, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] vesting period (in finance) [Add to Longdo]
成事实[jì chéng shì shí, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ, / ] fait accompli [Add to Longdo]
[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing [Add to Longdo]
[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, ] since; as; this being the case [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.ドイツの分割は1990年まで成事実と考えられていた。
Between you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.あなたと私の間では、リサ、私がニックを好きでないのは知の事でしょう。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウントにあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールを送って、受けることができる。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優雅で堂々とした存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
The meeting will have finished by the time we get there.私たちがそこへ着くころまでには、その会合はに終わっているだろう。
I hurried to the station only to find that the train had already left.急いで駅まで行ったが、電車はに出た後だった。
As you already know.にご存じのように。
Now, the situation is out of hand.に手に負えない状態だ。
I have already done my homework.に宿題を終えてしまった。
We tend to welcome only proofs of what we already know.に知っていることを証明してくれるものしか受け入れたがらない傾向が私たちにはあるのである。
Let bygones be bygones.往は咎めず。
She knew what it was like for married women to look after houses, husbands and children.婚女性が家や夫や子供たちの面倒を見ることがどんなことか、彼女は知っていた。
The known must be separated from the unknown.知のことは未知のことと区別しなくてはならない。
The severely injured man was dead on arrival at the hospital.重傷を負った男は病院に着いた時に亡くなっていた。
I am already acquainted with that situation.私はその状況をに知っている。
I've already eaten breakfast.私はもうに朝食を済ませました。
There is a tendency for Japanese to want to know a certain amount of personal information about someone such as age, position and whether they are married or not, before they feel comfortable talking with a stranger.日本人には、見知らぬ人と会話を始めてまだくつろいだ気分にならないうちに、相手の、年齢や地位、婚か未婚かなどの個人的な事柄を知りたがる傾向がある。
In Japan, a beautiful city was built as early as the eighth century.日本では8世紀にはに立派な都がつくられていました。
She is already married.彼女はもうに結婚しています。
As he is a married man, he has to think of the future.彼は婚者なのだから、将来のことを考えなければならない。
An experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.僕はもっとずっと後に、科学哲学を勉強していたとき、実験というのは存の知識に対する現実の不満から生じるべきものだということを学んだ。 [M]
It seemed that she had already received the money.彼女はにお金を受け取っていた様子だった。
She knew the story already.彼女はにその話を知っていた。
My father has already given up smoking and drinking.父はにたばこも酒もやめてしまいました。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.#A: アカウントにあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールを送って、受けることができる。
#B: アカウント に 有る{ある} ならば システム である{であり} 貴方{あなた} 乃{の} 会計 で 電子メール を 送る{送って} 受ける 事(こと){こと} が[1] 出来る{できる}
The total solar eclipse to be observed next year on July 22nd.来年7月22日に観測される皆日食。
Let's break stereotypes!成概念を壊そう!
It'll be fine, you can do it! Trust yourself! You are already a splendid swimmer!大丈夫、キミなら出来る!自分を信じて!キミはもうに立派なスイマーなのよ! [M]
The weak point of this book is that it's less than persuasive when the married author recommending not being married.本書の欠点は、婚者である著者が非婚をすすめても、説得力を欠く事である。
Looking around the boat was already quite far out in the open sea.見渡すと、に船はかなり沖の方にいた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The war against my sister has already begun.[JA] 私の姉に対する戦争はに始まっている The Queen's Justice (2017)
People inside the campaign were already whispering about me before the Gage ad.[JA] キャンペーン内の人 私についてに囁いていた ゲージ広告の前に 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Queen Margaery has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the Seven.[JA] マージェリー王妃はに 他の者を七神の下へ導くことで罪を償われた Blood of My Blood (2016)
Your role in this provocation is an absolute disgrace![CN] 别怪我有言在先 你在整场闹剧中表现得 是失职,又是失威 Escape from the 'Liberty' Cinema (1990)
My uncle cheated your insurance[CN] 然我那混蛋舅舅吞了你的保險金 Coupe de Grace (1990)
Now, I don't mean to be rude, but how long will you be staying?[CN] 然这样,恕我无礼 那你打算要在这儿呆多久? Episode #2.8 (1990)
As of this morning, Ford's carved out a huge swath of the park for whatever storyline he's cooking up and thrown half of the existing storylines into disarray.[JA] 今朝 フォードが園内を 彼のプロット用に区分けした 存のプロットは大混乱よ The Stray (2016)
In that case....[CN] 然如此... Episode #1.6 (1990)
You don't know where he is or who he's with.[CN] 不知道他在哪里 也不知道他和什么人在一起 Goodfellas (1990)
Ker-rah, call Harrison Ford and tell him that I'm flattered, but once and for all, I do not date older men, especially when they're married.[JA] ケーラ、 ハリソン・ フォードに電話して、 "お年寄りとは デートしない" "特に婚者とは" って言って。 Myriad (2016)
Well, now that you have me here, what are you going to do with me?[CN] 然你把我叫到这来 你打算让我干什么 Pretty Woman (1990)
What if you go somewhere that's not his or yours?[CN] 要是去一个不是你的又不是他的房子呢? A Tale of Springtime (1990)
