Search result for

*散*

(259 entries)
(0.2886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -散-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ストレス発[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
[かいさん, kaisan] 1.ยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม) 2.แยกพล 3.แยกวง
[さんさく, sansaku] 1.การเดินเล่น 2.การเดินเรื่อยเปื่อย(ไม่มีจุดหมาย)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll
[ちる, chiru] Thai: ร่วง English: to fall
[ちる, chiru] Thai: กระจัดกระจาย English: to scatter (e.g. blossoms)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[撒, sā, ㄙㄚ] to disperse, to let go, to relax
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  散 (sàn ㄙㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To scatter 散 seeds by hand 扌; 散 also provides the pronunciation
[散, sàn, ㄙㄢˋ] to scatter, to disperse, to break up
Radical: Decomposition: 攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand 攵 tossing seeds from a basket
[霰, sǎn, ㄙㄢˇ] hail, sleet
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  散 (sàn ㄙㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain
[饊, sǎn, ㄙㄢˇ] fried round cakes of wheat flour
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  散 (sàn ㄙㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[馓, sǎn, ㄙㄢˇ] fried round cakes of wheat flour
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  散 (sàn ㄙㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
スペクトラム拡通信[スペクトラムかくさんつうしん, supekutoramu kakusantsuushin] (n) {comp} spread spectrum communication [Add to Longdo]
レイリー乱;レーリー[レイリーさんらん(レイリー乱);レーリーさんらん(レーリー乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering [Add to Longdo]
威張りらす[いばりちらす, ibarichirasu] (v5s) to domineer [Add to Longdo]
[いさん, isan] (n) stomach medicine [Add to Longdo]
一家離[いっかりさん, ikkarisan] (n,vs) the breakup (dispersal) of a family [Add to Longdo]
に;逸[いっさんに, issanni] (adv) at top speed [Add to Longdo]
一目[いちもくさん, ichimokusan] (n) at full speed; as fast as one can go [Add to Longdo]
一目[いちもくさんに, ichimokusanni] (adv) at full speed [Add to Longdo]
[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
霧消[うんさんむしょう, unsanmushou] (n,vs) vanishing like mist [Add to Longdo]
雲集霧[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
怨敵退[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
猿楽;申楽;[さるがく;さるごう, sarugaku ; sarugou] (n) (1) (arch) sarugaku (form of theatre popular in Japan during the 11th to 14th centuries); (2) (さるがく only) (See 能楽) noh; (3) (さるごう only) fooling around [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] (n,vs) breakup; dissolution; (P) [Add to Longdo]
[かいさんけん, kaisanken] (n) right to dissolve (e.g. the Diet) [Add to Longdo]
[かいさんせつ, kaisansetsu] (n) rumor of dissolution (rumour) [Add to Longdo]
[かいさんかぜ, kaisankaze] (n) feeling of the impending dissolution of parliament [Add to Longdo]
[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] (n) {comp} spread spectrum [Add to Longdo]
ポンプ[かくさんポンプ, kakusan ponpu] (n) diffusion pump [Add to Longdo]
反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] (n) {comp} diffuse reflection [Add to Longdo]
反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
[かくさんりつ, kakusanritsu] (n) {comp} spreading factor [Add to Longdo]
核拡[かくかくさん, kakukakusan] (n) nuclear proliferation [Add to Longdo]
核拡防止条約[かくかくさんぼうしじょうやく, kakukakusanboushijouyaku] (n) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
核不拡[かくふかくさん, kakufukakusan] (n) nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
核不拡条約[かくふかくさんじょうやく, kakufukakusanjouyaku] (n) Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT [Add to Longdo]
角分[かくぶんさん, kakubunsan] (n) angular dispersion [Add to Longdo]
[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
[かんさんき, kansanki] (n) off-period [Add to Longdo]
顔に紅葉をらす[かおにもみじをちらす, kaonimomijiwochirasu] (exp,v5s) (for a woman) to blush [Add to Longdo]
[きさん, kisan] (n,vs) vaporization; volatilization; sublimation [Add to Longdo]
気がる;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track [Add to Longdo]
