Search result for

*无*

(109 entries)
(1.3533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -无-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[呒, fǔ, ㄈㄨˇ] unclear; an expletive
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妩, wǔ, ˇ] charming, enchanting; to flatter, to please
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[庑, wǔ, ˇ] corridor, hallway; luxuriant
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] house
[怃, wǔ, ˇ] disappointed, regretful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[抚, fǔ, ㄈㄨˇ] to pat, to console; to stroke, to caress
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[无, wú, ˊ] no, not; lacking, -less
Radical: Decomposition: 一 (yī )  尢 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: []
[芜, wú, ˊ] weeds; overgrowth
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] weed

Japanese-English: EDICT Dictionary
無;[む, mu] (n) (1) nothing; naught; nought; nil; zero; (pref) (2) un-; non- [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一去影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一望[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, / ] as far as the eye can see (成语 saw) [Add to Longdo]
所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, / ] unheard of [Add to Longdo]
所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一览[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
不学[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
小补[bù wú xiǎo bǔ, ㄅㄨˋ ˊ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˇ, / ] not be without some advantage; be of some help [Add to Longdo]
人生短暂,学术[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
来去[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
影,去[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
全世界产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
六神[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits [Add to Longdo]
六亲[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
其乐[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy [Add to Longdo]
冷酷[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] cold-hearted; unfeeling; callous [Add to Longdo]
出没[chū mò wú cháng, ㄔㄨ ㄇㄛˋ ˊ ㄔㄤˊ, / ] to appear and disappear unpredictably [Add to Longdo]
[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, / ] have no other (choice, alternative etc) [Add to Longdo]
古人后来者[qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě, ㄑㄧㄢˊ ˊ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ˊ ㄌㄞˊ ㄓㄜˇ, / ] to surpass all others of its kind before and since; to have neither predecessors nor successors [Add to Longdo]
力大[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, / ] having matchless strength [Add to Longdo]
功德[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence [Add to Longdo]
劳而[láo ér wú gōng, ㄌㄠˊ ㄦˊ ˊ ㄍㄨㄥ, / ] to work hard while accomplishing little; to toil to no avail [Add to Longdo]
[bàn wú xiàn, ㄅㄢˋ ˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] semi-infinite [Add to Longdo]
卑之,甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
反脸[fǎn liǎn wú qíng, ㄈㄢˇ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to turn one's face against sb and show no mercy (成语 saw); to turn against a friend [Add to Longdo]
可有可[kě yǒu kě wú, ㄎㄜˇ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ˊ, / ] lit. can have it or can leave it; sth one prefers to avoid [Add to Longdo]
前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] unprecedented in history [Add to Longdo]
吾生也有涯,而知也[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
问心[wèn xīn wú kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] to have a clear conscience [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]
大公[dà gōng wú sī, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ˊ ㄙ, / ] just and fair [Add to Longdo]
[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless [Add to Longdo]
绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. [Add to Longdo]
奇丑[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
孤立[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help [Add to Longdo]
学海[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, / ] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
安然[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase) [Add to Longdo]
完美[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
寥寥[liáo liáo wú jǐ, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˊ ˊ ㄐㄧˇ, / ] not many; very few; a tiny number [Add to Longdo]
[shàng wú, ㄕㄤˋ ˊ, / ] not yet; not so far [Add to Longdo]
巧妇难为米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment. [Add to Longdo]
[jù wú bà, ㄐㄩˋ ˊ ㄅㄚˋ, / ] Big Mac (hamburger at McDonalds) [Add to Longdo]
平淡[píng dàn wú qí, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ ˊ ㄑㄧˊ, / ] ordinary and mediocre (成语 saw); nothing to write home about [Add to Longdo]
庸碌[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, / ] mediocre and incompetent [Add to Longdo]
强将手下弱兵[qiáng jiàng shǒu xià wú ruò bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧㄥ, / ] There are no poor soldiers under a good general [Add to Longdo]
征敛[zhēng liǎn wú dù, ㄓㄥ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄉㄨˋ, / ] to extort taxes excessively [Add to Longdo]
徒劳[tú láo wú gōng, ㄊㄨˊ ㄌㄠˊ ˊ ㄍㄨㄥ, / ] work to no avail [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My excitement from the top of someplace very high![CN] 我的兴奋到了以复加的最高点 Cars (2006)
And "endless space" could represent the infinite possibilities that open for you when you climax.[CN] "限的空间"可以指 当你高潮时候的所有可能发生的事情 Loving Annabelle (2006)
