Search result for

*敢*

(148 entries)
(0.3827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -敢-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取りえず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嚴, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: []
[憨, hān, ㄏㄢ] silly, foolish; coquettish
Radical: Decomposition: 敢 (gǎn ㄍㄢˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[撖, hàn, ㄏㄢˋ]
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳
[橄, gǎn, ㄍㄢˇ] olive
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[澉, gǎn, ㄍㄢˇ] to wash; a place name
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[瞰, kàn, ㄎㄢˋ] to watch, to spy on; to overlook, to look down on
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[闞, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate
[阚, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
えて(P);て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
え無い;えない;ない(io)[あえない, aenai] (adj-i) tragic [Add to Longdo]
え無く;えなく;無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
闘賞[かんとうしょう, kantoushou] (n) fighting spirit award [Add to Longdo]
取りあえず(P);取りえず(P);取えず[とりあえず, toriaezu] (adv,n) (uk) at once; first of all; for the time being; for now; (P) [Add to Longdo]
取る物も取りえず;取るものも取りあえず[とるものもとりあえず, torumonomotoriaezu] (exp,adv) without a moment's delay; leaving everything else unattended to [Add to Longdo]
進取果[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking [Add to Longdo]
迅速果[じんそくかかん, jinsokukakan] (n,adj-na) quick and decisive; fast and daring; swift and resolute [Add to Longdo]
積極果[せっきょくかかん, sekkyokukakan] (n,adj-na) aggressive; active and bold (daring); resolute determination [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]
勇猛果[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage [Add to Longdo]
涙塞きえず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears [Add to Longdo]
儚い(P);果無い;果ない;果無い;果ない;果い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
儚む;果なむ;果無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare [Add to Longdo]
[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me [Add to Longdo]
相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]
自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare [Add to Longdo]
[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
怒而不[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections [Add to Longdo]
[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, / ] dare to; be bold in; have the courage to [Add to Longdo]
[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇そうだが、実際は臆病者だ。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇な行動には感嘆しています。
John did a brave thing.ジョンは勇なことをした。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇に抵抗した。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇と言うよりも向こう見ずだ。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇なんだろう。
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇さが試された。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇だね。 [M]
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇に振る舞った。
Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.何人かの勇な乗客がそのすりを捕らえ、警察に引き渡した。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。
His brave deeds brought him a medal.その勇な行為で彼は勲章を貰った。
The brave captain saved his ship.その勇な船長は自分の船を救った。
I felt profound reverence for the courageous mother.その勇な母親に私は深い崇敬の念をいだいた。
We could not but admire his courage.私たちは彼の勇さを讃えずにはいられませんでした。
He was brave in the face of danger.危険に直面して彼は勇だった。
The policemen were very brave in the face of great danger.警官たちは大きな危険に直面してとても勇だった。