気をじる[きをさんじる, kiwosanjiru] (exp,v1) (See 気をらす) to distract a person's attention [Add to Longdo]
気をらす[きをちらす, kiwochirasu] (exp,v5s) to distract a person's attention [Add to Longdo]
[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]
急性在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM [Add to Longdo]
共分[きょうぶんさん, kyoubunsan] (n) covariance [Add to Longdo]
強制解[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
言いらす;言らす[いいちらす, iichirasu] (v5s,vt) to spread (a report) [Add to Longdo]
;迂(ateji)[うさん, usan] (adj-na,n) suspicious [Add to Longdo]
臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady [Add to Longdo]
誤差拡[ごさかくさんほう, gosakakusanhou] (n) {comp} random dither [Add to Longdo]
光ファイバ分型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
砕け[くだけちる, kudakechiru] (v5r) to be smashed up [Add to Longdo]
る;サクラ[さくらちる(桜る);サクラちる(サクラる), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling [Add to Longdo]
撒きらす;まきらす[まきちらす, makichirasu] (v5s,vt) to scatter; to spread [Add to Longdo]
々(P);[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
ける[ばらける, barakeru] (v1,vi) to unravel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一哄而[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一拍两[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
不扩核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
不欢而[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord [Add to Longdo]
尽欢而[jìn huān ér sàn, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to disperse after a happy time (成语 saw); everyone enjoys themselves to the full then party breaks up [Add to Longdo]
光纤分式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute [Add to Longdo]
[fēn sàn shì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ, ] distributed [Add to Longdo]
注意[fēn sàn zhù yì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to distract [Add to Longdo]
的策略[fēn sàn de cè, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:e4, ] diffused strategy [Add to Longdo]
[fǎn sàn shè, ㄈㄢˇ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, ] backscatter [Add to Longdo]
[chuī sàn, ㄔㄨㄟ ㄙㄢˋ, ] to disperse [Add to Longdo]
[hé sǎn nà, ㄏㄜˊ ㄙㄢˇ ㄋㄚˋ, ] Hosanna (in Christian praise) [Add to Longdo]
[sì sàn, ㄙˋ ㄙㄢˋ, ] to disperse; to scatter in all directions [Add to Longdo]
[mí sàn, ㄇㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] to dissipate everywhere (of light, sound, gas etc) [Add to Longdo]
[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ, / ] inactive; careless; lazy [Add to Longdo]
[chāi sàn, ㄔㄞ ㄙㄢˋ, ] to break up (a marriage, family etc) [Add to Longdo]
[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] spread; proliferation; diffusion [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter [Add to Longdo]
[sàn luàn, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] in disorder; messy [Add to Longdo]
[sàn wáng, ㄙㄢˋ ㄨㄤˊ, ] dispersed and lost [Add to Longdo]
[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; odds and ends [Add to Longdo]
[sàn huǒ, ㄙㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to break up into components; to disband; to disperse [Add to Longdo]
[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] disseminate [Add to Longdo]
[sǎn guāng, ㄙㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] astigmatism [Add to Longdo]
[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, ] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner [Add to Longdo]
兵游勇[sǎn bīng yóu yǒng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, / ] lit. straggling and disbanded soldiers (成语 saw); fig. disorganized uncoordinated action [Add to Longdo]
[sàn chū, ㄙㄢˋ ㄔㄨ, ] shed [Add to Longdo]
[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] powder medicine [Add to Longdo]
[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes [Add to Longdo]
[sàn chǎng, ㄙㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] to empty a theater [Add to Longdo]
[sàn shī, ㄙㄢˋ ㄕ, ] to squander; lost [Add to Longdo]