You've already insulted one great house.[JA] あんたはに偉大な一族を侮辱した Blood of My Blood (2016)
Well, Ben, since your regular mouthpiece has been charged with murder himself,[CN] 来,本 然你自己的律师代表 也自身难保 被控谋杀 Episode #2.8 (1990)
Since you can put in an order in this shop[CN] 然你们可以在东东落Order The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
I already had enough capital in professional respect.[JA] もうに社会的地位を 確立してたしね  ()
With the technology we already have, users will already be registered.[JA] 私たちが持つテクノロジーで、 ユーザーはに登録されている。 The Circle (2017)
I know where I'm going now. I don't want to be disturbed.[JA] 行く先はに見えている The Well-Tempered Clavier (2016)
The missile they're going to use is the B83 which is 75 times stronger than the bomb that was dropped on Hiroshima![JA] ペンタゴンではに B83核弾頭の爆発規模選定と 有効な爆発高度設定のチームが 動いているそうよ Shin Godzilla (2016)
Why don't you go all the way, while you're at it?[CN] 你然开始说这个, 为什么不全部说出来? A Tale of Springtime (1990)
Since we're friends...[CN] 然我們是朋友 Dirty Like an Angel (1991)
And we already have 83% of voting-age Americans registered to The Circle.[JA] TheCircleに登録されている 投票年齢のアメリカ人はに83%に達しています。 The Circle (2017)
And signal the attack in Moscow has stopped as it has already begun.[JA] モスクワの攻撃はに停止していますが Guardians (2017)
You already got us a military escort.[JA] あなたはに米軍の護衛を得ました。 Kong: Skull Island (2017)
It makes no difference if I live or die.[CN] 然这里是地狱 我生和死都没有什么分别 A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon (1989)
If you knew her so well, why didn't she ever mention you to me?[CN] 然你们认识这么久了,为什么 她从没向我提起过你? Episode #2.3 (1990)
It's too late, they were already dead,[JA] 遅すぎる、彼らはに死んでいる Guardians (2017)
He's already delivered a fully operational EMP into her hands[JA] に彼からEMP兵器が 彼女の手に渡っている The Fate of the Furious (2017)
Ambassador Reiss and the Nazis have already evacuated the city.[JA] ライズ大使とナチスは に疎開している Fallout (2016)
So, it's better for me to sell it[CN] 然如此,倒不如卖了它算了 Days of Being Wild (1990)
And seeing as I'd already taken a bollocking for the misuse of Walshy's office, I figured I might as well commit the crime.[JA] 〝キャッシェ・ ウィンドーズ〞 〝キャッシェ・ ウィンドーズ〞 ウォルシュには に怒られたから The Widow Maker (2017)
Since my father has lent me the apartment I should make full use of it and invite whoever I please.[CN] 然我父亲借给我这套公寓... ...我就该物尽其用 邀请我喜欢的人来住. A Tale of Springtime (1990)
It it's to be confiscated then it's not mine.[CN] 然充公,就不是我的 The Last Princess of Manchuria (1990)
I was just trying to cheer you up.[CN] 然你开头了 我就想让你振作起来 Home Alone (1990)
Since you're here, we don't need to stay.[CN] 然你在这里, 我们就不必留下来啦 A Tale of Springtime (1990)
- What? Since the girl is going to be with us for quite some time,[CN] 然那个女孩 要跟我们住上一段时间 Beauty and the Beast (1991)
Yeah, I kind of already agreed to be in a group with...[JA] えっと、にペアになるって、 Du er over 18, sant? (2016)
I believe you already met him. Right, Mittens?[JA] に会っているわよね ミトン? Doc's Angels (2016)
I came to be with Natacha, and as she's not here...[CN] 我是陪娜达萨一起来的, 然她不在这里... . A Tale of Springtime (1990)
You knew I came back to Saigon with Mun, so why did you only want to see him?[CN] 然你知道我跟阿民回来了 为什么你只见阿民一个 A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon (1989)
Well, she's gone. Agent Hirsch picked her up.[JA] ハーシュがに連れ出したわ Surf N Turf (2016)
One Glaive already died for this princess.[JA] 一つグレイブはにこの王女のために死にました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We've already sent confirmation to Zona Command that you are in possession of the package.[JA] にゾナ隊には パッケージ入手の 連絡をいれました Everybody Dies in the End (2016)
You need to lock down the area. Okay?[JA] に行われています。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
No do not, Team Rocket Tornado is already on the way,[JA] いいえ トルネードがに向かっています Guardians (2017)
You're already in my local radio.[JA] に俺のエリアだろ The Wall (2017)
Haven't we been through this already?[JA] にやったことあるわね No One (2016)
Well, since you're so co-operative, just have a trip to the police station[CN] 好呀,然這位先生這麼合作 就到我們警局,走一趟吧 Jue biu yat juk (1990)
And since I am not crazy... ..I don't care what anybody thinks![CN] 然我没疯 就不在乎别人怎么想 The Old Man and the Sea (1990)
Since we have such a good dish[CN] 不过然有这道菜 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Since we have such a good dish Long Arm of the Law: Part 4 (1990)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
[きほう, kihou] fruehere_Bericht [Add to Longdo]
[きこん, kikon] verheiratet [Add to Longdo]
往症[きおうしょう, kioushou] Krankengeschichte (eines Patienten) [Add to Longdo]
成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
製服[きせいふく, kiseifuku] Kleid_von_der_Stange, Anzug_von_der_Stange [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top