He is as brave a man as ever breathed.古今を通して彼は又とない勇な男だ。
I admire your brave deed.君の勇な行為はなかなかのものだ。 [M]
Not all policemen are brave.警察官だからといってみな勇だとは限らない。
I would behave more bravely than he.私だったら彼よりも勇にふるまうつもりだ。
We must allow his bravery.私たちは彼を勇な男だと認めないわけにはいかない。
Woman as she was, she fought bravely.女性であったが、彼女は勇に戦った。
I went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.私は危険を犯してえてソニーの株を500株買った。
The people standing around were amused and laughed at the brave little dog.周りに立っていた人々は勇な小犬を面白がって笑っていました。
Woman as she was, she was brave.女ながらも彼女は勇だった。
He is as brave a man as any in the village.彼はその村の誰にも劣らず勇な男である。
The man fought bravely but finally gave in.男は勇に戦ったがついに降参した。
All his followers looked up to him as a wise and courageous man.彼の信奉者たちは彼を賢明で勇な人だと尊敬していた。
The general took the bull by the horns and saved his army from disaster.将軍は難局に然と立ち向かい、自軍を破滅から救った。
Putting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.神を信じ、然と敵に向かった、そのクリスチャンの剣闘士は、たくさんの敵を倒した。
He tried to brave it out while held as a hostage.人質にとられながら、彼は努めて勇に振る舞った。
When it comes to war, they are as brave as anyone.戦争になると彼らはだれにも劣らず勇だ。
The Japanese are a brave people.日本人は勇な国民である。
It was brave of you to go into the burning house.燃える家の中へ入って行ったとは勇でしたね。
I could not but admire his courage.彼が勇であることには感心せずにはおれなかった。
We can hardly speak too highly of his conduct.彼の勇さはとてもほめきれるものではない。
His bravery is above all praise.彼の勇さは賞賛の言葉もない。
His bravery is worth respecting.彼の勇さは尊敬に値する。
His brave action is worthy of a medal.彼の勇な行為は勲章に値する。
The story of his brave struggle affected us deeply.彼の勇な戦いの物語は我々を深く感動させた。
He is very brave.彼はたいへん勇だ。
He became brave in the face of danger.彼は危険に直面した時勇になった。
He is brave enough to go there by himself.彼はひとりでそこにいけるほど勇だ。
He is brave enough to go there by himself.彼は一人でそこに行けるほど勇だ。
He is strong, brave and, above all, kind.彼は強くて勇で、とりわけ親切だ。
He is a most brave man.彼は実に勇な人です。
They were not brave at all.彼らは全然勇ではなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, far braver are those that take risks despite their fear.[JA] もっと勇な人は 恐くても危険を冒す人です The Space Between Us (2017)
We used to go on adventures, and have fun, and see things, and you were brave and excited.[JA] 私たちは冒険に行き、楽しんだ、 いろいろ見て、あなたは勇でエキサイトしていた。 The Circle (2017)
Thanks for ruining lobster for me.[CN] 谢谢你让我再也不吃龙虾了 The Monster Isolation (2013)
Maestro, you were so brave.[JA] マエストロ 本当に勇だったわ Beauty and the Beast (2017)
My Buddha's Palm is so powerful, but, again, keeping a low profile.[JA] 如来神掌の力はそれほどだ えて 弱くみせてるんだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
And if you're really daring, you can swim across the Blue Hole.[CN] 如果你很勇,你可以游泳 的蓝洞。 Poseidon Rex (2013)
I can't believe she sucked me in like that.[CN] 我不相信她会那样骗我 Salvation (2013)
Brave FBI man, huh?[JA] 勇なFBIさんヨ? Cease Forcing Enemy (2016)
I hear you fought bravely at Highgarden.[JA] ハイガーデンでは勇だったそうだな The Spoils of War (2017)
No, he can't.[CN] 不 Episode #5.12 (2013)
Most people are not.[CN] 大多数人不 Poseidon Rex (2013)
- so I brought an assortment. - I've got, like, pepperoni...[JA] 取りえず色々持ってきた... Pilot (2016)
Guess I thought valor would feel a lot less scary.[JA] 勇になっても 怖さは感じるもんだね Yes (2016)
I can't believe how out of control this got.[CN] 真不相信 事情居然会失控成这样 Today Is Life (2013)
I forgive you for being recklessly brave.[JA] あなたの無謀な勇を称えるわ The Siege of Murphytown (2016)
As magnificent as you are, you are still no match for me.[JA] おまえは勇だが まだ私の相手にはならない Wonder Woman (2017)
Wilk Hobson couldn't risk it going to a jury.[CN] 威尔克·霍布森不冒险面对陪审团 Invitation to an Inquest (2013)
I'm sure the whole town's thinking it.[CN] 我肯定镇上的人都这么想 Pilot (2013)