[sàn xué, ㄙㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] end of school [Add to Longdo]
[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering [Add to Longdo]
[sǎn jū, ㄙㄢˇ ㄐㄩ, ] to live scattered [Add to Longdo]
[sàn gōng, ㄙㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] day labor; piece-time work [Add to Longdo]
座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, / ] extra seats (in theater); irregular customer [Add to Longdo]
[sàn xīn, ㄙㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] to drive away cares; to relieve boredom [Add to Longdo]
[sàn mèn, ㄙㄢˋ ㄇㄣˋ, / ] to divert oneself from melancholy [Add to Longdo]
[sàn xì, ㄙㄢˋ ㄒㄧˋ, / ] end of a show [Add to Longdo]
[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] individual (shareholder); the small investor [Add to Longdo]
[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, ] mixed martial arts [Add to Longdo]
[sàn bō, ㄙㄢˋ ㄅㄛ, ] to spread; to disperse; to disseminate [Add to Longdo]
摊子[sàn tān zi, ㄙㄢˋ ㄊㄢ ㄗ˙, / ] to break up; to disband [Add to Longdo]
[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay [Add to Longdo]
文诗[sǎn wén shī, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ ㄕ, / ] prose poem [Add to Longdo]
[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, ] verse or song form from Yuan, Ming and Qing [Add to Longdo]
[sàn huì, ㄙㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to disperse a meeting; to adjourn; finished [Add to Longdo]
[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The meeting will have broken up by the time you arrive there.あなたがそこに着くまでには、その会合は会となっているでしょう。
"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."歩しませんか」「いいですね、よろこんで」
By the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.あなたが帰国なさる頃には、桜はみんなってしまっていることでしょう。
One sunny day in April, I went out for a walk.ある4月の天気の良い日に、私は歩に出かけた。
May I accompany you on your walk?あなたの歩についていってもいいですか。
I hear that popular group will be disbanded.あの人気グループが解するそうだ。
One morning he went for a walk.ある朝彼は歩に出かけた。
It's very important to know how to let off steam, living in this world.いかにストレスを発するかって事が大切だね。この世の中生きていくには。
One day he set off on a long walk around the town.ある日彼は町を一回りする長い歩に出かけた。
It being a fine day, I took a walk in the suburbs.お天気が良かったので、郊外を歩した。
Don't scatter your things about.お前の物をその辺りにらかすな。
Would you join me for a walk?いっしょに歩しませんか。
Estella and I are going for a walk.エステラと私はこれから歩にいく。
I don't feel like taking a walk this morning.けさは歩に行きたくない気分だ。
This poem reads like a piece of prose.この詩は文のように読める。
This is the shop at which I had a haircut.ここが私が髪したところです。
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する疑問はデータを見れば雲霧消する。
Jane took her dog for a walk.ジェーンは彼女の犬を歩に連れて行った。
Well, I watch television, take a nap, or take a walk in the park nearby.そうですね、テレビを見たり、昼寝をしたり、近くの公園を歩したり、します。
They fine you in Singapore if you throw trash in the streets.シンガポールでは通りにゴミをらかすと罰金を課せられる。
I'm sorry to put you to such great expense.すっかり財をおかけしてしまってすみません。
Mr Smith make it a rule to take a walk every morning.スミスさんは毎朝歩をすることにしている。
John took a walk along the river.ジョンは川に沿って歩した。
Spaniards love to stroll around in the evening cool.スペイン人は夜の涼しさの中を歩するのが大好きだ。
I'd rather go for a walk than see the movie.その映画を見に行くよりも歩に行くほうがいい。
The morning after I arrived there I took a walk into the woods of oaks.そこへついた日の翌朝、私は樫の木の森へ歩した。
The roses gave off a nice smell.そのバラはよい香りを発した。
I prefer going for a walk to seeing the movie.その映画を見に行くよりも歩の方がいい。
The street was deserted after ten.その通りは10時を過ぎると閑としていた。
The branch offices of the bank are located all over Japan.その銀行の支店は日本全国にらばっている。
That poem mixes prose with poetry.その詩は韻文に文をまじえている。
Tama sometimes goes for a walk by himself.タマはときどきひとりで歩に行きます。
That will let you blow off steam.それだとストレスを発できますね。
It is high time you had a haircut.そろそろ髪してもいいころだぞ。 [M]
After dinner I walk on the beach.ディナーのあとで、私は海岸を歩する。
I'll just go for a walk to clear my head.ちょっと歩して、あたまをスッキリさせて来るよ。
A little walk will give you a good appetite for breakfast.ちょっと歩してくれば朝食がおいしく食べられるでしょう。
Wouldn't you like to get some fresh air?ちょっと歩しない?