The petrels are too quick in the air and the owl too big to follow them deep inside their tiny tunnels, so its best chance is to grab a bird coming in or out.[CN] 海燕在空中的飞行速度很快 猫头鹰体型由于太大法 一路追踪到海燕狭窄的洞穴里面 所以猫头鹰的办法是 在海燕进出洞穴的时候出击 Islands That Changed the World (2006)
Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow.[CN] 躯体上升到限的空间 在那里有厚重的液体在翻涌 Loving Annabelle (2006)
Shifting currents, mists, like ghosts.[CN] 它们如幽灵般 在虚缥缈的烟雾之中 Islands That Changed the World (2006)
The black rocks, heated by the rays of the vertical sun, give to the air a close and sultry feeling, like a stove.[CN] 漆黑的岩石 被悬在正空的太阳晒得滚烫 空气因而也变得比地闷热 如同烤炉一样 Islands That Changed the World (2006)
It was too late before the infertility thing happened, for fuck's sake.[CN] 太晚了,世界已经可救药 Children of Men (2006)
- You can't sleep.[CN] 你失眠,毫主意 Free Jimmy (2006)
nothing but blue sky do I see.[CN] #一望际的蔚蓝天空 #如我所见 The Good Shepherd (2006)
No, it doesn't agree with my tank.[CN] 不, 我的油箱法消化 Cars (2006)
Well, that was even worse, everybody crying.[CN] 简直忍可忍,人人都在哭 Children of Men (2006)
It's so deep, even the equatorial sun is completely shut out, so they find their food by echo-location.[CN] 那里深得连赤道上的 阳光也法照下去 所以 抹香鲸用回声定位的方法来捕食 Islands That Changed the World (2006)
- You don't get paid for your looks.[CN] 我说过它是价之宝 Free Jimmy (2006)
It's the only play you have left.[CN] 你别选择 Mission: Impossible III (2006)
"Your vast shell reaches into endless space."[CN] 躯体上升到限的空间 Loving Annabelle (2006)
- I didn't have anywhere else to go.[CN] - 我走投 Children of Men (2006)
He saw that the Galapagos had been born of fire, sterile, from the depths of the ocean.[CN] 他看到了加拉帕戈斯在海底喷发 的火山烈焰中诞生 那时毫生机 Islands That Changed the World (2006)
The rookie sensation came into the season unknown.[CN] 这位菜鸟新秀,原本是个名小子 Cars (2006)
I just don't think it's a good idea.[CN] 时不在的吗? 我认为这样做不好 Loving Annabelle (2006)
And you will have nothing.[CN] 你会一所有 The Good Shepherd (2006)
"Now you feel how nothing clings to you.[CN] 此刻感觉别其他 Loving Annabelle (2006)
I create feelings in others that they themselves don't understand.[CN] 我带给别人的感受 连他们自己都法理解 Cars (2006)
I'm really sorry, Nigel. I just don't know who else to ask.[CN] 我很抱歉,奈杰尔 除了你,我别他法 Children of Men (2006)
Well, whatever is going on, whatever your political ideas are, it's irrelevant.[CN] 不管到底怎样 不管你的政治立场如何 这都关紧要 Children of Men (2006)
If you figure that out you just gonna be OK.[CN] 只要你想清楚了,前途可限量 Cars (2006)
What have those nasty mendone to you?[CN] 可怜的小宝贝 就像家可归一样 Free Jimmy (2006)
Perfect turns on every track I've ever raced on.[CN] 我在每个赛车场上过弯都懈可击 Cars (2006)
Baked by an infernal sun.[CN] 遭受着太阳情的烘烤 Islands That Changed the World (2006)
Unable to return, Darwin would never know the true story of the finches' beaks and the tortoises' shells.[CN] 达尔文不能回去 他永远法知晓 雀鸟的喙和巨龟的壳所隐藏的秘密 Islands That Changed the World (2006)
For millennia, their lava clad shores and great volcanic mountains remained unnoticed, uncharted, untainted, until fate brought the Bishop of Panama here nearly 500 years ago.[CN] 千百年来 那里的火山岩浆 形成的海岸和巨大的火山 一直人注意 人绘制过地图 也一直保持着原有风貌 直到大约500年前 命运把巴拿马主教带到了这里 Islands That Changed the World (2006)
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.[CN] 被你限平静的内心点亮 天空亿万颗星在旋转 在你上空闪耀 Loving Annabelle (2006)
I made my way out of the deep darkness[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这边的黑暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Throughout his life, Diego Ricardo was a tragic reminder of the 18 years of infertility that humanity has endured and its effect upon the world we now live in.[CN] 迭戈·里卡多的一生,恰恰体现了 人类18年子嗣的悲剧 而这仍旧影响着我们生活的世界 Children of Men (2006)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这边的黑暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
You blow that thing up it'll be fine.[CN] 搞砸了也所谓的 The Good Shepherd (2006)
Behind the cliff, just the right type of lava has cooled in just the right way to form a labyrinth of tiny tubes and cracks that are the perfect size for Galapagos storm petrels.[CN] 在悬崖峭壁的后面 适当的熔岩冷却到适当的温度 正好形成一座由数 狭小的隧道和裂缝组成的迷宫 Islands That Changed the World (2006)
I can handle anything.[CN] 我所不能 Cars (2006)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}啊觉醒吧 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这边的黑暗 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
Isn't God everywhere and everything?[CN] 上帝不是处不在 Loving Annabelle (2006)
Not in one piece, that is.[CN] 至少不是毫发 Cars (2006)
You're everywhere! Radio, TV, the papers![CN] 你所不在,宝贝 收音机,电视,报纸 Cars (2006)
Well, I create feelings in others they themselves don't understand and, blah, blah, blah.[CN] 我带给别人的感受连他们自己都法理解 Cars (2006)
The result is that each island ends up with its own unique character.[CN] 结果是每座岛屿 都拥有了独一二的特点 Islands That Changed the World (2006)
I'm sorry about the theatrics, but we had no choice.[CN] 我很抱歉,可也别选择 Children of Men (2006)
I made my way out of the deep darkness[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这边的黑暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Suffice is to say I'm leaving with my name intact.[CN] 足以让我地自容 The Good Shepherd (2006)
He's a cheeky old bastard.[CN] 他是个厚颜耻的老混蛋 Children of Men (2006)
And exploit them for labour, and exhibit them in cages.[CN] 毫秩序的去表达它们 那非常不好 Free Jimmy (2006)
And as for the tortoises, 45 adults were brought aboard the Beagle but every one had been eaten, their shells thrown overboard, lost forever.[CN] 至于那些巨龟 带到船上的有四十五只成年龟 但是 所有龟都被吃掉 龟壳也扔在大海里了 再也法找到了 Islands That Changed the World (2006)
But though he had the best collection to date, with a range of different beaks, he hadn't thought to label which islands they came from.[CN] 但尽管他采集了那个时代最好的 有完整喙系列的标本 他仍然法分辨哪只雀鸟来自哪座岛 Islands That Changed the World (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top