Don't you fucking dare give qualitative appraisals on my staff and say "good man," like he's going off to buy a fucking ice cream![CN] 难道你他妈的 给予定性评价我的工作人员 并说:"好男人",像他的出场 买了他妈的冰淇淋! Locke (2013)
- That was crazy brave, dude.[JA] - すごく勇だったぞ Power Rangers (2017)
How dare you command me?[CN] 你竟命令我 The Originals (2013)
And after what he did... He stepped up.[JA] 彼は勇にも 進んで前に出たのに The First Day of the Rest of Your Life (2017)
We are not good, and we are not brave.[JA] 善人でも 勇でもない Something They Need (2017)
- You mention my son again, and I will kill you.[CN] 胆再提我的儿子我就立刻杀了你 Shadow Warfare: Part 6 (2013)
They're afraid to believe.[CN] 他們只是害怕 他們不相信 Stand by Me (2013)
My God, what a brave girl.[JA] 君は勇な子だ Stalker's Prey (2017)
Enough with all this brave princess act.[JA] すべてのこの勇な王女の行為で十分。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
My father was a good fighter.[JA] 父は勇な戦士でした。 The Well (2016)
I have seen what this brave soul is prepared to do.[JA] 私はこの勇な魂を行う用意があるものを見てきました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Any fuss, we'll kill you.[CN] 乱叫就杀了你 Shadow Warfare: Part 2 (2013)
Don't you fucking dare say that to me![CN] 不要你他妈的还说我! Locke (2013)
Listen to the Brit call the Arab a shifty bastard.[CN] 英国佬居然还说阿拉伯人是混蛋 Shadow Warfare: Part 6 (2013)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは勇だ"と よく言われるわ  ()
But I prefer to hide my powers.[JA] だがえて力は隠す Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Well, okay, if you ain't got the guts to play me, Clifton, does anybody else?[CN] 好吧 克里夫顿 既然你没种不 有人吗? 有人吗? Life of a King (2013)
We're all doing the best we can, most of us high ups, teachers, parents, kids.[CN] 尽其所能的努力 不管老师 学生 家长 都不抱有太大的期望 Life of a King (2013)
Your mommy was very brave.[JA] ママはとても勇だった They Grow Up So Quickly (2016)
I'm pretty sure I was safer once I jumped out of it.[CN] 我肯定我跳傘後反而更安全 City of Heroes (2013)
I can't guarantee much.[CN] 但我不是真正的巫師 所以也不保證什麼 Stand by Me (2013)
How dare you counsel my son on his personal life without my permission.[CN] 你怎么不经我同意就对我儿子的 私生活指手画脚 Invitation to an Inquest (2013)
Came to play 'em all.[CN] 玩得你叫不 Life of a King (2013)
I can't imagine that's going to be an issue. As James settled down for the night, he's got no idea of the trouble that's coming his way.[CN] 我简直不想象那种情况 {\3cH202020}I can't imagine that's going to be an issue. 他不知道自己会遇到什么麻烦 {\3cH202020}he's got no idea of the trouble that's coming his way. Congo (2013)
You're very brave. Willing to die.[JA] あなたはとても勇です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
You go near my family, I'll fucking kill you.[CN] 你要靠近我的家人 我他妈就杀了你 A Mouth Is a Mouth (2013)
You are so handsome, you make all the ladies scream.[CN] 您如此阳光帅气 女神哪不青睐 Madly Madagascar (2013)
I know you see yourself as a plucky heroine who broke a story as big as Watergate and then gave it to my biggest competitor, and I know you think that once the Daily Planet runs the story that you will have a fancy job there,[JA] あなたは、自分自身を 勇なヒロインと思ってる。 ウォーターゲート事件並の 特ダネを 最大のライバル社に 横流しする。 Falling (2016)
I know, I can't believe they hired me either.[CN] 我知道 我也不相信他们雇了我 Runnin' with the Devil (2013)
Oh, I can't believe he's going to marry the girl he cheated on me with. Isn't it kind of nice?[CN] 我简直不相信 他要跟那个小三结婚 The Tangible Affection Proof (2013)
It is kind of strange. I am not known for being bold.[JA] 勇(かん)な人間じゃないから 変な感じがするわ  ()
He found his courage, you know?[JA] 彼は勇になった Rock in the Road (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]
[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top