What do you say to going out for a short walk?ちょっと歩に出かけませんか。
I'm very tired. I don't feel like taking a walk now.とても疲れた。今は歩をする気にはならない。
It was such a pleasant day that we went for a walk.とても快適な日だったので、私たちは歩に出かけた。
The party broke up late.パーティーはおそく会した。
What's New Zealand like? Is it as sparsely populated as Australia?ニュージーランドはどんな所ですか。オーストラリアと同じように人口が在していますか。
A mouse went for a walk on the table.ネズミがテーブルの上を歩に行った。
Bill, did you take Spot for a walk yet?ビル、スポットの歩に行ってくれたかしら。 [F]
Almost all the leaves have fallen.ほとんどの葉がってしまった。
My grandfather goes for a walk on fine days.ぼくのおじいさんは、天気の日には歩に出かけます。 [M]
May's clothes were lying around the room.メイの衣服が部屋にらかっていた。
It's time you went to the barber's.もう髪屋さんに、行ってもいい頃です。
The whole family is out for a walk.一家そろって歩に出かけている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went for a walk. Couldn't sleep.[JA] 歩だ 眠れなくてね A Flash of Light (2017)
Nice night for a walk.[CN] 真是适合步的晚上 One Percent (2013)
-My house is a mess, Rafa. -Okay, so leave them here.[JA] 私の家はらかってて...  ()
No. most likely by the skin of our teeth.[CN] 不 这样我们调查兵团就不用解了 恐怕还有渺茫的希望 Attack on Titan (2013)
- Maybe they went for a walk.[CN] -或许他们出去步了 Accused (2013)
Chemical spread in blast alter the genetic structure of the body,[JA] 爆風で化学物質が拡して 体の遺伝的構造を変えた Guardians (2017)
Small groups. Do not panic. We pass on the subway![JA] <開して、冷静にっ 地下鉄に誘導する! Attraction (2017)
I had a couple house calls, and I went for a walk.[CN] 我出诊了几个病人 然后去了个步 At All Costs (2013)
Predicted and it's spreading faster than predicted as well.[CN] 预测和它的扩 速度比以及预测。 100 Degrees Below Zero (2013)
At least the hands distract away from the dreadful syncopation problem you have.[CN] 至少爵士手能分掉 人们对你的可怕的节奏问题的注意 Behind the Red Curtain (2013)
Well, I guess we're breaking up the company.[CN] 我猜我们这是要解公司了 One Percent (2013)
We're in control. I'm gonna go out and get some air, take a walk.[CN] 我得出去 换换气  Gregory (2013)
A field over there. It is full of them![JA] むこうの野原に らばっている Wonder Woman (2017)
Sandra is going to wreck us.[CN] 桑德拉要拆我们 Jealousy (2013)
If you're screwing with me, I promise you I will splatter your brains all over this asphalt.[JA] あなたが私に夢中なら、 私は飛びらせてくれると約束します あなたの脳はこのアスファルトの全面にある。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
But I need you out of my hair for now, so why don't you just go for a little walk?[JA] でも邪魔は困る 少し歩してきたらどうだ? Justice League Dark (2017)
So, after spending a couple of grand having this fucking mutt's back legs amputated and wheels put on it, he takes it out for its first walk, and the fucking dog panics, and rolls straight under a bus.[JA] そいつは2000ポンドかけて 犬の後ろ脚を切断し 車輪を付けた 初歩で パニックになった犬は Salesmen Are Like Vampires (2017)
But, uh...they keep a good supply of 12 gauge.[CN] 但弹枪子弹还是有挺多的 Search and Recover (2013)
Let's break up and meet me at the safe house[JA] 開してセーフハウスに集合だ The Fate of the Furious (2017)
What happens when the last petal falls?[JA] 最後の花弁がったらどうなるの? Beauty and the Beast (2017)
Break them up.[CN] 驱人群 Ip Man: The Final Fight (2013)
Yeah, I mean, the sunlight is different waves, and each wave is a different color, and we see blue when the white light is scattered by air molecules.[CN] 白色的阳光 具有不同的波长。 并且每个波长都有不同的颜色 如果我们看到的蓝色, 是一种短波 射空气分子。 Abner, the Invisible Dog (2013)
One thing that makes this all all right.[CN] 这件东西能让所有不快烟消云 Arrow on the Doorpost (2013)
It's been suggested that their whole sense of self is distributed among the individuals in their group.[CN] 有人提出 它们的自我感知 分在它们群里的个人之中 Blackfish (2013)
Uh, walking.[CN]  Red, White and Blue (2013)
Was his blood running everywhere?[JA] 奴の血が 四方に飛びったかい? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I got separated from my unit.[CN] 我和队伍分 The Odyssey (2013)
But before I could start spending his money like a cunt, firstly I needed to re-hire one.[JA] 財してやる前に あいつを呼び戻す The Secret of Sales (2017)
Take a walk under the stars?[JA] 星空の下の歩はしなかったのか? A Flash of Light (2017)
My best guess is we're scattered over 4 to 5 miles radius.[JA] 私の最高の推測では、我々は4〜5マイルの半径にらばっていました。 Kong: Skull Island (2017)
Yeah, I know, I'm sorry, I got, uh... distracted.[JA] すみません ちょっと気がっちゃって Once Upon a Time in Venice (2017)
A long walk, and now I have to chase a ball?[JA] 「いっぱい歩したし その上ボールを追いかけろって? 」 A Dog's Purpose (2017)
Let's leave here tomorrow, we shall understand.[JA] ひとまず解 Attraction (2017)
Good dude, too.[JA] 寝室には大量の睡眠薬がらばっていた ほんと いい奴だった The Discovery (2017)
- I'm not here to destroy it.[CN] -我不是来拆它的 -我知道 The Seven Day Rule (2013)
A shotgun and two handguns.[CN] 有一把弹猎枪和两把手枪 Clear (2013)
Dog walker... they didn't tell you?[JA] 犬の歩屋だ 聞いてないか? Once Upon a Time in Venice (2017)
Oh, I was scared out of my wits.[CN] 噢 我被吓得魂飞魄 Blackfish (2013)
Tell him i'll miss our morning walks.[JA] 朝の歩はやめとくよとね - 到着です The Flag House (2017)
You went for a walk?[CN] 你们去步了? Jealousy (2013)
Flee, you idiot.[JA] 退しろ 馬鹿野郎 The Spoils of War (2017)
A form as graceful as slender bamboo and a beauty that shines out from her.[CN] 宛如嫩竹一般柔软又优美的姿态 以及犹如发着光芒般的美貌 The Tale of the Princess Kaguya (2013)
I can't just stroll into the Pentagon, into the office of the Director of National Intelligence.[JA] 私はできません ペンタゴンに歩するだけで、 取締役事務所へ 国家情報機関の 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Information does travel.[CN] 信息是会扩 At All Costs (2013)
When--when I can't sleep, I go on walks.[CN] 我睡不着时 就出来 Red, White and Blue (2013)
The wedge shape, the side radiators... it was all highly advanced and amazingly...[CN] 之后 这把F1带入了现代阶段 锲型车身 侧热器—— 从头到尾都高度先进的同时 1 (2013)
Emily didn't break us up, Justin, you did.[CN] Emily没有拆我们 Justin 是你自己 One Percent (2013)
Always emigrating.[JA] 大勢が世界に離した Barbecue (2017)
Break them up.[CN] 驱他们 Ip Man: The Final Fight (2013)
Spread out! Secure the perimeter![JA] 開しろ 半円に警戒! The Wall (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
共用分[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance [Add to Longdo]
光ファイバ分型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
提供者責任分型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
負荷分[ふかぶんさ, fukabunsa] load sharing, load distribution [Add to Longdo]
負荷分電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]
データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base [Add to Longdo]
データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.) [Add to Longdo]
[ぶんさんか, bunsanka] decentralization [Add to Longdo]
協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]
[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration) [Add to Longdo]
型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]
型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction [Add to Longdo]
試験法[ぶんさんしけんほう, bunsanshikenhou] distributed test method [Add to Longdo]
処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing [Add to Longdo]
処理システム[ぶんさんしょりシステム, bunsanshori shisutemu] distributed processing system [Add to Longdo]
処理環境[ぶんさんしょりかんきょう, bunsanshorikankyou] DCE, Distributed Computing Environment [Add to Longdo]
制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control [Add to Longdo]
配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]
分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] analysis of variance [Add to Longdo]
名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution [Add to Longdo]
コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]
[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]
[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum) [Add to Longdo]
スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] spread spectrum [Add to Longdo]
[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かくさん, kakusan] Diffusion [Add to Longdo]
らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
らかる[ちらかる, chirakaru] sich_zerstreuen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
らす[ちらす, chirasu] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
[ちる, chiru] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]
[さんぽ, sanpo] Spaziergang [Add to Longdo]
[さんまん, sanman] Zerstreutheit, Planlosigkeit [Add to Longdo]
[さんぱつ, sanpatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]
[かんさん, kansan] Musse, Geschaeftsstille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top